Instance Results

‹ Return to hymnal
Hymnal, Number:k1893
In:instances

Planning worship? Check out our sister site, ZeteoSearch.org, for 20+ additional resources related to your search.
Showing 11 - 20 of 634Results Per Page: 102050
TextPage scan

Alenest' Gud i Himmerig

Hymnal: K1893 #11 (1893) Lyrics: 1 Alenest' Gud i Himmerig Vær' Lov for al sin Naade, Som han har gjort i Jorderig I disse signede Dage! Paa Jord er kommen Glæde, Fred, Vel Mennesken maa glædes ved Guds Yndest og god' Vilje. 2 Vi love, prise, takke dig, Al Æren din skal vorde! O Herre Gud i Himmerig, Stor Kjærlighed du gjorde! Du al Ting har i Vold og Magt, Det alt maa frem, som er din Agt; Vel den, dig kunde frygte! 3 O Jesu Krist, Guds enest' Søn, Som hos Gud Fader sidder, Du, som har frelst al Menn'skens Kjøn, Og os med Gud forliger, Alt med dit Blod og haarde Død Har du os løst af Synd og Nød, Giv i din Tro vi blive! 4 Du ene er vor Frelsermand, Os Himmerig vil give, Du er det Guds uskyldig Lam, Der for os vilde libe, Du ene er vor Salighed, For din Skyld har vi fanget Fred, Almægtigst Jesu Kriste! 5 O Heligaand, vor Trøstermand, Al Sandhed os kan lære, Hjælp, vi ved Guds Ord blive kan, Og leve Gud ti Ære! Vogt os fra Djævlens falske List, Hjælp os at tro paa Jesum Krist, Og blive salig! Amen. Topics: Sædvanlige Salmer til Høimesse; Common Hymns for High Mass; Troens Bekjendelse; Confession of Faith Languages: Norwegian
TextPage scan

Vi tro og trøste paa een Gud

Hymnal: K1893 #12 (1893) Lyrics: 1 Vi tro og trøste paa ein Gud, Himmelens og Jordens Skaber, Til sine Børn han tog os ud, Vor i Kristo kjære Fader. Han opholder os, og glæder, Giver alle Kost og Klæder, Liv og Sjæl vil han bevare, Værge os for Nød og Fare; Han sørger for os, holder, Vagt, For han har alting i sin Magt. 2 Vi tro ogsaa paa Jesum Krist, Guds enbaarne Søn, vor Herre, Som er hos Gud, og sandt og vist Lige Gud i Magt og Ære, Fodt af Mø Maria, vorden Et sandt Menneske paa Jorden Af den Helligaand undfangen, For vor synd i Døden gangen, Opstod af Død, til Himmels for, Og kommer saa til Doms paa Jord. 3 Vi tro og paa den Helligaand, Gud med Faderen og Sønnen, Al Sjælehjælp er af hans Haand Troen Trosten, Haabet Bønnen; Al den Kristendom paa Jorden Staar ved ham, og til er vorden; Synder her forlades skulle, Kjødet reises og af Mulde; Vor Tro og Trøst er evigt Liv. Amen. Guds Aand os Troen giv! Topics: Sædvanlige Salmer til Høimesse; Common Hymns for High Mass; Troens Bekjendelse; Confession of Faith Languages: Norwegian
TextPage scan

Frygt mit Barn, den sande Gud

Hymnal: K1893 #13 (1893) Lyrics: 1 Frygt mit Barn, den sande Gud, Misbrug ei hans Navn og Bud, Hellighold din Hviledag, Ær Forældre uden Nag, Dræb ei nogen, driv ei Hor, Stjæl ei, vær ei falsk i Ord, Sky Begjærlighed paa Jord! 2 Jeg paa Gud den Fader tror, Som alt skabte med sit Ord; Og paa Sønnen, Gud og Mand, Prest, Profet og Konge sand; Paa den Helligaand, vor Trøst, Som os helligjør fra Brøst, Reiser op til Livets Lyst. 3 Fader vor, i Himlen er, Helligt vorde dit Navn her, Lad bit Rige komme frit, Ske din Belje Verden vidt, Giv os Brød forlad vor Synd, Led os ei i Fristels' ind, Frels os fra alt ondt med Fynd! 4 O, treenig Gud, hvis Haand Mig har døbt med Band og Aand I dit eget Guddoms Navn, Hjælp, jeg hær mit Navn med Gavn, Holder din Pagt kristelig, Tror paa dig ret hjertelig Vorder frelst evindelig! 5 Mæt min Sjæl, o Jesus sød, Med dit Kjød det sande Brød, Bederkvæg mig, Frelser min, Med dit Blod i klaren Vin Til min Synds Forladelse, Og din Døds Hukommelse; Dig Lov, Pris og Ære ske! Topics: Troens Bekjendelse; Confession of Faith; Loven; The Law; Ved Daaben; By Baptism; Ved Nadverden; Eucharist Languages: Norwegian
TextPage scan

O Fader vor i Himmerig

Hymnal: K1893 #14 (1893) Lyrics: 1 O Fader vor i Himmerig, Som bad os leve broderlig, Og dig md Flid at kalde paa, Vor Bøn du gjerne høre saa; Giv, at ei beder blot vor Mund, Hjælp, at det gaar af Hjertens Grund! 2 Helliget vorde, Gud, dit Navn, Dit Ord lab komme os til Gavn, At vi maa leve kristelig, Dit Navn til Pris evindelig, Giv Lærdom reen, vær Ordets Tolk, Vend om, vend om dit arme Folk! 3 Dit Rige komme til os hid, Og glæde os til evig Tid; Din Helligaand lad hos os bo Med sine Gaver, Trøst og Tro; Slaa ned al Djævlens Magt og Vold, Din Kirke staa i godt Behold! 4 Din Vilje ske paa Jorderig, Alt som den er i Himmerig; Og skjænkes os en modgangs Skaal, Giv Lydighed og Trøst og Taal; Tving Kjødets Lust og ond Begjær Med alt, som mod din Vilje er! 5 Giv os idag vort daglig Brød, Med al vor Tarv til Livsens Nød; Fri os fra Ufred, Tvist og Strid, Fra Sygdom og den dyre Tid, Lad Fred og gode Dage staa, Al Gjerrighedens Sorg forgaa! 6 Og al vor Skyld forlad os her, At den os ei bedrøver meer, Som vore Skyldnere vi vil Af Hjertet gjerne give til; Gjør os til Venskab vel bered I broderlig Samdrægtighed! 7 Naar vi og fristes, lad os staa, At Satan os ei sange maa, Til hvilken Kant han komme kan; Hælp os, at vi faa Overhaand Med grundfast Tro imod hans List, Dertil hjælp os, o Herre Krist! 8 Fra Ondt bevar os sammelund, Thi Ondt er her hver Dag og Stund; Fri os og fra den evig Død, Og trøst os i vor sidste Nød, Gjør Enden god, annam vor Aand, O, Herre Jesu, i din Haand! 9 Amen, det er: ja, sandt og vist! Dertil styrk Troen, Herre Krist! At ingen Tvil vi derom bær, Vi faa de Ting, vi bede her Alt paa dit Ord, i Navnet dit, Thi sige vi nu Amen frit. Topics: Sædvanlige Salmer til Høimesse; Common Hymns for High Mass; Omvendelsen; Repentance; Helliggjørelse og Fornyelse; Helliggjørelse og Fornyelse; Sanctification and Renewal; Sanctification and Renewal; Bønnen; Bønnen; Bønnen; Prayer; Prayer; Prayer; Almindelig Bededag Til Ottesang og Høimesse; Ordinary Prayer Day High Mass; Femte Søndag efter Paaske Til Hoimesse; Fifth Sunday after Easter High Mass Languages: Norwegian
TextPage scan

Jesus, dine dybe Vunder

Hymnal: K1893 #15 (1893) Lyrics: 1 Jesu, dine dybe Vunder Og din smertefulde Død Trøster mig i alle Stunder Udi Livs- og Sjæle-Nød. Falder noget Ondt mig ind, Straks jeg tænker i mit Sind Paa din Pine, som forbyder Mig at drive Skjæmt med Lyder. 2 Om mit Kjød og Blod vil skjænke Sig med Syndelysters Skaal, Hvad du led, jeg monne tænke, Og straks finde Ro og Taal. Sætter Satan ind paa mig, Som mit Skjold jeg viser dig, Dine Saar og Blode-Strømme, Straks maa han tilbage rømme. 3 Om mig Verden vil forlede Hen paa Lysters brede Plan, Hvor der er kun syndig Glæede, Jeg da skuer, Frelsermand, Dine Piners Byrde svar, Du for mig udstandet har, Saa kan jeg i Alvor blive, Og al Verdens Lyst fordrive. 4 Ja mod al Ting, som mig krænker, Give dine Vunder Kraft, Naar sig Hjertet i dem sænker, Finder jeg ny Levesaft; Din den himmelsøde Død Vender al min Nag og Nød:– At du Salighed mig bragte, Da du Døden for mig smagte. 5 Jeg paa dig min Tro har grundet, Du min ene Tilflugt sand, Og din Død har Do∂en bundet, Saa den mig ei døde kan; At jeg haver Deel i dig, Trøster, trygger, redder mig, Og din Naade mig har givet, At staa op til Lys og Livet. 6 Har jeg dig udi mit Hjerte, Du al Godheds Kilderspring, Jeg da finder ingen Smerte, End i Dødens sidste Sting. Ingen Fiende skader mig, Naar jeg skjuler mig i dig, Hvo med dine Saar sig dækker, Ham ti Livet du opvækker. Topics: Sædvanlige Salmer til Høimesse; Common Hymns for High Mass; Aarvaagenhed; Første Søndag i Faste Til Hoimesse; First Sunday in Lent High Mass; Langfredag ad; Good Friday High Mass Languages: Norwegian
TextPage scan

Til dig alene, Herre Krist

Hymnal: K1893 #16 (1893) Lyrics: 1 Til dig alene, Herre Krist, Staar alt mit Haab paa Jorden, Jeg veed, du er min Trøster vist, Du er min Frelser vorden. Fra Verdens første Tid ei kom Et Menneske paa Jord saa from, Der i min Nød kund' hjælpe mig, Jeg raaber til dig, Til dig mit Hjerte trøster sig. 2 Min Synd er stor og ganske svar, Deraf er Sorger mine, O Herre gjør mig fra dem klar Alt for din Død og Pine! Og siig det til din Fader god, At du mig frelste med dit Blod Saa bliver jeg af Synden løst, Herre, vær min Trøst, Giv det, du loved med din Røst! 3 Giv mig af din Barmhjertighed En kristen Tro til Ende Alt jeg din Sødhed ret derved Maa inderligen kjende, Og over al Ting elske dig, Min Næeste ligervis som mig. Staa hos mig, naar jeg slukner hen, Din Hjælp mig send, Og Djævlens List saa fra mig vend! 4 Gud Fader Lov og Ære vær, Som os alt Godt mon give, Og Jesu Kirst, vor Broder kjær, At han hos os vil blive, Deslige ag den Helligaand, Vor Trøster og vor Hjælper sand, At Gud vi tjene vel bered, Faa Hjertens Fred Og efter Døden Salighed! Topics: Sædvanlige Salmer til Høimesse; Common Hymns for High Mass; Troen til Guds Naade i Kristo; Faith in God's Grace in Christ; Tillid; Trust; Guds Lov og Pris; Ved Skriftemaal; By Confession; Søndag efter Nyaar Til Aftensang; Sunday after New Years For Evening; 11 Søndag efter Trefoldigheds Fest Til Hoimesse; Eleventh Sunday after Trinity Sunday High Mass Languages: Norwegian
TextPage scan

O vi arme Synd're!

Hymnal: K1893 #17 (1893) Lyrics: 1 O vi arme Synd're! Vor' Misgjerniger, Hvorvi vi undfangne Saa og fødte er, Haver fort os alle I saa stor en Nød, At vi ere skyldig Til den evig' Død. Herre, miskunde dig! Kriste, miskunde dig! Herre, miskunde dig! 2 Vi fra Døden kunde Ved vor egen Flid Ingenlunde frelses, Synden vor for strid; Skulde frelst vi blive, Maatte Under ske, Guds Søn maatte lide Dødsens bitre Ve. Herre, miskunde dig! Kriste, miskunde dig! Herre, miskunde dig! 3 Var ei Kristus kommen Hid til Verden snart, Havde paa sig taget Vores Manddoms Art, Og for vore Synder Dødsens Kalk udtømt, Vi til Helveds Grunde Evig var fordømt. Herre, miskunde dig! Kriste, miskunde dig! Herre, miskunde dig! 4 Uforskyldt den Naade Haver Gud os gjort, Gav sin Søn, vor kjære Herre Jesum, bort, Som for os tog Døden, Og paa Korset leed, At vi skulle arve Liv og Salighed. Herre, miskunde dig! Kriste, miskunde dig! Herre, miskunde dig! 5 Hermed skal vi trøste Os mod Synd og Død, Saa vi ei fortvivle For den Helveds Glød, Thi vi ere frelste, Have fanget Fred, Være Krist velsignet I al Evighed! Herre, miskunde dig! Kriste, miskunde dig! Herre, miskunde dig! 6 Thi vil vi os glæde Over alle Land, Prise Gud vor Fader, Søn og Helligaand; Bede ham bevare Os fra synd paa Jord, Hjælpe os at blive Faste ved hans Ord! Herre, miskunde dig! Kriste, miskunde dig! Herre, miskunde dig! Topics: Sædvanlige Salmer til Høimesse; Common Hymns for High Mass; Synden; Sin; Omvendelsen; Repentance; Langfredag Til Hoimesse; Good Friday High Mass; Almindelig Bededag Til Ottesang og Høimesse; Ordinary Prayer Day High Mass Languages: Norwegian
TextPage scan

Søde Jesu, kom at røre

Hymnal: K1893 #18 (1893) Lyrics: 1 Søde Jesus, kom at røre Mig ved din den gode Aand, Aabne mit tunghørig' Øre, Tag mit Hjerte i din Haand! Følg mig, før mig, hvor jeg gaar, At i Lydighed jeg staar, Til din Vilje ret at gjøre, Og dit Ord med Fryd at høre! 2 Under dine Hænders Skygge Og udi din Kirkes Bo Lad mig altid hos dig bygge, Styrk mig, hold mig i din Tro! Hug hver syndig Tanke ned, Som til Synd og Sikkerhed Vil med Ondskab mig forlede, Hug den af, det vil jeg bede! 3 Du al Verdens Lust og Glæde, Du al Jordens Salighed, Bliv dog hos mig, bliv tilstede, Og min Sjæl for dig bered! Helft i Dødens sidste Stund Rør mit Hjerte, Aand og Mund, Styrk min Tro, lad mit Elende Sluttes med en salig Ende! Topics: Sædvanlige Salmer til Høimesse For Prædiken; Common Hymns for High Mass For Preaching; Ved Konfirmation; By Confirmation; Søndag Septuagesima Til Hoimesse; Septuagesima High Mass Languages: Norwegian
TextPage scan

O Helligaand kom til os ned

Hymnal: K1893 #19 (1893) Lyrics: 1 O Helligaand, kom til os ned, Din Bolig du i os bered Ved Ordets Lys og Stjerne! Du Himmel-Lys, som mørknes ei, Giv, at vi Sandheds Himmelvei Ved dig maa følge gjerne! Dit Skin Hvert Trin Os ledsage, Og forjage Mørkheds Tanker, Som i vore Hjerter vanker! 2 Giv Kraft og Virkning ved dit Ord, Som Gud os sendte ned til Jord, Lad det som Luset brænde, At vi Gud Fader og Guds Søn Og Aanden, vores Del saa skjøn, I hellig Enhed kjende! Giv Tro, Giv Ro! Lær at haabe, Hjælp at raabe, Giv vi alle Kunde Jesum Herre kalde! 3 Du Visdoms rige Kildervæld, Som fylder hver gudfrygtig Sjæl, Lær os det her i Live, At vi ved Troens Enighed Med sand indbyrdes Kjærlighed Maa godt Eksempel give! Bøi du Vor Hu Til din Lære, Dig til Ære Hjælp at prise Gud, og hver Mand godt bevise! 4 Stat du os paa vor Vandring bi, Før os selv paa den rette Sti, Lad Foden ikke glide! Giv i vort Løb Bestandighed, Lær os dit Kors med Taalighed I Troens Kraft at lide! Trøst selv Vor Sjæl! I al Sorgen Vær du Borgen, Hvor vi trygge Kan i Nødens Tider bygge! 5 O byre Balsam, ædle Saft, Du os al overflødig Kraft Og Hjerte-Styrkning give, Naar vore Fienders Pileskud Bil os i Striden fordre ud, At vi mag stærke blive! Vor Sjæl Fuld vel, At de Plager, Som den nager, Kan forsvinde, Og vi Lægedom maa finde! 6 Du yndig Dug, fald til os ned, Velsigne os med Frugtbarhed, Lad Kjærlighed tiltage, At hver en Sjæl forbunden maa I Pagten med sin Næste staa I alle Livets Dage! Men Strid Og Splid, Som bedrøver Og berøver Dig din Ære, Lad din Ild som Straa fortære! 7 Lad os i Troens Hellighed Opnaa vort Lives Maal og Med, Og giv os denne Naade, At vi herefter kjende maa, Hvor vi umulig kan bestaa, Om Kjødet selv maa raade. Drag du Vor Hu, Sjæl og Grunde, At vi stunde Til det Høie, Og vort Hjerte til dig føie! Topics: Sædvanlige Salmer til Høimesse For Prædiken; Common Hymns for High Mass For Preaching; Første Pintsedag Til Ottesang og Høimesse; First Pentecost Day High Mass; 8 Søndag efter Trefoldigheds Fest Til Aftensang; Eighth Sunday after Trinity Sunday For Evening; 17 Søndag efter Trefoldigheds Fest Til Hoimesse; Seventeenth Sunday after Trinity Sunday High Mass Languages: Norwegian
TextPage scan

O Lue fra Guds Kjærlighed

Hymnal: K1893 #20 (1893) Lyrics: O Lue fra Guds Kjærlighed, O Visdom fra det Høie, Som faldt paa dine Vidner ned, Oplys vor Troes Øie! Om Ordets Lys vi samles her, Vis os, at Kristi Løfte er Et evigt Ja og Amen! O himmelfarne Felsere, Vi vente din Forjættelse, Velsign os allesammen! Topics: Sædvanlige Salmer til Høimesse For Prædiken; Common Hymns for High Mass For Preaching; Første Pintsedag Til Ottesang og Høimesse; First Pentecost Day High Mass Languages: Norwegian

Pages


Export as CSV