Hymnary Friends,

Please pardon this brief interruption, and please consider a gift today to support the work of Hymnary.org. Here's why.

Each month half a million people visit this website for free access to the most complete database of North American hymnody on the planet. But this project does not come without a cost, and we have limited sources of revenue. Twice a year we hold a fund drive, and these drives are critical to our future.

So if you benefit from Hymnary.org, would you consider a donation today? Even small amounts help, and they also let us know you're behind us and support what we do.

Click the Donate button below to be taken to a secure giving site. Or you can make your tax-deductible contribution by sending a check to Hymnary.org at 3201 Burton SE, Grand Rapids, MI 49546.

On behalf of the entire Hymnary.org team, our thanks.
Harry Plantinga

517. Hvor lystelig og yndig

1 Hvor lystelig og yndig
Er deres Fødders Lyd,
Som i Guds Ærind syndig
Udraabe Fred og Fryd
For dem, som er i Vaade
Og føle Syndens Byld,
At Gud dem byder Naade
For Jesu Pines Skyld!

2 Den Lov, som Gud har givet,
Er vel et helligt Bud,
Men giver ingen Livet,
Gjenføder ei til Gud.
Naar vi den Gift fornemmer
Af Kjødets onde Lyst,
Og Satan Hjertet klemmer
Veed Loven ingen Trøst.

3 Den vil, at Sjælen efter
Guds Vilje fuldt skal gaa,
Dog dertil ingen Kræfter
Hos Loven er at faa;
Den siger, vi skal høre
Den Gud, som os har skabt,
Men Evne det at gjøre,
Har Sjælen ganske tabt.

4 Den Syndere kan vække
Med sine Tordenslag,
Samvittigheden skrække
Med Dommens store Dag,
Hvordan Guds Vrede brænder,
Naar den er overtraad;
Men naar man dette kjender,
Veed Loven ingen Raad.

5 Saa tager da, I Arme,
Det Ord i Hjertet ind,
At Gud vil sig forbarme
Med meer end Faders Sind,
Og gjøre eder rene
I Jesu dyre Blod,
Og Livets Kraft forlene
I eders Hjerte-Rod!

6 Gud, som os skulde straffe,
Har selv udi sin Søn
Os Redning villet skaffe,
Da Syndens beeske Løn
Blev lagt paa Jesu Hjerte,
Da han for Verdens Flok
Leed Dødens haarde Smerte,
Det var Betaling nok.

7 Nu er vor Gud forsonet
Og al vor Skyld forladt,
Vor Jesus han er kronet
Og Gud ved Siden sat,
Og Satan han maa høre
Den Sag med Skjæmsel paa,
Hvad vil han os nu gjøre?
Ham kan han ikke naa.

8 I Kristo fri vi blive
Fra Lovens Torden-Sky,
Gud vil i Hjertet give
Sit eget Sind paany;
Hans Aand vil Hjertet sette
I Kjærlighedens Brand,
Og al vor Vandring rette
Til Himlens Frydeland.

9 Den Naade vil jeg prise
Til Døden inderlig,
I Gjerning vil jeg vise,
Hvad Gud har gjort mod mig;
Jeg vil ham evig tjene,
Og den Retfærdighed,
Han vilde mig forlene,
Er al den Pryd, jeg veed.

Text Information
First Line: Hvor lystelig og yndig
Language: Norwegian
Publication Date: 1893
Topic: 13 Søndag efter Trefoldigheds Fest: Til Aftensang; Thirteenth Sunday after Trinity Sunday: For Evening; Evangelium (5 more...)
Notes: Author/Translator from index: Tysk. Johan Wilhelm Petersen; H. Brorson; Som: Jeg raaber fast, o Herre
Tune Information
(No tune information)Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements