Instance Results

‹ Return to hymnal
Hymnal, Number:k1893
In:instances

Planning worship? Check out our sister site, ZeteoSearch.org, for 20+ additional resources related to your search.
Showing 71 - 80 of 634Results Per Page: 102050
TextPage scan

O Jesu, dig Taksigelse

Hymnal: K1893 #71 (1893) Lyrics: 1 O Jesu, dig Taksigelse For dette Sjæle-Maaltid ske, Hvormed du os begaver! Dit Legem og dit sande Blod I Brød og Vin vor Hjerterod Livsalig trøstet haver, At vi Udi Det, du taler Og befaler, Leve kunde Dette vilde du os unde! 2 Du kommer, o Immanuel, Jo selv saa naadig i min Sjæl, Og der din Bolig tager, Thi danne du vort Hjerte saa, At det befriet findes maa Fra alle Daarskabs Sager! Kjære Herre, Lad vor Tanke Der ei vanke, Men kun haste Verden bort fra os at kaste! 3 Ak Herre, gjør, at vi ei maa Din Nadverd os til Dommen faa, Men at enhver betænker Til Hjertens Trøst det Livsens Brød, Til Styrkelse den Drik saa sød, Os Frelsens Klippe skjænker; Ærlig, Kjærlig, Med vor Tunge, Dig lovsjunge, Til vi føie Os til dig udi det Høie! 4 O, at vi saadan salig Tid Paabie maatte med al Flid, Ei tvile og ei grue: Og saa fra denne Jammerdal Indgaa i Himlens Glædesal, Hvor vi faa Gud at skue; Der, hvor Guds Bord Vi skal gjæste, Faa det Bedste Husets Gode, Vorde evig vel til Mode. 5 Giv dette, Kristus, du Guds Søn, Os fra din Himmelthrone skjøn For din Døds Angst og Smerte! Giv, at imens vi leve maa, Vi dette kan betænke saa, Og Ondskab fly af Hjerte! Amen, Amen! Hjælp at kjæmpe, Og at dæmpe Alle synder, At med Fryd vi overvinder! Topics: Ved Nadverden; By Eucharist Languages: Norwegian
TextPage scan

Jeg nu evig haver Livet

Hymnal: K1893 #72 (1893) Lyrics: 1 Jeg nu evig haver Livet, Thi mig udi Brød og Vin Jesu Kjød og Blod er givet, Jeg er hans, og han er min; Jeg ei dør en evig Død, Kommer ei til Dommens Nød Jesu Værdskyld mig bedækker, Og paa Dommedag opvækker. 2 Gud, du som idag mig haver Vederkvæget til min Trøst Med de Kjærlighedens Gaver, Hvormed du mig har forløst, Med min Jesu Kjød og Blod, Du nu og med Hvile god Sjæl og Legeme husvale, Dem jeg dig nu vil befale! 3 Jesu, du min gode Hyrde, Mig, dit Faar, bevar i dig, Lad mig Satan ikke myrde, Thi jeg har dig selv i mig; Glæd mig ofte som idag, Lad mig bedres til Behag, Og udi dit Hegn faa hvile, Fri fra Satans Morderpile! 4 Herren, som gav Mad til Livet, Signe og bevare mig! Herren, som sig selv har givet, Lyse for mig naadelig! Herren, som mig har bered, Give mig sit Aasyns Fred! Herren, Herren, Herren give Mig sin Eiendom at blive! Topics: By Eucharist; Ved Nadverden Languages: Norwegian
TextPage scan

Gud Fader være æret!

Hymnal: K1893 #73 (1893) Lyrics: 1 Gud Fader være æret! Din Naade har ei været Forgjæves over mig; Du har idag begravet Min Syndeskyld i Havet, Og lægt mit Sjæl vidunderlig. 2 O Jesu, naar jeg tænker, Hvor naadig du mig skjænker Dit eget Kjød og Blod, Og lader med det samme Mig evigt Liv annamme, Sig glæder alt mit Sind og Mod. 3 Vel mig, jeg har nu Livet, Mig Synden er tilgivet, Gud Fader godt mig vil, Og Jesus tog min Pine, Saa slukkes Sorger mine, Mig hjalp den Helligaand dertil. 4 Nu synger jeg af Glæde, Og kan oplivet træde Til Hjemmets søde Ro, Frigjort fra Syndens Plage, Gud lad mig alle Dage I Fred for Syndens Trældom bo! 5 O Jesu, du, som vilde Mig to i dit Blods Kilde For Gud som Sneen hvid, Lad mig mit Liv forandre, Og i dit Lys henvandre, Og være din til evig Tid! Topics: Ved Nadverden; By Eucharist; Retfærdiggjørelse og Syndsforladelse; Righteousness and Sincerity Languages: Norwegian
TextPage scan

Nu er jeg glad og gaar med Sang

Hymnal: K1893 #74 (1893) Lyrics: 1 Nu er jeg glad og gaar med Sang, For jeg har Jesum fundet, Til ham jeg bar en Hjertens Trang, Og han har sig miskundet. Jeg hviler der, hvorfra mig ei Synd, Død og Djævel skræmmer, Min Frelsermand han siger nei, Og i sin Favn mig gjemmer. 2 Han raaber til mig: Jeg er din, Og du er min; frygt ikke! Ei ondt skal komme til dig ind, Ei Ormens Braad dig stikke; Jeg fylder dig med Fryd og Fred, Og kroner dig med Ære, Jeg gi'r dig min Retfærdighed, Dte skal din Hæder være! 3 Hvo vove tør mig nu paany Fra Jesu Favn at støde? Min Avindsmand med Stræk maa sly For Kristi Blod det røde; Det sæder mig i Sikkerhed, Samvittigheden tier, Saa gaar jeg nu min Vei med Fred, Og paa Guds Time bier. 4 Hav Tak, o Jesu, du Guds Søn, Du Fredens Atterbringer! Du er vor Trøst og store Løn, Og Satans Undertvinger. O Gud ske Lov, mit Hjerte nu Er et Guds Temple vorden; Vær Krist, derinde Lyset du, Og al min Lyst paa Jorden! Topics: Ved Nadverden; By Eucharist Languages: Norwegian
TextPage scan

Op sødeste Sang

Hymnal: K1893 #75 (1893) Lyrics: 1 Op sødeste Sang, Op Psalter og Harpe, lad høre din Klang! Og alt, som er i mig af ædleste Rod, Tak Jesum, som altid har været saa god, Og nylig forløste mit Hjerte af Tvang, Tak tusinde Gang! 2 O glædelig Dag, Da Jesus gik under mit syndig Tag! Stor Salighed er vederfaret min Sjæl, Min Jesus er bleven mit Hjerte til Deel. Hvad uforskyldt Ære! Nu hilser seg dig: Velkommen til mig! 3 Mit Hjerte er let, For gik jeg i Verden bedrøvet og træt. Min Hunger og Tørst efter Naaden er endt, Thi Herren har Synders Forladelse sendt, Og Jesus han tog mig tl Naade igjen, Nu er jeg hans Ven! 4 Min Aand den er fuld Af Glæde, som ikke kan kjøbes for Guld. Hvor maa jeg dog sande, ak Herren er god, Han gav mig sit hellige Legem og Blod Med søde og sande, livsalige Ord Ved Nadverdens Bord! 5 Jeg gav ham min Tro; Mit Hjerte skal være Guds hellige Bo. Ei nogen skal gjøre den Fæstning Forted Hvor Jesus er inde, der lyser han Fred; Ei Nøden, ei Døden, ei Yndest, ei Had Ska skille os ad. 6 Hvo vilde da vel Anklage min salig benaadede Sjæl? Hvo vil mig fordømme? thi Kristus er her, Som gjør mig retfærdig og haver mig kjær, Ham vil jeg og tjene med hjertelig Lyst, Og lyde hans Røst. 7 Jeg lover paany Det Gode at gjøre, det Onde at fly; Saa sandt som Gud giver mig Naade og Aand, Og gjerne vil række mig hjælperig Haand, Saa vil jeg forbedre mit syndige Liv; O Herre, det giv! 8 Det være da saa; Jeg lever i Haabet og lider derpaa, At Herren skal give mig Naade og Magt, At gjøre det Gode, jeg nu har i Agt. Hjælp Herre, lad lykkes! saa æres dit Navn, Saa fremmes mit Gavn. 9 Saa skal jeg engang Vel blive fuldkommen, og synge min Sang Som Himmelens Borger, blandt Englenes Flok, Hvor Troen og Haabet har skjænket mig nok, Men Kjærlighed bliver i Glæde og Fred Evindelig ved. Topics: Ved Nadverden; By Eucharist Languages: Norwegian
TextPage scan

Nu takker alle Gud

Hymnal: K1893 #76 (1893) Lyrics: 1 Nu takker alle Gud Med Hjerte, Mund og Hænder, Som overflødigt Godt Os uforskyldt tilsender, Som alt fra Moders Liv Paa os har naadig tænkt, Og al Nødtørstighed Saa rigeligen skjænkt! 2 Den evig rige Gud Han os fremdeles unde Sjæls Glæde, Ro og Fred, Han give, at vi kunde I Naade altid staa Hos ham, og ved vor Bøn Faa Hjelp i Nød og Død, Tilsidst en Naade-Løn! 3 Gud Fader og Guds Søn Ske evig Pris og Ære, Den værdig Helligaand Derhos høilovet være! Velsignet Guddom, som Forbliver, var og er, Vi dig id Ydmyghed Vort Takke-Offer bær! Topics: Til Slutning; Closing; God's Call; Guds Kald; Bønnen; Prayer; Søndag mellem Jul og Hyaarsdag; Nyarsdag Til Hoimesse; New Years Day High Mass; 26 Søndag efter Trefoldigheds Fest Til Aftensang; Twenty-sixth Sunday after Trinity Sunday For Evening; Særlige Salmer Søfarende; Special Hymns Seafarers Languages: Norwegian
TextPage scan

Min Sjæl, min Sjæl, lov Herren

Hymnal: K1893 #77 (1893) Lyrics: 1 Min Sjæl, min Sjæl, lov Herren, Og alt, hvad i mig er, hans Navn! Min Sjæl, min Sjæl, lov Herren, Glem ingen Ting af alt hans Gavn! Han, som din Synd udsletter Og læger dine Saar; Han, som dit Liv opretter, Naar du til Døden gaar; Han, som ny Kraft dig sender, Gjør Alderdommen ung; Han, som dig bær paa Hænder, Naar Tiden falder tung! 2 Sit Ord han lod os kjende, Og hans Velgjerninger vi veed. Barmhjertig uden Ende Og rig paa evig Miskundhed Han lader Vreden fare For dem, som gjøre Bod, Vil ingen Salve spare For Sorg og saaret Mod. Med Naaden sin og Trøsten Har han vor Angest stilt, Som Vesten er fra Østen Langt Synden fra os skilt. 3 Som sig en kjærlig Fader Miskunder over sine Smaa, Saa gjør vor Gud, og lader Op Naaden ny hver Morgen gaa. Han veed, vi ere ringe, Kun Støv og Aske vist, Ret som et Græs i Enge, En Urt, sin Blomst har mist. Naar Veiret hart paafalder, Da findes det ei meer, Saa gaar det med vor Alder, Vort Engelight er nær. 4 Men Guds Miskund alene Den bliver fast i Evighed Hos dem, ham trolig tjene, Hans kjære Børn og Menighed. Fra Himlens høie Sæde Han holder hellig Vagt. I Engle, som med Glæde Er Vidner til hans Magt. I Stærke, I, som fare At føre ud hans Bud, Og Jordens hele Skare Stat op og lover Gud! Topics: Til Slutning; Closing; Ved Skriftemaal; By Confession; 14 Søndag efter Trefoldigheds Fest Til Hoimesse; Fourteenth Sunday after Trinity Sunday High Mass; Særlige Salmer Kirke-Vilese; Special Hymns Church Dedication Languages: Norwegian
TextPage scan

Saalænge du har Maal og Mund

Hymnal: K1893 #78 (1893) Lyrics: 1 Saalænge du har Maal og Mund, Da siig Gud Lov af Hjertens Grund For alt det Gode, som mod dig Han gjør saa vel og faderlig: Ved ham du er, og frelst du gaar, Ved ham i Nøden du bestaar. 2 Saa tag, o Gud, i Varetægt Min Sjæl og Legem, Hus og Slægt! Skal Nød og Sygdom trykke mig, Min Gud, saa vil jeg se til dig; Dit Hjerte for min Bøn opluk, Men hør især mit sidste Suk! Topics: Til Slutning; Closing Languages: Norwegian
TextPage scan

O du min Immanuel

Hymnal: K1893 #79 (1893) Lyrics: 1 O du min Immanuel, Jesus! hvilken Himmel-Glæde Har du gjort min arme Sjæl Ved dit Blods den Purpur-Væde! Fienden tænkte, den var fast, Men hans træske Snare brast. 2 Jeg er i min Faders Skjød, Har hos Gud i Himlen hjemme, Der er Synd og der er Død Ikke mere at fornemme; Arven faar jeg vist og sandt, Har den Helligaand til Pant. 3 Gud ske Lov for Dag, der gaar! Gud ske Lov for Dag, der kommer! Dermed har vi Jubelaar, Og en evig, evig Sommer, Da det sidste Morgenskjær Er, Halleluja, os nær! 4 Op, min Sjæl, til Fryd og Sang, Flyde hellig Glædes-Taare, Hver Blodsdraabe Takkerklang Give, til jeg er paa Baare; Dig, som for os Kalken drak, Jesu, Jesu, evig Tak! Topics: Til Slutning; Closing; Troen til Guds Naade i Kristo; Faith in God's Grace in Christ; Søndag mellem Jul og Hyaarsdag; Sunday between Christmas and New Years; Sunday between Christmas and New Years; Første Søndag efter Paaske Til Aftensang; First Sunday after Easter For Evening Languages: Norwegian
TextPage scan

Herre Jesu Krist!

Hymnal: K1893 #80 (1893) Lyrics: 1 Herre Jesu Krist! Min Frelser du est, Til dig haaber jeg alene; Jeg tror paa dig, Forlad ikke mig Saa elendelig, Mig trøster dit Ord det rene. 2 Alt efter den Vilje, O Herre, mig stille, At jeg dig trolig kan dyrke; Du est min Gud, Lær mig dine Bud, Al min Tid ud Du mig i Troen styrke! 3 Nu vil jeg være, O Jesu kjære, Hvor du mig helft vil have, Jeg lukker dig ind I mit Hjerte og Sind, O Herre min, Med al din Naad og Gave! 4 Saa inderlig Forlader jeg mig Alt paa din Gunst og Naade, O Jesu sød, Hjælp mig af Nød For din haarde Død, Frels mig af alskens Vaade! 5 Al min Tillid Nu og al Tid Har jeg til dig, o Herre! Du est min Trøst, Dit Ord og Røst I al min Brøst Min Hjertens Glæde mon være. 6 Naar Sorgen mig trænger, Efter dig mig forlænger, Du kan mig bedst husvale; Den, du vil bevare, Han er uden Fare, Du mig forsvare, Dig monne jeg mig befale! 7 Nu veed jeg vist, Herre Jesu Krist, Du vil mig aldrig forlade; Du siger jo saa: Kald du mig paa, Hjælp skal du faa I al din Sorg og Vaade. 8 O give det Gud, Vi efter dine Bud Kunde os saa skikke tilsammen, At vi med dig Evindelig I Himmerig Kunde leve i Salighed! Amen. Topics: Til Slutning; Closing; I Nød og Fare; In Need and Danger; Kirken; The Church; Kjærlighed til og Længsel efter Gud; Love to and Longing for God; Jesus-Salmer; Jesus Hymns; Tillid; Trust; Ved Skriftemaal; By Confession; Første Søndag efter Hellig Tr0Kongers Dag Til Aftensang; First Sunday after Holy Three Kings Day For Evening; Tredie Søndag i Faste Til Hoimesse; Third Sunday in Lent High Mass Languages: Norwegian

Pages


Export as CSV