So far in 2023, 13 million people from 200-plus countries around the world have benefitted from the Hymnary website! Thank you to all who use Hymnary.org and all who support it with gifts of time, talent and treasure. If you feel moved to support our work today with a gift of any amount and a word of encouragement, we would be grateful. You can donate online at our secure giving site. Or, if you'd like to make a gift by check, please send it to: Hymnary.org, Calvin University, 3201 Burton Street SE, Grand Rapids, MI 49546. May the hope, love, joy and peace of Advent be yours this day and always.

Your donation:
$

Instance Results

‹ Return to hymnal
Hymnal, Number:k1893
In:instances

Planning worship? Check out our sister site, ZeteoSearch.org, for 20+ additional resources related to your search.
Showing 601 - 610 of 634Results Per Page: 102050
TextPage scan

Vort Maaltid vi da slutte nu

Hymnal: K1893 #601 (1893) Lyrics: 1 Vort Maaltid vi da slutte nu, Og fulde vore Hænder, Og komme dig, vor Gud, ihu Med Tak til Jordens Ender; For Ro og Fred Og Førlighed Og dette Maaltids Spise Af Luft og Vand, Af Skov og Land Vi dig af Hjertet prise! 2 O Gud, hvor mangen løber om Og efter Brødet leder, Hvis fattig Haand er ofte tom, Hver bønlig han end beder; Hvor mangen staar I Verk og Saar Beklemt og lider ilde, Og raaber paa En Bid' at faa Af det, vi haanlig spilde! 3 O, lad os ei vor Brødkurv hen Bag Laas og Lukke sætte, Før at den hungrig' Jesu Ven Sit Stykke faar af dette, Som efter er Af Levninger, Til Trøst i Hungers Vaade! Vort Forraads Tal Ei minke skal, Men vokse til i Naade. 4 Gud signe os i Jesu Navn, Som vil os daglig mætte! Vi gaa nu til vort Verk og Gavn I Gudsfrygt at forrette; O gid vort Brød En Andens Nød Og Taarer ei maa væde, Men Ret og Skjel Lad følges vel Med Kjærlighed og Glæde! 5 Naar da i Verden intet Brød Vor Tunge meer vil smage, Gid da imellem Liv og Død Vi Livsens Brød maa tage, Og Sjæl og Aand I Jesu Haand Med Hjertens Glæde skikke, Og Livsens Flod I Jesu Blod Til sidste Afsked drikke! Topics: Særlige Salmer Maaltiden; Special Hymns Meal Time Languages: Norwegian
TextPage scan

Synge vi af Hjertens Grund

Hymnal: K1893 #602 (1893) Lyrics: 1 Synge vi af Hjertens Grund, Love Gud med Maal og Mund For hans Gaver aller Slags, Som han giver daglig Dags, Og for dette Maaltids Mad, At vi sidde rundt i Rad Af hans Gaver mæt og glad! 2 Som hans Tjenere vi gaa, Og hans Tjenerinder smaa, Prise ham, os haver kjær, Satte os paa Jorden her Underlig af Kjød og Blod, Karsk og frisk til Haand og Fod, Gjør os Levetiden god. 3 Saa har Gud redt Jordens Ring, Der er fuldt af gode Ting; Berg og Dale vander han, Græs for Kvæget vokse kan, Jorden bær os Vin og Brød, At vi ei skal lide Nød, Des ske Tak den Herre sød! 4 Vandet og maa give Fisk, Dem bær Gud os paa vor Disk, Fuglen, som i Luften flyr, Alle Skovens vilde Dyr, Kvæget, som i Marken gaar, Geder, Okser, Kjør og Faar Skaffer Gud os til hvert Aar. 5 Bede vi af Hjertet, han Os vil give Aands Forstand, At vi sligt maa skjønne paa, Faste i hans Budord staa, Hellige hans Navn med Flid, Vor i Kristo Fader blid, Takke ham til evig Tid! 6 Være Jesu Kristi Fred Hos os i al Evighed! Trøste Gud den, sorgfuld er, Enten fjern hvad eller nær! Gud bevar sin Kristenhed, Og vor kjære Øvrighed, Giv os Fred og Salighed! Topics: Særlige Salmer Maaltiden; Special Hymns Meal Time Languages: Norwegian
TextPage scan

Her vi sidde nu med Gammen

Hymnal: K1893 #603 (1893) Lyrics: Her vi sidde nu med Gammen Rundt om dette Bord i Ring, Gud velsigne allesammen, Du som raader alle Ting! Giv os Helse, gjør os glad, Lad os aldrig fattes Mad, Giv os Sjælebod tillige, Glæd os, Gud, i Himmerige! Topics: Særlige Salmer Maaltiden; Special Hymns Meal Time Languages: Norwegian
TextPage scan

Den signede Dag, som vi nu ser

Hymnal: K1893 #604 (1893) Lyrics: 1 Den signede Dag, som vi nu ser Ned til os fra Himlen komme, Gud lyse for os jo længer des meer, Os alle til Glæde og Fromme! Gud lade os ikke ske idag Skam, Last eller nogen Vaande! 2 Den signede Dag, den signede Tid, Vor Herres hans Fødsels Time, Da kom der et Lys fr Himlen ned Saa vidt over Verden at skinne, Det lyser for os evindelig Nu og foruden al Ende. 3 Gud Fader og Søn og den Helligaand Med hele sin Engleskare Bevar' os idag og alle Stund For alskens Djævelens Snare, For al den Avind, han til os bær, Vor Sjæl og vort Liv til Fare! 4 Det Kors, vor Herre han bar for os, For vor Synd, ikke for sine, Jeg setter i Dag mellem Djævlen og mig, Jeg mener Guds værdige Pine; Det Blod, der ned paa Korset randt, Det slukker ud Synder mine. 5 Var alle de Trær, i Verden staar, Og Sanden paa Havsens Bunde Med levende Liv og havde Maal At sjunge med Engle-Munde, Jesum Guds Søn tilfulde dog De aldrig lovprise kunde. 6 Det er fuld ondt med liden Magt Mod høie Bjerge at springe; Den lille Fugl, han flyver saa høit, Og Veiret bær under hans Vinger; De Strømme de rinde saa frydelig Op under de grønne Linde. 7 Men Dagen de aldrig er saa lang, At Aftenen maa vi jo vente, Livet det endes med Dødsens Tvang, Hvem det vilde ret betænke! Vi bæres til Graven ud saa trang, Os følger ei anden Ende. 8 Da give det Gud, vi have saa tjent I Verden ham vel til Maade, I Troen Guds Søn saa have kjendt, At vi miste ikke Guds Naade. Naar Verden haver sig fra os vendt, At vi da faa evig Baade! 9 Naar vi skulle til vort Fædreland Og stilles fra dette Elende, Befaler jeg Gud min Sjæl i Haand, I Himmerige Glæde at sende! Gud Fader og Søn og den Helligaand, Han give vort Maal god Ende! Topics: Særlige Salmer Morgen; Special Hymns Morning
TextPage scan

Dig evig' Gud, ske Ære

Hymnal: K1893 #605 (1893) Lyrics: 1 Dig, evig' Gud, ske Ære I høie Himmelkor, Som Vægter vilde være For os paa denne Jord! Nu skrider Natten sorte, Og Dagen stunder til, Lad dem nu blive borte, Somos bedrøve vil! 2 O Jesu, Morgenstjerne, Vort Liv udi din Vold Befale vi saa gjerne, Vær du vor Sol og Skjold! O Gud og Fader fromme, Din Hjælp os alle te, Og lad os til dig komme En evig Dag at se! Topics: Særlige Salmer Morgen; Special Hymns Morning Languages: Norwegian
TextPage scan

Jeg vil din Pris udsjunge

Hymnal: K1893 #606 (1893) Lyrics: 1 Jeg vil din Pris udsjunge I denne Morgenstund, O Gud, med Røst og Tunge Af ganske Hjertens Grund Ved din Søn, Jesum sød, Som er vor Frelser kjære, Og vil vo Talsmand være, I Live og i Død! 2 For hans Skyld jeg af Naade Er nu bevaret vel I denne Nat fra Vaade Til Legem, Liv og Sjæl, Jeg beder inderlig, Du vil min synd tilgive, Hvormed jeg her i Live Saa tidt fortørner dig! 3 Du vilde og tillige Mig vogte denne dag, At Satan ei skal svige Min Sjæl i nogen Sag! Fri mig fra alskens Nød, Fra skam og Skade baade, Fra Ilds og Vandets Vaade, Fra braad og hastig Død! 4 Min Sjæl, mit Liv til Ende, Min Hustru, mine Smaa Jeg giver dig i Hænde Med alt, jeg monne faa; Mit ganske Hus og Hjem, Gaard, Ære, Gods deslige, Og hvad jeg mer kan sige, O Gud, i Naade gjem! 5 Gud naadelig beskjærme Al kristen Øvrighed, De Rige og de Arme Udi vor Menighed! Du kom beskjerme bedst Fra Krig og dyre Tider, Fra Hunger, Sot og Syger Og Synder, som er flest! 6 Gud skal for al Ting raade, Thi al Ting han formaar, Han veed bedst Vei og Maade, Hvordam det best tilgaar; Paa ham staar al min Lid, Han skal mig vel bevare, Og frelse af al Fare, I al min Levetid. 7 Saa takker jeg og priser Min Gud saa glad en Stund For Naaden, han beviser Al Tid og mangelund, Med Bøn ydmygelig, Han vilde naadig give, Vi maatte evig blive Med ham i Himmerig! 8 Amen vi hertil sette, Og tvile ikke paa, Gud skal vor Bøn udrette, Hans Vilje sker just saa. Derpaa vi alle Mand Vort Arbeid ei forhale, Det Gud os mon befale, Hver i sit Kald og Stand. Topics: Særlige Salmer Morgen; Special Hymns Morning Languages: Norwegian
TextPage scan

Nu rinder solen op af Østerlide

Hymnal: K1893 #607 (1893) Lyrics: 1 Nu rinder Solen op af Østerlide Forgylder Klippens Top og Bjergets Side! Vær glad, min Sjæl, og lad din Stemme klinge, Stig op fra Jordens Bo, Og dig med Tak og Tro Til Himlen svinge! 2 Utallig, saa som Sand, pg uden Maade Som Havets dybe Vand, er Herrens Naade, Som han mit Hoved daglig overgyder, Hver Morgen i min Skaal En Naade uden Maal Til mig nedflyder. 3 Han har i denne Nat med Engleskare Mit Hus og Hjem omsat, at ingen Fare Har rammet mig og Mine nogen Maade, Men jeg er frelst og fri Fra Dødsens mørke Sti Og Sjæle-Vaade. 4 Min Sjæl, vær frisk og glad, lad Sorgen fare! Dit Legems Blomsterblad skal Gud bevare, Han skal idag mig give Kraft og Styrke, Jeg i mit Kald og Stand Min Gud og Fader kan Tilbørlig dyrke. 5 Gud lægge Haand i Haand med mig og give Sin gode Helligaand, mit Kald at drive! Velsigne mig, o Gud, udaf det Høie! Gid jeg hver Dag og Tid I Gud og i min Flid Mig lader nøie! 6 Lad Synden nu idag mig ei forblinde, At jeg min Guds Behag har ret i Minde! Men, om min Fod gaar vild, og sig mon støde, Da vend, o Gud, mig om, Gak ei med mig til Dom, Tilgiv mi Brøde! 7 Du bedst min Tarv og Trang, o Herre kjender, Tilmed er Lykkens Gang i dine Hænder, Og hvad mig tjener bdest i hver en Maade, Det du tilforne ser, Min Sjæl, hvad vil du meer? Lad Gud kun raade! Topics: Særlige Salmer Morgen; Special Hymns Morning Languages: Norwegian
TextPage scan

Rind nu op i Jesu Navn

Hymnal: K1893 #608 (1893) Lyrics: 1 Rind nu op i Jesu Navn, Du livsalig Morgenrøde! Jeg med Sang min Gud vil møde Hos min Seng og Hvilestavn; Alt, hvad i mig er, skal røre Sig med Tak for Nattely Og min Guds Lovprisning føre Op i høie Himmelsky. 2 Nattens mørke Taage gik, Dagen lyser fra det Høie, Vederkvæget, hvilt fra Møie, Solen jeg i Syne fik. Halleluja, evig Ære Være dig, treenig Gud, Som paa Hænder vilde bære Mig fra Mørkets Fare ud! 3 Giv det, Gud, jeg kunde saa Dagen i din Frygt begynde, At jeg ikke skulde synde Og paa onde Veie gaa! O, min Jesu, du oprinde Over mig som Sol og Skjold, At jeg kunde overvinde Kjød og Blod og Satans Vold! 4 Al den Gjerning, Drift og Daad, Som min Haand idag skal gjøre, Gid jeg aldrig den maa røre Uden din Aands Kraft og Raad; Thi forgjæves skal jeg svede Og arbeide uden Frugt, Om din Aand er ei tilrede, Og din Hjælp er udelukt. 5 Mine korte Dage, Aar, Lykke, Velferd, Liv og Ære, Hvordan de skal skiftet være, Det udi din Vilje staar: Giv mig kun, hvad dig behager, Bland du selv mit Levnets Skaal, Ikke saa, som mig det smager, Men som dit Miskundheds Maal. 6 Lad din Lysestage staa, Og din Ære sig udbrede, Gud, du selv til Lyset lede Dem, som end i Mørke gaa! Dine Hyrder du opmande, Som skal vogte dine Faar, At de kjækt mod Ulven stande, Som din Hjord fast eftertraar. 7 Lær mig ved hvert Klokkeslet Denne Dag forbedret blive, Saa mit Hjerte her i Live Bliver ei til Verden set; Men at jeg mig vel paaminder, Hvor min Tid den minker af Med hver Time, som henrinder, Til jeg segner i min Grav. 8 O, min Gud, du hjælp mig da, Naar mit Livsløb er til Ende, Og jeg hjem igjen skal vende, Og mit Aag skal spendes fra; Løft da uden Tid og Dage Over mig dit Aasyns Skin, Og lad Synd og Sorg og Klage Raadne med mit Jordelin! Topics: Særlige Salmer Morgen; Special Hymns Morning Languages: Norwegian
TextPage scan

Vaagn op, og slaa paa dine Strenge

Hymnal: K1893 #609 (1893) Lyrics: 1 Vaagn op, og slaa paa dine Strenge, Syng mig en deilig Morgensang, O kjære Sjæl! og dryg ei længe, Gjør med din Tak en Himmelgang, Træng ind i Himlens Stjerne-Borg, Og glem saalænge Verdens Sorg! 2 O ja, jeg vil til Himlen stige Langt fra min Jorde-Klump og Krop, Mit Borgeskab er i Guds Rige, Did stunder jeg og daglig op. Lov, Tak og Pris i Tusindtal Ske Gud i høien Himmelsal! 3 Nu vaagned jeg og slap af Leie, Gud gjorde, at jeg sov i Fred, Jeg derfor vil til Jorden neie Og kysse Herrens Fodefjed; Jeg slumred udi Mørkheds Land, Dog var hos mig min Frelsermand. 4 Lad, Jesu, nu dit Lys oprinde I mig, at jeg som Lysets Barn Ei lader mig af Verden blinde, Og snæres ind i Satans Garn; Lad Kjødets Lyst i mig uddø, Lær mig at se, alt Kjød er Hø! 5 Skal Sygdom, Sorger og Ulykke, Skal Armod eller Fattigdom Mig efter Herrens Vilje trykke, Lod dog min Tro ei stødes om, Men giv mig Kraft i større Maal At drikke Sorgens Kalk med Taal! 6 Velsigne Gud udaf det Høie Mit Arbeid og min suer Sved; Giv mig til Frugten af min Møie En frelst og god Samvittighed; Viis mig den Vei, hvor jeg skal gaa Udi Guds Frygt mit Brød at faa! 7 Derfor jeg til mit Kald mig giver, Og til min Gjerning, bedst jeg kan, Min Gud mig end saa naadig bliver, Som han i al min Tid vor van, Han tager Haanden i med mig, Saa gaar det let og lystelig. 8 Jeg vil dog ei paa Verden bygge, Om Lykken end vil med mig staa, Men alt som Dagen sig mon rygge, Vil jeg min Sjæl alt minde paa, At Glasset rinder, Tiden gaar Og Evigheden forestaar. Topics: Særlige Salmer Morgen; Special Hymns Morning Languages: Norwegian
TextPage scan

Den lyse Dag forgangen er

Hymnal: K1893 #610 (1893) Lyrics: 1 Den lyse Dag forgangen er, Og Natten hun henger os paa, O Jesu Krist, vor Herre kjær, Du altid hos os blive maa! Glæde os Gud i Himmerig! 2 Du er det evig' Guddoms Lys, Det tro vi og bekjende, Kom til os i vort Hjertes Hus, Med Naaden os optende! Glæde os Gud i Himmerig! 3 Du er vor Vægter tryg og tro, Du vil os ei undfalde, Paa dig vi bytte vil og bo, I al vor Nød paakalde! Glæde os Gud i Himmerig! 4 Til Arbeid er Dagen og Umag, Det kan hver hos sig merke, Men Natten er til Ro og Mag, De trætte Lemmer at styrke. Glæde os Gud i Himmerig! 5 Bevar os, Gud i denne Nat Fra Djævlens listige Pile, I alskens Fare med os stat, Giv os god Ro og Hvile! Glæde os Gud i Himmerig! 6 Vi os befale i din Vold, Naar vi vore Øine lukke, Gud være selv vort Skjul og Skjold Mod alt Ondt, os kan trykke! Glæde os Gud i Himmerig! 7 Giv os en rolig Nat og god, Lad os i Synd ei sovne, Ei gjøre det, dig er imod, Og ei i Sorgen vaagne! Glæde os Gud i Himmerig! 8 Saa vil vi imorgen love dig, Din Godhed glad bekjende, Og siden sødt i Himmerig Dig prise uden Ende. Glæde os Gud i Himmerig! Topics: Særlige Salmer Aften; Special Hymns Evening Languages: Norwegian

Pages


Export as CSV