Instance Results

‹ Return to hymnal
Hymnal, Number:k1893
In:instances

Planning worship? Check out our sister site, ZeteoSearch.org, for 20+ additional resources related to your search.
Showing 111 - 120 of 634Results Per Page: 102050
TextPage scan

O Jesu vogt mit Hjerte saa

Hymnal: K1893 #111 (1893) Lyrics: O Jesu, vogt mit Hjerte saa, At Vellyst mig ei daarer, Og Verdens Omhu og Attraa Mig med sin Gift ei saarer! Hjælp, Jesu, naar At dommen staar, Jeg kan bestaa med Glæde, Tag ogsaa mig Til Himmerig, Dig evig Lov at kvæde! Topics: Anden Søndag I Advent Til Høimesse; Second Sunday in Advent High Mass; Aarvaagenhed; 25 Søndag efter Trefoldigheds Fest Til Hoimesse; Twenty-fifth Sunday after Trinity Sunday High Mass; 25 Søndag efter Trefoldigheds Fest Til Aftensang; Twenty-fifth Sunday after Trinity Sunday For Evening Languages: Norwegian
TextPage scan

Luk Øine op, o Kristenhed!

Hymnal: K1893 #112 (1893) Lyrics: 1 Luk Øine op, o Kristenhed! Thi Jesus vil dig lære, Hvordan du from og vel bered Kan mod hans Tilkomst være, At Lys og Lampe brænde maa, Du med din Brudgom ind kan gaa Til evig Fryd og Ære. 2 Af Skriften har vi Trøst og Haab Taalmodelig at lide, Omstjønt blandt Trængsel, Suk og Raab Vi Tiden end skal slide: Den Tid er dog saa ganske kort, Som Fuglen flyver hastig bort, Saa skal vor Sorg henskride. 3 Taalmodigheds og Trøstens Gud Han give, at vi kunde Med et Sind holde stadig ud, Og længes alle Stunde, At vi vor Jesus kunde se I Skyen, da vor Verdens Ve Skal evig gaa til Grunde. 4 Gid vi og kan endrægtelig, De Gamle med de Unge, Den store Gud i Himmerig Med Hjerte, Mund og Tunge, Fordi han Hedninger indbød, At nyde Frugt af Jesu Død, Lov, Pris og Ære sjunge! Topics: Anden Søndag i Advent Til Aftensang; Second Sunday in Advent For Evening; Aarvaagenhed; Taalmodighed; Patience; 25 Søndag efter Trefoldigheds Fest Til Hoimesse; Twenty-fifth Sunday after Trinity Sunday High Mass; 25 Søndag efter Trefoldigheds Fest Til Aftensang; Twenty-fifth Sunday after Trinity Sunday For Evening; Særlige Salmer Missionen; Special Hymns Mission Languages: Norwegian
TextPage scan

Jeg beder dig, min Herre Gud

Hymnal: K1893 #113 (1893) Lyrics: 1 Jeg beder dig, min Herre Gud, Lad op dit Miskunds Øre, Og hør mig nu, din syndig' Brud, Lad Satan mig ei røre! Send mig, o Gud, din Helligaand, Som min Forstand oplyser, Som kaldes en sand Trøstermand, Og Synden sønderknuser. 2 Jeg vaage eller sove maa, Din hellige Død og Pine Lad aldrig mig af Minde gaa, Ei heller Vunder dine! Hjælp, jeg ei taler eller gjør Og udi Hjertet tænker Foruden det, dig ære bør, Og ei din Lov forkrænker. 3 Hidtil jeg ilde levet har; Det kan jeg daglig kjende, At Synden ligger paa mig svar, Og Døden er paa Hænde; Thi beder jeg, for din Miskund Lad mig dit Venskab fange, Og saa dertil en salig Stund Af Verden ud at gange! 4 Naar mine Lemmer tæres bort, Da kan mig intet trøste Foruden det, som du har gjort, Din Pine mig forløste; Thi und mig, at jeg maatte dig Mig ofre hen og give Med Sjæl og Krop, som du gav mig Udi min Moders Live! 5 Dertil hjælp mig, min Frelsermand, Du derfor Jesus kaldes, Du er den enest', frelse kan, Af dig det Ord og tales, Som gjør, at mine brustne Been Igjen af Jorden vækkes; Min Sjæel i Guds Haand, uden Meen, Skal ei for Pinen skrækkes. 6 Da skal jeg se dit Aasyn klar, O Krist, min Glædes Krone, Naar du staar from med Engleskar Og store Guds Basune, Der skulle vi da glad fremgaa Til evig Ro og Lise Fuldkommelig Forlsøning faa, Og dig saa evig prie. Topics: Second Sunday in Advent For Evening; Anden Søndag I Advent Til Aftengudstjeneste; Retfærdiggjørelse og Syndsforladelse; Righteousness and Sincerity; Aarvaagenhed; 25 Søndag efter Trefoldigheds Fest Til Hoimesse; Twenty-fifth Sunday after Trinity Sunday High Mass; 25 Søndag efter Trefoldigheds Fest Til Aftensang; Twenty-fifth Sunday after Trinity Sunday For Evening Languages: Norwegian
TextPage scan

Mit Haab og Trøst og al Tillid

Hymnal: K1893 #114 (1893) Lyrics: 1 Mit Haab og Trøst og al Tillid Til Gud staar med stor Trygge, Herren er trofast, mild og blid, Paa hans Ord vil jeg bygge: At han for mig Miskundelig Sin søn lod Korset bære, Der ved sin Død Af alskens Nød Mig fører ud til Ære 2 Til dig saa raaber jeg med Hast I disse sidste Tide, At du af Naade vilde fast Selv for din Kirke stride. Hun trænges hart Af Djævlens Art, Og monne saare trykkes, O Krist, vort Skjold, Dit Ord saa bold Lad ei fra os bortrykkes! 3 Gud ske Lov, Pris for Naaden stor, Som monne mig tilfalde, At han mig ved sit rene Ord Lod til sit Rige kalde! O Helligaand, Gak mig til Haand Udi min sidste Ende! Tag, Herre fra mig Min Sjæl til dig, Den gives dig ihænde! Topics: Anden Søndag i Advent Til Aftensang; Second Sunday in Advent For Evening; Omvendelsen; Repentance; Aarvaagenhed; Tillid; Trust; Almindelig Bededag Til Aftensang; 25 Søndag efter Trefoldigheds Fest Til Hoimesse; Twenty-fifth Sunday after Trinity Sunday High Mass; 25 Søndag efter Trefoldigheds Fest Til Aftensang; Twenty-fifth Sunday after Trinity Sunday For Evening Languages: Norwegian
TextPage scan

Søde Jesu, Glædens Kilde

Hymnal: K1893 #115 (1893) Lyrics: 1 Søde Jesu, Glædens Kilde, Som vor Angest vil formilde, Alt mit Haab i Verdens Sorg, Du min Honning i min Galde, Du min Stav, naar jeg vil falde, Du min Tilflugt, Skjold og Borg! 2 Du veed bedst, hvor det mi græmmer, Naar du dine Øine gjemmer, Og ei mere til mig ser; Men, skjønt du dig lidet dølger, Jeg dig dog i Troen følger, Og om Naade, Naade be'er. 3 Thi du kan i al min Smerte Glæde mit halvdøde Hjerte, Naar du under mig et Blik Af dit naadefulde Øie, Saa har jeg fuldkommen Nøie Under Korsets Tornestik. 4 Ja, jeg veed, at du ming prøver, Og en liden Stund bedrøver, For at skjænke mig en Strøm Udaf Livsens Kildes Aarer For de her udøste Taarer I det ny Jerusalem. 5 Hold, min Sjæl, da op at klage, Lad Guds Veie dig behage! Først til Strid og saa til Fred! Du maa Tornekronen bære, Saa skal Livsens Krones Ære Skjænkes dig i Evighed. Topics: Tredie Søndag i Advent Til Høimesse; Third Sunday in Advent High Mass; Korsets Gavn Languages: Norwegian
TextPage scan

Den Vei, der ind til Jesum gaar

Hymnal: K1893 #116 (1893) Lyrics: 1 Der Vei, der ind til Jesum gaar, Er salig at betræde; Man der al Trøstens Kundskab faar, Og Sjælen fuld af Glæde. Hans Ord og store Gjerninger De vise, han Messias er I Adams Kjød og Klæde. 2 De blinde se, de Halte gaa, Spedalske blive rene, De Døve høre, Død' opstaa Ved Jesu Ord alene; Det liflig' Evangelium Hos Fattige faar Sjæle-Rum, Det Ingen kan formene. 3 O søde Jesu, hvo der kan Forarge sig og støde Paa dig i din Fornedrings Stand, Hans Dom skal hannem møde. Jeg favner dig med Hjertens Tro, Mit Liv, min Lyst, mig Haab, min Ro, Du al min Sorg skal døde! Topics: Tredie Søndag i Advent Til Høimesse; Third Sunday in Advent High Mass Languages: Norwegian
TextPage scan

Jesu, kom dog selv til mig

Hymnal: K1893 #117 (1893) Lyrics: 1 Jesu, kom dog selv til mig, Og forbliv uryggelig! Kom min Sjæleven saa kjær, Jeg alene dig begjær. 2 Verdens Lyst og Liflighed Giver Sjælen ingen Fred, Vil kun Jesus hos mig bo, Fattes mig ei Trøst og Ro. 3 Verdens Rigdom, Magt og Pragt Holder jeg kun i Foragt, Jesu, din Fornedring er Al den Ære jeg begjær! 4 Tages al Ting fra mig bort, Jeg dit ikke skjøtter stort, Du, o Jesu, er den Deel, Jeg udvælger for min Sjæl. 5 Ingen Anden lukkes ind I mit Hjerte, Hu og Sind. Ak, saa kom da, Sjæleven, Driv al Sorgen fra mig hen! 6 Tusind Gange ønskes du, Som er ene i min Hu Tusind Gang' jeg beder dig, Jesu kom, og bliv hos mig! 7 Nu jeg taalig vente vil, Lægger dette Suk hertil Herre Jesu, trøst mig, naar Jeg af denne Verden gaar! Topics: Tredie Søndag i Advent Til Høimesse; Third Sunday in Advent High Mass; Jesus-Salmer; Jesus Hymns Languages: Norwegian
TextPage scan

Bryd frem, mit Hjertes Trang at lindre

Hymnal: K1893 #118 (1893) Lyrics: 1 Bryd frem, mit Hjertes Trang at lindre, O arme Synd'res Dag og Sol! Lad intet Forhæng mere hindre Min Indgang til vor Naadestol, Lad den dog ikke gaa iblinde, Som vil saa gjerne Lyset finde! 2 Du ene var og er og bliver Den arme Verdens rige Trøst, Det Vidnesbyrd enhver dig giver, Som kjender dig, vor Hjertens Lyst; Saa stor er ingen Nød at finde, Som ikke for din Kraft maa svinde. 3 Du gjør det, at de Døve høre, De Blinde faa sit Syn igjen, Den Halte friske Trin kan gjøre, Spedalskhed viger for dig hen; De Døde har du Aand og Livet Og alle Arme Lædske givet. 4 Har du nu før saa vældig øvet Dit Herredømmes store Magt, Hvi gaar jeg da saa høit bedrøvet? O Jesu, tag min Sjæl i Agt! Vis, at du endnu er den samme, Som Satans Vælde gjør til Skamme! 5 Du ser, hvordan vi gaa i Blinde, Og sanse ei vor Sjælesag, O lad lad dog Naadens Lys oprinde, Og gjør det i mit Hjerte Dag, At jeg grangivelig kan kjende Den Vei, jeg gaar og Veiens Ende! 6 Oplad og gjennembor mit Øre, Blandt dine Tjenere at staa, Som uophørlig gjerne gjøre, Hvad du i Ordet peger paa, Og aldrig andet foretage, End hvad min Herre kan behage. 7 Jeg halter, snubler, gaar i Mørke, Og støder an i lidt og stort, O, lad din Aand og store Styrke Mig give Kraft, og hjælpe fort, Ret frem og faste Trin at gjøre, Saa jeg mig vild ei lader føre! 8 O, hva kan læge og fordrive, Den Synde-Sygdom ond og leed? Det kan du, Jesu! Kom at blive Mig Visdom bliv mig Hellighed! Din Død og Lærdom kan alene Mod den fortviled' Jammer tjene. 9 Død er min Sjæl til alt det Gode, Slet intet veed og mindre kan, O lad din Kraft den Skade bode, Give styrket Vilje og Forstand, At jeg et saadant Træ maa være, Som dig utallig Frugt kan bære! 10 Jeg fattig er og fuld af Plage, O naaderige Jesu, kom, Og lad mit arme Hjerte smage Dit søde Evangelium, At jeg endogsaa her i Live Maa derved rig og salig blive! Topics: Tredie Søndag i Advent Til Høimesse; Third Sunday in Advent High Mass; Synden; Sin; Kjærlighed til og Længsel efter Gud; Love to and Longing for God; 12 Søndag efter Trefoldigheds Fest Til Hoimesse; Twelfth Sunday after Trinity Sunday High Mass Languages: Norwegian
TextPage scan

Et trofast Hjerte, Herre min

Hymnal: K1893 #119 (1893) Lyrics: 1 Et trofast Hjerte, Herre min, Skal dig tilrede være, Du mig forløste, jeg er din, Des bør dig Pris og Ære! Det ter sig selv, Du vil os vel, Paa Korset slages du ihjel, Vor Synd du vilde bære. 2 Den Kjærlighed, du har til mig, Har os tilsammen bundet, Nu kommer Djævlen med sin Svig, Og han vil have vundet. Du er dog ei Den falske Vei, Jeg veed det vist, du sviger ei, Din Hjælp saa stor er fundet. 3 Elendig, Herre, gjør du mig, Om du vil fra mig skilles, Men jeg forlader mig paa dig, Mit Hjertes Angst da stilles. O Hjertens Tvang, Og stor Modgang! Mig Nat og Dag de gjøres lang, Saa al min Glæde spildes. 4 Du lover godt med Aand og Mund Og holder visselige, At være huld i allen Stund, Du vil mig aldrig svige; Du agter selv Med fuld godt Skjel, Om mig gaar ilde eller vel, Fra dig vil jeg ei vige. 5 Der ingen er i Verden til, Som kan min Sorg fordrive, Foruden Gud, naar han saa vil, Han kan mig Trøsten give. O Jesu sød, Hjælp mig af Nød! Du tog for mig den bitre Død, Thi lad mig salig blive! Topics: Tredie Søndag i Advent Til Aftensang; Third Sunday in Advent For Evening; Aandelig Strid Languages: Norwegian
TextPage scan

Den gamle Adams Sind

Hymnal: K1893 #120 (1893) Lyrics: 1 Den gamle Adams Sind Med Verdens Frygt sig piner, Vil gjerne tækkes hver, Og holde gode Miner. Den Frygt ved Herrens Kraft Vi undertrykke maa, Det koste, hvad det vil, Kan vi kun Jesum faa. 2 At tro paa Jesum og Ham gjerne at bekjende, Det er den sikre Vei, Som faar en salig Ende, Til Himlen skal man gaa Med Hjertens ydmygt Sind; Dog ingen tænke, han Kam stjæle sig derind. 3 Ak Gud, hvor mange har Ei Satan i sin Strikke, Som baade efter Gud Og Verden sig vil skikke! Det Jesus kalder dog En plat Umulighed, Ret som at stige op, Idet man stiger ned. 4 Hvad han mod os har gjort, Guds Søn af Himmerige, Det er en Sag, som snart Al Verden veed at sige; Dag vil den samme Mund Ei være ham bekjendt, Som siger, at hans Død Os Livet har fortjent. 5 Han skammede sig ei, Al Verdens Skam at bære, For Gud og Verden en Forbandet Ting at være, Vor Synd den skjulte han, Taalmodig tag vor Spe,– Og knapt, at man en Gang Om efter ham vil se! 6 Men hvad vil dette faa Omsider for en Ende? Paa Dommens Dag han dem Fro Sine ei vil kjende, Det staar med klare Ord, O give Gud, det stod Os alle prentet ind I inderst Hjerterod! 7 Da gik og søgte man Slet ingen anden Ære, End ved et helligt Liv Sin Frelsers Spot at bære, Da blev hans Aag os sødt, Hans Byrde kjær og let, Da blev man ikke paa Saa kort en Vei saa træt. 8 Men Verdens Frygt er fuld Af baade Skam og Plage, Den ene fod vil frem, Den anden vil tilbage; Man frygter for en Sky, At den vil falde ned, Og vover yderlig Sin Sjæl og Salighed. 9 Saa gaar det, naar et Saar, Ei ret af Grunden heles, Og om det end er skeet, Naar Hjertet siden deles, Da tumler Sjælen vild, Vil baade til og fra, Ei ret fra Verden ud Og op paa Golgata. 10 Den Vei, Guds Søn har lært, Den maa vi altid følge, Og det for ingen Mand I Ord og Gjerning dølge; Saa vaagner mangen op Af Sikkerhedens Nat, Naar Lyset bliver ret Paa Lysestagen sat. 11 Op, Zion! det er Tid, At Lunkenhed har Ende, Enhver med Hjertens Lyst Sin Jesus un bekjende, Og føle intet til Den Tidens korte Ve For Glæden, at vi skal Vor Jesum evig se! Topics: Tredie Søndag i Advent Til Aftensang; Third Sunday in Advent For Evening; Jesu Efterfølgelse og Verdens Fornægtelse; Followers of Jesus and teh World's Forgiveness Languages: Norwegian

Pages


Export as CSV