So far in 2023, 13 million people from 200-plus countries around the world have benefitted from the Hymnary website! Thank you to all who use Hymnary.org and all who support it with gifts of time, talent and treasure. If you feel moved to support our work today with a gift of any amount and a word of encouragement, we would be grateful. You can donate online at our secure giving site. Or, if you'd like to make a gift by check, please send it to: Hymnary.org, Calvin University, 3201 Burton Street SE, Grand Rapids, MI 49546. May the hope, love, joy and peace of Advent be yours this day and always.

Your donation:
$

Text Results

‹ Return to hymnal
Hymnal, Number:k1893
In:texts

Planning worship? Check out our sister site, ZeteoSearch.org, for 20+ additional resources related to your search.
Showing 21 - 30 of 634Results Per Page: 102050
TextPage scans

Gud Helligaand, opfyld med Lyst

Appears in 6 hymnals Lyrics: Gud Helligaand, opfyld med Lyst Din troende Forsamlings Bryst! Med Himlens Ild du os antænde, Af Kristi Kjærlighed at brænde! For Hjerterne dig aabenbar, Oplys dem med di Lampe klar, Saa alle Tunger trindt paa Jord Samstemmig priese Troens Ord! Halleluja, Halleluja! Topics: Sædvanlige Salmer til Høimesse For Prædiken; Common Hymns for High Mass For Preaching
TextPage scans

Gud, jeg tror og det bekjender

Appears in 4 hymnals Lyrics: 1 Gud, jeg tror og det bekjender, At du fra al Verdens Ender Har en Kirke samlet dig, Hellig og almindelig. 2 Med den kristne Kirke menes Folk, som i een Tro forenes, Som ihvor de monne bo, Har een Daab, een Gud, een Tro. 3 Kristus rensed den for Lyde, Lod sit Blod for hende flyde, Forsted, frelste, valgte ud, Og tog hende til sin Brud. 4 Dog der findes mangelunde Blandt de Gode ogsaa Onde, Verdens Sind og Vantro nok Blandt den synlig' Kirkeflok. 5 Ondt og Godt sig sammenblander, Alt saa længe Verden stander, Klinten gror blandt Hvede-Sæd Vokser indtil Høsten med. 6 Kirkens rette sande Lemmer Du af Liv of Lære nemmer, Som bekjender sandt og tror, Har reent Sakrament og Ord. 7 Du, som Kristi Faar vil være, Kristi Røst du bør at lære, Er du døbt i Herrens Navn, Da gjør Herrens Verk og Gavn! 8 Ellers hjælper det dig ikke, At du Herrens Kalk vil drikke; Den er dømt, som ikke tror, Det er Guds sandfærdig' Ord. Topics: Søndag Septuagesima Til Høimesse; Septuagesima High Mass; Kirken; The Church; 17 Søndag efter Trefoldigheds Fest Til Aftensang; Seventeenth Sunday after Trinity Sunday For Evening
TextPage scans

Alenest' Gud i Himmerig

Appears in 7 hymnals Lyrics: 1 Alenest' Gud i Himmerig Vær' Lov for al sin Naade, Som han har gjort i Jorderig I disse signede Dage! Paa Jord er kommen Glæde, Fred, Vel Mennesken maa glædes ved Guds Yndest og god' Vilje. 2 Vi love, prise, takke dig, Al Æren din skal vorde! O Herre Gud i Himmerig, Stor Kjærlighed du gjorde! Du al Ting har i Vold og Magt, Det alt maa frem, som er din Agt; Vel den, dig kunde frygte! 3 O Jesu Krist, Guds enest' Søn, Som hos Gud Fader sidder, Du, som har frelst al Menn'skens Kjøn, Og os med Gud forliger, Alt med dit Blod og haarde Død Har du os løst af Synd og Nød, Giv i din Tro vi blive! 4 Du ene er vor Frelsermand, Os Himmerig vil give, Du er det Guds uskyldig Lam, Der for os vilde libe, Du ene er vor Salighed, For din Skyld har vi fanget Fred, Almægtigst Jesu Kriste! 5 O Heligaand, vor Trøstermand, Al Sandhed os kan lære, Hjælp, vi ved Guds Ord blive kan, Og leve Gud ti Ære! Vogt os fra Djævlens falske List, Hjælp os at tro paa Jesum Krist, Og blive salig! Amen. Topics: Sædvanlige Salmer til Høimesse; Common Hymns for High Mass; Troens Bekjendelse; Confession of Faith
TextPage scans

Gud, lad dit Ord i Naade lykkes

Appears in 5 hymnals Lyrics: 1 Gud, lad dit Ord i Naade lykkes Og vokse baade Dag og Nat, Men kvæles og med Rod oprykkes Hver Plantning, du ei selv har sat! Al Satans Løgn og Lærdom knus, Med Aand og Sandhed fuld dit Hus! 2 Lad ingen falsk Profet forvilde Os bort i Nattens sure Nød, Lad ingen Lærdom vrang forspilde Vor Trøst af Jesu dyre Død! Jag bort hver Ulv i Faare-Ham! O Hyrde god, vogt dine Lam! 3 Opklar de Taager, som udspindes Af Uforstand og Mande-Vid, Dræb al den Hovmed, som her findes, Gjør Vantro stum, som volder Strid! Driv Hykleri til Helved bort, Atl Sandt og Godt lad vokse stort! 4 Guds Ord er dyre for os vundet Ved Guds trofaste Vidners Blod, Det var som tabt, men er gjenfundet, Vi har den Skat og Perle god, For hvilken de gav al Ting hen, Gud lad os vel forvare den! 5 O, lad det gaa i Arv og Eie Til vore Børn i tusind Led, Og vise os de rette Veie At finde Naade, Trøst og Fred, Og hjælpe alle ind til Gud, Saa har det ført sin Gjerning ud! Topics: 7 Søndag efter Trefoldigheds Fest Til Høimesse; Seventh Sunday after Trinity Sunday High Mass; Guds Ord; God's Word
TextPage scans

Gud Lad os bære megen Frugt

Appears in 4 hymnals Lyrics: 1 Gud, lad os bære megen Frugt, Hvortil vor Daab forpligter, At alt vort Liv i kristen Tugt Og Tro til Himlen sigter! Lad mig ved daglig Bøn og Bod Med Jesu dø saaledes, At jeg i Kamp med Kjød og Blod Ei trættes eller kjedes, Til Salighed beredes! 2 Hjælp at vi Daabens dyre Pagt Og Naade aldrig glemme, Og lad os vores Daabs Foragt Af ingen meer fornemme! Men lad den være Hjerte-Trost Mod al vor Nød og Plage, Et Vaand, som binder syndens Lyst, Guds Kraft udi de Svage,– Saa hjem til Himlen drage! Topics: Fastelavens Søndag Til Høimesse; Shrovetide Sunday High Mass; Helliggjørelse og Fornyelse; Sanctification and Renewal; 6 Søndag efter Trefoldigheds Fest Til Aftensang; Sixth Sunday after Trinity Sunday For Evening
TextPage scans

Gud, naar du til Regnskab kalder

Appears in 4 hymnals Lyrics: 1 Gud, naar du til Regnskab kalder Mig for, hvad jeg her har gjort, Findes, ak, i hver en Alder Livets tilsvar tungt og stort; Skyld og Gjæld og Synd og Brøde Mange, mange tusind Pund– Ak, hvorledes tør jeg møde Frem for dig i Regnskabs Stund? 2 For din Naade-Throne falder Jeg med ydmyg Anger ned, Beder, raaber, og paakalder: Herre, hav Taalmodighed! Jesu, kom med dine Summer, Og betal min Gjeld for mig, Frels min Sjæl fra evig Kummer, Beed mig indi Himmerig! Topics: 22 Søndag efter Trefoldigheds Fest Til Høimesse; Twenty-second Sunday after Trinity Sunday High Mass; Omvendelsen; Repentance
TextPage scans

Gud være lovet evig nu og priset

Appears in 6 hymnals Lyrics: 1 Gud være lovet evig nu og priset, Som os her har selv bespiset! Hungrige Gjæster ved hans Bord vi stode, Gud, lad komme os til Gode! Kyrie eleison! O Herre, ved dit Liv, som du lod, Ved dit sande Legem og sande Blod, Ved din Pine og Død Hjælp os nu af al vor Nød! Kyrie eleison! 2 Dit hellig' Legem er for os hengivet, At vi skulle have Livet; Dyrere Gave kunde du ein skjænke, Det skal vi med Tak betænke. Kyrie eleison! O Herre, du os elsker, og dør Og dit Blod det saligste Under gjør; Sletter Synderne ud, Saa vi har en naadig Gud. Kyrie eleison! 3 Hjælpe nu Gud os, vi maa Naaden eie Til at gaa de rette Veie Broderlig kjærlig, som det Kristne sømmer, At den Mad os ei fordømmer! Kyrie eleison! O Herre, ei din Helligaand tag, Lad ham styrke, hjælpe os Dag fra Dag, At din Kristenhed maa I god Fred og Fremvekst staa! Kyrie eleison! Topics: Ved Nadverden; By Eucharist
TextPage scans

Gud være med os alle

Appears in 4 hymnals Lyrics: Gud være med os alle, Som ud paa Reise gaa! Udi hans Haand befale Vi baade Store, Smaa! I Jesu Kristi Navn Paa Veien vi os give, Gud lade Reisen blive Til Lykke og til Gavn! Topics: Særlige Salmer Søfarende; Special Hymns Seafarers
TextPage scans

Guddomsstraale, Himmellue

Appears in 5 hymnals Lyrics: 1 Guddomstraale, Himmellue, Store Gud og Naadens Aand! Værdes dog min Nød at skue, Som vil tage Overhaand! Lad din Kraft mig Styrke give, Og min trætte Sjæl oplive! 2 Troen, Visdom, Lys i Mørke, Trøst i Trengsels mørke Stand, Dette alt din Guddoms Styrke Os alene give kan, Du er den, os ret kan lære Kristus sandt at se og ære. 3 Dyre Lærer, Herrens Finger! Skriv din egen milde Hu I min Sjæl, som jeg dig bringer Til et evigt Offer nu! Lad din kraft mig stedse røre, Viljen din at se og gjøre! 4 Lad din Ild min Sjæl optende, Smelte Hjertets Sne og Is, At jeg Dag og Nat maa brænde Af min Jesu Lov og Pris! Set min Aand i Troens Lue, Synden ret med Mat at kue! 5 Lad din Salve i mig flyde, Vi mig til dit Tempel ind, Lad min Sjæl i dig sig fryde, Hav din Himmel i mit Sind, Gjør mig sterk i Dødens Krige, Før mig saa til Himmerige! Topics: Anden Pintesedag Til Aftensang; Second Pentecost Day For Evening; Særlige Salmer Missionen; Special Hymns Mission
TextPage scans

Guds Aand, som Jesu Vidner kan

Appears in 4 hymnals Lyrics: 1 Guds Aand, som Jesu Vidner kan Nyt Maal og Mæle give, At Kristi Ord i alle Land Vidt om kan udbredt blive: Vi Underkraft begjære ei, Men at du os paa Sandheds Vei Vil lære, lede, drive! 2 Du Livets Aand, giv Liv i dem, Som ere synde-døde, Du Himmel-Ild, driv Sikre frem, I Bod sin Gud at møde! Du Naadens Aand, giv Troen Kraft, Og lad din Dugg og friske Saft Til Frugt os gjennembløde! 3 Giv Rigdom i dit Livsens Ord, Giv Visdoms Raad tillige! Giv Kraft, at vi paa denne Jord Fra Jesu Fjed ei vige! Hjælp Herrens Navn at bred ud, Og have, hvor vi gaar med Gud, I Hjertet Himmerige! Topics: Første Pintsedag Til Aftensang; First Pentecost Day For Evening

Pages


Export as CSV