So far in 2023, 13 million people from 200-plus countries around the world have benefitted from the Hymnary website! Thank you to all who use Hymnary.org and all who support it with gifts of time, talent and treasure. If you feel moved to support our work today with a gift of any amount and a word of encouragement, we would be grateful. You can donate online at our secure giving site. Or, if you'd like to make a gift by check, please send it to: Hymnary.org, Calvin University, 3201 Burton Street SE, Grand Rapids, MI 49546. May the hope, love, joy and peace of Advent be yours this day and always.

Your donation:
$

Instance Results

‹ Return to hymnal
Hymnal, Number:k1893
In:instances

Planning worship? Check out our sister site, ZeteoSearch.org, for 20+ additional resources related to your search.
Showing 621 - 630 of 634Results Per Page: 102050
TextPage scan

Jeg ligger her i Vaande

Hymnal: K1893 #621 (1893) Lyrics: 1 Jeg ligger her i Vaande, Jeg ligger her i Saar, Og neppe mere aande For Smerterne jeg faar. 2 Gud give, den var omme, Min Døds den haarde Strid, Og Stunden maatte komme Og vorde let og blid! 3 Saa kommer Sjælens Hyrde, Saa kommer Fredens Gud, Saa tager han min Byrde, Saa har jeg stredet ud. 4 Saa lukker sig mit Øie, Det kan ei mere se, Mit Hoved sig maa bøie, Det er den sidste Ve. 5 Naar Timen da er runden, Og Striden er forbi, Saa er for evig svunden Al Nød, jeg stedtes i. 6 Til Graven de mig bære Alt under Bøn og Sang, For eder vil det være Saa saare tung en Gang. 7 Naar Kirkens Klokker tone, Og Jorden falder paa, Jeg med en deilig Krone Skal frem for Herren gaa. 8 Han være da med eder, Som rundt om Graven staa! O, kjære Venner, græder Dog ikke for mig saa! 9 Tak, Tak, at I saa saare Mig Synder haved kjær! Gud tørre eders Taare Og eders Fader vær'! 10 Dig over mig forbarme, Du søde, milde Gud, At jeg i dine Arme Ret snart saar hvile ud! 11 Forlad mig al min Brøde Og frels min arme Sjæl For Jesu Skyld, som døde, Og løste al min Gjeld! 12 Saa er jeg vel fornøiet Og i mit Hjerte fro, At jeg saar lukke Øiet Og lægge mig til Ro. Topics: Særlige Salmer Dødsleiet; Special Hymns Deathbed; Haab og Længsel efter det Himmelske; Hope and Longing for the Heavenly
TextPage scan

I Fred er jeg nu faret hen

Hymnal: K1893 #622 (1893) Lyrics: 1 I Fred er jeg nu faret hen, Jeg fundet har min Hjertens Ven Den Frelser, Gud har mig bered, Et Lys for al sin Kristenhed; Nu sover jeg godt i min Grav, Til selv han vækker mig deraf. 2 Opstandelsen og Livet vist Det er din Herre Jesus Krist, Hvo paa ham tror, han Livet faar, Om end hans Legems Liv forgaar, Og hvo som lever og som tror, Skal aldrig dø, det er Guds Ord. Topics: Særlige Salmer Graven; Special Hymns The Grave; Herliggjørelsen; Glorification Languages: Norwegian
TextPage scan

Nu lader os da grave ned

Hymnal: K1893 #623 (1893) Lyrics: 1 Nu lader os da grave ned Hans Legem, som i Gud afleed, Og intet Tvilsmaal have paa, Han skal for Dommedag opstaa. 2 Af Jord han skabt og kommen er, Til Jord igjen han vorder her, Af Jorden op han atter staar Den Dag, da Guds Basune gaar. 3 Hans Sjæl skal leve evig Tid Hos Gud, som den har frelst og fri't Fra Satan, Synd og Helveds Nød Ved sin Søns Jesu Kristi Død. 4 Den Ynk og Jammer, han udstod, Er kommen til en Ende god, Han haver baaret Kristi Aag, Nu er han død, men lever dog. 5 Hans Sjæl den glædes i Guds Borg, Hans Legem sover uden Sorg Til Dommedag, da Jesu Ord Ham reiser uskadt op af Jord. 6 Her var han ned i Jammer lagt, Der staar han frisk og vel ved Magt I salig Glæde for Guds Stol, Og skinner som den klare Sol. 7 Nu lade vi ham sov' i Fred, Og gange hjem hver til sit Sted, Og rede os dertil hver en, Thi Døden kommer, er ei seen. 7 O Herre Jesu Krist, vor Trøst, Som med dit Blod har os forløst, Den Miskund du os alle te, Dig Lov og Pris og Ære ske! Topics: Særlige Salmer Graven; Special Hymns The Grave; Herliggjørelsen; Glorification Languages: Norwegian
TextPage scan

Med Graad vi hans Legem nedgrave

Hymnal: K1893 #624 (1893) Lyrics: 1 Med Graad vi hans Legem nedgrave, Hans Sjæl Gud i Himmelen have! Han kan den alene husvale, Her Graad følger Døden i Dale. 2 Vi tro paa Guds Løfter, og mindes, Det stunder til Dagen, vi findes Naar Herren af Himlen er kommen, Og vi skulle stande for Dommen. 3 Farvel da, o kjæreste Broder! Her Sørger Guds Kirke, din Moder, I Himlen hun Palmen dig byder, Hvor Saliges Seierssang lyder. 4 Gud hjælpe os alle at vandre I Troen til Gud med hverandre, Og skilles saa herfra, vi træde For Herren at stande med Glæde! Topics: Særlige Salmer Graven; Special Hymns The Grave; Herliggjørelsen; Glorification Languages: Norwegian
TextPage scan

Min Død er mig til Gode

Hymnal: K1893 #625 (1893) Lyrics: 1 Min Død er mig til Gode, Thi Jesus er min Ven, Saa dør jeg vel til Mode Fra Verdens Jammer hen. 2 Jeg dør med Fryde-Tanker, Thi jeg er Jesu Lem, Jeg letter glad mit Anker, Og segler trøstig hjem. 3 Nu har jeg overvundet Og stridt den gode Strid, I Jesu har jeg fundet Min Fader mild og blid. 4 Naar jeg for Ve og Smerte Ei mere tale maa, Saa lad dig ret til Hjerte Mit Hjertes Sukke gaa! 5 Naar Livets Lys udslukkes, Al Verden bliver fort, Naar jeg skal dø og rykkes Fra Tidens Jammer bort: 6 Da lad mig sove stille Med et fornøiet Sind Og Gud hengiven Vilje I Jesu Arme ind! 7 O du min Frelses Klippe Og Trøst i al min Ve, Lad Troen dig ei slippe, For jeg dig hist kan se! Topics: Særlige Salmer Graven; Special Hymns The Grave; Herliggjørelsen; Glorification Languages: Norwegian
TextPage scan

Nu har jeg vunden

Hymnal: K1893 #626 (1893) Lyrics: 1 Nu har jeg vunden Og stridt den gode Strid, Og Afskeds-Stunden Er kommen sød og blid. Gak til din Hvile, Min Sjæl, af Verden kjed, Læg dine Pile Og Skjold og Bue ned, Kom nu at ile Til evig Herlighed! 2 Af mine mange Med Taarer, Af og Ve Opfyldte Gange Jeg kan din sidste se. Har jeg maat' rende Og som paa Gløder gaa, Og Foden brænde, Om man vil stille staa, Nu har det Ende, Nu kan jeg Kronen naa. 3 Her har jeg Skjoldet! Nu Kampens Tid gaar ud, Jeg har beholdet Den sande Tro til Gud, Hvor er der tvistet Om denne dyre Skat, Hvor har han vristet Paa Troen Dag og Nat, Som mig har fristet, Men selv er bleven mat. 4 Derfor er Kronen Til mig i Himlen gjemt, Guds søn paa Thronen Har Ærens Krans bestemt Ei mig alene, Men ogsaa hver især Af dem, som tjene Den milde Frelser her, Og findes rene I Lammets Høiteds-Ferd. 5 Nu da jeg takker Al Verden hermed af, Fornøiet pakker Nu sammen til min Grav. Lad Kroppen segne Udi sin Aske ind, I Jammers Egne Mit længe vante Sind Skal intet regne Den sidste lille Vind. 6 Al Pris og Ære, Ja i al Evighed, Skal Jesus være Som for os Døden leed! Hans Blod og Vunder, Som hjalp saa ofte, at Jeg ei gik under, Dem er det, jeg har fat; Jeg trøstig blunder I Jesu Saar. God Nat! Topics: Særlige Salmer Graven; Special Hymns The Grave; Herliggjørelsen; Glorification Languages: Norwegian
TextPage scan

Nu Gud ske Lov, at Stunden

Hymnal: K1893 #627 (1893) Lyrics: 1 Nu Gud ske Lov, at Stunden Er sød og blid oprunden Jeg gaar til Paradis! Forældre, I ei klage, Men til min Grave ledsage Mig hen med Herrens Lov og Pris! 2 Hvor kan Gud bedre gjøre, End mig fra Verden føre, Som er saa syndefuld? Hver, som ei her har hjemme, Dens Fiendskab maa fornemme, Indtil han lægges ned i Muld. 3 Før var jeg eders Glæde, Nu sørge I og græde, Da jeg er vei forvart; Naar I det ret betragte, Gud Gjerning tjenligst agte, Skal eders Taarer tørres snart. 4 Gud ene Tiden deler, Han baade slaar og heler, Han kjender Smaat og Stort, Han intet Ondt bestemte, Han intet Godt forglemte, Alt, hvad han gjør, er herlig gjort. 5 Naar I skal se mig træde For Gud i Brudeklæde Med Livets Krone paa, Med Seierens Pryd og Palmer, Med Himlens Glæde-Salmer For Lammet yndefuld at staa; 6 Da skal I Eder fryde, Og begge To fortryde, At I for mig har grædt. Vel den, som i Guds Vilje Sig overgiver stille, Hans Hjerte vist vil blive let. 7 Farvel! jeg Afsked tager. Den Sorg, som I nu smager, Maa Kjærligheden ske; Gud eder selv ledsage, Saa skal vi uden Klage Hverandre snart for Thronen se! Topics: Særlige Salmer Graven; Special Hymns The Grave; Herliggjørelsen; Glorification Languages: Norwegian
TextPage scan

Gaa nu hen og grav min Grav

Hymnal: K1893 #628 (1893) Lyrics: 1 Gaa nu hen og grav min Grav! Jeg er træt, nu vil jeg slumre, Lægge ned min Vandringsstav, Hvor de sidste Skygger skumre, Lægge mig til Hvile ned, Fare bort herfra i Fred. 2 Ak, i Verden er der koldt! Alt dens Lys er kun en Skygge, Og hvor dristigt, høit og stolt Vi end vore Anslag bygge, Som en Røg de dog forgaa, Himlen kan de aldrig naa. 3 Far da vel, o Jord, jeg vil Reise bort fra Savn og Trængsel, Bort fra Glædens falske Spil, Bort fra Sorgens mørke Fængsel, Bort fra Skygger og Bedrag Gaar jeg til den klare Dag. 4 Far da vel, det er fuldbragt, Dagens Sol og Nattens Stjerne! Snart jeg seer en større Pragt, Thi jeg reiser til det Fjerne, Did, hvor Himlens Stjernekrans Straaler i en evig Glans. 5 Til min Fader hjem jeg gaar, Der er Hvilen sød og rolig, Og jeg veed det vist, der staar Ogsaa mig beredt en Bolig. Hør mit Suk, og gjem min Aand, Herre Jesu, i din Haand! Topics: Særlige Salmer Graven; Special Hymns The Grave; Herliggjørelsen; Glorification Languages: Norwegian
TextPage scan

Bedre kan jeg ikke fare

Hymnal: K1893 #629 (1893) Lyrics: 1 Bedre kan jeg ikke fare, End at fare til min Gud; Bedre kan jeg ikke svare, Naar jeg faar om Døden Bud, End at jeg er vel bered Og vil gjerne følge med; Bedre kan jeg ei opstige, End at flytte til Guds Rige. 2 Bedre kan jeg ikke fremmes, End at faa en salig Død; Bedre kan jeg ikke gjemmes, End i Herrens Haand og Skjød! Bedre det ei blive kan Med min jammerfulde Stand, End naar Himlens Gud vil sende Mig en god og salig Ende. 3 Hvad er Verden, at man skulde Have Lyst deri at bo? Tiderne de ere fulde Af al Ondskab og Uro; Himlens Hus har hellig Fred, Der er mig er Sted beredt, Liv og Lyst og Fred og Glæde, Alt er der i Gud tilstede. 4 Derfor takker jeg saa saare Gud, som taget har min Aand, Der jeg ligger paa men Baare, Lukket Øie, foldet Haand. Krist, som mine synder bar, Han, paa hvem jeg troet har, Ja endog i Døden haaber, Snart af Graven ud mig raaber. Topics: Særlige Salmer Graven; Special Hymns The Grave; Herliggjørelsen; Glorification Languages: Norwegian
TextPage scan

Her mødes alle Veie

Hymnal: K1893 #630 (1893) Lyrics: 1 Her mødes alle Veie Paa Gravens bratte Rand, Her er vort sidste Leie I Skyggers mørke Land, Her synke alle Hænder, Her visner hver en Krans, Her samles Muldens Frender, Her falmer Støvets Glans. 2 Men han, til hvem vi spæde Alt bares i vor Daab, Forbød vor Samfundskjæde At sørge uden Haab. Hvor til Gud Faders Ære Vor Frelsen høit opfor, Der skal hans Tjener være Med ham, den Herre stor. 3 Lad da kun Jorden dølge, Hvad ei var reent og let Til Aanden did at følge, Hvor Naade gaar for Ret! Engang, naar det mon kime Til Paaske høit i Kor, Da slaar og Naadens Time For Støvet under Jord. 4 Saa smile da hvert Øie Selv gjennem Taaresky, Som skimter i det Høie Det store Morgengry! Saa folde fromt sig Hænder I Jesu Kristi Navn, Thi Troens Vei sig ender I Herlighedens Havn! Topics: Særlige Salmer Graven; Special Hymns The Grave; Herliggjørelsen; Glorification Languages: Norwegian

Pages


Export as CSV