Ki̱jndá‑lá Na̱'ín‑ná ‑ Cantemos al Señor (Segunda edición)

Publisher: Iglesia Pan de Vida, San José Buenavista, Elox., Oax., 2013
Language: Mazatec (Eloxochitlán)
#TextTuneText InfoTune InfoTextScorePage ScanAudio
1Jngo 'én ra xi̱tse̱, ki̱jndá-lá Na̱'í'n-ná
2Ki̱jndá‑lá Nainá jeya si̱kíjneé ra jè
3Jesús ji̱í tsjàke̱-làText
4Tsjake̱é-la ji̱ Na̱'ìn, ji̱í tsjake̱-la
5Ji̱ Nainá tsjake̱-la ji̱
6’Kia̱ nga kotsìjen 'a̱n
7Tjín-na 'a̱n kjo̱bìjnachon ko̱ Jesús
8Sa koa̱á tsìn-na 'én nga ma ko̱xián-la jè kjo̱tsja-na̱
9Tsja-la kjo̱nda Nainá nga ji̱ inikjaàtjiya-ná
10Jè Nainá 'ki̱-lá kjo̱nda nga tsjakeè-ná
11Nainá ra ki̱íchjí-li Na̱'ìn
12Na̱'ìn ra tijni ngajmì
13Jè Jesús 'koa̱á 'sín ki tsò: Ti̱jè'ta-la̱ jè Na̱'ìn -na̱
14Titsa'ba ki'ta-la̱ Jesucristo
15Ji̱ na̱'in batoó 'ñó makájno-na
16Tjíjngo takoan 'a̱n fi'ta-la̱ Cristo
17Ni̱'sín kjoa̱ tjín, mì ki tsjiàn 'a̱n Cristo
18Ni̱'sín katajti-la̱ xi̱ta̱ takjón kotsjí-na Nainá
19Ta̱jngoó jè Jesús ko'ta ikon ki'ta
20Jè Jesús tíjna ítjòn-na, jè Jesús tíjna ítjòn-na
21Jè jní-la̱̱ Jesús tjín-la̱̱ nga'ñó
22Mejèn-na nga bato tsjà-la̱̱ kjo̱̱nda
23Tjín jngo-na amigo ra tsjake-na, tsjake-na, tsjake-na
24Batoó tjín-la̱̱ nga'ñó kjo̱̱tsja ra tsjá Cristo
25Nga ti'sa̱̱ kjotseè
26Ta tsajmeská-na ya̱̱ i̱̱sà'nde ra kìi
27Skanda nga kjò'tsia̱̱-ni
28Tsjake ki'ta-na jè Jesucristo
29Kií-ni makjiín-na ra a̱̱'ta 'tse̱̱ Jesús
30Tsa nda ko̱̱kjiín-li ji̱̱ 'ntsè
31Ta̱̱jngo a̱̱'ta 'tse̱̱ Cristo, ta̱̱jngo a̱̱'ta 'tse̱̱ jè
32A 'ya-ní jè ra 'mì Jesús
33Ta̱̱ jngoó jè nga'ñó-la̱̱ Nainá
34Ta̱̱ jngoó Nainá jè ra tjín-la̱̱ kjo̱̱tsja
35Jní ra ijye tsikíxten jè Jesús
36Tajngo Jesús 'ken-tji-lì ji̱̱
37’Koa̱̱á ma-ni 'ñó kjòtsjake jè Nainá ya̱̱ i̱̱sònde
38Jè ra tíjna ján ngajmì
39Tjín jngo nandá ra mì kì xiya
40’Kia̱̱ nga ta̱̱jñò
41Mé ta nda ki'sin Nainá
42’Kia̱̱ nga isinda ngajmì ko̱̱ i̱̱sà'nde
43Nga'tsì 'én ra tjí'ta xa̱̱jo̱̱n-la̱̱ Nainá
44Jè ngajmì ko̱̱ jè i̱̱sà'nde jchijaá-la
45Jñà 'én kìi̱̱, ngi 'én kixi̱̱-ní
46¡Mé tà nda kj'i-la̱̱ Na̱̱'ìn-ná
47Ti̱̱ka'bísin jñà 'én-la̱̱ Nainá
48Ni̱̱ jngo ni'í ra sijna'ma tsa xá site'i -ni
49Tinè-là ijo-nò nga jè ti̱̱tjáha̱̱'se̱̱en
50Tsa 'kia̱̱ titsa̱̱hijokjeé Jesús tíjna
51I̱̱nchinìtskeé ko̱̱ jè Jesús
52’Ñó tsjake na̱̱xi̱̱ndá-la̱̱ Nainá
53Mé-ni 'koa̱̱ ti'sín ngásòn ki̱̱tsa̱̱jnajtién
54Jngo ndí ti 'xi̱̱n ra jyò kjijna
55’Koa̱̱á 'sín tsakón Nainá kjo̱̱tsjacha-la̱̱
56Jngo ìkja̱̱li̱̱ isinijñá-la̱̱ José
57’Ñó tjín kjo̱̱'nchán, tjín kjo̱̱tsjacha
58Taxki̱̱ ndaá tsò jñà 'én ra i̱̱nchise jñà ìkja̱̱li̱̱
59Katjane jñà 'én ra sasén-la̱̱ Nainá
60’Kia̱̱ nga ki'tsin Jesús
61Jngo chi'nda-la̱̱ Nainá, Ijchòkon jè María[Jngo chi'nda-la̱̱ Nainá, Ijchòkon jè María]
62Jngo 'én xi̱̱tse̱̱ síkjí'nchré-no
63Ti̱̱ 'nde-la jñà ndí i̱̱xti, ti̱̱'nde-la jñà ndí i̱̱xti
64Cristo kitsjá-na xkoan mé-ni nga skotsíjen
65Kì yá ra bachrjengi-lì ji̱̱, ni̱̱'sín isa̱̱ i'ndí ra ji̱̱
66Ki̱̱í-lá kjo̱̱nda Nainá
67Nga̱̱ ni̱̱ mé ra ki'ché
68Tajñòya kiì jñà íchjín ra
69Kií kitsò ra kiseyá-ni
70Na̱̱'ìn ra Nainá
71Ni̱̱'sín 'ñó chjákatama Na̱̱'ìn
72Na̱̱'ìn ra tijni ngajmì
73’Kia̱̱ nga kotsíjen 'a̱̱n
74Kó'sín ma tsja-la kjo̱̱nda Na̱̱'ìn
75’Kia̱̱ nga 'fì kjoa̱̱
76Ji̱̱ Na̱̱'ìn
77Tikjaàtjiya-ná
78Ti̱̱jé-ná nga'tsì ra mején-li
79’A̱̱n-ná jè ni̱̱ño̱̱ nchra̱̱jín
80Kì jñà matsjacha
81’A̱̱n-ná Nainá ra tíjnakon
82’Kia̱̱ nga isinda
83Ta tsajmeská-na
84Jè Jesús nda tsijèn-la
85I̱̱í tíjna jè Nainá
86Skanda nga kjò'tsia̱̱-ni
87Ya̱̱á, ya̱̱á, ya̱̱á fi'ta-la̱̱ Jesús
88Mé-ni 'koa̱̱ ti'sín
89Ni̱̱'sín katajti-la̱̱ xi̱̱ta̱̱
[This hymnal is not yet complete - may be missing texts or tunes]
Suggestions or corrections? Contact us