Hymnary Friends,

Please pardon this brief interruption, and please consider a gift today to support the work of Hymnary.org. Here's why.

Each month half a million people visit this website for free access to the most complete database of North American hymnody on the planet. But this project does not come without a cost, and we have limited sources of revenue. Twice a year we hold a fund drive, and these drives are critical to our future.

So if you benefit from Hymnary.org, would you consider a donation today? Even small amounts help, and they also let us know you're behind us and support what we do.

Click the Donate button below to be taken to a secure giving site. Or you can make your tax-deductible contribution by sending a check to Hymnary.org at 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546.

On behalf of the entire Hymnary.org team, our thanks.
Harry Plantinga

515. O kjære Sjæl! fald ydmyg ned

1 O kjære Sjæl! fald yndmyg ned,
Og kjend din Uformuenhed
Paa Vilje og paa Kræfter
Udi de Ting, som Gud angaar,
I dem du intet selv formaar,
Hvad du end stræver efter.

2 Den Tid, du udi Adam faldt,
Blev alt det Gode hos dig kvalt,
Nu rinder du af Rode
Som den, der ond og aflægs er
I Tanker, Ord og Gjerninger,
Ja død udi det Gode.

3 Selv Guds Apostler klager saa,
At af sig selv de ei formaa
Guds Embede at drive,
Men tro ham til, som al Ting kan,
Han Evne, Vilje og Forstand
Vil dem af Naade give.

4 Thi Evangeli' Tjeneste,
Hvor al Guds Naade er at se
I Jesu Krist vor Herre,
Er overvættes æreklar,
Langt meer end Lovens fordum var,
Som os Guds Aand mon lære.

5 Vel skinned Moses Aasyn frid,
Der han kom ned af Sinai
Med Loven udi Hænder;
Men Jesus fra sin Naadestol
Omstraaler som al Verdens Sol
Den ganske Jordens Ender.

6 Før Lovens Bogstav slog ihjel,
Og hver Mand blev en Dødsens Træl,
Som Loven ikke holdte,
Dog Loven hellig er og pur,
Men den fordærvede Natur
Selv Dom og Død forvoldte.

7 Men se nu op, min kjære Sjæl!
Du er ei mere Lovens Træl,
Endog du er forbunden
Med Pligt udaf de ti Guds Bud
At holde dem og elske Gud,
Dog er din Nød forvunden.

8 Thi Lovens Dom du frygter ei,
Om du paa Bods og Bedrings Vei
Din Jesum vil opsøge!
Hans søde Evangelium
Skal med saa stor en Naade-Sum
Din Glæde snart forøge.

9 Han vil med sin Retfærdighed
Tildække al din Synd saa leed,
Og Livet dig tilsige;
Om du i Troen stadig staar
Med Tillid paa hans Død og Saar,
Saa faar du Himmerige.

10 O søde Jesu, Frelsermand!
Jeg uden dig dog intet kan
Til Salighed udrette,
Styrk selv min Tro, og giv mig Mod
At træstes kraftig ved dit Blod,
Som skal min Synd afvætte!

Text Information
First Line: O kjære Sjæl! fald ydmyg ned
Language: Norwegian
Publication Date: 1893
Topic: 12 Søndag efter Trefoldigheds Fest: Til Aftensang; Twelfth Sunday after Trinity Sunday: For Evening; Evangelium (11 more...)
Notes: Author/Translator from index: Kingo; Som: Kom hid til mig enhver især
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements