Instance Results

‹ Return to hymnal
Hymnal, Number:k1893
In:instances

Planning worship? Check out our sister site, ZeteoSearch.org, for 20+ additional resources related to your search.
Showing 581 - 590 of 634Results Per Page: 102050
TextPage scan

Herre, bevar og velsigne din Ager

Hymnal: K1893 #581 (1893) Lyrics: 1 Herre, bevar og velsigne din Ager, Plantet med Ordets den himmelske Sæd! Lad ikke Stormen, som over den drager, Bryde den Spire, som endnu en spæd! Vi kunne plante og vande alene, Veksten fremkalder din skabende Aand, Renser for Torner og Tidyler og Stene Ageren selv med en naaderig Haand. 2 Giv os da Lykke med Plantningens Møie, Viis os de sandeste Veie at gaa! Velsign os alle, som staar for dit Øie, Her i din Menighed, Store og Smaa! Giv os at glædes, o Herre, du milde, Over din Sæd og dens Vekst i vor Jord, Livets den rige Velsignelses Kilde Gyde du over din Kirke i Nord! Topics: Særlige Salmer Barnelærdom; Special Hymns Children's Lessons; Guds Ord; God's Word Languages: Norwegian
TextPage scan

Du ledte frem ved Almagts Bud

Hymnal: K1893 #582 (1893) Lyrics: Du ledte frem ved Almagts Bud Til første Mand den første Brud, O Ægtestandens Herre! Se fra din Throne ned til dem, Som træde for dit Aasyn frem, Led du dem selv til Ære, Saa de I Ve, Vel og Vaade Finde Naade Til at vandre Hjertebundne med hverandre! Topics: Særlige Salmer Brude-Vielse; Special Hymns Marriage
TextPage scan

De knælede med Ja mod Ja

Hymnal: K1893 #583 (1893) Lyrics: De knælede med Ja mod Ja For dig, o store Jehova! Som hellig Troskab byder; Beskyt nu med din Guddoms Haand Den Samlivs-Pagt, det dyre Baand, Som deres Hjerter fryder! Dit Bud, O Gud Lad dem mindes, Al tid findes Himmelfærdig, Og til Guds Søns Bryllup værdig! Topics: Særlige Salmer Brude-Vielse; Special Hymns Marriage Languages: Norwegian
TextPage scan

Vi ønske vor Brudgom nu og Brud

Hymnal: K1893 #584 (1893) Lyrics: 1 Vi ønske vor Brudgom nu og Brud Gud Faders evige Naade! Han give dem Lykke Livet ud, Og vende fra dem al Vaade! Gud sende til eders Hus og Hjem Sin hellige Engleskare, At vogte eder og alle dem, Som skulle med eder fare, Og helst ifra Satans Snare! 2 Bliv ogsaa hos dem miskundelig, Guds Søn, Herre Jesu milde, Med din Velsignelse rund og rig, Den evige Velstands Kilde! Og naar det fattes paa Brød og Vin, Skal du dine Raad fremføre, Og skikke dem Sendegave din, Som du i Kana mon gjøre, Og deres Begjæring høre. 3 Den Hellige Aand i deres Bo Han værdes hos eder være! Han give Guds Fred og søde Ro, Og selv derinde regjere: At I med Tugt og med Kjærlighed Maa længe lever tilsammen, Og siden hos Gud i Evighed Faa Glæde i Arv og Gammen, Det ønske vi alle! Amen. Topics: Særlige Salmer Brude-Vielse; Special Hymns Marriage Languages: Norwegian
TextPage scan

Til dit Hus med Takkesang

Hymnal: K1893 #585 (1893) Lyrics: 1 Til dit Hus med Takkesang Kommer jeg, min Gud, tilbage, Holder glad min Kirkegang, Du i Naade mig modtage, Hellige min Sjæl og Aand, Du, som har mit Liv i Haand! 2 Jesu, paa dit Ord jeg vil, Som Maria, stille høre, Giv Velsignelse dertil, At jeg maa derefter gjøre, Have og i Minde vel, Hvad der er den gode Deel! 3 Siden frisk og glad jeg kan Ogsaa Husets Omsorg bære, Takke dig, min Frelsermand, For de mange Gaver kjære; Glæden dog i dig er bedst, Vær hos mig en daglig Gjest! 4 Vend, o Jesu, hid din Gang, Hellige min Moderglæde, Se til Barnet paa mit Fang, Du, som elsker saa de Spæde, Du, som selv har spæd og arm Ligget ved en Moders Barm! 5 Giv, jeg altid huld og tro Dig, o Herre, kunde tjene! Kom, velsigne Brød og Bo, Og din søde Fred forlene! Gjør mit Hus al Tiden om Til din egen Helligdom! Topics: Særlige Salmer Mødres Kirkegang; Special Hymns Church Languages: Norwegian
TextPage scan

Idag paa apostolisk Vis

Hymnal: K1893 #586 (1893) Lyrics: 1 Idag paa apostolisk Vis Redskaber ny til Jesu Pris, Til Lys og Trøst for herrens Smaa, Vi lægge vore Hænder paa. 2 Igaar vi kom, imorgen alt Er vore Dage sammentalt, Men, Jesu Kriste! dine Aar Ei løbe ud, mens Verden staar. 3 Med Sol og Maane gaar dit Navn Fra Slægt til Slægt, til Fredens Havn; Som Stjernerne i Tal og Glans, Du skaber dig en Vidne-Krans. 4 Modtag og disse af vor Haand, Udrust dem med din Sandheds-Aand Til Vidner om dit Ord, din Fred, Din Tro, dit Haab, din Kjærlighed! 5 O laan dem Ild af himmelsk Art, O giv dem Lys, som brænder klart! O giv dem Mund, som aander Trøst, O laan dem du din egen Røst! 6 Giv Mod og Kraft til fast at staa, Og Visdom til alt Vid at slaa, Der sig ophøier mod din Tro, Forstyrer Dines Sjæle-Ro! 7 Ja giv dem Trods paa dine Ord, Og Lyst til dine lyse Spor, Taalmodighed i Prøvens Tid, Og Seier i den gode Strid! 8 Vær selv du deres Prædikant, Lær dem for dig at skrifte grant, Saa de kan med dit Helgen-Kor Gaa værdig selv til Herrens Bord! 9 Og, naar i alt de findes tro, Lad i dit Hus dem altid bo, Gaa ind og ud med Lys og Fred, Og frydes ved dets Deilighed! Topics: Særlige Salmer Præste-Vielse; Special Hymns Ordination Languages: Norwegian
TextPage scan

Knæler, Kristi Vidneskare

Hymnal: K1893 #587 (1893) Lyrics: 1 Knæler, Kristi Vidneskare, Hans Velsignelse annam! Ser ham op til Himlen fare, Stirrer, stræver efter ham! Stander op og ganger ud, Spreder Sæd og bærer Bud! Sædetiden snart er omme, Til sin Høst vil han gjenkomme. 2 Skjuler Skyen ham for eder, Og formørker Stridens Dag, Jesu Venner vaager, beder Sammen under Kirkens Tag! Synet klares, Hjertets Ve Haabet mildner, snart I se Atter ham i Morgenrøden, Livets Seier over Døden! 3 Herre Jesu, du, som throner Hos Gud Faders høire Haand, Syndres Frelser og Forsoner, Send os nu din Helligaand! Tend din Ild og tal dit Ord Paa den hele vide Jord, Sank til Troens Enhed sammen Alle Jordens Ætter! Amen. Topics: Særlige Salmer Præste-Vielse; Special Hymns Ordination Languages: Norwegian
TextPage scan

Vor Præst, som os skal lære

Hymnal: K1893 #588 (1893) Lyrics: 1 Vor Præst, som os skal lære Guds dyre Sandhed al, Guds Aand med hannem være I Embed hans og Kald, At han kan frelst og frid Det salig' Guds Ord lære Guds Navn til evig Ære Foruden Kjætteri! 2 Dertil, I kristne Venner, Hav Guds Ord vel i Agt, Al Løgn, som Djævlen sender, At fly af ganske Magt! Vi gjøre Gud vor Bøn, Han vilde Naaden give, Vi hart hos ham maa blive, Og faa den evig' Løn! Topics: Særlige Salmer Præste-Vielse; Special Hymns Ordination Languages: Norwegian
TextPage scan

Kirken den er et gammelt Hus

Hymnal: K1893 #589 (1893) Lyrics: 1 Kirken den er et gammelt Hus, Staar, om end Taarnene falde; Taarne fuld mange sank i Grus, Klokker end kime og kalde, Kalde paa Gammel og paa Ung, Meest dog paa Sjælen træt og tung, Syg for den evige Hvile. 2 Herren vor Gud vist ei bebor Huse, som Hænder mon bygge, Arke-Paulunet var paa Jord Kun af hans Tempel en Skygge, Selv dog en Bolig underfuld Bygde han sig i os af Muld, Reiste af Gruset i Naade. 3 Vi er Guds Hus og Kirke nu, Bygget af levende Stene, Som under Kors med ærlig Hu Troen og Daaben forene; Var vi paa Jord ei meer end To, Bygge dog vilde han og bo Hos os med hele sin Naade. 4 Samles vi kan da med vor Drot Selv i den laveste Hytte, Finde med Peder, der er godt, Tog ei al Verden i Bytte, Aand er og Liv i allen Stund Ordet til os af Jesu Mund; Ordet kun helliger Huset. 5 Husene dog med Kirke-Navn, Bygde til Frelserens Ære Hvor han de Smaa tog tidt i Favn, Er os, som Hjemmet, saa kjære, Deilige Ting i dem er sagt, Sluttet har der med os sin Pagt Han, som os Himmerig skjænker. 6 Fonten os minder om vor Daab, Altret om Nadverdens Naade Alt med Guds Ord om Tro og Haab Og om Guds Kjærligheds Gaade, Huset om ham, hvis Ord bestaar: Kristus, idag alt som igaar, Evig Guds Søn, vor Gjenløser. 7 Give da Gud, at hvor vi bo, Altid, naar Klokkerne ringe, Folket forsamles i Jesu Tro Der, hvor det pleid at klinge: Verden vel ei, men I mig ser, Alt hvad jeg siger, se, det sker! Fred være med eder alle! Topics: Særlige Salmer Kirke-Vielse; Special Hymns Church Dedication; Kirken; The Church Languages: Norwegian
TextPage scan

Her ei ties, her indvies

Hymnal: K1893 #590 (1893) Lyrics: 1 Her ei ties, her indvies, Her indvies Gudsordets Hus; Klokkerne ringe, Salmerne klinge, Salmerne klinge mid Sus og Brus. Her ei ties, her indvies, Her indvies Gudsordets Hus. 2 Her skal grædes, her skal kvædes Her skal kvædes hver Helligdag, Taarerne rinde, Sorgerne svinde, Sorgerne svinde til Guds Behag. Her skal grædes, her skal kvædes, Her skal kvædes hver Helligdag. 3 Her skal tales, klart afmales, Klart afmales den snevre Vei, Veien til Himlen, borte fra Vrimlen, Borte fra Vrimlen, som ser den ei. Her skal tales, klart afmales, Klart afmales den snevre Vei. 4 Hjerte-Savnet, Jesus Navnet, Jesus-Navnet er Livets Ord; Selv i en Hytte Englene lytte, Englene lytte til det paa Jord. Hjerte-Savnet, Jesus-Navnet, Jesus-Navnet er Livets Ord. 5 Taarne glippe, Kirkens Klippe, Kirkens Klippe er Kristus selv; Duggen i Dalen, Helligaands-Talen Helligaands-Talen er Klippens Elv, Taarne glippe, Kirkens Klippe, Kirkens Klippe er Kristus selv. 6 Aldrig rygges, hvad som bygges, Hvad som bygges paa Klippens Grund; Stormene suse, Bølgerne bruse, Bølgerne bruse forgjæves kun. Aldrig rygges, hvad som bygges, Hvad som bygges paa Klippens Grund. 7 Fred med Huset, gjennemsuset, Gjennemsuset af Herrens Røst! Altid herinde Hjerterne finde, Hjerterne finde en evig Trøst! Fred med Huset, gjennemsuset, Gjennemsuset af herrens Røst! Topics: Særlige Salmer Kirke-Vielse; Special Hymns Church Dedication Languages: Norwegian

Pages


Export as CSV