Text Results

‹ Return to hymnal
Hymnal, Number:k1893
In:texts

Planning worship? Check out our sister site, ZeteoSearch.org, for 20+ additional resources related to your search.
Showing 71 - 80 of 634Results Per Page: 102050
TextPage scans

Hvo Ører har, han høre til

Appears in 4 hymnals Lyrics: 1 Hvo Ører har, han høre til, Hvor Jesus paa os klager, Og Sæden af hans Haand ei spild, Men den til Hjerte tager! Se, Tiden gaar, Guds høst er nær Hvor Livsens Sæd ei saaet er, Der bli'r en øde Ager. 2 O Jesu, lad mit haarde Sind Dig vel beredet være, Paa det Guds Ord kan trænge ind, Og gode Frugter bære, Som følge med i Hobetal Til Himmerig, naar høstes skal, Dit Navn til Pris og Ære! Topics: Søndag Sexsagesima Til Høimesse; Sexagesima High Mass
TextPage scans

Hvo vil med til Himmerige?

Appears in 6 hymnals Lyrics: 1 Hvo vil med til Himmerige? Kommer, Jesus raaber nu, Kommer Fattige og Rige, Vender Hjerte, Sind og Hu Fra den arme Verden bort! Tiden er herefter kort, Her er mere at bestille End med Verdens Lyst at spille. 2 Har I drevet eders Dage Hen i Synd og Sikkerhed, Hvad vil det for Ende tage? Det gaar jo til Helved ned. Vender om, og søger Raad I en Hjertens Bedrings-Graad! Søger udi saadan Smerte Jesum ret af ganske Hjerte! 3 Dermed vandrer andeledes End den store Verdens Flok! Her skal kjæmpes, her skal bedes, Sagen er sakt vigtig nok; Hver en Lyst skal gribes fat, Som sig fast hos dig har sat, At den aldrig, aldrig mere Over Sjælen skal regjere. 4 Jesu Fodspor er alene Vei til Himlens Herlighed, Og hvo dette ei vil mene, Han af Gudsfrygt intet veed, Al hans Kunst og Visdoms Vei, Al hans Gjerning duger ei; Vil man Vei til Himlen vide, Da maa Verden først til Side. 5 Du maa vride dig og vende Her saa længe som du vil, Syndens Lyst maa have Ende, Ellers er Guds Naade spildt. Siger du, du veed det grant, Hvo der kunde kun saa sandt! Hen til Gud, om Kraft at bede, Han til Hjælpen straks er rede. 6 Kjender du, at det er nødigt Ret at bruge Naadens Tid, Og dog agter overflødigt Nu at bruge al din Flid, Saa er det Bevis kun paa, At du ei for Satan maa; Vil du da din Fiende lyde, Og det evigt hart fortryde? 7 Op, I Kristne, ser dog eder Ret i denne Verden for! Vaager, sukker, banker, leder Efter Jesu rette Spor! Gaar i denne Verden frem, Som det ret kan sømme dem, Der hvert Øieblik med Glæde Ferdig staar for Dom at træde! 8 Op, I Kristne, samler Kræfter, Fatter Mod i Barm og Bryst, Ret at følge Jesum efter, Ret at følge ham med Lyst! Holder eder til ham nær, Faar ham altid mere kjær, Elsker trolig eders Næste, Søger alt hverandres Bedste! 9 Kjender eders store Vaade I en grundig Ydmyghed! I vor Herres Jesu Naade Sænker eder ganske ned! Lægger uophørlig Vind Paa at have Jesu Sind, Hvad han gjorde, gjører efter! Han skal give Mod og Kræfter. 10 Er det ikke Tid at vandre? Evigheden er os nær; Beder! stræver med hverandre At formane hver især! Hid, I Store, hid I Smaa! Tager Jesu Kors kun paa! Følger alle, ingen svige, Hvo der vil til Himmerige! Topics: 2 Søndag efter Trefoldigheds Fest Til Høimesse; Second Sunday after Trinity Sunday High Mass; God's Call; Guds Kald; Fastelavens Søndag Til Hoimesse; Shrovetide Sunday High Mass; 20 Søndag efter Trefoldigheds Fest Til Hoimesse; Twentieth Sunday after Trinity Sunday High Mass
TextPage scans

Hvor deilig skal Guds Kirke staa

Appears in 7 hymnals Lyrics: 1 Hvor deilig skal Guds Kirke staa, Og i hans Aasyn Ynde faa, Naar alle Hjerter knytted' er Udi eet Sind og een Begjær: At elske ham og blive ved At vandre frem i Kjærlighed! 2 Hvad er vort Væsen, om vi ei Gaa Kjærligheds den rene Vei, Og broderlig hinanden vil Al velmeent Troskab byde til Med sligt et Hjerte og Attraa, Som Gud stod hos og saa derpaa? 3 Bort Vrede, Skjelsord, daarlig Harm! I bør ei hyses i dem Barm, Hvor Gud til Fred og salig Ro Vil, sin Velsignelse skal bo: Bort derfor alt, hvad skade kan Og hindre Enigheds Forstand! 4 Gid Tunge, Læber, Sind og Mund De kunde ret af Hjertens Grund Forsage Trædskhed, List og Svig, Og gjøre sig et Himmerig Udaf den søde Venskabs Fred Med hver Mand i Guds Kjærlighed! 5 Guds Øie ser dog al vor Daad, Vor Tanke, Paafund, Hjertens Raad; De Onde gaa ham ei forbi Paa deres Ondskabs skjulte Sti, Han ogsaa paa de Fromme ser, Al Hjælp og Naade han dem ter. 6 Min Sjæl, agt derfor lidet om Den Trusel, Had og Vrede, som Dig Verdens Børn kan lægge paa, Den skal saa snar en Vending faa, Gak du kun frem paa Fredens Vei, Og agt al Verdens Tummel ei! 7 O søde Gud, o gid jeg maa Mit Hjerte ved dig dannet faa, At du kan heliges i mig, Til jeg dig ser i Himmerig, Hvor hellig, hellig, hellig da Jeg synger med Halleluja! Topics: 5 Søndag efter Trefoldigheds Fest Til Aftensang; Fifth Sunday after Trinity Sunday For Evening; Opholdelsen; Kirken; The Church; Kjærlighed til og Længsel efter Gud; Kjærlighed til og Længsel efter Gud; Love to and Longing for God; Love to and Longing for God; Kjærlighed til Næsten; Love to the Almighty; Bønnen; Prayer; Haab og Længsel efter det Himmelske; Hope and Longing for the Heavenly; Frimodighed og Glæde; Mercy and Joy; 4 Søndag efter Trefoldigheds Fest Til Hoimesse; Fourth Sunday after Trinity Sunday High Mass; 15 Søndag efter Trefoldigheds Fest Til Aftensang; Fifteenth Sunday after Trinity Sunday For Evening; Særlige Salmer Missionen; Special Hymns Mission
TextPage scans

Hvor gaar du hen

Appears in 3 hymnals Lyrics: 1 Hvor gaar du hen, O søde Himmel-Søn? O Sjæleven, du hittes vel igjen For din Moders Sorg og Bøn! Du stunder did, hvor du kan Med Forstand Og Himmel-Visdom se, At Gud kan Ære ske. Verdens Visdom er kun Skarn, Mande-Vid kun morkent Garn For dig, lille Tolvaars-Barn. 2 O Jesu, som Forstod Forældres Ret, Og med dem kom saa lydig og saa from Til dit ringe Nazaret, Lær du mig saa, lyde Gud Og hans Bud, Forældre ogsaa med En ydmyg Kjærlighed, At jeg, som i Alder, maa Frem i Herrens Visdom gaa, Og din Naade evig faa! Topics: Første Søndag efter Hellig Tre-Kongers Dag Til Høimesse; First Sunday after Holy Three Kings Day High Mass; Særlige Salmer Kirke-Vilese; Special Hymns Church Dedication
TextPage scans

Hvor Gud mig fører, gaar jeg glad

Appears in 6 hymnals Lyrics: 1 Hvor Gud mig fører, gaar jeg glad, Han, ikke jeg, skal raade, Jeg kalder alle Tider, hvad Min Gud mig skikker Naade. Gud fører mig dog lige hjem, Thi gaar jeg altid trøstig frem, Og paa hans Hjerte lider. 2 Hvor Gud mig fører, vil jeg frid Hans Trofasthed bekjende, Og takke for den trange Sti, Som har saa fød en Ende; Hans allerbedste Vilje ske! Paa den jeg vil alene se I Livet og i Døden. 3 Hvor Gud mig fører, vil jeg mig Ham ganske overgive, Og synes Sagen underlig, Han veed dog nok at drive, Hvad han med mig nu fore har; Fra Moders Liv han ømt mig bar, Jeg er og ei min egen. 4 Hvor Gud mig fører, ei i Tro Og Haab mit Hjerte stille; I mig hans egen Kraft vil bo, Hvad kan mig fra ham skille? Thi fatter jeg et trøstigt Mod, Fordi Guds Vei er altid god, Ja vist den allerbedste. 5 Hvor Gud mig fører, vil jeg gaa, Om Foden skulde brænde, Kan jeg det forud ei forstaa, Tilsidst jeg dag skal kjende, At det er ene Trofasthed, Hvor han mig fører og op ned; Det er mit Trøstens Anker. Topics: Søndag efter Nyaar Til Høimesse; Sunday after New Years High Mass; I Nød og Fare; In Need and Danger; Kirken; The Church; Hengtvenhed i Guds Vilje; Hanging in the Will of God; Tillid; Tillid; Trust; Trust
TextPage scans

Hvor ilde dog af Synds Begjær

Appears in 4 hymnals Lyrics: 1 Hvor ilde dog af Synds Begjær Et Verdens Barn kan blindes! Den sande Visdom, Brødre, er At Jesu Venskab vindes, Og Mammon den kan bruges saa, Guds Venner glade mødes maa, Naar de i Himlen findes. 2 Veed og arbeid, og dig ei ængst, Om du skal betle, grave, Viid, Ærlighed den varer længst, Og skal sin Løn nok have; Men Lykken, som er kjøbt med Synd, Den er, forsandt at sige, tynd, Og dybt dens Tænder gnave. 3 Af syndesanket Guld og Gods Der Helved-Gnister sprager, Samvittigheden sidder hos Og Hjerte-Freden tager, Det arves ei i tredje Led, Men ærlight Brød i Ansigts Sved Som manna lifligt smager. 4 "Gjør Regnskab!" heder det engang. For den, som mindst det venter, Det lyder som en Rædselssang: "Inat din Sjæl jeg henter." Thi vælg idag det bedste Raad, Gak til din Gud med Bøn og Graad, Du haver ingen Renter! 5 O Herre Gud, som os i Haand Har lagt de Gaver dyre, Oplys os ved din Helligaand, At vi dem ret bestyre. Og gange i Husholdning din Med Sandheds søde Vennesind Og ei i Skalheds Syre! 6 O, væk os op, at vi med Flid Og friske Alvors-Tanker Maa bruge viselig vor Tid I Troskab, hvor i vanker, Og bære Hæders-Navnet ret Af Lysets Børn og Himlens Æt, Som i din Favn du sanker! Topics: 9 Søndag efter Trefoldigheds Fest Til Høimesse; Ninth Sunday after Trinity Sunday High Mass; Helliggjørelse og Fornyelse; Sanctification and Renewal
TextPage scans

Hvor kan du dog i Synden le

Appears in 6 hymnals Lyrics: 1 Hvor kan du dog i Synden le, Du lystoptendte Øie? Kan det, som føder evig Ve, Din Sjæl endnu fornøie? Forsvandt da al din Frygt for Gud, Al Eftertanke om hans Bud, Om Syndens Straf og Plage? 2 Betragt dit Liv, forsøm det ei, Giv Agt paa dine Gange! Er det at gaa paa Livets Vei, Naar du en Syndens Fange? Kan du vel tro, naar Jesus ser Dit Hjertes daarlige Begjær, At det ham kjært kan være? 3 Men ak, du tænker ei saa vidt, Du gjør hvad dig behager, Du løber ind i Synden frit, Som Lysten dig kun drager; Din onde Vilje viser Vei, Den følger du, og sanser ei, Hvad Ende det vil tage. 4 Du tænker aldrig ret paa Gud, Lad være Nød og Plage Dig kan vel ofte som et Skud Fra Verdens Aadsel jage; Ja, da vil du til Himlen, men Den Længsel synker snart igjen, Naar Trængselen er borte. 5 Din Andagt er en Mundfuld Veir Af dine kolde Læber, I Hjertet har du Verden kjær, Kun efter den du stræver; Hvad Satan skyder dig i Hu, Den Vei saa gjerne render du, Det er din Løbebane. 6 Og kommer dig en Rædsel paa Engang for Dommens Vrede, Det synes, som du vilde faa En Andagts Kuld og Hede, Da skal det faa en anden Skik; Men siig mig, din Forbedring, fik Man den da ret at skue? 7 Betænk dig dog, du sikre Sjæl, Lad Bedrings Taarer rinde! Saa skal og kan du meget vel Endnu Guds Hjerte finde. Beed! du skal blive vist bønhørt, Guds milde Hjerte let er rørt, Naar du det trofast mener. 8 Vend om til Gud! saa vil han sig Med Naade til dig vende, Hans Kjærlighed skal følge dig Til Livets sidste Ende; Men se dig for af ganske Hu, At du vil aldrig mere nu Din Lyst i Synden søge! 9 Og beed ham, at han ogsaa vil Selv Hjertet til sig drage, Selv give Lys og Naade til Den Vei igjen at tage, Som Jesus dig at sige veed, Følg ham i Troens Lydighed, Saa skal du ei fortabes. Topics: 14 Søndag efter Trefoldigheds Fest Til Aftensang; Fourteenth Sunday after Trinity Sunday For Evening; Synden; Sin; Kirken; The Church
TextPage scans

Hvor lifligt er det dog at gaa

Appears in 7 hymnals Lyrics: 1 Hvor lifligt er det dog at gaa Med Jesu Ord i Munde, Hans Liv og Død at tænke paa, Og paa hans Verk at grunde! 2 De Herrens to Disciple fik Stor Glæde, Trøst og Gammen, Der fra Jerusalem de gik Til Emmaus tilsammen. 3 Om Jesu Kors, hans Død og Grav Var deres Vandrings Tale, Som dem et Smerte-Minde gav, Det de ei kunde svale. 4 Men Jesus var dog i den Nød Saa ganske nær tilstede, Thi han, de tænkte være død, Var standen op med Glæde. 5 Dog Blindhed dem i Øine sad, At de ham ikke kjendte, Før han om sig hvert Skriftens Blad Til Grund-Forklaring vendte. 6 Du blev dag, Jesu, som de bad, Der det ad Aften lakked, Og blev saa kjendt den Tid, du sad, Tog Brød i Haand og takked. 7 Da kjendte de den Himmelglød, Som dem i Hjertet rørte, Der om sin Pinsel og sin Død Han Skriftens Ord udførte. 8 O Jesu, o du veed, jeg gaar, Din Pillegrim og Borger, I disse korte Verdens Aar Fuld af ti tusind Sorger! 9 Du er dog al mit Hjertes Ro, Min Trøst, min daglig Tale, O, lad din Aand mit Hjertes Bo Med al din Pinsel male! 10 Dig vandrer jeg saa gjerne med, Opstandne Jesu milde, Til Himlen jeg i dine Fjed Saa gjerne følges vilde. 11 O, følg dog med! jeg slipper ei, O, drag mig, naar jeg ikke Saa fyrig er paa Himlens Vei, Hvor Torner Foden stikke! 12 Maaske min Aftenstund er nær I Ungdom eller Alder, O, bliv dog hos mig, favn mig her, Naar jeg ved Døden falder! 13 Saa skal jeg da, o Jesu, der Dig og din Fader kjende, O, gid da kun min Vandrings Ferd Var kommen vel til Ende! Topics: Anden Paaskedag Til Høimesse; Second Easter Day High Mass
TextPage scans

Hvor lystelig og yndig

Appears in 6 hymnals Lyrics: 1 Hvor lystelig og yndig Er deres Fødders Lyd, Som i Guds Ærind syndig Udraabe Fred og Fryd For dem, som er i Vaade Og føle Syndens Byld, At Gud dem byder Naade For Jesu Pines Skyld! 2 Den Lov, som Gud har givet, Er vel et helligt Bud, Men giver ingen Livet, Gjenføder ei til Gud. Naar vi den Gift fornemmer Af Kjødets onde Lyst, Og Satan Hjertet klemmer Veed Loven ingen Trøst. 3 Den vil, at Sjælen efter Guds Vilje fuldt skal gaa, Dog dertil ingen Kræfter Hos Loven er at faa; Den siger, vi skal høre Den Gud, som os har skabt, Men Evne det at gjøre, Har Sjælen ganske tabt. 4 Den Syndere kan vække Med sine Tordenslag, Samvittigheden skrække Med Dommens store Dag, Hvordan Guds Vrede brænder, Naar den er overtraad; Men naar man dette kjender, Veed Loven ingen Raad. 5 Saa tager da, I Arme, Det Ord i Hjertet ind, At Gud vil sig forbarme Med meer end Faders Sind, Og gjøre eder rene I Jesu dyre Blod, Og Livets Kraft forlene I eders Hjerte-Rod! 6 Gud, som os skulde straffe, Har selv udi sin Søn Os Redning villet skaffe, Da Syndens beeske Løn Blev lagt paa Jesu Hjerte, Da han for Verdens Flok Leed Dødens haarde Smerte, Det var Betaling nok. 7 Nu er vor Gud forsonet Og al vor Skyld forladt, Vor Jesus han er kronet Og Gud ved Siden sat, Og Satan han maa høre Den Sag med Skjæmsel paa, Hvad vil han os nu gjøre? Ham kan han ikke naa. 8 I Kristo fri vi blive Fra Lovens Torden-Sky, Gud vil i Hjertet give Sit eget Sind paany; Hans Aand vil Hjertet sette I Kjærlighedens Brand, Og al vor Vandring rette Til Himlens Frydeland. 9 Den Naade vil jeg prise Til Døden inderlig, I Gjerning vil jeg vise, Hvad Gud har gjort mod mig; Jeg vil ham evig tjene, Og den Retfærdighed, Han vilde mig forlene, Er al den Pryd, jeg veed. Topics: 13 Søndag efter Trefoldigheds Fest Til Aftensang; Thirteenth Sunday after Trinity Sunday For Evening; Evangelium; The Gospel; Bønnen; Prayer; Tillid; Trust
TextPage scans

Hvor salig er den lille Flok

Appears in 6 hymnals Lyrics: 1 Hvor salig er den lille Flok, Som Jesus kjendes ved! I ham, sin Frelser, har den nok Nu og i Evighed. I Kjærlighed, i Haab og Tro Den vandrer her og hist skal bo Med ham, naar Haab og Tro forgaar, Men Kjærlighed bestaar. 2 Min Jesus, er jeg en af dem? Vil du mig kalde din? Staar jeg for dig som hine Fem Med Lys i Lampen min? O lad mig ei til Hvile gaa, Før jeg herom kan Vished faa, Før du kan faa det Svar af mig: Du ved, jeg elsker dig. 3 Og maatte det med Graad end ske, At saadant Svar jeg gav, Saa vil du naadig til mig se, Og tørre Taaren af! Ja, naar kun du, som al Ting veed, Hos mig kan finde Kjærlighed, Og kjende mig iblandt din Flok Som din, saa har jeg nok. Topics: Til Slutning; Closing; Guds Kald; God's Call; God's Call; Guds Kald; Kjærlighed til og Længsel efter Gud; Love to and Longing for God; Selveprøvelse; Guds Lov og Pris; 1 Søndag efter Trefoldigheds Fest Til Aftensang; First Sunday after Trinity Sunday For Evening; 18 Søndag efter Trefoldigheds Fest Til Aftensang; Eighteenth Sunday after Trinity Sunday For Evening; 26 Søndag efter Trefoldigheds Fest Til Aftensang; Twenty-sixth Sunday after Trinity Sunday For Evening

Pages


Export as CSV