So far in 2023, 13 million people from 200-plus countries around the world have benefitted from the Hymnary website! Thank you to all who use Hymnary.org and all who support it with gifts of time, talent and treasure. If you feel moved to support our work today with a gift of any amount and a word of encouragement, we would be grateful. You can donate online at our secure giving site. Or, if you'd like to make a gift by check, please send it to: Hymnary.org, Calvin University, 3201 Burton Street SE, Grand Rapids, MI 49546. May the hope, love, joy and peace of Advent be yours this day and always.

Your donation:
$

Instance Results

‹ Return to hymnal
Hymnal, Number:k1893
In:instances

Planning worship? Check out our sister site, ZeteoSearch.org, for 20+ additional resources related to your search.
Showing 21 - 30 of 634Results Per Page: 102050
TextPage scan

Gud Helligaand, opfyld med Lyst

Hymnal: K1893 #21 (1893) Lyrics: Gud Helligaand, opfyld med Lyst Din troende Forsamlings Bryst! Med Himlens Ild du os antænde, Af Kristi Kjærlighed at brænde! For Hjerterne dig aabenbar, Oplys dem med di Lampe klar, Saa alle Tunger trindt paa Jord Samstemmig priese Troens Ord! Halleluja, Halleluja! Topics: Sædvanlige Salmer til Høimesse For Prædiken; Common Hymns for High Mass For Preaching Languages: Norwegian
TextPage scan

O Gud, af Naade rig og stor

Hymnal: K1893 #22 (1893) Lyrics: 1 O Gud, af Naade rig og stor, Send os din Aand, hjælp, at dit Ord Fra Øre saa til Hjerte gaar, At Liv og Lys deraf vi faar! 2 Det Liv, som er den sande Tro, At vi livsfast med Kristo gro; Det Lys af Kjærlighed, hvorpaa Vi for hans Benner kjendes maa. 3 Gjør ved din Aand, o Herre kjær, Vi komme dig alt mere nær I Kjendskab, Kjærlighed og Tro, Til vi faa evig Sabbats-Ro! Topics: Sædvanlige Salmer til Høimesse For Prædiken; Common Hymns for High Mass For Preaching; Søndag Seksagesima Til Hoimesse; Sexagesima High Mass Languages: Norwegian
TextPage scan

Herre tal, din Tjener hører

Hymnal: K1893 #23 (1893) Lyrics: 1 Herre tal, din Tjener hører, Paa dit Ord jeg giver Agt, Aand og Liv det i sig fører, Sandt er Alt, hvad du har sagt. Dødens Magt hos mig er stor, Jesu, lad dit Livsens Ord Alt mit Hjerte gjennemtrænge, At jeg hart ved dig maa hænge! 2 Hvo vil ikke gjerne høre Dig, som veed og kjender Alt, For vort Hjerte, Aand og Øre Ingen slige Ord har talt. Mangen Synder Modet brast, Naar dit Ord ham slog med Hast, Men den, Sorg for Synden bøier, Sødt det trøster og ophøier. 3 Dine Ord er klare Bække, Hvor min Tørst jeg slukke kan, Og mod Hungers-Nød de dække Mig et Bord i øde Land; Dine Ord mig lyse skal Gjennem Dødens Dyb og Dal, Er det Sværd, hvormed jeg strider, Trøstens Bæger, naar jeg lider. 4 Herre Jesu, lad mig have Dine Ord i Hjertet lukt, Og lad denne Himlens Gave Bære en velsignet Frugt! Tag dem aldrig bort fra mig! Indtil op i Himmerig Du den Ære mig vil gjøre, Jeg dig selv faar se og høre. 5 Verden er saa fuld af Plage, Søde Jesu, hør du mig! Lad mig hos dig alle Dage Stande fast urokkelig Paa dit Ords den rette Grund, Saa vil jeg til sidste Stund Og i Døden trøstig være, Synge dit Navn Lov og Ære. Topics: Sædvanlige Salmer til Høimesse For Prædiken; Common Hymns for High Mass For Preaching; Omvendelsen; Repentance; Helliggjørelse og Fornyelse; Sanctification and Renewal; Bønnen; Prayer; Søndag Seksagesima Til Hoimesse; Sexagesima High Mass; Femte Søndag efter Paaske Til Aftensang; Fifth Sunday after Easter For Evening Languages: Norwegian
TextPage scan

I denne Stund

Hymnal: K1893 #24 (1893) Lyrics: I denne Stund Vi gjøre, meenig Mand, Som med ein Mund Vor Bøn af Hjertens Grund: Løs os, Gud, af Syndens Band! Miskunde dig, vær os mild, Giv os til For Jesu Kristi Død, Frels os af al vor Nød! Væk os op, den Aand os send, Alle Syndere omvend, Ordets Lys i os optænd! Topics: Sædvanlige Salmer til Høimesse For Prædiken; Common Hymns for High Mass For Preaching Languages: Norwegian
TextPage scan

O Sjæleven

Hymnal: K1893 #25 (1893) Lyrics: O Sjæleven, O Herre Jesu Krist! Kom nu igjen, Thi med hver Dag, svandt hen, Har jeg meer og meer dig mist. Jeg bær en Sorg inderlig Efter dig, O kom, mit Hjerte glæd, Og hils mig med din Fred, Blæs paa mig et Aandedrag, Sig: Den Helligaand modtag! Sign dit Ord paa mid idag! Topics: Sædvanlige Salmer til Høimesse For Prædiken; Common Hymns for High Mass For Preaching Languages: Norwegian
TextPage scan

Lov og Tak og evig Ære

Hymnal: K1893 #26 (1893) Lyrics: 1 Lov og Tak og evig Ære Ske dig, Guds enbaarne Søn, Som en Tjener vilde være, Kommen ud af Davids Kjøn! Søde Jesus, lær du mig, At jeg vandrer rettelig, Og i dine Fodspor træder, Ja udi din Vei mig glæder. 2 Lad mig aldrig dig forsage, Om end Kors og Kummer mig Skal i denne Verden plage, Men at jeg dog hjertilig Elsker dig indtil min Død, Og forlindrer al min Nød Med din Fødsel, Død og Smerte, Tag dem aldrig fra mit Hjerte! Topics: Sædvanlige Salmer til Høimesse Efter Prædiken; Common Hymns for High Mass After Preaching; Palme-Søndag Til Aftensang; Palm Sunday For Evening Languages: Norwegian
TextPage scan

Gud Helligaand, i Tro os lær

Hymnal: K1893 #27 (1893) Lyrics: 1 Gud Helligaand, i Tro os lær Vor Frelsermand alene Af Hjertet ret at have kjær, Og hannem saa at tjene, At vi mod Dødens Grumhed maa Udi hans dybe Bunder faa Den Frelse, han fortjente! 2 Hjælp, at din sunde Lærdoms Kraft I Hjertet trolig gjemmes, Af Ordets Brød og søde Saft Vor Salighed lad fremmes, Ja gjør os slet fra Synden død, Og ny igjen til Himlen fød, I Troen Frugt at bære! 3 Naar Liv og Aande vil forgaa I Dødens bitre Stunde, O, at vi da din Virkning saa I Hjertet føle kunde, At vi vor Sjæl med god Forstand Befale maa i Jesu Haand I evig Ro at gjemmes! Topics: Sædvanlige Salmer til Høimesse Efter Prædiken; Common Hymns for High Mass After Preaching; Guds Lov og Pris; Første Pintsedag Til Ottesang og Høimesse; First Pentecost Day High Mass Languages: Norwegian
TextPage scan

Nu er os Gud miskundelig

Hymnal: K1893 #28 (1893) Lyrics: 1 Nu er os Gud miskundelig, Og han vil os velsigne, Sit Aasyn over Jorderig Det lader han nu skinne, At vi hans Veie maa forstaa Ved Livsens Lys, som tændes, Og Jesus Krist, vor Frelser, maa Blandt Hedningerne kjendes, Alt Folk til Gud omvendes. 2 Nu takker, Gud, og lover dig Dit Folk i Hedninglande, Den hele Verden glæder sig, Maa dine Ord vel sande, At du selv raader Ret paa Jord, Frir os af Syndens Snare; Men Livsens Brød er Herrens Ord, Guds Magt, som skal bevare Alt Folk, ret Vei at fare. 3 Nu takker, Gud, og lover dig Dit Folk med Idræt fager, Din Jord bær Frugt, og bedrer sig, Dit Ord dog Tilvækst tager! Sign os, Gud Fader, Søn og Aand, Sign os, og sank os sammen Med Lov og Tak of alle Land, Med hellig Frygt og Gammen! Nu syng af Hjertet Amen! 4 Ære være Gud Fader i Himmerig, Som alting haver at raade, Deslige hans Søn evindelig, Som frelst haver os af Vaade, Og lovet være den Helligaand, Som giver os af sin Naade, Den været haver af evig Tid Og bliver foruden al Ende. Gud os sin Naade sende! Topics: Sædvanlige Salmer til Høimesse Efter Prædiken; Common Hymns for High Mass After Preaching; Kjærlighed til og Længsel efter Gud; Love to and Longing for God; Hellig Tre Kongers Dag Til Hoimesse; Holy Three Kings Day High Mass; Alle Helgens Dag Til Hoimesse; All Saints Day High Mass; Særlige Salmer Missionen; Special Hymns Mission Languages: Norwegian
TextPage scan

Hold oppe, Gud, hos os dit Ord

Hymnal: K1893 #29 (1893) Lyrics: 1 Hold oppe, Gud, hos os dit Ord Lad det faa Overmagt paa Jord Mod dem, som Krist, din Søn, vor Sol, Vil støde fra hans Kongestol! 2 Lad sees, Herre Krist dit Verk, At du er fremfor alle sterk, Forsvar din arme Kristenhed Dit Navn til Pris i Evighed! 3 Gud Helligaand, du Trøster sand, Giv enig Tro i alle Land! Stat med os i vor sidste Nød, Giv os i Gud en salig Død! Topics: Sædvanlige Salmer til Høimesse Efter Prædiken; Common Hymns for High Mass After Preaching; Kirken; The Church; Femte Søndag efter Hellig Tre-Kongers Dag Til Hoimesse; Fifth Sunday after Holy Three Kings Day High Mass Languages: Norwegian
TextPage scan

Hjælp Gud, at vi den Naade faa

Hymnal: K1893 #30 (1893) Lyrics: 1 Hjælp Gud, at vi den Naade faa, Vi vore Synder kjende maa, Af Hjertet dem fortryde, Og tro paa Kristus alle Mand, Vor Herre Gud og Frelser sand, Og aldrig mod ham bryde! 2 Hjælp Gud, vi efter dine Ord Til dit Navns Pris paa denne Jord I Gudsfrygt vandre sammen; Din Aand os føre mildelig Paa rette Vei til Himmerig Ved Jesum Kristum! Amen. Topics: Sædvanlige Salmer til Høimesse Efter Prædiken; Common Hymns for High Mass After Preaching; Helliggjørelse og Fornyelse; Sanctification and Renewal; Anden Søndag i Faste Til Aftensang; Second Sunday in Lent For Evening Languages: Norwegian

Pages


Export as CSV