Instance Results

‹ Return to hymnal
Hymnal, Number:k1893
In:instances

Planning worship? Check out our sister site, ZeteoSearch.org, for 20+ additional resources related to your search.
Showing 101 - 110 of 634Results Per Page: 102050
TextPage scan

Paa Jesu Død og blodig' Saar

Hymnal: K1893 #101 (1893) Lyrics: 1 Paa Jesu, Død og blodig' Saar Begynder jeg mit Kirke-Aar; Hans Reise til Jerusalem Gjør Veien blid, jeg vandrer hjem. Det sidste Trin skal blive godt, Ret lige op paa Zions Slot. 2 Paa Jesu sande Livsens Ord Min Tro og Salighed beror. Den Vei, han viser, vil jeg gaa, Den Arv, han lover, vil jeg faa, Og uden Ordets klare Skin Jeg ei vil gjøre mindste Trin. 3 Min Jesu jeg mig ofre vil, Og al den Deel, mig horer til, Ei noget er saa godt og rart, At det for ham skal blive spart; Hvad ham til Ære kastes hen, Det findes tusindfold igjen. 4 Jeg holder daglig Kirkegang Med Ordets Læsning, Bøn og Sang, Hosianna mig i Mund og Sind Skal følge baade ud og ind, Fordi at, Davids Søn, du est Mit Hjertes daglig' Frydefest. 5 O Gud ske Lov til evig Tid, At Tiden er saa himmelblid, Ret ligesom det var en Vaar Til Evighedens Kirke-Aar, At vi kan her begynde paa For Thronen Nat og Dag at staa! 6 Hosianna, milde David Søn, Vor Herre kjær og Hæder skjøn! O, maatte ei den hele Jord Nu blive til et Synge-Kor, Al Verden til en Helligdom, Fordi Guds Søn til Verden kom! 7 Op Zion, læg den Enkedragt, Ifør dig Lysets Brudepragt, Strø Palmer for hans Fødders Gang, Og mød din Ven med Glædesang, Forkynd, hvor sød han er og blid Fra nu og indtil evig Tid! Topics: Første Søndag i Advent Til Høimesse; First Sunday in Advent High Mass; Helliggjørelse og Fornyelse; Sanctification and Renewal Languages: Norwegian
TextPage scan

Vaagn op, min Sjæl! thi Stunden er

Hymnal: K1893 #102 (1893) Lyrics: 1 Vaagn op, min Sjæl! thi Stunden er Af Søvne op at stande, Og Salighedens Tid er nær At glæde vore Lande. Vor Sørge-Nat Er gangen plat, Vi skal nu snarlig finde, Fra Davids Stol Retvisheds Sol, Vor Jesum, at oprinde. 2 Kast derfor af din Synde-Ham, Og Mørkets stygge Klæde, At Jesus, Guds uskyldig Lam, I dig kan have Glæde! Gak frem og staa Med Vaaden paa, Som Lysets Barn kan sømme; Lad Utugt gaa Af Hjertets Vraa, Hold Kiv og Had i Tømme! 3 Ifør mig, Gud, og klæd mig saa, At hver kan se og kjende, Jeg har min Jesum ganske paa Indtil mit Levnets Ende! Bort Kjøds Begjær! Min Jesus er Udi mit Kjød i Vente; Gid jeg ham ind I Sjæl og Sind Med Bøn og Bod kan hente! Topics: Første Søndag i Advent Til Aftensang; First Sunday in Advent For Evening; Helliggjørelse og Fornyelse; Sanctification and Renewal; Mariæ Bebudelses Dag Til Aftensang; Annunciation For Evening Languages: Norwegian
TextPage scan

Vaagn op, du som sover, stat up fra de Døde

Hymnal: K1893 #103 (1893) Lyrics: 1 Vaagn op, du, som sover, staa op fra de Døde, Krist lyser for dig! Op, fer du ei Dagen, dens Straaler at gløde Af Miskundhed rig! Nu sov ikke længer, Snart over dig hænger En fortere Nat, Om sluks du ei favner din Skat. 2 I Jorderigs Dale, hvor Taagerne hænge, Og Kinden er vaad, Der lyder saa mange de sørgende Strenge Af Suk og af Graad; Af, hør disse Toner Om Syndens Forsoner, Om Seier og Fred! Vor Herre er kommen herned! 3 I Jorderigs Dale, hvor Tornerne saare, Er tungsomt at gaa, Der længes saa mange med gr…dende Taare, Til Freden at faa. Nu stanse du Taaren, Gud Glæde med Vaaren I Kristo vi har, Stat op, du som sover, vær snar! 4 Oplad dine Øine, og løft dem til Himlen, Se nu er det Dag! O, glæd dig som Barnet, og bland dig i Vrimlen, Og Herren modtag! Hvor Synderne tynge, I Dagningen synge, Som Fuglen i Skov, De ventende Sjæle Guds Lov. 5 Ja Gud være lovet for Dagen, som skinner Fra Himmelen ned! Nu Sandheden, Veien og Livet jeg finder, Og vandrer med Fred. Lys for os, o Kriste! Lad aldrig os miste Dit lebende Spor, Din Naades det lysende Ord! Topics: Første Søndag i Advent Til Aftensang; First Sunday in Advent For Evening; Guds Kald; Guds Kald; God's Call Languages: Norwegian
TextPage scan

Løft Hoved op al Kristendom

Hymnal: K1893 #104 (1893) Lyrics: 1 Løft Hoved op, al Kristendom, Vaag flittig nu, og tænk dig om, Og hør Guds Ord og Lære! Skik deg derefter af al Magt, Staa op af Søvne og giv Agt, Om du vil salig være! 2 I Himlen er dit Hjertes Skat, Derfra med Ære kommer brat Den Ven, du ei kan glemme. O vær ham tro! saa er du glad Og venter snart og stunder ad, At være hos ham hjemme. 3 Du gruer ei for Domme-Dag, Du veed, han selv har ført din Sag, Og den med Ære vundet; Thi længes du hvert Morgengry, Til Herren kommen selv i Sty, Naar Natten er udrundet. 4 Naar under hver en Himmel-Egn Du skuer da din Konges Tegn, Ja Tegn i Sol og Maane, Da lyser salig Øiet dit; Da reiser du dit Hoved frit, Mens stjerner dø og daane. 5 Men, skjønt du længes, Kristenhed, Saa glem dog ei, at godt du veed, Hvad Herren bier efter, Og bed ham ei, før Timen kom, Til Jordens Gru og Verdens Dom At røre Himlens Kræfter! 6 Du veed, du har en Herre mild, Som nødig kun med Himlens Ild Hjemsøger Jordens Lyder, Som "Vennen" hist fra Sodom bad, Saa bed du for den store Stad, Til selv han Staven bryder! 7 Ja bed for Babel, til du ser, At Bøn og Suk ei baade meer Mod Undergangens Bølger. Da raaber han: Jeg kommer snart! Og Bruden svarer: Kom! Med Fart Jeg dig i Skyen følger. Topics: Anden Søndag I Advent Til Høimesse; Second Sunday in Advent High Mass; Aarvaagenhed; Aarvaagenhed; 25 Søndag efter Trefoldigheds Fest Til Hoimesse; Twenty-fifth Sunday after Trinity Sunday High Mass; 25 Søndag efter Trefoldigheds Fest Til Aftensang; Twenty-fifth Sunday after Trinity Sunday For Evening Languages: Norwegian
TextPage scan

Jeg veed at evigt Himmerig

Hymnal: K1893 #105 (1893) Lyrics: 1 Jeg veed et evigt Himmerig, Som ei med Guld det røde Er tjeldet ud saa prydelig, Men med Guds Ord bet søde. 2 Derudi bor min Jesus Krist, Som er Guds Søn den fromme, Min Festermand, mig venter vist, Og beder til sig komme. 3 En Pillegrim er jeg forsand, Men Reise maa jeg ende, Herfra og til mit Fædreland, Mig kan ei bedre hænde. 4 Jeg fattig hid til Verden kom, Saa ringe var min Stamme, Gaar herfra ud med Haanden tom, Mig følger Død hin gramme. 5 Dog er jeg vis, at denne Krop I Døden ei skal blive, Men skal ved Guds Søns Kraft staa op, Han vil mig Glæden give. 6 Da fanger jeg, det er min Tro, Som her leed megen Plage, For Sorg og Strid Guds Fred og Ro I alle mine Dage. 7 Jeg skilles fra al Usseldom Paa denne Jordens Tue, Min Herre Jesus raaber: Kom! Du tør slet ikke grue. 8 Jeg dig forløste med mit Blod, Og elskte dig af Hjerte, Vær du derfore kun ved godt Mod, Jeg døve vil din Smerte! 9 Har du mig kjær, min Hjertens Skat, Hvi vil du dig saa krænke? Thi paa din Synd, som er forladt, Jeg aldrig meer vil tænke. 10 Naar Verden al som Flyvesand Med Guld og Glæde viger, Da staar jeg hos din høire Haand, Den Ven, dig aldrig sviger. 11 Thi lader os i Evighed Gud takke allesammen For hans den store Miskundhed Ved Jesus Kristum! Amen. Topics: Second Sunday in Advent High Mass; Anden Søndag I Advent Til Høimesse; Helliggjørelse og Fornyelse; Sanctification and Renewal; Aarvaagenhed; Haab og Længsel efter det Himmelske; Hope and Longing for the Heavenly; 25 Søndag efter Trefoldigheds Fest Til Hoimesse; Twenty-fifth Sunday after Trinity Sunday High Mass; 25 Søndag efter Trefoldigheds Fest Til Aftensang; Twenty-fifth Sunday after Trinity Sunday For Evening Languages: Norwegian
TextPage scan

Midt igjennem Nød og Fare

Hymnal: K1893 #106 (1893) Lyrics: 1 Midt igjennem Nød og Fare Veien gaar til Paradis. O du Lammets Brudeskare, Du maa gjennem Torneris, Du maa over Berg og Dal Hjem til Zions Brudesal! Dog – det bliver let at glemme Første Øieblik derhjemme. 2 Ei, saa lad dig intet trykke, Jesu Brud, paa denne Jord, Efterdi hun er, din Lykke, Saa sorunderlig og stor! Er du dog saa salig her, Hvor langt mere evig der! Faa Minuter om at gjøre, Kan man dig for Thronen høre. 3 Derfor, Fader uden Lige, Sendte du din Søn herned, Os at vinde Himmerige, Som med Usseldommen stred. Ham vi favne frydelig, Og vort Støv skal takke dig Her og hist med mange, mange Evig søde Brudesange. Topics: Anden Søndag I Advent Til Høimesse; Second Sunday in Advent High Mass; Aandelig Strid; Aarvaagenhed; 25 Søndag efter Trefoldigheds Fest Til Hoimesse; Twenty-fifth Sunday after Trinity Sunday High Mass; 25 Søndag efter Trefoldigheds Fest Til Aftensang; Twenty-fifth Sunday after Trinity Sunday For Evening Languages: Norwegian
TextPage scan

Jeg løfter op til Gud min Sang

Hymnal: K1893 #107 (1893) Lyrics: 1 Jeg løfter op til Gud min Sang Endnu engang Fra disse Jordens Dale. Vor Herre Krist han henter mig Smart hjem til sig I Himlens høie Sale. Som Lynet far, Han kommer snar, Da skal hans Pris Paa anden Vis De Guds Basuner tale. 2 Naar min Forløsning stunder til, Jeg glædes vil Og løfter of mit Hoved, Da løses jeg, da gaar jeg ind Til Vennen min, Gud være evig lovet! Da reises af Den mørke Grav Det, som var saa'd Med Suk og Graad, Da er den Søvn udsovet. 3 Naar Figentræet skyder Blad, Jeg er saa glad, Da bliver her snart Sommer, Naar Himmerigets Blomster gro, Det er min Tro, Guds Rige snarlig kommer! Hans Brud jet er, Hans Ring jeg bær, Har Lampen tændt, Og Hjertet vendt Til ham, al Verdens Dommer. 4 Jeg hører hans livsalig Røst Guds Børn til Trøst Fra høien Himmel tone: Jeg kommer, se jeg kommer snart, Hold du kun hart, At ingen ta'r din Krone! Min Brud, dig glæd, Min Løn er med: Dig, som var tro, En evig Ro Og Glæde for Guds Throne! 5 I Aanden glad da Bruden from Hun siger: kom! Saa hjertelig hun frydes; Og hvo det hører siger: kom! Lad Livsens Flom Sødt over os udgydes! Hvo lider Tørst, Han komme først, Hvo vil og kan, Tag' Livsens Vand, Som uforskyldt tilbydes! 6 En Himmel ny saavelsom Jord, Det er hans Ord, Da vorder til hans Ære. Se, Guds Paulum blandt Menn'sken er, Han bor os nær, Og vi hans Folk skal være! Lad Verden saa I Stykker gaa, Guds Ord ei brast, De stande fast, Den Bro skal Bruden bære! 7 Gud skal da tørre af mit Kind Hver Taare min, Ei Død skal være mere, Ei heller Sorg, ei heller Skrig, Ei Pine slig, Som her Guds Børn maa bære; Det første fort Er veget bort, Og Glæden ny I Himlens By– Eia, hvor godt at være! 8 Da synger jeg for Thronen glad Et bedre Kvad, Og løfter Palmegrene, Med hvide Klæder, som er toed I Lammets Blod For Herrens Øine rene. Halleluja! Eia, eia, For liflig Klang! Og al min Sang Er Herren, Herren ene. 9 Amen, Vesignelse og Pris Paa alle Vis, Og Visdom, Magt og Styrke Tilhører Gud i Evighed, Som saa herned Til os i Dødens Mørke! Halleluja! Eia, eia! I Himmerig Der skal vi dig I Aand og Sandhed dyrke. Topics: Second Sunday in Advent High Mass; Anden Søndag I Advent Til Høimesse; Aarvaagenhed; Haab og Længsel efter det Himmelske; Hope and Longing for the Heavenly; 25 Søndag efter Trefoldigheds Fest Til Hoimesse; Twenty-fifth Sunday after Trinity Sunday High Mass; 25 Søndag efter Trefoldigheds Fest Til Aftensang; Twenty-fifth Sunday after Trinity Sunday For Evening
TextPage scan

Tegn skal der ske for Dommedag

Hymnal: K1893 #108 (1893) Lyrics: 1 Tegn skal der ske for Dommedag Vaade i Sol, og i Maane, Da under Dybets Bølgeslag Vrimlen af folkene daane, Og før den Slegt er sovet hen, Kommer vor Herre selv igjen, Dødes og Levendes Dommer. 2 Verden er stolt af største Kløgt, Siger, den alt har ransaget, Himmelens Kræfter undersøgt, Slet ingen Fare opdaget; Men det er Verdens gamle Skik, Tryggest den sov, da den forgik Fordum i Syndflodens Vande. 3 Himmel og Jord de skal forgaa, Som de er nu at beskue! Sandhedens Ord det skal bestaa, Trods Elementernes Lue, Møde vi Herren skal i Sky, Himmel og Jord da gjøres ny, Sandhed og Kjærlighed seire! Topics: Anden Søndag I Advent Til Høimesse; Second Sunday in Advent High Mass; Aarvaagenhed; 25 Søndag efter Trefoldigheds Fest Til Hoimesse; Twenty-fifth Sunday after Trinity Sunday High Mass; 25 Søndag efter Trefoldigheds Fest Til Aftensang; Twenty-fifth Sunday after Trinity Sunday For Evening Languages: Norwegian
TextPage scan

O Menneske, som tror og veed

Hymnal: K1893 #109 (1893) Lyrics: 1 O Menneske, som tror og veed, At Verden snart skal brænde, Skal Syndesøvn og Sikkerhed Dog ei engang faa Ende! 2 Giv Agt, og merk, hvad Sandheds Mund, Som ingen kan bedrage, Har talt om Verdens sidste Stund Og dens Forventnings Dage! 3 Naar Dommeren vil træde frem, Enhver sin Løn at give, Naar alle Jordens Flok skal hjem, Hvor de skal evig blive; 4 Da, naar de store Tegn skal ske I Stjerner, Sol og Maane, Naturen som i Fødsels Ve Er færdig til at daane; 5 Naar for den store Herrens Dag De sterke Storme høres, Og Havet gaar med Bølge-Brag, Og Himlens Kræfter røres; 6 Da just udi den samme Stund Vil Kristus aabenbares, Da skal til hvert betroet Pund Og alle Renter svares. 7 Da skal de alle, ogsaa de, Som vilde være blinde, Da skal de Livets Fyrste se, Og mange Øine rinde. 8 Den vantro Hob er trindt omkring, Med Frygt og Rædsel slagen For baade de fremfarne Ting, Og dem, som staa for Dagen. 9 Men glade vil de Gode staa Ved deres Frelsers Komme, O hvilken Lyst, at kaldes paa Og findes blandt de Fromme! 10 De glædes, før de faar ham seet, Hvad, naar de se hans Rige, Hans underfulde Herlighed, Hvad vil de da vel sige? 11 Giv Agt, I Fromme, Tiden sig Alt mer og mere nærmer, Og Dagen kommer hastelig, Naar Verden vildest sværmer. 12 O tager eder vel i Agt For Verdens Sorg og Glæde, Ei nogen Stund fra Bønnens Vagt Og Troens Kamp I træde! Topics: Anden Søndag I Advent Til Høimesse; Second Sunday in Advent High Mass; Aarvaagenhed; 25 Søndag efter Trefoldigheds Fest Til Hoimesse; Twenty-fifth Sunday after Trinity Sunday High Mass; 25 Søndag efter Trefoldigheds Fest Til Aftensang; Twenty-fifth Sunday after Trinity Sunday For Evening Languages: Norwegian
TextPage scan

O vaagner op af Verdens Drømme

Hymnal: K1893 #110 (1893) Lyrics: 1 O vaagner op af Verdens Drømme, I lunkne Kristne, op med Magt! Vor Jesus, som skal Verden dømme, Han raaber høit: herud paa Vagt! Herud af Syndens Søvn og Slum, Mens der endnu er Tid og Rum! 2 O vaagner op, at Nattens Vaade Ved Lysets Komme viger bort, Og skatter høit Guds store Naade, Som han mod Adams Kjøn har gjort! Thi ellers har vi ingen Gavn Og Glæde af vort Kristen-Navn. 3 O vaagner! Er end Aanden villig, Saa er dog Kjødet alt for svagt, Derfor skal sande Kristne billig Sig tage desto meer i Agt. O bruger hellig Varsomhed, Og følger ham, som Veien veed! 4 O vaagner, førend Døden kalder Os i en ubeleilig Stund, Se, snart den Gamle for ham falder, Og snart den Unge, sterk og sund; Sin tid og time ingen veed, Vel den, som altid er bered! 5 O vaagner! Vi skal hen at svare For Herrens store, strenge Dom, Ret længe vil det ikke vare, For Gud vil gjøre Verden tom; Indretter saadan eders Sag, Som hver Dag var den sidste Dag! 6 O vaagner! Det er Jesu Stemme. Herop af Søvne, ud paa Vagt! Naar Sjælen er i evig Klemme, Da er det altfor seent dig sagt. Nu kan vi søge Sjælens Gavn– Saa vaagner da i Jesu Navn! Topics: Anden Søndag I Advent Til Høimesse; Second Sunday in Advent High Mass; Guds Kald; Guds Kald; God's Call; Aarvaagenhed; Aarvaagenhed; 23 Søndag efter Trefoldigheds Fest Til Aftensang; Twenty-third Sunday after Trinity Sunday For Evening; 25 Søndag efter Trefoldigheds Fest Til Hoimesse; Twenty-fifth Sunday after Trinity Sunday High Mass; 25 Søndag efter Trefoldigheds Fest Til Aftensang; Twenty-fifth Sunday after Trinity Sunday For Evening Languages: Norwegian

Pages


Export as CSV