So far in 2023, 13 million people from 200-plus countries around the world have benefitted from the Hymnary website! Thank you to all who use Hymnary.org and all who support it with gifts of time, talent and treasure. If you feel moved to support our work today with a gift of any amount and a word of encouragement, we would be grateful. You can donate online at our secure giving site. Or, if you'd like to make a gift by check, please send it to: Hymnary.org, Calvin University, 3201 Burton Street SE, Grand Rapids, MI 49546. May the hope, love, joy and peace of Advent be yours this day and always.

Your donation:
$

Instance Results

‹ Return to hymnal
Hymnal, Number:k1893
In:instances

Planning worship? Check out our sister site, ZeteoSearch.org, for 20+ additional resources related to your search.
Showing 571 - 580 of 634Results Per Page: 102050
TextPage scan

Zions Vægter hæver Røsten

Hymnal: K1893 #571 (1893) Lyrics: 1 Zions Vægter hæver Røsten: Vaagn op! der blinker Lyn i Østen, Vaagn op, Guds Stad, Jerusalem! Midnats Mulm dig ruger over, Men Herrens Time slaar,– hvo sover? I klage Jomfruer, herfrem! Se, Herren kommer ned, Stat op, tag Lampen med! Lad den brænde! Paa Jesu Bud Stat op, gak ud! Han fører dig hjem til din Gud. 2 Zion Vægter-Raabet hører, En himmelsk Glæde Hjertet rører, Hun vaagner og staar freidig op. Herren kommer stor og prægtig, Af Naade sterk, af Sandhed mægtig; Nu rinder hendes Stjerne op! Ak, kom, du Krone skjøn, Min Jesu, du Guds Søn! Hosianna! Vi følge med! Du har bered En Bolig os i Evighed! 3 Ære være dig, du Høie! Ak Gud, hvad ser, hvad ser mit Øie! Rundt om din Throne Engle-Rad! Lyset er saa klart derinde, Og hver din Ven vi der gjenfinde Saa engleren og engleglad! Hvad intet Øie saa, Hvad aldrig Tanker naa, Der vi skue! Nu, Jord farvel! Stig høit, min Sjæl, Følg Jesum ind til Glædens Væld! Topics: 25 Søndag efter Trefoldigheds Fest Til Høimesse; Twenty-fifth Sunday after Trinity Sunday High Mass Languages: Norwegian
TextPage scan

Dage komme, Tider skride

Hymnal: K1893 #572 (1893) Lyrics: 1 Dage komme, Tider skride, Ingen kjender Herrens Stund, Maaske Verden end skal lide Nød og Trængsel mangelund; Maaske snart det nu er nok? Agt paa Tiden, Kristi Flok! Se, de Tordenskyer drage Over Kirkens Taarn og Tage! 2 Giv, o Gud, naar Trængslen stiger, Og du fører Domme frem Over Verdens Land og Riger, At vi være maa blandt dem, Som du har et Øie paa! Jesu, bed, at vi maa gaa Fri fra Synde-Straffens Vaade, Handle du med os i Naade! 3 Der, hvor Aadslet er, desværre, Samles graadig Ulv og Ørn; Hav Langmodighed, o Herre, Med os arme Syndens Børn! Giv os tid og far med Taal, Før du tender Vredens Baal, Og, naar hele Verden brænder, Rek imod os begge Hænder! Topics: 25 Søndag efter Trefoldigheds Fest Til Høimesse; Twenty-fifth Sunday after Trinity Sunday High Mass; Aarvaagenhed Languages: Norwegian
TextPage scan

Det snart forvist paa Tiden er

Hymnal: K1893 #573 (1893) Lyrics: 1 Det snart forvist paa Tiden er, At Krist Guds Søn, skal komme I Skyerne med Engle-Ferd Til Frelsig for de Fromme; Stor Skræk skal være du forsand, Naar al Ting smeltes bort i Brand, Som Peder derom melder. 2 Basunen skal man høre gaa Med Englers Raab og Stemmer, De Døde skulle da opstaa Med Legem og med Lemmer, Som hver har havt i Verden her; Men hvo enda i Live er, Skal i en Hast forandres. 3 Dernæst de Bøger lades op, Hvorinden staar beskrevet, Hvad som enhver med Sjæl og Krop Paa Jorden har bedrevet; Der ingen da sin Skyld fragaar, Samvittigheden alle slaar Og hver sin Synd beviser. 4 O Ve da den, i syndig Id Sit Levnet har forkæret, Og ikke her i Naadens Tid Guds Ord og Lemmer æret! Den meget ilde da bestaar, Til Helvede med Satan gaar Fra Gud til evig Plage. 5 O Jesu, hjælp i samme Stund Alt for din Død og Pine, Drag mig herud af Syndens Bund, Og set mig der blandt Dine! Derpaa jeg tror og Tvil er bær, Thi du selv, min Gjenløser kjær, Har al min Skyld betalet. 6 Bær derfor du min Talsmand god, Min Synd mig ei tilregne, Og rens mig med dit dyre Blod, Din Værdskyld mig tilegne, At jeg samt alle Kristne maa I Himmelen med dig indgaa Til Gud i evig Glæde! 7 O Jesu, for din bitre Død Og for din Angst og Smerte, Hjælp mig udi min sidste Nød, Giv Troen i mit Hjerte, At jeg herfra maa skilles saa, Jeg Salighed maa hisset faa Hos dig i Himmerige! 8 Hvi tøvrer du, Herre Jesu kjær, At komme hid til Dommen, De sande Kristne plages her Og vente paa din Kommen! Kom dog, kom dog, o Dommer blid, Gjær Ende paa al syndig Id Og paa al Jammer! Amen. Topics: 25 Søndag efter Trefoldigheds Fest Til Aftensang; Twenty-fifth Sunday after Trinity Sunday For Evening; God's Call; Guds Kald Languages: Norwegian
TextPage scan

Min Sjæl, vær lystig, glad og fro

Hymnal: K1893 #574 (1893) Lyrics: 1 Min Sjæl, vær lystig, glad og fro, Og lad ei Verdens Kvide Forfærde dig, men tænk og tro, Du kan paa Jesum lide, Som haver efter denne Død Det Bedste udi Gjemme Til dig, at du i alskens Nød Dig ikke saart skal græmme. 2 Lad Hedninger, som intet Haab I Jesu Kristo have, Henjordes og med Jammers Raab Al deres Fryd begrave; Den Glæde holder jeg ei paa, Den maa sin Afsked tage. Som ikke længer kan bestaa End med mig Levnets Dage. 3 Men jeg fuldkommen tror og veed, At Jesus Krist, min Herre, Opstod til min Retfærdighed, Til evig Fryd og Ære; Jeg leve vil i ham og dø, Og hvile paa hans Naade, Og, om mit Kjød er kun som Hø, Dog er hans Død min Baade. 4 Thi, som han traadte under Fod Den Død, os vilde felde, Og op igjen fra Døde stod Ved Guddoms Magt og Velde, Saa skal vor' døde Been og Krop Til evigt Liv og Ære Ved Jesu Værdskylds Kraft staa op Forklarede og skjere. 5 Og vi skal engang se den Dag, Da Jesus han vil komme Til de Udvaltes Velbehag Og Trøst for alle Fromme, Med Over-Englers Røst og Skrig, Og Guds Basune røre, Sin Hjord henop til Himmerig Med Herre-Pragt at føre. 6 Derpaa skal de først komme frem, Som er i Kristo døde, Og vi, som leve, skal med dem Henrykkes til at møde Vor Jesum udi Skyen, som Af Naade vil os give, At vi i Himlens Herredom Hos Gud maa stedse blive. 7 Frisk op, min Sjæl, mistrøst dig ei, Om du end skal indtræde Ad en fuld tornet Sti og Vei Til denne store Glæde! Lad Kors og Kummer, Verdens Sorg Dit Hjerte intet bryde, I Himlens store Fryde-Borg Skal Glæde-Strømme flyde! 8 Frygt ei for Døden, men bered Dig villig til at tage Imod hans Bægers Bitterhed, Naar du den faar at smage; Tænk paa den Kalk, som Jesus drak, Fuld af din Synde-Galde, Favn ham i Troen, giv ham Tak, Han dig vil til sig kalde! 9 Frygt ei for Graven, men gak ud Af Verdens megen Jammer, Om raadne skal din Hold og Hud Udi dit Sovekammer; Du skal opreises uden Meen, Naar Kristus aabenbares, Og dine Lemmer hver og een Ved hannem skal forklares. 10 Styrk mig, o Gud, i denne Tro Mod Dødsens grumme Vaade, Lad Sjælen stedse finde Ro I Jesu Død og Naade! Jeg trøster mig i al min Ve, I Skjændsel og Vanære, At jeg skal Gud I Ære se; Hvor godt er der at være! Topics: 25 Søndag efter Trefoldigheds Fet Til Aftensang; Twenty-fifth Sunday after Trinity Sunday For Evening; Haab og Længsel efter det Himmelske; Hope and Longing for the Heavenly
TextPage scan

Sørger ei for dem, som sove

Hymnal: K1893 #575 (1893) Lyrics: 1 Sørger ei for dem, som sove Med Guds Fred i Gravens Skjød! De paa ny skal Herren love, Takke høit for Hvile sød, Ja for Seier over Døden, Ungdoms-Liv i Morgenrøden, Høitids-Ferd ad Himmel-Vei Til den Sal, som synker ei. 2 Selv han har os aabenbaret Til de ømme Hjerters Trøst, At, naar han i Sky forklaret Skrider frem med Torden-Røst, Først han, som Basunen gjaller, Gravens Folk til Lyset kalder, Vinker saa fra Mark og By Alle Sine op i Sky. 3 Kristne! hvilken Morgenrøde, Mange mørke Timer værd, Naar vi, Levende og Døde, Mødes med vor Herre kjær, Skal i Himlens Glans og Ære Evig hos vor Frelser være, Love Gud med Engle-Røst! Hugser, det er Herrens Trøst! Topics: 25 Søndag efter Trefoldigheds Fest Til Aftensang; Twenty-fifth Sunday after Trinity Sunday For Evening Languages: Norwegian
TextPage scan

Kom hid til mig enhver især

Hymnal: K1893 #576 (1893) Lyrics: 1 Kom hid til mig enhver især, Som træt og tungt besværet er, Jeg giver eder Hvile! Saa siger os Guds kjære Søn, Det er hans Bud til dem og Bøn, Som føle Sorgens Pile. 2 Mit Aag er godt, min Byrde let, Hver den, det bær, og følger ret, Skal undaf Vaanden vige, Jeg selv vil bære med ham, saa, At han ved min Hjælp vist skal naa Til Gud i Himmerige. 3 Det Aag, jeg bar, den Vei, jeg for Den Stund, jeg vandred her paa Jord, Den følger aarle, silde! Om I da leve, lide, dør, Det bliver godt, som det sig bør, Naar Gud var den, det vilde. 4 Men hvo, sit Kors ei tager paa, Og ei i mine Fodspor gaa, Min Svend kan ikke være; Jeg refser den, som jeg har kjær, Og trang er Veien, den, som bær Til Liv og evig Ære. 5 Fik Kjødet, hvad det lyster ad, Og gjorde sig i Verden glad, Til Dyd I bleve kolde; Thi kommer der tidt Modgang paa, Som Kjødets Lyster tugte maa, I Gudsfrygt eder holde. 6 Ned rinder Timeglassets Sand, Og Bublen paa det klare Vand Den brister samme Stunde; Se, Menn'sken er i Dødsens Tvang, Hans Levetid er ikke lang, Han falder sammelunde. 7 Idag er Menn'sken karsk og sund, Imorgen syg saa mangelund, Snart Døden hannem kryster, Som Blomstret i en grønne Eng Saa visner han udi sin Seng, Ham Verden intet trøster. 8 Thi merkelig er Modgang god, Og gjør, at I med sorgfuldt Mod Gud eders Synd bekjende, Og bede om hans Naade blid, At I saa i en salig Tid Kan eders Løb fuldende. 9 I Himmerig er Skatten gjemt, Som mine Venner er bestemt, Derhen I skulle tænke, Den Lyst og Glæde ingen Mand Fortælle eller tænke kan, Gud der vil eder skjænke. 10 Alt hvad den evig gode Gud Tilsiger i sit Ord og Bud, Det faa vi og altsammen; Han føre os af al vor Trang, Han føre os i Englesang Ved Jesum Kristum! Amen. Topics: 26 Søndag efter Trefoldigheds Fest Til Høimesse; Twenty-sixth Sunday after Trinity Sunday High Mass; Guds Kald; God's Call; God's Call; Guds Kald; Jesu Efterfølgelse og Verdens Fornægtelse; Followers of Jesus and teh World's Forgiveness; Anden Søndag efter Paaske Til Aftensang; Second Sunday after Easter Til Aftensang Languages: Norwegian
TextPage scan

Kom hen til mig du trætte Sjæl!

Hymnal: K1893 #577 (1893) Lyrics: Jesus: 1 Kom hen til mig, du trætte Sjπl! Jeg er den gode Hyrde: Saa sandt du vil dit eget Vel, Saa kom med al din Byrde! Kom, læg den hos mig ned, Og tag udi dens Sted Mit Aag, og lær af mig, Paa Naade jeg er rig, Og ydmyg ret af Hjerte. 2 Hos mig er Fred og Hvile sød, Hos mig er Kraft og Styrke, Hos mig er Lægedom Nød, Hos mig er Lys i Mørke; O Sjæl, o tro mig blot, Mit Aag det er saa godt, Min Byrde er saa let, Ak kom, hvis du er træt! Du skal det aldrig angre. Sjælen: 3 O Jesu from! jeg kommer her, Af dig jeg nu vil lære, Min Synderbyrde ikke meer Jeg mægter nu at bære; Jeg høre vil den Røst, Giv du mig Ro og Trøst, Og lad mig kjende ret, Din Byrde den er let, Dit Aag er Gavn og Glæde! Topics: 26 Søndag efter Trefoldigheds Fest Til Høimesse; Twenty-sixth Sunday after Trinity Sunday High Mass; God's Call; Guds Kald Languages: Norwegian
TextPage scan

O kjære Sjæl, luk op din Mund

Hymnal: K1893 #578 (1893) Lyrics: 1 O kjære Sjæl, luk up din Mund, Din Tunge bør sig røre Med Tak udaf dit Hjertes Grund, At Himlens Gud kan høre, Hvor du ved Guds Aand takke vil For Ordet, han dig sendte til: O se, hvad du kan gjøre! 2 Hvor kan jeg noksom skjønne paa, Og værdelig begrunde, At Verden, som i Synden laa, Gud vilde dog forunde Sit saliggjørend' Livsens Ord, Ja Daaben og sin Nadverds Bord, Hvorved den hjælpes kunde! 3 Og, at vi kan hans Naade se, Han Lærere os sender, Hans Ord og Sakramenterne De har i Mund og Hænder, Og med Formaning til enhver, Forstandere i Herren er; Gid vi den Naade kjender! 4 Det Embede saa værdigt er, Gid vi det aldrig savne, Men dem, som deri tjene her, Med Kjærlighed omfavne, Og leve samtlig' udi Fred Med god og frelst Samvittighed! Det vil os meget gavne. 5 Gid Jesu Glæde i os bo, Og Bønnens Aand os røre, At vi vor Gud med Fryd og Ro Taksigelse kan gjøre, Og aldrig staa Guds Aand imod, Men tro hans Ord af Hjerterod, Det elske, ære, høre! 6 Giv os, o Gud, din Helligaand, Hvorved vi ret kan prøve Hver Lærdom, og med sund Forstand Os i den sande øve, Og sky al Ondskabs Skam og Skin, At ei i usund Lærdoms Trin Guds Aand vi skal bedrøve! 7 Men Fredens Gud i Kjærlighed Os saa tilsammen binde, At i hans Kraft vi blive ved Et helligt Navn at vinde, Saa Sjæl og Aand og Legem maa Paa Kristi Dag fuldkomne staa, Guds Salighed at finde! Topics: 26 Søndag efter Trefoldigheds Fest Til Aftensang; Twenty-sixth Sunday after Trinity Sunday For Evening; Guds Ord; God's Word; Kirken; The Church; Guds Kald; God's Call; God's Call; Guds Kald; Særlige Salmer Præste Vielse; Special Hymns Ordination Languages: Norwegian
TextPage scan

Giv, helligste Treenighed

Hymnal: K1893 #579 (1893) Lyrics: Giv, helligste Treenighed, Vi af dit Ord og Lære I Kjærlighed, i Fryd og Fred Maa sande Frugter bære, At, naar du os vil høste hjem, Vi da maa komme glade frem Til evig Fryd og Ære! Topics: Særlige Salmer Bornelærdom; Special Hymns Children's Lessons Languages: Norwegian
TextPage scan

Jesu, styr du mine Tanker

Hymnal: K1893 #580 (1893) Lyrics: Jesu, styr du mine Tanker, Jesu, lad mig leve saa, At hvor jeg i Verden vanker, Et Guds Barn jeg blive maa! At hver Stund jeg Aande drager Gud til Ære, mig til Gavn, Og saa dør, naar dig behager, I det søde Jesu Navn! Topics: Særlige Salmer Barnelærdom; Special Hymns Children's Lessons Languages: Norwegian

Pages


Export as CSV