So far in 2023, 13 million people from 200-plus countries around the world have benefitted from the Hymnary website! Thank you to all who use Hymnary.org and all who support it with gifts of time, talent and treasure. If you feel moved to support our work today with a gift of any amount and a word of encouragement, we would be grateful. You can donate online at our secure giving site. Or, if you'd like to make a gift by check, please send it to: Hymnary.org, Calvin University, 3201 Burton Street SE, Grand Rapids, MI 49546. May the hope, love, joy and peace of Advent be yours this day and always.

Your donation:
$

Instance Results

‹ Return to hymnal
Hymnal, Number:k1893
In:instances

Planning worship? Check out our sister site, ZeteoSearch.org, for 20+ additional resources related to your search.
Showing 611 - 620 of 634Results Per Page: 102050
TextPage scan

Nu skrider Dagen under

Hymnal: K1893 #611 (1893) Lyrics: 1 Nu skrider Dage under, Og Natten vælder ud, Forlad for Jesu Vunder Vor Synd, o milde Gud! Gud Fader os bevare, De Store med de Smaa, Hans hellig' Engleskare En Skanse om os slaa! 2 Naar Mørket Jorden blinder, Og Dagen tager af, Det Tidemaal os minder Om Dødens mørke Grav. Ved hvert et Trin, vi træde, Lys for os, Jesu sød, Fyld Hjertet med din Glæde, Og giv en salig Død! Topics: Særlige Salmer Aften; Special Hymns Evening Languages: Norwegian
TextPage scan

Dagen viger og gaar bort

Hymnal: K1893 #612 (1893) Lyrics: 1 Dagen viger og gaar bort, Luften bliver tyk og sort, Solen har alt dalet plat, Det gaar ad den mørke Nat. 2 Tiden sagte lister sig, Glasset rinder hastelig, Døden os i Hælen gaar, Evigheden forestaar. 3 Nu en Dag jeg ældre blev, Det er som min Tankebrev, At jeg med min Vandringsstav Helder nærmere min Grav. 4 Kjære Sjæl, kom det ihu! Og derhos bekjend kun nu, At du som et Adams Barn Henger fast i Synd og Skarn. 5 Denne Dag er du ei kvit, At du jo er falden tidt; Reis dig og med Bøn gak hen Til din Gud i Himmelen! 6 Veed om Naade, og gjør Bod, Væd med Taarer Jesu Fod, Slip ham ikke med dit Skrig, Før han faar velsignet dig. 7 Nu, min Jesu, Sjæleskat, Tag dit Tilhold her i Nat! Se, jeg har et Hvilested I mit Hjerte til dig redt! 8 Lad din sterke Englevagt Paa mit Leie give Agt, Mine Venner, Børn og Slægt Tag og i din Varetægt! 9 Stil de Syges Hjerte-Ve, Tænk paa de Bedrøvede, Vær de Faderløses Trøst, Og giv Agt paa Enkers Røst! 10 Til en Blund staar nu mit Sind, Men førend jeg slumrer ind, Vil jeg hos mit Hvile-Rum Staa og tænke mig lidt om: 11 At det er saaledes fat, Jeg engang den lange Nat Skal iblandt de Dødes Tal Sove i den mørke Dal. 12 Fire Fjele er den Pragt, Hvorudi jeg blive lagt Med et Lagen og lidt meer, Eier ikke saa en Fjer. 13 Alle verdslig' Ting forgaar, Jeg til Herlighed opstaar, Naar Gud ved Basunens Lyd Kalder mig til evig Fryd. Topics: Særlige Salmer Aften; Special Hymns Evening Languages: Norwegian
TextPage scan

Se Solens skjønne Lys og Pragt

Hymnal: K1893 #613 (1893) Lyrics: 1 Se, Solens skjønne Lys og Pragt Har ført sit Løb til Ende, Sig Verden har til Hvile lagt, Tænk Sjæl, hvad dig mon hende! Træd hen for Himlens Dør, Den Sang derfor opfør, Lad dine Øine, Hu og Sind Paa Jesum være rettet ind! 2 I blanke Stjerner skinne vel, Og skyde lyse Straaler I Nattens Mulm paa Dal og Fjeld, Dog meget mer tilmaaler Mig Lys fra Naadens Pol Retfærdighedens Sol, Min Jesus, som er Sol og Skjold; Jeg giver mig udi hans Vold. 3 Vel lukker Søvnen denne Nat Saa mangt et trættet Øie, Dog vaager En, som ei bli'r mat, Og trættes ei af Møie: Du, Jesu, vaagen er, Dit Øie mig har kjær; Jeg er hos dig af Hjertens Grund, Skjønt Øiet lukker sig til Blund. 4 Med dig vil jeg til Senge gaa, Dig vil jeg mig befale, Du vil, min Vægter! agte paa Min Sjæl, og den husvale; Jeg frygter ingen Nød, Ei Satan eller Død, Thi hvo med dig til Senge gaar, Med Glæde han igjen opstaar. 5 I Helved-Aander, viger hen! Her tør I intet vove, Af dette Hus er Gud en Ven, Thi skal vi sikre sove; Den sterke Englevagt Os holder vel i Agt, Og slaar om os en Vogne-Borg, Traads Satan, om han gjør os Sorg! 6 Nu gak, mit trætte Legem, hen, Og sov kun trygt og rolig, Luk dine Øine frit igjen, Thi Jesus vaager trolig! Tilsidst jeg slutter her: O Jesu! din jeg er, Dig har jeg mig i Hjertet sat, Nu, søde Jesu, en god Nat! Topics: Særlige Salmer Aften; Special Hymns Evening Languages: Norwegian
TextPage scan

Nu hviler Mark og Enge

Hymnal: K1893 #614 (1893) Lyrics: 1 Nu hviler Mark og Enge, Hver gaar til sine Senge, Nu sover alle Mand, Men du, min Sjæl og Tunge, Op, op, I skal udsjunge, Hvad eders Skaber tækkes kan! 2 Hvor er nu Solen søde? Ak, monne Natten støde Dig bort, som Lyset bar; Jeg veed mig vel en anden, Min Jesus, Frelsermanden, Han skinner i mit Hjerte klar! 3 Nu just som Dagen endes, De gyldne Stjerner tendes I Himlens lyse Sal, Saa skal jeg ogsaa prange I Lys, naar jeg skal gange Til Gud fra denne Jammerdal. 4 Til Sengen nu jeg træder, Aflægger Sko og Klæder, Saa sker ved Døden sidst– Jeg kaster Klæder mine, Men Jesus for sin Pine Mig skjænker Ærens Klæde hist. 5 Mit Hoved, Fødder Hænder De glædes, at sig ender Det Stræv, jeg stod udi; Sjæl, glæd dig! snart er kommen Den Stund, fra Useldommen Og al din Strid du vorder fri! 6 Saa gak, I trætte Lemmer, I Jesu Navn og næmmer, Hvor Hvilen den er sød! Der kommer Tid og Stunder, Man ogsaa eder under En liden Seng i Jordens Skjød. 7 Nu mine Øine lukkes, Og Sans og Samling slukkes Hvor bli'r da Liv og Sjæl? Tag dem udi din Naade, Vær god for al min Vaade, Du Øie over Israel! 8 Bred dine Vinger over Din Kylling, mens han sover, O Herre Jesu sød! Vil Satan mod mig træde, Lad dine Engle kvæde: Sit Barn har Gud gjemt i sit Skjød! 9 I Venner allevegne, Vor Herre eder hegne Fra Fare een og hver! Gud eders Slummer lette, Og sterke Vagter sette Om Sengen med sin Englehær! Topics: Særlige Salmer Aften; Special Hymns Evening Languages: Norwegian
TextPage scan

Nu Solen gaar ned

Hymnal: K1893 #615 (1893) Lyrics: 1 Nu Solen gaar ned, Og Aftenen breder paa Jorden sin Fred, Smaafuglene flyve til Rederne hen, Og Blomsten har lukket sit Øie igjen, Saa lukke mit Hjerte med Laage i Løn En gudelig Bøn! En gudelig Bøn! 2 Hav Tak for idag, Gud Fader i Himlen, som fremmed min Sag! Du har mig omhegnet, alt Ondt fra mig vendt, Mit Arbeid velsignet, mig Lykke tilsendt, Saa mildelig Timerne for mig henrandt, Tak ske dig saa sandt! Tak ske dig saa sandt! 3 Forlad mig, min Gud, Hvad jeg haver syndet imod dine Bud! Du prøver mit Hjerte og kjender mit Pund, Du hørte hvert Ord, der gik ud af min Mund; Lad være, hvad deri var syndigt og slemt, Tilgivet og glemt! Tilgivet og glemt! 4 Jeg veed, du det gjør, Jeg slukker mit Lys og tillukker min Dør, Og søger mit Leie og lægger mig ned, Gud lade mig sødelig sove i Fred! Dig, Jesu, befaler jeg trøstig i Haand Mit Legem og Aand! Mit Legem og Aand! Topics: Særlige Salmer Aften; Special Hymns Evening Languages: Norwegian
TextPage scan

Slukt er Dagens lyse Flammer

Hymnal: K1893 #616 (1893) Lyrics: 1 Slukt er Dagens lyse Flammer, Ensom i mit stille Kammer Beder jeg min Aftenbøn; Mens vi bo i Dødens Dale, Er det godt med dig at tale, Kjære Gud, i Lys og Løn. 2 Ja, det er en salig Glæde, Naar det lykkes os at bede Rettelig i Tro og Haab, Af sin Byrde Hjertet trykkes, Lad det nu i Aften lykkes, Bøi dit Øre til mit Raab! 3 Dig, min Gud, jeg gjerne vilde Elske, tjene – ak, men ilde Ser det ud i Sjælens Bund. Naadens Dække du udbrede Over al min Synd, og lede Mig til Bedring med hver Stund! 4 Lad dit Øie vaage over Mig inat, imens jeg sover, At min Hvile vorder sød! Lad din Godhed ei aflade, Tænk paa dem, som ere glade, Og paa dem, som lide Nød! 5 Tænk paa dem, som færdes ude, Medens Nattens Storme tude, Før dem til sin Bolig tryg; Dem, som om paa Havets Bølger Deres Kald med Banghed følger, Med din Varetægt omskyg! 6 Dem, som sig i Smerter vaande, Gak med Trøst og Hjælp til Haande, Og vær dem en naadig Gud! Jesu, du som for os døde, Lad den næste Morgenrøde Bringe dem et Frelsens Bud! 7 Kom saa, Herre, blid omsider, Naar med Livets Dag det lider, Kom at ende Jordens Ve! Mørkt er Dødens Sovekammer, Men for al vor Sorg og Jammer Skal vi hist dit Aasyn se. Topics: Særlige Salmer Aften; Special Hymns Evening Languages: Norwegian
TextPage scan

Vær nu glad og vel til Mode

Hymnal: K1893 #617 (1893) Lyrics: 1 Vær nu glad og vel til Mode, Kjære Sjæl, og syng og siig Herren Tak for alt det Gode, Som han haver gjort mod mig, At han, medens Dagen skred, Af sin store Miskundhed Har fra Fare mig bevaret Og mod Satans List forsvaret. 2 Glædelig min Røst skal klinge Med din Lov, o Fader blid! Du gav Lykke til at bringe Vel til Ende Dagens Id, Lov og Tak af Hjertens Grund For din Hjælp i hver ne Stund, For Velsignelsen, du sendte, Uden at jeg den fortjente. 3 Denne Dag er nu forgangen, Solens Skin har os forladt, Derimod jeg sidder fangen I den mørke, kolde Nat. Lad, o Gud, din Naades Skin Lyse mig i Sjælen ind, Og mit kolde Hjerte tende Af din Kjærlighed at brænde. 4 Gode Gud, tilgiv i Naade, Hvad jeg haver brudt mod dig Denne Dag i mangen Maade, Hvorved Satan glæder sig; Thi han ønsker trædskelig, At jeg skal fortørne dig; Men din Søn vil for mig bede, At han mig ei maa forlede. 5 O du Sjælens Trøst og Glæde, O du Herlighedens Glans, Vær i Nat hos mig tilstede, Og med Englevagt omskans; Herre, bliv du hos mig her, Medens det saa øde er, Og saa mørkt til alle Sider,– At jeg ingen Skade lider. 6 Dine Vinger mig bedække, Lad mig hvile i dit Skjød, Intet Ondt lad mig forstrække, Eller bryde Søvnen sød; Dig befaler jeg i Haand Liv og Legem, Sjæl og Aand, Ægtefælle, Slægt og Venner, Hus og Hjem, Gods, Børn og Tjener. 7 Du os alle vel bevare Denne Nat og al vor Tid Fra Ulykke, Frygt og Fare, Fra urolig Tvist og Strid! Afvend Vands og Ildens Nød, Sot og Sygdom, hastig Død, Lad din Vredes Ild udslukkes, Lad os ei i Synd bortrykkes! 8 Ak, bønhør nu, kjære Fader, Hvad jeg barnlig har fremført! Jesu, jeg dig ei forlader, Før jeg er af dig bønhørt! O du værdig' Helligaand, Du vor søde Trøstermand, Hør og gjør det, vi begjære! Amen, ja det skal saa være. Topics: Særlige Salmer Aften; Special Hymns Evening Languages: Norwegian
TextPage scan

Mig hjertelig nu længes

Hymnal: K1893 #618 (1893) Lyrics: 1 Mig hjertelig nu længes Efter en salig Død, Thi ynkelig jeg trænges Af Usseldom og Nød; At vandre er jeg rede Fra Verden med en Fart Til Himmeriges Glæde, Kom, Jesus, kom nu snart! 2 Du haver mig af Naade Fra Synd og Død forløst, Og fra al Helveds Vaade, Det er min høi'ste Trøst: Hvi skulde jeg da grue For Dødens Bitterhed? Dit Aasyn skal jeg skue I evig Salighed. 3 Jeg ganske med stor Trygge Mod Døden nu vil staa, Thi jeg paa dig mon bygge, Ihvor det mig vil gaa, Om mig er sødt i Live, Og beeskt er Dødens Bud, Jeg vil mig gjerne give At dø i dig, min Gud! 4 Jeg veed en større Glæde, Hvortil min Sjæl gaar ind, Thi vil jeg freidig kvæde: Min Død er Baade min! Og lægges jeg i Jorde, Og tæres der min Krop, Den skal dog herlig vorde, Naar jeg igjen staar op. 5 Da Kristus vil fuld gjerne Mig gjøre skjær og reen, Saa klar som Morgenstjerne At skinne uden Meen, Saa leve uden Ende, Og uden Sorg og Nød, Hvo vilde sig da vende Og vride for sin Død? 6 Hvad er at leve efter I denne Verden her? Dens Guld og Glæde hefter Mig ei paa denne Ferd; Jeg det slet intet agter, Det staar saa kort ved Lag, Til Himmerig jeg tragter, Og det i denne Dag. 7 Om jeg skal efterlade Min Viv og Venner smaa, Som stande her uglade, Og vil mig holde paa, Jeg vil dog gjerne flytte, Og tro min Gud det til, Han skal dem trolig skjøtte, Han dem forsørge vil. 8 Du saart bedrøved' Enke, Mistrøste dig ei saa! Skuld' Gud dig ei betænke Som mader Ravne smaa? De Faderløses Fader, Og Enkernes Forsvar, Som sig paa ham forlader, Det er han aabenbar. 9 Thi vil jeg dig befale, O Hjertens Kjærest min, Den evig' Gud med alle, Han bo udi dig Sind; Slet intet maa du grue, Nu om en stakket Stund Vi begge skulle skue De Saliges Samfund! 10 Og nu vil jeg mig vende Til dig, min Himmel-Ven, Giv mig en salig Ende, Og dine Engler send, I Livet mig at lede, Som med din blodig Sved Du tjente mig til Glæde Og evig Salighed! 11 Nu maa jeg krige, kjæmpe Mod Døden, Jesu from, At jeg kan hannem dæmpe, Min Tro til Styrke kom! Min Sjæl giv nu den Glæde, Hvortil min Hu er vendt, At den ret snart maa kvæde; Nu har jeg salig endt! Topics: Særlige Salmer Dodsleiet; Special Hymns Deathbed; Haab og Længsel efter det Himmelske; Hope and Longing for the Heavenly Languages: Norwegian
TextPage scan

Herre Jesu Krist, mit Levnets Lys

Hymnal: K1893 #619 (1893) Lyrics: 1 Herre Jesu Krist, mit Levnets Lys, Min enest' Trøst og Tilflugts Hus! I Verden er jeg fremmed Gjest, Min Synd er den, mig tynger mest. 2 Jeg har en Reise fore hjem; Men Veien den er haard og slem, Hen til mit rette Fædreland, Hvorfor dit hellig' Blod udrandt. 3 Til Reisen er mig Hjerte mat, Min Styrke haver mig forladt, Min Sjæl den sukker høit i mig: Kom snart, og tag mig hjem til dig! 4 Styrk mig, o Jesu, med din Død, Udi min sidste Angst og Nød, Og med din blodig' Sved mig kvæg Og mine Synders Pine læg! 5 Din Galdedrik, saa sur og fort, Mig lædske, naar jge tæres bort! Dit Nødraab slukke Helveds Ild For mig, og gjøre Døden mild! 6 Naar jeg ei Maal for mig kan faa, Lad Aanden frem med Sukke gaa! Og lost mit Syn i Himlen ind, Naar mine Øine blive blind! 7 Dit Kors mig være Vandrestav, Min Soveseng din hellig' Grav, Og dine Jordeklæders Lin Lad være og Ligskjorten min! 8 Viis mig i dine Naglesaar Mit Naadevalg det skrevet staar! Luk Døren mig til Himlen op, Naar Sjælen skilles fra min Krop! 9 Med Dommedag ei længe vent, Min arme Krop til Himmels hent, Giv mine Been den Klarhed skjær, At jeg dit Legems Lighed bær! 10 Saa takker jeg i Himmerig For Glæden, den du kjøbte mig, Og faar med de Udvaltes Hær Dit Aasyn skue evig der. Topics: Særlige Salmer Dodsleiet; Special Hymns Deathbed; Haab og Længsel efter det Himmelske; Hope and Longing for the Heavenly Languages: Norwegian
TextPage scan

Send mig Vinger, vær nu snar!

Hymnal: K1893 #620 (1893) Lyrics: 1 Send mig Vinger, vær nu snar! Jeg vil flyve af min Rede; Ak, hvor salig den, som var, Herre Jesu, i din Glæde! Jeg vil op til Himmerig, Jesu, tag min Sjæl til dig! 2 Ingensteds paa Verdens Jord Findes Hvilen, som tiltrænges, Dine søde Elskovs-Ord Volde mig nu saart at længes, Saa jeg kaster alt fra mig, Jesu, tag min Sjæl til dig! 3 Her har jeg ei Blivested, Borgerskabet i Guds Rige Har min Jesus mig beredt, Verden al, du bort maa vige! Bort al Synd og Satans Svig! Jesu, tag min Sjæl til dig! 4 Døden kom for Syndens Skyld, Hjælp mig, Herre Jesu, over! Og min Hjertens Bøn opfyld, At jeg sødt i dig hensover, Frelst fra alt, som frister mig; Jesu, tag min Sjæl til dig! 5 Lad forinden al min Synd Være ved dit Blod udslettet! Kom ihu, hvad du med Fynd Har i Daabens Bad udrettet, Og ved Bordet naaderig– Jesu, tag min Sjæl til dig! 6 Herre Jesu, du er min, Jeg har dig i Troen fundet, Du er min, og jeg er din, Thi du har mig til dig bundet, Søgt mig, kjøbt mig, vundet mig, Jesu, tag min Sjæl til dig! 7 Dig befaler jeg min Aand, Du for din Døds Skyld det gjore, Hold mig med din høire Haand, Og oplad mig Himlens Døre! Ja, du kommer Sagtelig! Jesu, tag min Sjæl til dig! Topics: Særlige Salmer Dodsleiet; Special Hymns Deathbed; Haab og Længsel efter det Himmelske; Hope and Longing for the Heavenly Languages: Norwegian

Pages


Export as CSV