Protestant Madagascar Hymnal, 2001

Publisher: Malagasy Lutheran Church Printing Office , 2001
Language: Malagasy
#TextTuneText InfoTune InfoTextScorePage ScanAudio
347Derao AndriamanitraOLD 100TH
348Andriamanitra tahio ny mihaino (God, bless those who listen)[God, bless those who listen]
349Dera re, laza anie (Be praise and glory)[Be praise and glory]
350Hianao ry Ray no mibaiko (You, O Father, ordain)[You, O Father, ordain]
351Tsy hangina re ny hoby noho hianao ry Ziana
352Fantatrao va ny Mpamonjy (Do you know the Saviour)[Do you know the Saviour]
353aMba sainonao ange sao tsy mba fantatrao (Now think over)KENOSIS
353bMba sainonao ange sao tsy mba fantatrao (Now think over)[Now think over]
354Ny Mpamonjy no mitady fihavanana aminao (The Saviour wants to love you)[The Saviour wants to love you]
355Ry namako mahantra, manaram-po izao (O, my pitiful friend)[O, my pitiful friend]
356aRy mpanota! Mihevera (Think over, O sinner)TREMONT
356bRy mpanota! Mihevera (Think over, O sinner)[Think over, O sinner]
357Efa tonga aty izaoWORDS OF LIFE
358He! Ry namako mahantraALL THE WAY
359aTsy renao va ny feon'ny Ray? (Don't you hear the voice of the Father?)I DO BELIEVE
359bTsy renao va ny feon'ny Ray? (Don't you hear the voice of the Father?)[Don't you hear the voice of the Father?]
360aMba hevero, ry mpanota!
360bMba hevero, ry mpanota! (Remember, O sinner)[Remember, O sinner]
361Manatona, ry malala! (Come to your Lord Jesu, O dear)[Come to your Lord Jesu, O dear]
362Tsy fantatrao va Ilay namonjy anay?
363Ry olo-mahantra
364Ry mpanota! Ry mpanota![Ry mpanota! Ry mpanota]
365He! Ry mpanota ana, sasatra (O, sinners who are weary and tired)[O, sinners who are weary and tired]
366Andeha ry hava-malala (Come, O dear friend)[Come, O dear friend]
367Ry zanako mania! (Listen, O my wandering children)[Listen, O my wandering children]
368Manatòna, ry mpanota (Come, O sinner)[Come, O sinner]
369Faingana, ry hava-malala (Hasten, dear friend)[Hasten, dear friend]
370Mba henoy ny feon'i Jeso (Listen the voice of Jesu)[Listen the voice of Jesu]
371Mankanesa, ry mpanota (Come to Me, O sinners)[Come to Me, O sinners]
372Ry tany o, ry tany o (O, world, the Holy and Mighty Lord is calling)[O, world, the Holy and Mighty Lord is calling]
373Moa isaoranao ny TompoWERDE MUNTER
374Hevero, ry andevom-pahotana (Think over, o salves of the sins)[Think over, o salves of the sins]
375Raha mangoraka ny fo
376Mpanota ory sy mahantra (Distressed and pitiful sinner)[Distressed and pitiful sinner]
377Tsy mba hisy tonga ary an-danitra
378Ho aiza, ho aiza izao hianao
379Torotoro va ny fonao
380Mba mifohaza re, henoy izao (Wake up and listen now)[Wake up and listen now]
381aHe ny fiantsoana (The call full of love)[The call full of love]
381bHe ny fiantsoana (The call full of love)[The call full of love]
382Ry olo-matory o, mba mifohaza (O, sleeping people! Wake up)[O, sleeping people! Wake up]
383O, ry mpanota aza manda
384Ry olom-bery, tsy ho very foana ny andronao (O lost people, your time will not be wasted)[O lost people, your time will not be wasted]
385Ny Mpamonjy be fitia (The Loving Saviour is calling)[The Loving Saviour is calling]
386aHe, Jesosy Tompo soa (O Blessed Jesus and Lord)[O Blessed Jesus and Lord]
386bHe, Jesosy Tompo soa (O Blessed Jesus and Lord)[O Blessed Jesus and Lord]
387Ampihetsehin'inona izao ireo vahoaka
388Tsy maintsy hateraka indray hianao (You must be born again)[You must be born again]
389Ny perla madio, ny perla vaovao (The pure and new pearl)[The pure and new pearl]
390He, Jesosy TomponaoNUREMBERG
391aMpanota o, mba mihevera tsara (O sinners, think well over)[O sinners, think well over]
391bMpanota o, mba mihevera tsara (O sinners, think well over)[O sinners, think well over]
391cMpanota o, mba mihevera tsara (O sinners, think well over)[O sinners, think well over]
392O mba raiso izao, misy lovanao ao (Seize now, your heritage is here)MORNING STAR
393Misy havana ao ala-trano ao (Friends are outside)[Friends are outside]
394O! avia ry mpanota (Come to Me, O sinners)[Come to Me, O sinners]
395Modia, modia, o, ry mpanota o! (Come home, come home, O sinners)[Come home, come home, O sinners]
396aAizan'ny lanitra hianao (Where are you from the heaven)[Where are you from the heaven]
396bAizan'ny lanitra hianao (Where are you from the heaven)[Where are you from the heaven]
397Ry olona mbola tamana amin-dratsy (O, people who is content yet with the evil)PILGRIMSSONGER
398Iza no hiara-dia (Who want to keep company)PSALM 42 (FREU DICH SEHR)
399Ny sento ajanony, ry malahelo o!RUTHERFORD
400Tompo Tsitoha, izahay mifona (Mighty Lord, forgive us)HERZLIEBSTER JESU
401Izaho nivily, ka simba ny fo (I strayed and my heart became dirty)[I strayed and my heart became dirty]
402Ory sady mitomanyPSALM 42 (FREU DICH SEHR)
403Ry Jeso Tompo tsara oSWEET HOUR
404Ny fasika amoron'ny rano (The sand of the shore)[The sand of the shore]
405Jesosy Kristy Tompo o (Forgive us, O Lord Jesus Christ)[Forgive us, O Lord Jesus Christ]
406Manenina aho, Ray masina o (I regret, O Holy Father)[I regret, O Holy Father]
407O, ry Raiko, Izay malalaAUTUMN
408aJehovah, Ray mahari-po (Jehovah, the patient Father)ROCKINGHAM
408bJehovah, Ray mahari-po (Jehovah, the patient Father)[Jehovah, the patient Father]
409Ry zaza mpiodina, mba miverena
410Ry Jeso o! Jereo (Jesu, help us for fear of being lost)[Jesu, help us for fear of being lost]
411Ry Zanahary TomponayOLD 100TH
412Jehovah Tompo o! (We are here, Lord Jehovah)[We are here, Lord Jehovah]
413Ry Mpamonjy, Tompo soa (Saviour and sweet Lord)[Saviour and sweet Lord]
414aJeso, VatolampinayTOPLADY
414bJeso, VatolampinayST. PETERSBURG
415Mifona aminao izahayLYDIA
416Mamindra fo amiko (Forgive me, O my Lord Jehovah)[Forgive me, O my Lord Jehovah]
417Nandao Anao ela aho (I ran away from You for a long time, O Father)[I ran away from You for a long time, O Father]
418Amorony fo madio (Give me a pure heart)[Give me a pure heart]
419Ry Raiko o! Ry Raiko o! (O my Father, O my Father)[O my Father, O my Father]
420Ry Raiko feno antra (Father full of compassion)[Father full of compassion]
421Andriamanitra o, Ray Mpamindra fo (O God, Merciful Father)[O God, Merciful Father]
422aRy AndriananaharinayNEWCASTLE
422bRy Andriananaharinay (Our Lord Creator, Thy Holiness)[Our Lord Creator, Thy Holiness]
423He! Maharavoravo (Thy love, Jesu, gladdens)[Thy love, Jesu, gladdens]
424Tsaroako dia tsaroako (I really remember)[I really remember]
425Ny ratsy efa tiako (I loved the badness)[I loved the badness]
426aNanatona Anao, Mpanavotra o! (The poor people came to Thy, O Saviour)[The poor people came to Thy, O Saviour]
426bNanatona Anao, Mpanavotra o! (The poor people came to Thy, O Saviour)[The poor people came to Thy, O Saviour]
427Ho vavolombelonao (To be Your witness)[To be Your witness]
428Reko izao ry Tompo (I hear Your call, O Lord)[I hear Your call, O Lord]
429Inty ny olonao, Jeso Tompo o
430Endrika sariaka (Joyful look)[Joyful look]
431Na be no mahareraka (Even if many weariness strike)[Even if many weariness strike]
432Mandra-piavin'ny Tompo (Pray till the coming of the Lord)[Pray till the coming of the Lord]
433Mba taominao ny fo izao (Take our heart now)[Take our heart now]

[This hymnal is not yet complete - may be missing texts or tunes]
Suggestions or corrections? Contact usAdvertisements


It looks like you are using an ad-blocker. Ad revenue helps keep us running. Please consider white-listing Hymnary.org or subscribing to eliminate ads entirely and help support Hymnary.org.