So far in 2023, 13 million people from 200-plus countries around the world have benefitted from the Hymnary website! Thank you to all who use Hymnary.org and all who support it with gifts of time, talent and treasure. If you feel moved to support our work today with a gift of any amount and a word of encouragement, we would be grateful. You can donate online at our secure giving site. Or, if you'd like to make a gift by check, please send it to: Hymnary.org, Calvin University, 3201 Burton Street SE, Grand Rapids, MI 49546. May the hope, love, joy and peace of Advent be yours this day and always.

Your donation:
$

Text Results

‹ Return to hymnal
Hymnal, Number:k1893
In:texts

Planning worship? Check out our sister site, ZeteoSearch.org, for 20+ additional resources related to your search.
Showing 61 - 70 of 634Results Per Page: 102050
TextPage scans

Al Ting tjener dem til Gode

Appears in 6 hymnals Lyrics: 1 Al Ting tjener dem til Gode, Som i Sandhed elske Gud, O, det gjør meg vel til Mode, Alt han fører herligt ud! Er hans Raad end underligt, Fatter Kjød og Blod ei sligt, Gavn han dog af alt udleder, Og til Himlen mig bereder. 2 Skinner Velstand i min Bolig, Eller Sorgens forte Nat Gjør i Sjælen mig urolig, Var jeg for Guds Pil udsat Som et dagligt Maal og Meed, Kasted Gud i Støvet ned, Eller hjalp han mig paa Fode, Al Ting tjene skal til Gode. 3 Tog du af Hans Haand de Gaver, Hvortil mangen Mammons Træl Liv og Hjerte ofret haver, Derved søgte Gud din Sjæl, Drog med Kjærlighedens Snor, Bad dig, at se op fra Jord, Se, at han Algodheds Fader, Ei forandres, ei aflader. 4 Ære, Sundhed, Fred og Leide, Sygdom, Fare, Armod, Spot, Al Ting skal paa mig arbeide, Til Gud har gjort al Ting godt, Og sin bygning snart fuldbragt, Jesus er som Grundsteen lagt. Han, paa hvem min Tro sig hviler, Ham mit Haab og efteriler. 5 Skal jeg end i Kjødet lide, Det til Gode tjener mig, Driver mig fra Synd i Tide, Skynder mig, o Gud! til dig. O, saa vorder jeg beredt, Modnes til en Evighed, Ei ved Regn og Solskin ene, Tørke med og Storm kan tjene. 6 Ja, naar end min sidste Fiende Kræver, jeg skal give tabt, Skal jeg ham dog overvinde Ved min Frelsers Jesu Kraft, Han er Dør skal aabne mig Ind til Gud i Himmerig; Døden tjene skal til Gode, Derfor er jeg vel til Mode. Topics: 21 Søndag efter Trefoldigheds Fest Til Høimesse; Twenty-first Sunday after Trinity Sunday High Mass; Styrelsen; Kjærlighed til og Længsel efter Gud; Love to and Longing for God
TextPage scans

Herre, du levende Gud og min Fader

Appears in 6 hymnals Lyrics: 1 Herre, du levende Gud og min Fader, Naadig, barmhjertig, taalmodig og mild, Se dog, hvor Synden mig smerter og skader, Ak, jeg har faret saa sørgelig vild! Ja, jeg har syndet, det maa jeg bekjende, O, at der dog maatte blive en Ende! 2 Hvorledes tør jeg nu Fader dig kalde, Vente i dig meer en naadefuld Gud, Naar jeg i Synden saa dybt kunde falde, Og har saa skammelig brudt dine Bud? Jeg er ei værd, at mig syndige Øie Skulde beskue Guds Himmel den høie. 3 Jeg er dig, Herre, ti tusind Pund skyldig, Og har forspildt al den Naade, du gav, Ingen Betaling jeg har, som er gyldig, At du for Gjælden vil løse mig af, Og dersom du vil med Retten fremfare, Et kan jeg ikke til Tusinde svare. 4 Vil jeg mig skjule, og fra dig bortvige, Hvor jeg henkommer, det veed du saa grant, Far jeg til Himmels, til Afgrunds deslige, Eller til Havets den yderste Kant, Skal dog din høire Haand der mig oplede, Fordi du er allevegne tilstede. 5 Hvad da? O Herre skal jeg nu forsage, Vil du vel bryde det knusede Rør? Er der da nu ikke Naade tilbage, Har du tillukket din Miskundheds Dør? O nei, det kunde min Gud ikke ville, At det skal gaa mig evindelig ilde. 6 Herre Gud Fader, jeg beder saa saare: Tag mig til Naade, saa arm som jeg er! Jesus han svedte den blodige Taare, Fordi han havde min Salighed kjær; Ordet fra Korset Tilgivelse lover, O, hvor mit Hjerte sig glæder derover! 7 Herre, din Miskundhed aldrig har Ende, Tak, at du ikke vil Synderes Død! Jeg mine Synder vil reentud bekjende, Angerfuld klager jeg for dig min Nød; O, naar jeg blot kunde rettelig bede, Engle i Himmelen skulde sig glæde! 8 Og naar jeg hører min Jesus at kalde, Brænder mit Hjerte af Længsel i mig: Kommer besværede Syndere alle, Jeg vederkvæge og styrke skal dig! Skulde fra ham jeg mig selv udelukke, Hvor maatte Himmelen over mig sukke! 9 Derfor saa vil jeg nu banke og lede, Indtil min Herre oplader for mig, Hjertelig raabe ham efter, og bede: Herre, vær naadig, miskunde nu dig! Angerens Taare fra Øiet sig skynder: Tænk ikke paa mine blodige Synder! 10 Ak, jeg har syndet med Ord og med Tanker, Tidlig og silde med Gjerning og Raad, Derfor jeg aldrig kan slippe met Anker, Favner min Jesum med Bøn og med Graad, Indtil han siger: Frimodig min Kjære! Synderne alle tilgivne dig ere. 11 Naar du saa kommer, det kan du vel vide, Var dine Synder end røde som Blod, Skal de dog blive som Sneen hin hvide, Vær du kun rolig og ved et frit Mod; Helvedes Magter de skulle dig slippe, Jeg er dit Skjold og din Saligheds Klippe. 12 Gud har tilgivet! Hvad Glæde at sige: Gud er min Fader, og jeg er hans Ven! Nu skal jeg aldrig, nei aldrig ham svige, Aldrig saa skammelig synde igjen; Gud vil mig ogsaa Velsignelse give, At jeg kan efterdags frommere blive. 13 Nu er mit Hjerte lyksaligt af Glæde, Gud være lovet, som hørte min Bøn! Lad nu kun Synden og Satan fremtræde, Nu har jeg hørt: Vær frimodig, min Søn! Aldrig, nei aldrig jeg gjør, hvad de ville, Ingen skal mig fra Guds Kjærlighed skille. Topics: Almindelig Bededag Til Aftensang; Ordinary Prayer Day For Evening; Omvendelsen; Repentance
TextPage scans

Herre Gud, du er og bliver

Appears in 5 hymnals Lyrics: 1 Herre Gud, du er og bliver Den, som jeg har hjertenskjær; I dit Hus een Dag mig giver Mere end som tusind her; Under Livets Strid og Nød Hvilen i det Ord hvor sød! Og hvor godt hos dig vor Hyrde, At saa glemme Dagens Byrde! 2 Udenfore Hjertet isner, Verden er saa koldt et Hjem, Troen kjølner, Haabet visner, Ukrud voxer frodig frem; Liv og Lykke varer kort, Venner skilles, vandre bort, Rakel sine Børn begræder, Trøstes ellers ingen Steder. 3 Men, naar til mig Ordet kommer Sterkt og trofast fra min Gud, Som de skjulte Tankers Dommer, Som et Trøstens Sendebud, Som en Torden, som en Ild, Som en Lustning sød og mild, Da min Sjæl til Himlen bæres, Tidens Sorg som Røg fortæres. 4 Og naar Salmesangen stiger Op mod Evighedens Kyst, Uro stilles, Angest viger, Hjertet banker høit af Lyst, Sjælen op fra Jordens Grus Længes til sin Faders Hus, Med sin Gud i Aanden taler, Og i Haabet sig husvaler. 5 O min Sjæl, du skal dig svinge Til det Salems Berg engang, Hvor Kerubers Harper klinge Til Forløstes Seierssang! Syng da nu, send Bønne-Bud Seent og tidlig hjem til Gud, Mens du end paa Jord en Fremmed Vandrer langt fra Fader-Hjemmet! 6 Dage komme, Tider flygte, Hold dig til Guds Ord og siig: Det er mine Fødders Lygte, Og et Lys her paa min Sti. Søg din Glæde i det Ord, Som fra Himmerig til Jord Bær den Naadeskat, der giver Trøst og Fred, som evig bliver. 7 Kristne, medens her vi vandre, Lader os paa Fædres Vis Bede sammen med hverandre, Glade synge Herrens Pris! Hør da, Gud, vor Bøn og Sang, Og velsign vor Kirkegang, Lad dit Aasyns Straaler falde Sødt i Hjertet paa os alle! Topics: Femte Søndag efter Hellig Tre-Kongers Dag Til Aftensang; Fifth Sunday after Holy Three Kings Day For Evening; Kirken; The Church; 17 Søndag efter Trefoldigheds Fest Til Hoimesse; Seventeenth Sunday after Trinity Sunday High Mass; 20 Søndag efter Trefoldigheds Fest Til Aftensang; Twentieth Sunday after Trinity Sunday For Evening
TextPage scans

Herre, Gud Fader, du vor høi'ste Trøst!

Appears in 6 hymnals Lyrics: 1 Herre, Gud Fader, du vor høi'ste Trøst! Du er vor Glæde og vor Lyst; Vor Bøn lad komme for dig ind: O, spar os og forlad os al vor Synd! Miskunde dig ovr os! 2 Kriste, Guds Søn, vor Vei og sande Lys, Du Hyrde god til Himlens Hus, Du alle Kristnes Liv og Raad, Til Salighed os given, men forsmaad! Miskunde dig aver os! 3 Herre, Gud Helligaand! i Evighed Vær hos os, og vor Sjæl bered At Gud vi søge, Naade faa, I vore Synder lad os ei forgaa! MisKunde dig over os! Topics: Til Indgang; Entrance; Troens Bekjendelse; Confession of Faith; Omvendelsen; Repentance; Almindelig Bededag Til Ottesang og Høimesse; Ordinary Prayer Day High Mass
TextPage scans

Herre Gud, vi var i Nød

Appears in 4 hymnals Lyrics: 1 Herre Gud, vi var i Nød, Os stod for den visse Død Stormen bruste over Hav, Grov for os saa dyb en Grav, Men, hvor høit end Søen slog, Du af dybe Vande drog, Og af Dødens Svælg os tog. 2 Takket være du, vor Gud, Som os arme Synd're ud Af den Fare haver rykt, Vækket os ved denne Frygt! Giv os, at din Fader-Tugt Være maa en salig Frugt, Blive til vor Bedring brugt! 3 Gud, forlad os al vor Synd, Drag os ud deraf med Fynd! Ved din Aand bered os vel, At vor arme, syndig' Sjæl Færdig al Tid findes maa Til fra Verden bort at gaa, Og for Dommens Stol at staa! Topics: Særlige Salmer Søfarende; Special Hymns Seafarers
TextPage scans

Herre, hvor skal vi gaa hen?

Appears in 4 hymnals Lyrics: 1 Herre, hvor skal vi gaa hen? Gaa fro dig, vor Sjaleven, Fra den levende Guds Søn, Fra vor Troes store Løn, Fra den Eneste paa Jord, I hvis Mund er Livets Ord! 2 Nei, om end det inder haardt, Ei dit Ord os skræmmer bort; Dybt vi føle, at paa Jord Døden er det haarde Ord, Men dit Ord er Liv og Aand, Sprænger alle Dodens Baand. 3 Æd mit Kjød og drik mit Blod, Siger Livets Fyrste god, Paa mit Ord i Brød og Vin! Da for dig for Døden min, Da, opreist af forten Jord, Jeg for dig til Himmels for. 4 Hør det Hjerte, hvor du slaar I mit Bryst med bange Kaar! Tro vor Herre paa hans Ord, Nyd ham ved hans Naadebord! Æd hans Kjød og drik hans Blod, Og staa op, som han opstod! 5 Ja, tag Sandheds Ord i Pant, Hans, som Døden overvandt, Da i Aanden alt du har Syn paa Herlighede klar, Smoger, hvad end brydes ned, Aldrig Dødens Bitterhed. 6 Evig da i Glæde stor Leve skal vi med Guds Ord, Som, naar Verden brat forgaar, Salig, seierrig bestaar, Deler mildt sin Guddoms Glans Med alt Jordisk, som er hans. Topics: Skjærtorsdag Til Høimesse; Maundy Thursday High Mass
TextPage scans

Herre, jeg er nu gammel og graa

Appears in 6 hymnals Lyrics: 1 Herre, jeg er nu gammel og graa, Stor Svaghed vil mig betage, Og Alderdommen er kommen paa Med Sorg og Drøvelses Dage; Mit Legems Styrke og Sjæelens Kraft I mig formindskes Dag og Nat, Det vil jeg for dig klage. 2 Herre, du er min Klippe, mig Slot, Din Hjælp monne jeg tillide, Du haver bevist mig meget godt Alt fra min Ungdoms Tide, Du bar mig alt fra min Moders Liv, O Herre, din Trøst du mig nu giv, Forløs mig fra al Kvide! 3 Forkast mig ikke, o Herre kjær, Nu for min Alderdams Lyde, Forlad mig ikke, men hos mig vær, Din Godhed lad mig nyde! Min Tilflugt lad mig have til dig, Saa vil jeg dig prise evindelig, Og i din Hjælp mig fryde! 4 Min Tro og Trøst, mit Haab og Bøn, O Herre, vil du formere, Giv et frit Mod og Tillid skjøn, Og alt mit Levnet regjere, At jeg i din Frygt vandrer saa, At jeg det evige Liv kan faa, Naar ud de mig skal bære! Topics: Søndag mellem Jul og Nyaarsdag Til Høimesse; Sunday between Christmas and New Years Day High Mass
TextPage scans

Herre, jeg har handlet ilde!

Appears in 3 hymnals Lyrics: 1 Herre, jeg har handlet ilde! Syndens Magt blev mig for stor, Veien jeg ei vander vilde, Den du viser i dit Ord; Og–hvor findes nu den Hule, Hvor min Skam jeg kunde skjule? 2 Jeg kan mig for dig ei vare, Du i Veien altid staar, Vil jeg høit til Himmels fare, Eller ned i Afgrund gaar, Fløi jeg end til Verdens Ender, Du er, hvor jeg mig henvender. 3 Jeg har syndet mod dig, Herre, Syndet har jeg al min Dag, Jeg gik frem fra Ondt til Verre, Glemte dort min Sjæle-Sag; Derfor nu jeg for din Vrede Skjælve maa af Angst og græde. 4 O min Gud! om nogen kunde Se og tælle Havets Sand, Dog formaar han ingenlunde Al min Synd og Uforstand Og min Ondskab med sin Tale Ret til Fulde af afmale. 5 Græder, mine Øine, græder, Hjerte, dine Kilder bryd, Flømmer over hine Steder, Som har seet min Udyd! Al min Graad, jeg Støv og Aske, Kan dog ei min Synd afvaske. 6 Men, o Jesu, dine Vunder, Ja, en Draabe af dit Blod Gjøre kan det Naadens Under, At min Skade vorder god; Derfor hen til dig jeg haster, Mig for dine Fødder kaster. 7 Al den Skyld, du hos mig finder, Sænk den ned i Miskunds Sø, To mig reen af mine Synder, Gjør dem som den hvide Sne! Lad din gode Aand mig drive, At jeg fast ved dig maa blive! Topics: Almindelig Bededag Til Ottesang og Høimesse; Ordinary Prayer Day High Mass; Omvendelsen; Repentance; 11 Søndag efter Trefoldigheds Fest Til Aftensang; Eleventh Sunday after Trinity Sunday For Evening
TextPage scans

Herre! jeg maa klage

Appears in 5 hymnals Lyrics: 1 Herre! jeg maa klage, Mine Levedage Skammer jeg mig ved! Jeg din Vilje kjender, Og min Hu sig vender Dog til Synden leed; Dette Bryst i syndig Lyst, Veed jeg, kan dig ei behage, Derfor maa jeg klage. 2 Herre! jeg maa græde, Ak, kun liden Glæde Har du havt af mig; Jeg dit Navn vel bærer, O, men hvordan ærer Jeg, min Frelser, dig? Syndens Rod i Kjød og Blod Sine Kviste vidt udbrede, Derfor maa jeg græde. 3 Herre! jeg maa sukke, Vil du endnu lukke, Op din Favn for mig? Lindring i sin Smerte Finder dette Hjerte, Jesu, kun hos dig. For din Røst har dette Bryst Tidt sig kunnet fast tillukke, Derfor maa jeg sukke. 4 Herre! jeg maa bede, Hvor skal jeg hernede Finde Styrke vel? Styrke til at blive Tro min Gud i Live Med en villig Sjæl? Aanden kun i Prøvens Stund Kan i Hjertet Kraft berede, Derfor maa jeg bede. 5 Herre! vil du hore? Laaner du dit Øre Til mit Suk, min Bøn? Gaar du mig imøde, Vil du ei forstøde Din forlorne Søn? Angst og svag pa Angrens Dag Han sin Bøn til dig maa gjøre, Herre, vil du høre? 6 Ja, du svigter ikke, Jeg i dine Blikke Læser Naadens Bud, Naade for hver Synder, Som i Troen skynder Sig hen til sin Gud, Iil da, iil! min Jesu Smik Spaar i Tvilens Øieblikke, Jesus svigter ikke. Topics: 11 Søndag efter Trefoldigheds Fest Til Høimesse; Eleventh Sunday after Trinity Sunday High Mass; Omvendelsen; Repentance; Bønnen; Prayer
TextPage scans

Herre Jesu, kom tilstede

Appears in 5 hymnals Lyrics: 1 Herre Jesu, kom tilstede, Vær nu her hos os idag, Dine Troende du glæde, Deres Synde-Skyld borttag! Lam, som Verdens Synder bar, Du er alt det Haab, vi har. 2 Legem dit, som er hengivet, Og dit dyrebare Blod Vorde Dine her til Livet, Og en Hjertestyrkning god; Du i dem, og de i dig, Lad det ske miskundelig! 3 Lad dem løftes, lad dem bæres Over alle Satans Stød, Lad al Syndelyst fortæres, Adam gives hen til Død, At du selv, o Jesu kjær, Lever, virker i dem her! Topics: Ved Nadverden; By Eucharist

Pages


Export as CSV