Instance Results

‹ Return to hymnal
Hymnal, Number:k1893
In:instances

Planning worship? Check out our sister site, ZeteoSearch.org, for 20+ additional resources related to your search.
Showing 561 - 570 of 634Results Per Page: 102050
TextPage scan

Gud, naar du til Regnskab kalder

Hymnal: K1893 #561 (1893) Lyrics: 1 Gud, naar du til Regnskab kalder Mig for, hvad jeg her har gjort, Findes, ak, i hver en Alder Livets tilsvar tungt og stort; Skyld og Gjæld og Synd og Brøde Mange, mange tusind Pund– Ak, hvorledes tør jeg møde Frem for dig i Regnskabs Stund? 2 For din Naade-Throne falder Jeg med ydmyg Anger ned, Beder, raaber, og paakalder: Herre, hav Taalmodighed! Jesu, kom med dine Summer, Og betal min Gjeld for mig, Frels min Sjæl fra evig Kummer, Beed mig indi Himmerig! Topics: 22 Søndag efter Trefoldigheds Fest Til Høimesse; Twenty-second Sunday after Trinity Sunday High Mass; Omvendelsen; Repentance Languages: Norwegian
TextPage scan

Trofaste Herre Jesu Krist

Hymnal: K1893 #562 (1893) Lyrics: 1 Trofaste Herre Jesu Krist, Du som min Gud og Frelser est, Din er jeg, om jeg lever, dør, Derfor mig, Herre, Bistand gjør! Liv, Ære, Gods, hvad jeg formar, Altsammen det i din Haand staar. 2 Og frels mig ud af al min Nød, Bevar mig fra den evig' Død! Min Skyld forlad mig naadelig, Og hav Taalmodighed med mig! Du bedre og min Nød forstaar, End jeg at sige selv formaar. 3 Du er den Helt af Davids Æt, En Frelser er dig Navn med Ret, Du er mit Hjertes Krone skjøn, Og skjænker mig en evig Løn, Forhvervet ved dit Kors og Blod, Udøst for mig, o Herre god! 4 Hvad dit er, du mig give vil; Kan større Rigdom være til? Derfor jeg dig af Hjertens Grund Nu lover, takker allen Stund, Og beder, du til evig Tid Mig naadig være vil og blid! 5 Dit hellig' Ord tag ei fra mig, Saa vil jeg altid takke dig! Dermed jeg skilles vil og gaa Herfra, naar det dig synes saa, Og synger udi Navnet dit Og siger nu mit Amen fridt. Topics: 22 Søndag efter Trefoldigheds Fest Til Aftensang; Twenty-second Sunday after Trinity Sunday For Evening; Hengtvenhed i Guds Vilje; Hanging in the Will of God Languages: Norwegian
TextPage scan

Kriste Jesu, du velsigne

Hymnal: K1893 #563 (1893) Lyrics: 1 Kriste Jesu, du velsigne Landet og dets Øvrighed, Lad os dig og deri ligne, At vi vise Lydighed! 2 Frygte Gud og Kongen ære, Øvrigheden være tro, Det os dybt indprentet være, Hvor vi komme eller bo! 3 Lad os søge Landets Bedste, Og i Forbøn være tro, Elske inderlig vor Næste, Fremme Gudsfrygt, Fred og Ro! 4 Lær os, gjerne at adlyde I en god Samvittighed Dem, du satte til at byde Over os som Øvrighed! 5 For vor Konge vi dig bede, Drag hans Hjerte til den Pagt, Du dem i det Kald veilede, Som af dig dem er paalagt! 6 Ved din Naade lad dem kjende Kraften af dit Korses Ord, Lad dit klare Lys og brænde Her og over Fædres Jord! 7 Lad det Kongens Hjerter fryde, Frelser, at du bliver kjendt! O velsign ham, lad ham nyde Naade, Lykke ufravendt! Topics: 23 Søndag efter Trefoldigheds Fest Til Høimesse; Twenty-third Sunday after Trinity Sunday High Mass Languages: Norwegian
TextPage scan

Kom du, Guds Aand, som lader

Hymnal: K1893 #564 (1893) Lyrics: 1 Kom du,Guds Aand, som lader Os smage Kjærlighed, Er ei hos den, som hader, Som truer og er vred! Du søger, søde Aand, De Stridende at vinde, At samle og forbinde Ved Kjærlighedens Baand. 2 Du, Herre, har i Hænde De Store med de Smaa, Kan vride dem og vende, Som Bekkens Vande gaa: Lad Naaden blive stor Til alle at forlige, Som med hverandre krige Paa hele Verdens Jord! 3 Lad Kongens Throne smykkes Med Himlens Lys og Ret! Lad Kristendommen lykkes, Gjør alt det Tunge let! Gjør Alderdommen viis, De Unge Tugt at lære, At begge Frugt maa bære Til Herrens Lov og Pris! 4 Lad hver en Sjæl sig fryde I Jesu sande Tro, Lad alle Huse nyde Velsignelse og Ro! Fordriv den onde Aand, Som mod din Virkning strider, At Naaden alle Tider Kan have Overhaand! 5 Lad al vor Vandring være Dig kjær, o Herre Gud! At, naar man os skal bære Engang i Døden ud,– Naar her er sagt god Nat, Da lad os salig drage Fra denne Verdens Plage Til Himlens Glæde-Skat! Topics: 23 Søndag efter Trefoldigheds Fest Til Høimesse; Twenty-third Sunday after Trinity Sunday High Mass Languages: Norwegian
TextPage scan

Jesus er mit Haab og Trøst

Hymnal: K1893 #565 (1893) Lyrics: 1 Jesus er mit Haab og Trøst, Han, min Frelser, er i Live, Derfor jeg med Fryd og Lyst Al Tid mig tilfreds vil give, Hvad endog mig Dødens Stund Gi'r for Tanker mangelund. 2 Jesus Krist, min Frelsermand, Lever vist, og jeg skal skue Ham i det forjætted' Land, Hvorfor skulde jeg da grue? Han er Hoved, jeg et Lem, Han med sig mig fører hjem. 3 Jeg til ham med Haabets Baand Uopløselig er bunden, Saa skal og minTroes Haand Fæstet i ham blive funden, Saa mig aldrig Døden kan Skille fra min Frelsermand. 4 Jeg er Kjød og ganske vist Maa til Støv og Aske vorde, Men min Frelser, Jesus Krist, Skal opvække mig af Jorde, At jeg maa i Evighed Se ham i hans Herlighed. 5 Da skal atter denne Hud Disse Lemmer omkringgive, Ja i dette Legem Gud Skal af mig tilbedet blive, Og i dette Kjød jeg skal Jesus se i Himlens Sal. 6 Disse mine Øine og Ham, min Frelser, skulle kjende, Jeg, jeg selv–forklaret dog– Af hans Kjærlighed skal brænde, Saa at ingen Deel hos mig Være skal forkrænkelig. 7 Hvad her findes sygt og svagt, Friskt og herligt der skal møde, Jordisk vorder jeg nedlagt, Himmelsk staar jeg op af Døde, Her jeg bort naturlig gaar, Der et evigt Liv jeg faar. 8 Mine Lemmer, værer fro! Kristus bærer eder alle; Skal I end i Graven bo, Han herud vil eder kalde, Naar Basunens sterke Lyd Høres til de Frommes Fryd. 9 I kan le ad Satans List Og ad Dødens Falde-Snare, Thi igjennem Luften vist I til Jesum skulle fare, Da skal sorg og Vedermod Ligge under eders Fod. 10 Kun at eders Aand sig maa Ud fra Verdens Lyster rive, Sjælens himmelske Attraa I maa eder overgive! Helliger da eder til Himlen, hvor I være vil! Topics: 23 Søndag efter Trefoldigheds Fest Til Aftensang; Twenty-third Sunday after Trinity Sunday For Evening; God's Call; Guds Kald; Haab og Længsel efter det Himmelske; Hope and Longing for the Heavenly; Særlige Salmer Graven; Special Hymns The Grave Languages: Norwegian
TextPage scan

Se, jeg er med blandt deres Tal

Hymnal: K1893 #566 (1893) Lyrics: 1 Se, jeg er med blandt deres Tal, Som engang Vidner være skal, Naar Stjernes Lys udslukkes, Jeg vaagne ved Basunens Klang, Og disse Øine skal engang Ved Verdens Fald oplukkes! O Syn! Guds Lyn Himlen tender, Jorden brænder, Verdens Dommer, Krist, Guds Søn, i Skyen kommer! 2 Men jeg skal ham som Frelser se; O, nu forsvinder Stræk og Ve, Nu Dødens sorte Vinger, Maa gjerne slaa omkring min Grav, Det Legeme, som Gud mig gav, Jeg med af Graven bringer. Kald, Gud! Mig ud Af mit Gjemme! Mig din Stemme Skal ei strække, Men til evig Fryd opvække. Topics: 23 Søndag efter Trefoldigheds Fest Til Aftensang; Twenty-third Sunday after Trinity Sunday For Evening; Herliggjørelsen; Glorification; Særlige Salmer Graven; Special Hymns The Grave Languages: Norwegian
TextPage scan

Hvi vil du dig saa klage

Hymnal: K1893 #567 (1893) Lyrics: 1 Hvi vil du dig saa klage Og give, kjære Sjæl, Dig saa med Sorgen plage? Tro dog din Frelser vel, Og vær i hannem fro! Han veed din Sag at vende Til god og lyksom Ende, Det skal du stadig tro. 2 Han aldrig dem forlader I nogen Modgangs Tid, Som kjende ham for Fader Og slaa til ham sin Lid; Ser det end farligt ud, Saar tør du ikke grue, Du skal dog Frelse skue Fra al Miskundheds Gud. 3 Han aldrig monne glemme, Hvad Nød du i er stedt, Thi skal du dig ei græmme, For Mennesken' er vred; Kun ti, og lid og bi! Vil han dig Hjælp tilskikke, Saa kan al Verden ikke Der gjøre Hinder i. 4 Om Satans Hær end sværmer, Saa er dog Gud din Borg, Som altid dig beskjermer, Og redder af al Sorg; Om hele Helvede Sig ind imod dig setter, Det intet dog udretter, Guds Vilje dog maa ske. 5 Skal det og hart tilgange, Saa vrid dig ei derved, Det gaar saa andre mange I denne Ussælhed; Langt bedre det dog er, Med Guds Folk her at lide, End finde hisset Kvide Og evig Døds Uferd. 6 Lad dig derfore nøie Med det i Jesu Navn, Som Gud vil selv tilføie, Det alt er til dit Gavn; Dit Haab paa ham kun stil! Hvad Harm der er for Haande Dig frelse af al Vaande Han baade kan og vil. 7 Derfor jeg ham hengive Vil mig og al min Id; Gud unde mig at blive Derved til evig Tid! Det alt behager mig, Som Herren selv behager, Jeg veed, han Omsorg drager For mig saa faderlig. Topics: 24 Søndag efter Trefoldigheds Fest Til Høimesse; Twenty-fourth Sunday after Trinity Sunday High Mass Languages: Norwegian
TextPage scan

Dristig nu, mit bange Hjerte

Hymnal: K1893 #568 (1893) Lyrics: 1 Dristig nu, mit bange Hjerte, Fat dig et frimodigt Sind! Skynd dig kun med al din Smerte Lige til din Jesum ind! Ja, jeg løber lige til, Lad kun spotte, hvem der vil, Sligt jeg ei kan se og høre, Har det kun med Gud at gjøre. 2 Som i Storm og sterke Vinde Skibet drives under Land, At det Rolighed kan finde, Settes der igjen i Stand, Saadan har nu Vredens Vind, Jesu! drevet mig herind, Da jeg før ei tænke kunde Andet, end at gaa til Grunde. 3 Du vil mig vist ei bortstøde, Søde Jesu, Sjæleven! Thi jeg sørged mig til Døde, Kom jeg ikke til dig hen. Ingen Hjort saa tørstig kan Skrige efter Kildevand, At jeg ei med større Smerte Længes efter dig af Hjerte. 4 Jeg vil ikke tigge længe Der, hvor intet er at faa, Ære, Rigdom, Gods og Penge– Siig mig dog, hvor langt de naa? Da jeg var i Sjæle-Nød, Da var hele Verden død, Ingen kunde, ingen vilde Den fortviled' Sorg formilde. 5 Jesus, ja min Jesus ene, Han alene kan og vil, Derfor, hvad end andre mene, Ham jeg trænger mig hen til; Det er ham, min Sjæl, du maa Ene, ene lide paa, Ham jeg ogsaa fast vil holde, Til min' Hænder ere kolde. 6 Jesu, tak, at du tilsteder Mig at komme dig saa nær! Du har søde Ord, som glæder, Sterke Ord, som frelser her Fra al Sorg og Synd og Nød; Se, jeg er i Jesu Skjød! Det er Ære, her at ligge, Det er Rigdom her at tigge. Topics: 24 Søndag efter Trefoldigheds Fest Til Høimesse; Twenty-fourth Sunday after Trinity Sunday High Mass; Aarvaagenhed; Tillid; Tillid; Trust; Trust; Frimodighed og Glæde; Frimodighed og Glæde; Mercy and Joy; Mercy and Joy Languages: Norwegian
TextPage scan

Naar Tid og Stund den er for Haand

Hymnal: K1893 #569 (1893) Lyrics: 1 Naar Tid og Stund den er for Haand, At jeg min Vei skal fare, Herre Jesu Krist, min Frelsermand, Du vilde mig bevare! Udi din Haand jeg giver dig Min arme Sjæl, forlad ei mig, Frels mig fra Dødsens Snare! 2 Min Synd med Sorg mig tynger svær, Samvittighedens Pile Som Havets Sand mangfoldig er, Dog vil jeg ikke tvile, Men tænke trolig, Jesu sød, Paa dine Saar og paa din Død, Paa dem saa vil jeg hvile. 3 Dit Legems Lem er jeg forsand, Det er min Hjertens Glæde, Fra dig jeg ikke skilles kan, Er end min Død tilstede; Om jeg end dør, da dør jeg dig, Det evig' Liv du vilde mig Dyrt ved din Død berede. 4 Fordi at du opstanden est, I Graven jeg ei bliver, Din Himmelfart mig trøster mest, Og al Døds-Frygt fordriver, Og der, du er, jeg kommer did, At bo hos dig til evig Tid, Thi dør jeg glad'lig, Amen. Topics: 24 Søndag efter Trefoldigheds Fest Til Høimesse; Twenty-fourth Sunday after Trinity Sunday High Mass Languages: Norwegian
TextPage scan

Jeg veed mig en Søvn i Jesu Navn

Hymnal: K1893 #570 (1893) Lyrics: 1 Jeg veed mig en Søvn i Jesu Navn, Den kvæger de trætte Lemmer, Der redes en Seng i Jordens Favn, Saa moderlig hun mig gjemmer, Min Sjæl er hos Gud i Himmerig, Og Sorgerne sine glemmer. 2 Jeg ved mig en Aften-Time god, Og længes vel somme Tider, Naar jeg er af Reisen træt og mod, Og Dagen saa tungsom skrider: Jeg vilde til Sengs saa gjerne gaa, Og sovne ind sødt omsider. 3 Jeg veed mig en Morgen lys og skjøn, Der synges i Livsens Lunde, Da kommer han, Guds velsigned' Søn, Med lystelig' Ord i Munde, Da vækker han os af Søvne op Alt udi saa sæle Stunde. 4 Jeg haver den Morgen mig saa kjær, Og drager den tidt til Minde, Da synge jeg maa, og se den nær, Den Sol, som strør guld paa Tinde, Som Smaafuglen ud mod Morgenstund Op under de høie Linde. 5 Da træder Guds Søn til Gravens Hus, Hans Røst i al Verden høres, Da brydes alt Stængsel ned i Grus, De dybe Havsgrunde røres, Han raaber: Du Døde, kom herud! Og frem vi forklaret føres. 6 Da aabnes den Dør til Himlens Stad, Der nævnes de Kaarnes Navne. Gud lade os alle mødes glad, Og ingen af Vore savne! Det unde os gud for Kristi Blod, Vi maatte i Himlen havne! 7 O Jesu, træd du min Dødsseng til, Rek Haanden med Miskund over, Og siig: Denne Dreng, den Pigelil Hun er ikke død men sover! Og slip mig ei før, at op jeg staar, I Levendes Land dig lover! Topics: 24 Søndag efter Trefoldigheds Fest Til Høimesse; Twenty-fourth Sunday after Trinity Sunday High Mass; Haab og Længsel efter det Himmelske; Hope and Longing for the Heavenly; Herliggjørelsen; Glorification; Twenty-fourth Sunday after Trinity Sunday For Evening; Særlige Salmer Graven; Special Hymns The Grave Languages: Norwegian

Pages


Export as CSV