So far in 2023, 13 million people from 200-plus countries around the world have benefitted from the Hymnary website! Thank you to all who use Hymnary.org and all who support it with gifts of time, talent and treasure. If you feel moved to support our work today with a gift of any amount and a word of encouragement, we would be grateful. You can donate online at our secure giving site. Or, if you'd like to make a gift by check, please send it to: Hymnary.org, Calvin University, 3201 Burton Street SE, Grand Rapids, MI 49546. May the hope, love, joy and peace of Advent be yours this day and always.

Your donation:
$

Instance Results

‹ Return to hymnal
Hymnal, Number:k1893
In:instances

Planning worship? Check out our sister site, ZeteoSearch.org, for 20+ additional resources related to your search.
Showing 61 - 70 of 634Results Per Page: 102050
TextPage scan

Stat op med Fryd og tag imod

Hymnal: K1893 #61 (1893) Lyrics: 1 Stat op med Fryd og tag imod Det Livsens Brød, dig bydes, Og Livsens Drik, din Jesu Blod, Som for din Synd udgydes! Det af din Frelsers Haand du faar, Som flød udaf hans dybe Saar: Drik Sjæl, at Tørsten stilles! 2 Dog kast først bort din Syndeham, Beed Gud, han vil tilstede, At du maa kaste paa din Skam Retfærdighedens Klæde. Den Helligaand kald ivrig paa, At han dig helliggjøre maa, Og værdelig berede. 3 Saa skal Guds Lam, din Jesus Krist, Som for dig er hengivet, Din rette Brudgom blive vist, Og holde dig ved Livet, Og du, mit Hjerte, være skal Det Herrens Hus, den Himmelsal, Hvor han vil Bryllup holde. 4 Nu Herre, mine Suk veed du, Til dig jeg mig henvender, O beed din Fader, at han nu Den Helligaand mig sender, At ei min Tro aflade maa, Og jeg ei Dommen her skal faa, Om jeg uværdig kommer. 5 I Engle, kommer og mig hen Til Herrens Bord ledsager! Trods Synden, Døden, Djævelen Og alle Verdens Plager– Min Jesus kommer straks til mig, Af Hjerte, vær beredt, og sig: Her er jeg, Jesu kjære! Topics: Ved Nadverden; By Eucharist Languages: Norwegian
TextPage scan

Vi komme, Herre Jesu Krist

Hymnal: K1893 #62 (1893) Lyrics: 1 Vi komme, Herre Jesu Krist, Fordi du os har buden, Thi ingen Synder, det er vist, Kan være dig foruden; Om denne dyre Nadverds Skat, Din Kjærlighed til Minde sat, Vi stikke os til Sæde. 2 O Jesu, gjør os selv bered, Lad vorde os til Baade! Ifør os din Retfærdighed Ved din Aands Kraft og Naade! Giv, vi som værdig' Gjæster maa Forenes saa med dig vi faa Deel i din Død til Livet! 3 Bliv du i os, at vi i dig Maa indtil Enden blive, Lad Synd og Død og Satans Svig Os ikke fra dig rive! Lad os ved dette Maaltids Mad I Aanden blive mæt og glad, Og eie alt Guds Rige! Topics: Ved Nadverden; By Eucharist Languages: Norwegian
TextPage scan

Herre Jesu, kom tilstede

Hymnal: K1893 #63 (1893) Lyrics: 1 Herre Jesu, kom tilstede, Vær nu her hos os idag, Dine Troende du glæde, Deres Synde-Skyld borttag! Lam, som Verdens Synder bar, Du er alt det Haab, vi har. 2 Legem dit, som er hengivet, Og dit dyrebare Blod Vorde Dine her til Livet, Og en Hjertestyrkning god; Du i dem, og de i dig, Lad det ske miskundelig! 3 Lad dem løftes, lad dem bæres Over alle Satans Stød, Lad al Syndelyst fortæres, Adam gives hen til Død, At du selv, o Jesu kjær, Lever, virker i dem her! Topics: Ved Nadverden; By Eucharist Languages: Norwegian
TextPage scan

Træder nu til Herrens Bord

Hymnal: K1893 #64 (1893) Lyrics: 1 Træder nu til Herrens Bord Op, I Nadverdsgjæster, Tror vor Herre paa hands Ord, Som hans Blod stadfæster; Stille nu, Kom ihu, Hvad af Gud er givet Eder her til Livet! 2 Kom med sand Bodfærdighed Over eders Synder, Ydmyge Gud giver Fred, Angers Graad han ynder. Slaa dig tyst For dit Bryst, Bøi dig for din Dommer, Førend Hevnen kommer! 3 Ganger frem med Fromheds Skrud Og i Troens Klæde, Slige Gjæster tækkes Gud, Deri har han Glæde, Tager Mad, Drikker glad Hans Blods-Bæger bedste, Alle herrens Gjæste! 4 Naar I værdeligen saa Æde nu og drikke, Eders Sjæle leve maa, Og fortabes ikke. Takker Gud, Holder ud, Gak saa hen, I Kjære Fred med eder være! 5 Jesu, Herre, Frelser god, Mød her dine Fromme, Lad dit Legeme og Blod Hjertet vel bekomme! O forlad, Gjør os glad, Sign os allesammen, Og bønhør os! Amen. Topics: Ved Nadverden; By Eucharist Languages: Norwegian
TextPage scan

O Guds Lam uskyldig

Hymnal: K1893 #65 (1893) Lyrics: 1 O Guds Lam uskyldig, Paa Korset ihjelslaget, Indtil Døden lydig, Hvor ilde du var plaget, For vor Skyld var du faaret, Har Verdens Synder baaret! Miskund' dig over os, o Jesu! 2 O Guds Lam uskyldig, Paa Korset ihjelslaget, Indtil Døden lydig, Hvor ilde du var plaget, For vor Skyld var du faaret, Har Verdens Synder baaret! Miskund' dig over os, o Jesu! 3 O Guds Lam uskyldig, Paa Korset ihjelslaget, Indtil Døden lydig, Hvor ilde du var plaget, For vor Skyld var du faaret, Har Verdens Synder baaret! Giv os din Fred, o Herre Jesu! Topics: Ved Nadverden; By Eucharist; Kjærlighed til og Længsel efter Gud; Love to and Longing for God; Langfredag Til Hoimesse; Good Friday High Mass Languages: Norwegian
TextPage scan

Jesu din Ihukommelse

Hymnal: K1893 #66 (1893) Lyrics: 1 Jesu, din Ihukommelse Mon Glæde sød i Hjertet te, Men sødere end alt dog er Du selv naar du er hos os her. 2 Saa glædelig ei synges Sang, Og intet Ord saa liflig klang, Saa sødt her intet tænkes kan Som Jesus, den Guds Søn og Mand. 3 Du deres Haab, som gjøre Bod, Hvor er du dem, dig søge, god, De sørgende et Naadens Pant, Hvor salig den, som ret dig fandt! 4 O Jesu, sødest Hjertens Trøst, Livskilde Sjælens Lys og Lyst, Som anden Lyst ei nær kan naa, Og al Attraa mon overgaa! 5 Ei Mund det mæle kan paa Jord, Der findes ei saa fagre Ord, Kun den, som prøvet har, han veed Om Jesu søde Kjærlighed. 6 Jeg søger Jesum Dag og Nat, Og leder efter ham, min Skat, I Eenrum og i Sammenvær Jeg søger ham, som jeg har kjær. 7 O Jesu, Konge underfuld Og Seiervinder, vær os huld, Som gaar og længes efter dig Hver Dag og Stund saa inderlig. 8 Bliv hos os altid, Herre kjær, Oplys os du som Lyset er, Driv Synde-Mørket af vort Sind, Fyld Verden al med Klarhed din! 9 Naar du vor Sjæl besøger blid, Da skinner Sandhed sød og frid, Da slukkes Verdens Lyster ud, Da brænder Kjærlighed til Gud. 10 Jesu, den Kjærlighed du bær, Den stærkere end Døden er, Thi gav du hen, o Jesu min, Dit Hjerteblod for Bruden din. 11 Saa kjender Jesum alle Mand, Og søger ham med Længsel sand, Hans Kjærlighed at vælge ud, I Aanden brændende for Gud! 12 Elsk ham, som Eder elskte saa, Gjør ham igjen, hvad I formaa, Med gode Løfter fra ham gak, Velsigner ham og siger Tak. 13 O himmelske Miskundheds Mand, Du livsens Haab i Dødens Land, Du Naade-Kilde fuld af Trøst, Du søde Glæde i mit Bryst! 14 Jeg taler med uværdig Mund, Men tie kan jeg ingenlund, Min Kjærlighed den tvinger mig For Hjertet er saa fuldt af dig. 15 Med dem, dig smage, saa det sker, De længes altid efter meer, Du aldrig dem af Minde gaar, Til dig al deres Attraa staar. 16 Jesu, Guds Engles søde Kvad, I Øret Sang, som gjør En glad, I Munden Honning underlig, I Hjertet Dug af Himmerig! 17 Min Hu staar altid efter dig, O Jesu min, kom vist til mig! Naar vil du gjøre mig saa glad? Mæt mig med dig, det er min Mad! 18 Her gaar jeg syg af stor Attraa, Kan jeg et venligt Øie faa, Det drypper Honning i mit Saar, Jeg lives op og styrket staar. 19 Jesu, den Hjertens Skat, jeg veed, Jesu, du himmelsk Yndighed, Og Godhed ubegribelig, Din Kjærlighed har tvunget mig! 20 Dig, Jesu, har jeg valgt mig ud, Jeg være vil din Hjertens Brud, Bort fra mig selv jeg gjerne dør, Og lever dig, som det sig bør. 21 O Jesu, op dit Hjerte luk, Og lyt til mine Længsels Suk, Saa inderlig med Graad paa Kind jeg raaber: Jesu, Jesu min! 22 Ja, hvor jeg am i Verden gaar, Min Hu til Jesum ene staar; Hvor blev jeg glad, der jeg ham fandt, Som Dug for Solen Sorgen svandt! 23 Da, hvilke Kys og Favnetag! Da hvilken Sjælens Høitidsdag! Med Kristo at forbindes saa! Giv Gud, vi aldrig stilles maa! 24 Hvad jeg har søgt, da er det seet, Hvad jeg har ønsket, det er skeet, Hvad er jeg fuld af Jesu Lyst, Hvad brænder Hjertet i mit Bryst! 25 Den Kjærlighed og Aandens Glød, Hvor den er sterk, hvor den er sød! Den kjølner ei og dør ei bort, Men øker paa og brænder fort. 26 O søde Ild, som brænder her! O hellig Længsel, som jeg bær! O salig Styrkestund at faa, Guds Søn at kunne elske saa! 27 Jesu, sød af Maria Mø, Vor Glæde al paa Verdens Ø! Pris være dig, o Herre min! Drag alle Hjerter til dig ind! 28 Jesu, Retfærdighedens Sol, Den evig satte Naadestol, Hvor elskelig du for os staar, Dein ¥nde alting overgaar! 29 Du Glædens Kilde, Naadens Hav, Du alle mine sorgers Grav, Min Ros, som ene gjælde kan, O Jesu Verdens Frelsermand! 30 O kom, o kom min Konge prud, Du Herlighedens store Gud, Tænd op dit Lys i Sjælen snart! Min Ventestud har længe var't. Topics: Ved Nadverden; By Eucharist Languages: Norwegian
TextPage scan

O Jesu, paa din Alterfod

Hymnal: K1893 #67 (1893) Lyrics: 1 O Jesu, paa din Alterfod Med Hjertens Tro, med Bøn og Bod Jeg knæler ned for dig, Guds Lam, Som bar al Verdens Synd og Skam! 2 Mit Hjerte jeg til dig frembær, Saa saaret det af Synden er, O herre Jesu Krist, dit Blod For mine Saar er Salve god! 3 Jeg er idag min Jesu Gjæst, O Sjæl, betænk den høie Fest! Han byder dig tilbords med sig, Og med sig selv bespiser dig. 4 Her rækker han mig under Brød Sit Legem, som leed Korsets Død, Og under Vin sit sande Blod, Den dyre Naades Purpurflod. 5 Æd, drik, og vær af Hjertet glad Ved denne meer end Englemad, Og for den Skaal siig Jesum Tak, Som aldrig nogen Engel drak! 6 Jeg tror og veed, hvad her jeg faar, Endog min Sans det overgaar, Jeg faar min Jesum sandt og ret, Og af ham selv jeg bliver mæt. 7 Ser, I Guds Engle, ser herned, Og ærer denne Lønlighed, At Jesus hos Guds høire Haand Er her i Testamentets Baand! 8 Der er han udi Glæden sød, Her er han i velsignet Brød; Der er han i sin Æres Kraft, Her i Vindruens signed' Saft. 9 Hvordan det sker, det veed jeg ei, Han har ei villet vist den Vei, Min Sans saa høit sig ei bør sno, Det er mig nok hans Ord at tro. 10 Saa glæd dig da, min Sjæl og Aand, At dog Guds Tjeners ringe Haand Maa række dig det salig' Pant, Hvori sig gud til dig forbandt! 11 Det Bord, det er min Sjæles Kraft, Der faar jeg Livets Himmelsaft, Det er min Hjerte-Styrkes Rod, Det er min Trøst, min Tro, mit Mod. 12 Det Bord er redt ved Sandheds Mund, Til Salighedens faste Grund, Det er mit Haab, som kvæger mig, Mit Liv, min Lyst evindelig. 13 O Jesu lad mig aldrig gaa Fra dette Bord, hvor du er paa, Jeg kaster jo al Verden hen, Og længes altid did igjen! 14 Indtil du mig i Himmerig Henflytte vil derop til dig, Hvor mig skal evig Ære ske, Og jeg har nok i dig at se. Topics: Ved Nadverden; By Eucharist Languages: Norwegian
TextPage scan

Nu vore Sjæles Høitid staar

Hymnal: K1893 #68 (1893) Lyrics: 1 Nu vore Sjæles Høited staar, Den Herre Jesus Kristus gaar At vederkvæge dem, hand bød Tilbords hos sig, med Livsens Brød. 2 Op da hver naadehungrig Sjæl, Din søde Jesus veed saa vel, Han dig kan give Kraft igjen, Gak du kun trøstig til ham hen! 3 Frygt ei for din Uværdighed, Din Jesus nok din Jammer veed, Gak, nyd din Frelsers Kjød og Blod, Saa faar du Styrke derimod. 4 Ak se, hvor han sig byder til Saa vennesæl og hjertemild, Og siger, hvo som søger Gud, Ham vil jeg ikke støde ud. 5 At han med Trusels Torden slaar Blandt mange, som til Alters gaar Med Verdens Sind, som vanligt er, Hvad gaar det knuste Hjerte nær? 6 Du længes til din Jesum hen, Han længes efter dig igjen, Den begge Siders Længsel maa Dog vist en nær Forening naa. 7 Betænk, at hvad dig ængster, alt Tilhove er af ham betalt, Saa vær kun du en kjærlig Gjest, Og hold i Aanden Glædes-Fest! 8 Hans Hjerte staar i Længsels Brand, Hans Øine vinke, hvad de kan, Hans Arme favne efter dig, Hans Mund den raaber: Kom til mig! 9 Tag denne Mad, og den er sød, Mit Legeme i dette Brød, Der kan dit Hjerte smage, at Din Synd er ganske dig forladt. 10 Kom, drik mit eget Blod i Vin, Thi jeg er din, og du er min, Det er for dig et sikkert Pant, At du er min, at det er sandt. 11 Det sker, fordi jeg har dig kjær, Og med dig vil forbindes nær, Dig giver jeg mig ganske hen, Og vist vil have dig igjen. 12 O Jesu, søde Jesu, hvor Er dog din Kjærlighed saa stor, Hvad gjør den søde Himmelmad, Hvad gjør den dog mit Hjerte glad! 13 Nu gaar jeg frist og trættes ei At vander paa den snævre Vei; Den trange Sti har ingen Trang Paa Mad til Styrke paa vor Gang. 14 Det Blod, som flød for Syndens Gjeld, Er i min Sjæl et Livets Bæld, Det flyder ind udi mit Bryst, Da drukner Verdens Be og Lyst. 15 Nu skammer sig den onde Aand, At Buen brister i hans Haand, Hans List ei magter ved et Haar, Saa længe jeg i Jesu staar. 16 Det giv mig da, min Frelsermand, Som det alene give kan, At jeg i din Forening maa Til Døden sterk og stadig staa! 17 Jeg veed vel, det vil koste Strid, Og Fienden gjør nu mere Flid, Men dette veed jeg og om dig, At du skal aldrig flippe mig. 18 Hjælp, at jeg strider som en Mand Mod al den Ting, os skille kan, I Troen sterk til sidste Strid, Saa har jeg dig til evig Tid! Topics: Ved Nadverden; By Eucharist Languages: Norwegian
TextPage scan

Gud være lovet evig nu og priset

Hymnal: K1893 #69 (1893) Lyrics: 1 Gud være lovet evig nu og priset, Som os her har selv bespiset! Hungrige Gjæster ved hans Bord vi stode, Gud, lad komme os til Gode! Kyrie eleison! O Herre, ved dit Liv, som du lod, Ved dit sande Legem og sande Blod, Ved din Pine og Død Hjælp os nu af al vor Nød! Kyrie eleison! 2 Dit hellig' Legem er for os hengivet, At vi skulle have Livet; Dyrere Gave kunde du ein skjænke, Det skal vi med Tak betænke. Kyrie eleison! O Herre, du os elsker, og dør Og dit Blod det saligste Under gjør; Sletter Synderne ud, Saa vi har en naadig Gud. Kyrie eleison! 3 Hjælpe nu Gud os, vi maa Naaden eie Til at gaa de rette Veie Broderlig kjærlig, som det Kristne sømmer, At den Mad os ei fordømmer! Kyrie eleison! O Herre, ei din Helligaand tag, Lad ham styrke, hjælpe os Dag fra Dag, At din Kristenhed maa I god Fred og Fremvekst staa! Kyrie eleison! Topics: Ved Nadverden; By Eucharist Languages: Norwegian
TextPage scan

O Jesu, søde Jesu, dig

Hymnal: K1893 #70 (1893) Lyrics: 1 O Jesu, søde Jesu, dig Ske Hjertens Tak evindelig, Som med dit eget Kjød og Blod Saa kjærlig mig bespise lod! 2 Bryd ud, min Sjæl, med Tak, og sig: O hvor er jeg nu bleven rig! Min Jesus i mit Hjerte bor, Tak, tak, hvad er min Glæde stor! Topics: Ved Nadverden; By Eucharist Languages: Norwegian

Pages


Export as CSV