Text Results

‹ Return to hymnal
Hymnal, Number:k1893
In:texts

Planning worship? Check out our sister site, ZeteoSearch.org, for 20+ additional resources related to your search.
Showing 51 - 60 of 634Results Per Page: 102050
TextPage scans

Herre tal, din Tjener hører

Appears in 7 hymnals Lyrics: 1 Herre tal, din Tjener hører, Paa dit Ord jeg giver Agt, Aand og Liv det i sig fører, Sandt er Alt, hvad du har sagt. Dødens Magt hos mig er stor, Jesu, lad dit Livsens Ord Alt mit Hjerte gjennemtrænge, At jeg hart ved dig maa hænge! 2 Hvo vil ikke gjerne høre Dig, som veed og kjender Alt, For vort Hjerte, Aand og Øre Ingen slige Ord har talt. Mangen Synder Modet brast, Naar dit Ord ham slog med Hast, Men den, Sorg for Synden bøier, Sødt det trøster og ophøier. 3 Dine Ord er klare Bække, Hvor min Tørst jeg slukke kan, Og mod Hungers-Nød de dække Mig et Bord i øde Land; Dine Ord mig lyse skal Gjennem Dødens Dyb og Dal, Er det Sværd, hvormed jeg strider, Trøstens Bæger, naar jeg lider. 4 Herre Jesu, lad mig have Dine Ord i Hjertet lukt, Og lad denne Himlens Gave Bære en velsignet Frugt! Tag dem aldrig bort fra mig! Indtil op i Himmerig Du den Ære mig vil gjøre, Jeg dig selv faar se og høre. 5 Verden er saa fuld af Plage, Søde Jesu, hør du mig! Lad mig hos dig alle Dage Stande fast urokkelig Paa dit Ords den rette Grund, Saa vil jeg til sidste Stund Og i Døden trøstig være, Synge dit Navn Lov og Ære. Topics: Sædvanlige Salmer til Høimesse For Prædiken; Common Hymns for High Mass For Preaching; Omvendelsen; Repentance; Helliggjørelse og Fornyelse; Sanctification and Renewal; Bønnen; Prayer; Søndag Seksagesima Til Hoimesse; Sexagesima High Mass; Femte Søndag efter Paaske Til Aftensang; Fifth Sunday after Easter For Evening
TextPage scans

Herre, vor Gud, med det ømmeste Hjerte

Appears in 7 hymnals Lyrics: 1 Herre, vor Gud, med det ømmeste Hjerte, Herre, vor Gud, med den sterkeste Magt! Du, som saa tidt os i Gjerningen lærte, Hvad du med sanddrue Læber har sagt: At, naar vi bede, saa faa vi og finde, At, naar vi banke, oplukkes din Dør; Nu ved dit Ord vi i Troen dig binde, Naadig vor Bøn og Begjæringer hør! 2 For dine Vidner, som Budskabet bære Rundt i al Verden om Frelsen fra dig, Prise dit Navn og udbrede din Ære Midt under Fienders Bulder og Skrig, Bede vi: Herre, vær hos dem i Nøden, Rust dem med Styrke og Visdom og Mod! Herre, bevar dem i Troskab til Døden, Selv om du krævede og deres Blod! 3 Herligste Løn for de haardeste Timer, Sødeste Bod for de tungeste Savn, Naar det i Hedningelandet nu kimer Festlig til Bøn i dit hellige Navn! Herre, opfyld dine Tjeneres Længsel: Korset at skue, hvor Afguden stod, Sjæle at skue, som løste af Fængsel, Knæle, o Frelser, med Tak for din Fod! Topics: Særlige Salmer Missionen; Special Hymns Mission
TextPage scans

Hjem jeg længes, Ak, i Verden

Appears in 5 hymnals Lyrics: 1 Hjem jeg længes! Ak, i Verden Er saa koldt, saa mørkt, saa øbt, Maatte snart min arme Ferden Være endt, og Sorgen bødt! 2 Hjem jeg længes! Ei jeg trives Her i Jordens Jammer-Dal; Til Guds Salem Hjertet drives Op til Lammets Bryllups-Sal. 3 Hjem jeg længes! Naaderige Fader, lad mig hjem faa gaa, Bort fra Synd og Sorger vige! Snart mit Hjemland skal jeg naa. 4 Hjem jeg længes! Der er Sommer, Sol og Sang saa viden om, Ja du siger: Se, jeg kommer! Amen. Herre Jesu, kom! Topics: Første Pintsedag Til Aftensang; Fourth Sunday after Trinity Sunday For Evening; Haab og Længsel efter det Himmelske; Hope and Longing for the Heavenly; Alle Helgens Dag Til Aftensang; All Saints Day For Evening
TextPage scans

Hjælp Gud, at jeg nu kunde

Appears in 4 hymnals Lyrics: 1 Hjælp Gud, at jeg nu kunde, Du ædle Skaber min, Forkynde nodenlunde Miskundelighed din! Jeg gladelig begynde vil Med Sang af Hjertens Grunde, Hjælp, Herre Gud, dertil! 2 Derved saa skal det blive, Som du lod fordum spaa, Og ved Esaias skrive, At før skal plat forgaa Den hele Himmel og vor Jord, Før nogen skal gjendrive Det mindste Guddoms-Ord. 3 Jesus kom hid til Verden, Han var Guds-Ordet bold, Hans Liv var Miskunds-Ferden, Dog blev han ilde solt Af Judas, som aad Brød med ham Saa gik det her i Verden Det lydesløse Lam! 4 Saa snart i Urtegaarden Han havde gjort sin Bøn, De fatte Hellebaarden For Brystet paa Guds Søn. Gud hjælpe os, for Ret han nød! Uskyldig, mod al Orden De dømte ham til Død. 5 Høit op paa Korset hengtes Saa den høibaarne Mand, Af Hjerte-Tørst han trængtes: Mig tørster! sagde han. Det var vor Fred og Salighed Og efter os, han længtes, Guds Søn af Evighed. 6 Han bøied ned sit Hoved, Og saa sin Aand opgav, Det bar Johannes provet; Blev tagen Korset af, Libløs og død i Graven lagt, Opstod, Gud være lovet, Den Dag, han havde sagt! 7 Da sine Læresvende Han bad at gaa med Ord Og Bud til Verdens Ende Og alle Folk paa Jord. At hvo, som tror og bliver døbt, Han Salighed skal kjende, Det haver Krist ham kjøbt. 8 Som Lukas monne skrive, Han for sin Himmelferd, Dog vil han hos os blive Med al sin Naade her, Og med sit sterke Guddoms Ord, Som ingen kan fordrive, Ei hele Helveds Port. 9 En Trøster han os sendte, Som er den Helligaand, Vil Sandhed i os prente, Og gange os til Haand, Den samme vil vi kalde paa; Hvad Jesus os fortjente, Han hjælpe os nat faa! Topics: Anden Søndag efter Paaske Til Aftensang; Second Sunday after Easter For Evening; Guds Kald; God's Call
TextPage scans

Hjælp Gud, at vi den Naade faa

Appears in 4 hymnals Lyrics: 1 Hjælp Gud, at vi den Naade faa, Vi vore Synder kjende maa, Af Hjertet dem fortryde, Og tro paa Kristus alle Mand, Vor Herre Gud og Frelser sand, Og aldrig mod ham bryde! 2 Hjælp Gud, vi efter dine Ord Til dit Navns Pris paa denne Jord I Gudsfrygt vandre sammen; Din Aand os føre mildelig Paa rette Vei til Himmerig Ved Jesum Kristum! Amen. Topics: Sædvanlige Salmer til Høimesse Efter Prædiken; Common Hymns for High Mass After Preaching; Helliggjørelse og Fornyelse; Sanctification and Renewal; Anden Søndag i Faste Til Aftensang; Second Sunday in Lent For Evening
TextPage scans

Hjælp mig, o sødeste Jesu, at vinde!

Appears in 4 hymnals Lyrics: 1 Hjælp mig, o sødeste Jesu, at vinde! Ofte jeg strider med skrøbelig Magt; Se dog, hvor Synden kan Hænderne binde, At jeg i Kampen er svag og forsagt! Frelsermand blid! Før du min Strid! At jeg kan vinde i Trængselens Tid! 2 Hjælp mig, o sødeste Jesu, at vinde! Lidet formaar kun min skrøbelig Tro, Om ei din Naade som Solen vil rinde, Op i mit Hjertes formørkede Bo; Mørket fordriv, Styrke mig giv, Gudsfrygt opvarme mit Hjerte og Liv! 3 Hjælp mig, o sødeste Jesu, at vinde! Gjør dog min Kristendom renset og reen, Lad alt, hvad Hedensk er hos mig, forsvinde, Borttag af Veien Forargelsens Steen! Rens i sin Grund Hjerte og Mund, Gjør mig i Troen retsindig og sund! Topics: 21 Søndag efter Trefoldigheds Fest Til Aftensang; Twenty-first Sunday after Trinity Sunday For Evening; Aandelig Strid; Frimodighed og Glæde; Mercy and Joy
TextPage scans

Hører I som græde

Appears in 6 hymnals Lyrics: 1 Hører I, som græde, Og med Taarer væde Jesu Hvilested, Bort med Graad og Klage, Her er gode Dage, Her er Fryd og Fred! Jesus tog til Magten, slog Sønder alle Fiendens Skjolde, Intet kunde holde. 2 Han er alt af Døde Standen op at møde Eder seierfuld, Engle kan I finde, Hvor han luktes inde, I den forte Muld. Ser kun paa det Sted, han laa, Kaster derhen al den Smerte Bort fra eders Hjerte! 3 Kommer hid, begraver Al den Deel, som haver Krænket eders Mod, Skynder eder, skynder Til hans Flok, forkynder, At Guds Søn opstod! Siger hver, som bange er, Hans Discipler, ingen anden, Jesus er opstanden! 4 Verden har sin Nykke, Verden har sin Lykke, Gaar sin skjeve Gang, Har ei Tid og Stunder Til om Guds Vidunder Nu at høre Sang; Jesum vil den ikke til, Paaskelammet, som er slagtet, Er af den foragtet. 5 Men de arme Hjerter, Som i Længsels Smerter Efter Jesum gaar, Løber dem imøde Med den første Grøde Af Guds Naades Vaar, Siger, at den ædle Skat, Jesus, lever, eders Glæde, Han er nu tilstede! 6 Hører I, som bange Gaa i Verden mange Sørgefulde Trin, Eders Jammer finde, Vanke som i Blinde Uden Lys og Skin, Er det vel da Ret og Skjel I saa frydefulde Dage Jammerlig at klage? 7 Har du mange Synder, Jesus dig forkynder, Gjelden er betalt; Her er ingen Vrede, Naaden den er rede, Som udsletter alt. Jesu Død, og at han brød Gjennem Dødens Vold og Vrede, Det for dig jo skete. 8 Derfor allevegne Kan du dig tilegne Med et trøstigt Mod; Jesus for dig døde, For din Skyld og Brøde, Og igjen opstod, Grib kun til! han gjerne vil Være din med, hvad han eier, Med sin Død og Seier. 9 Synd, hvor er din Felde? Helvede, din Velde? Død, hvor er din Brod? Jesus han har vundet, Jeg har Seier fundet, Du er undertraad! Gud, som gav ved Jesu Grav Os saa stor en Seiers Ære, Evig priset være! Topics: Anden Paaskedag Til Høimesse; Second Easter Day High Mass
TextPage scans

Hører till I høie Himle

Appears in 6 hymnals Lyrics: 1 Hører til, I høie Himle, Hører til, I Engle-Kor! Hører, o I Folk, som vrimle, Og paa Jorderige bor! Hører hver, som høre kan, Hver, kom Sans har og Forstand, Alt det, som har Aand og Øre, Lave sig nu til at høre! 2 Jesus, o vor Jesus sjunger! O, en meer end Englesang! Tier, alle Engle-Tunger, Jesu Røst maa have Gang! Himlens hele Harmoni Settes nu i Melodi Ved vor Jesu Mund og Hjerte, Før ham Døden skulde smerte. 3 O, I Guds Apostel-Skare, O, hvad eders Hjertegrund Maatte sig i Lys opklare, Der I efter Jesu Mund Sang et skort Halleluja, Priste Gud for Frelse fra De Ægypters Aag og Plage, Og for Kana'ns Frydedage! 4 Men, o Søde Himmelsanger! Du har vel opladt din Røst For al Verdens Folk og Fanger, Takket Gud for denne Trøst, At de skulde Frihed faa, Og udi Guds Rige gaa Ved dit Fængsel, Død og Smerte Og ved Blodet af dit Hjerte. 5 O, hvad søde Himmel-Toner Dog oppaa din Tunge laa! Du, som Verdens Synd forsoner, Sang, ret som du Døden saa! Adam gik af Paradis, Græd for Herrens Vredes Ris, Du igjen med Sang oplukker Himlens Dør, og – Ormen sukker. 6 Men, at du med Sang begynder, Og du er i Sjælen fro, Søde Jesu, det forkynder Lise for min svage Tro, At, naar jeg min Død og Ve Skal for mine Øine se, Jeg i dig skal trøstig blive, Og med Sang min Død fordrive. 7 Stem da op, min svage Hjerte, Stem min Tunge, Sjæl og Aand, At jeg synger om din Smerte, Stem mig med din egen Haand, At din Død den blive maa Alt, hvad Sjælen nynner paa, Saa jeg drive kan og dræbe Døden med din Død paa Læbe! 8 Syng, min Sjæl, og lad dig hore, Om din Sang er fuld af Graad, Jesu Aand den dig skal røre; Syng om Ædlet, Adam aad, Syng saa om det, Jesus leed, Om hans Kors, hans Blod og Sved, Syng op tro, saa skal du stige Syngende til Himmerige! Topics: Jesu Pine Om Jesu Lovsang; Jesus' Torment Jesus' Song of Praise
TextPage scans

Hold oppe, Gud, hos os dit Ord

Appears in 5 hymnals Lyrics: 1 Hold oppe, Gud, hos os dit Ord Lad det faa Overmagt paa Jord Mod dem, som Krist, din Søn, vor Sol, Vil støde fra hans Kongestol! 2 Lad sees, Herre Krist dit Verk, At du er fremfor alle sterk, Forsvar din arme Kristenhed Dit Navn til Pris i Evighed! 3 Gud Helligaand, du Trøster sand, Giv enig Tro i alle Land! Stat med os i vor sidste Nød, Giv os i Gud en salig Død! Topics: Sædvanlige Salmer til Høimesse Efter Prædiken; Common Hymns for High Mass After Preaching; Kirken; The Church; Femte Søndag efter Hellig Tre-Kongers Dag Til Hoimesse; Fifth Sunday after Holy Three Kings Day High Mass
TextPage scans

Hos dig, o Jesus, seent om Nat

Appears in 6 hymnals Lyrics: 1 Hos dig, o Jesu, seent om Nat En Mand paa Døren banker, Han kommer hungrig, træt og mat Af mange Tvilens Tanker. Du vredes ikke at han kom, Men lader op saa mild og from, Og tender Lys, som Nat og Nød, Ja Dom og Død Med Livsens Straaler gjennembrød. 2 O tænk, min Sjæl, at have sat Sig ved din Visdoms Kilde! O tænk, en Nikodemus-Nat Hos Jesum i det Stille! Den undes dig, som søger Gud, Og du skal gaa fra Mødet ud Med Lys udi din Frelses Sag, Og andet lag Der bli'r paa dig fra denne Dag. 3 Han siger dig, du armer Flok, Som efter Freden længes: En Lærdoms Form er dig ei nok. Nyt Liv er det, som trænges; Thi hvad af Kjød er fød, er Kjød, Ser ei Guds Rige, men kun Død; En Fødsel kun af Aanden dig Gjør aandelig Og paa ny Liv i Kristo rig. 4 Ja, om du skal Guds Rige se, Da maa paany du fødes; Af Vand og Aand saa maa det ske, Den gamle Adam dødes. Du veed ei, hvordan det gaar til, Men vist det sker, hvad Gud han vil, Og Aandens Vei du ei forstaar, I Løn den gaar, Og ved Guds Ord sin Agt den naar. 5 Der blæser Vind, dens Sus og Brus Du merke kan og høre, Men kjender ei dens Tilholds Hus, Og hvorhen den vil føre: Saa er det med den Sjæl, som fik Ved Aandens Idræt anden Skik; Du bliver ny, og merker grant, At vist og sandt Et Aandens Lys i dig oprandt. 6 Men Jesus er din Rednings-Grund, Paa Korsets Træ ophøiet, At hvo til ham i Trengsels Stund Med Tro opløfter Øiet, Han Lægedom til Livet faar Mod Slangens Bid og Banesaar, Saa Jesu Død ved Tro og Daab Er Frelses Haab For hver, som staar med Angers Raab. 7 Det gjør min Sjæl saa sterk og glad, At Gud mig givet haver Gjenfødelsens det dyre Bad Med Aandens Himmelgaver, Har revet mig af Satans Garn, Og gjort mig der til et Guds Barn, Thi give Gud hos Daabens Pagt Ved Aandens Magt Jeg sterk i Troen staar paa Vagt! Topics: Trefoldigheds Fest Til Høimesse; Trinity Sunday High Mass; Gjenfødelse; Rebirth; Guds Lov og Pris

Pages


Export as CSV