So far in 2023, 13 million people from 200-plus countries around the world have benefitted from the Hymnary website! Thank you to all who use Hymnary.org and all who support it with gifts of time, talent and treasure. If you feel moved to support our work today with a gift of any amount and a word of encouragement, we would be grateful. You can donate online at our secure giving site. Or, if you'd like to make a gift by check, please send it to: Hymnary.org, Calvin University, 3201 Burton Street SE, Grand Rapids, MI 49546. May the hope, love, joy and peace of Advent be yours this day and always.

Your donation:
$

Instance Results

‹ Return to hymnal
Hymnal, Number:k1893
In:instances

Planning worship? Check out our sister site, ZeteoSearch.org, for 20+ additional resources related to your search.
Showing 591 - 600 of 634Results Per Page: 102050
TextPage scan

De arme Sjæle, som

Hymnal: K1893 #591 (1893) Lyrics: 1 De arme Sjæle, som I Hedenskabet vanke, For dem vi have her En kjærlig Alvors-Tanke, Vi vilde sende dem Saa gjerne der, de bor, Det Bedste som vi har, Det salige Guds Ord. 2 Men vi kan ingen Ting Med al vor Id udrette, Det er vor Herres Sag, Han selv maa gjøre dette; Thi bede vi nu her Saa hjertelig vi kan: Send, søde, milde Gud, Dit Ord til Hedningland! 3 Bryd Dødens Magt hos dem, Lad Livets Sol faa lyse, Og varme Hjerte op, Som nu til Døde fryse! O Kriste, Livsens Lys, Rind op, rind op med Magt, Hvor Helved-Natten sort Har sig paa Sjælen lagt! 4 Kald dine Tjenere Og dine Tjenerinder, Og lad dem Stigen se, Som Jord til Himlen binder, At den, som vandrer ud Med Troens Stav i Haand, Maa færdes hjerteglad Med himmelløftet Aand! 5 Vi bede for os selv, Du vilde saa det føie, At vore Hjerter maa I Kjærlighed sig bøie! Velsigne nu idag Vort Møde i dit Navn, Det være dig til Pris, Og arme Sjæles Gavn! Topics: Særlige Salmer Missionen; Special Hymns Mission Languages: Norwegian
TextPage scan

Herre, vor Gud, med det ømmeste Hjerte

Hymnal: K1893 #592 (1893) Lyrics: 1 Herre, vor Gud, med det ømmeste Hjerte, Herre, vor Gud, med den sterkeste Magt! Du, som saa tidt os i Gjerningen lærte, Hvad du med sanddrue Læber har sagt: At, naar vi bede, saa faa vi og finde, At, naar vi banke, oplukkes din Dør; Nu ved dit Ord vi i Troen dig binde, Naadig vor Bøn og Begjæringer hør! 2 For dine Vidner, som Budskabet bære Rundt i al Verden om Frelsen fra dig, Prise dit Navn og udbrede din Ære Midt under Fienders Bulder og Skrig, Bede vi: Herre, vær hos dem i Nøden, Rust dem med Styrke og Visdom og Mod! Herre, bevar dem i Troskab til Døden, Selv om du krævede og deres Blod! 3 Herligste Løn for de haardeste Timer, Sødeste Bod for de tungeste Savn, Naar det i Hedningelandet nu kimer Festlig til Bøn i dit hellige Navn! Herre, opfyld dine Tjeneres Længsel: Korset at skue, hvor Afguden stod, Sjæle at skue, som løste af Fængsel, Knæle, o Frelser, med Tak for din Fod! Topics: Særlige Salmer Missionen; Special Hymns Mission Languages: Norwegian
TextPage scan

Opløft dit Syn, o kristen Sjæl

Hymnal: K1893 #593 (1893) Lyrics: 1 Opløft dit Syn, o kristen Sjæl! Det dugger over Dal og Field, Det vaares allevegne! Gud har sin milde Haand oplukt, Den gode Sæd har baaret Frugt I fjerne Verdens Egne! Lover Herren! Sjæle bundne, Nu gjenfundne, Frelste føres, Glædesang i Himlen høres. 2 Som Regn og Sne fra Himlens Sky, De vande Jorden, gjør den ny, At Grøden stander fager, Saa vender, siger Gud, mit Ord Tilbage ikke tomt fra Jord, Men gjør, hvad mig behager, Lover Herren! Ordet sandes, Ørken vandes, Grøden trives, Og nyt Liv de Døde gives. 3 Den gode Hyrde, se han gaar, Indtil han fundet har sit Faar, Og Glædes Taarer rinde; O, lad os flittig gaa med ham, Og lokke paa de kjære Lam, Som løbe om i Blinde! Lover Herren! Løfter Raabet Glad i Haabet, Trooessterke! Det er Herrens Haand vi merke. 4 Velkomme alle fjern og nær Til Herrens Syskend-Samfund her, Som har i Himlen hjemme! Gud signe eder, gjøre sterk, Og han, som har begyndt sit Verk, Til Kristi Dag det fremme! Lover Herren Langt om Lande, I, som stande Tungt i Striden, Saa med Graad og glædes siden! Topics: Særlige Salmer Missionen; Special Hymns Mission Languages: Norwegian
TextPage scan

Gud være med os alle

Hymnal: K1893 #594 (1893) Lyrics: Gud være med os alle, Som ud paa Reise gaa! Udi hans Haand befale Vi baade Store, Smaa! I Jesu Kristi Navn Paa Veien vi os give, Gud lade Reisen blive Til Lykke og til Gavn! Topics: Særlige Salmer Søfarende; Special Hymns Seafarers Languages: Norwegian
TextPage scan

I Jesu Navn

Hymnal: K1893 #595 (1893) Lyrics: 1 I Jesu Navn Fra Hjemme-Havn Paa Reisen vi os give, Vort Anker op, Vort Segl i Top, For Vinden hen vi drive. 2 Gud følge med, Og al Fortræd I Naade fra os vende, Byd Vind og Veir, De med os er, Giv Reisen en god Ende! 3 Et Træ saa svagt Har os nu bragt Ud paa de dybe Bølger, Det vrede Hav Bli'r vist vor Grav, Om du ei med os følger. 4 O Jesu, vær Os derfor nær Med din almægtig' Naade! Din Engel send, Og fra os vend Havsnød og alskens Vaade! 5 Naar Stormen gaar, Og Bølgen slaar, Og os omkaste agter, Vær du ombrod, Og tal et Ord, O Jesu, at det sagtner! 6 Vi segle fort Fra Landet bort, Og ud ab Søen sætte, Ak, at vi maa Det Sted opnaa, Hvortil vi Kosen rette! Topics: Særlige Salmer Søfarende; Special Hymns Seafarers Languages: Norwegian
TextPage scan

Herre Gud, vi var i Nød

Hymnal: K1893 #596 (1893) Lyrics: 1 Herre Gud, vi var i Nød, Os stod for den visse Død Stormen bruste over Hav, Grov for os saa dyb en Grav, Men, hvor høit end Søen slog, Du af dybe Vande drog, Og af Dødens Svælg os tog. 2 Takket være du, vor Gud, Som os arme Synd're ud Af den Fare haver rykt, Vækket os ved denne Frygt! Giv os, at din Fader-Tugt Være maa en salig Frugt, Blive til vor Bedring brugt! 3 Gud, forlad os al vor Synd, Drag os ud deraf med Fynd! Ved din Aand bered os vel, At vor arme, syndig' Sjæl Færdig al Tid findes maa Til fra Verden bort at gaa, Og for Dommens Stol at staa! Topics: Særlige Salmer Søfarende; Special Hymns Seafarers Languages: Norwegian
TextPage scan

Jeg gaar til fjerne Lande

Hymnal: K1893 #597 (1893) Lyrics: 1 Jeg gaar til fjerne Lande Nu over store Vande Udi mit Kald og Stand; Guds Miskund skal mig følge Paa land saavelsom Bølge I alt det, som mig tjene kan. 2 Lad Stormen kun suse, Jeg er dog vel til Huse, Min Jesus er hos mig; Han hjælper i al Fare, Han kan mig vel bevare Med Sjæl og Lelgeme hos sig. 3 Sin Engel han mig sender, Det Onde fra mig vender, At intet skade kan, Han med os monne være; – Saa langt vi komme ere Ved ham, og vide ei hvordan! 4 Jeg vaager eller sover, Med Gud jeg al Ting vover, Og freidig til alt gaar, Han mig paa Arme bærer, Hans Aand mig ogsaa lærer Al Tid at trøstes ved hans Ord. 5 Jeg vil mig overgive I Døden som i Live Til Herrens Miskundhed; Vil han i Dag, i Morgen,– Paa ham jeg kaster Sorgen, Han kjender rette Stund og Sted. 6 Imidlertid han Mine Beskjærme vil som Sine Og tage vil i Agt; Han for os alle raade, Og fri os af al Vaade Med sin den sterke Frelser-Magt! 7 Saa gaar jeg nu til Hvile, Min Sjæl, du være stille, Og læg dig i Guds Favn! Gud Fader i det Høie Paa dig har vendt sit Øie, Saa hvil da trygt i Jesu Navn! Topics: Særlige Salmer Søfarende; Special Hymns Seafarers
TextPage scan

O Gud, hvor stor og priselig

Hymnal: K1893 #598 (1893) Lyrics: 1 O Gud, hvor stor og priselig Din Naade er at skatte, Som over Verden strækker sig Fuld længer, end vi fatte! Hvert Øie maa Dig vogte paa, Du ser og med dit Øie Udi din Arv, Til alles Tarv At hjælpe og fornøie. 2 Vi se nu her sat om paa Bord De fulde Fad og Skaale, O Herre, du os ved dit Ord Velsignelse tilmaale! Giv, dagligt Brød Vi til vor Død Foruden Synd kan nyde, Og at vi maa En Levning faa Den Fattige at yde! 3 Saa sette vi os dermed ned, At nyde dine Gaver, Som du af din Barmhjertighed Saa kjærlig givet haver, Og bede dig Ret inderlig, Selv være her tilstede, Og endelig I Himerrig Os samle til din Glæde! Topics: Særlige Salmer Maaltiden; Special Hymns Meal Time Languages: Norwegian
TextPage scan

Vor Disk og Dug er alt bered

Hymnal: K1893 #599 (1893) Lyrics: 1 Vor Disk og Dug er alt bered; O Gud, for din Barmhjertighed Velsign nu disse Gaver saa, At vi kan Legems Styrke faa! Gud, mæt enhver som hungrig er Og Suk for Brød til Himlen bær! 2 Giv Fred og Frugt i vores Land, Velsigne Jorden, Luft og Vand! Bevar vor kristen Øvrighed, Giv os vor Næring af vor Sved, Mæt og vor Sjæl med Livsens Brød, Som Jesus tjente med sin Død! Topics: Særlige Salmer Maaltiden; Special Hymns Meal Time Languages: Norwegian
TextPage scan

Hav Tak, o Gud, vor Skabermand

Hymnal: K1893 #600 (1893) Lyrics: 1 Hav Tak, o Gud, vor Skabermand, For Næring udaf Land og Vand! Hav Tak, o Jesu, for din Død, Hav Tak du rette Livsens Brød! Tak, Helligaand! oplys vort Sind, Og Gud til vare Hjerter bind! 2 Gud tænke paa os arme Smaa, Som i dit Forsyns Øie staa! Du ene veed, hvordan vort Brød Skal skjæres for os til vor Død, Giv Lykke, Helbred, Liv og Gavn Og Salighed i Jesu Navn! Topics: Særlige Salmer Maaltiden; Special Hymns Meal Time Languages: Norwegian

Pages


Export as CSV