So far in 2023, 13 million people from 200-plus countries around the world have benefitted from the Hymnary website! Thank you to all who use Hymnary.org and all who support it with gifts of time, talent and treasure. If you feel moved to support our work today with a gift of any amount and a word of encouragement, we would be grateful. You can donate online at our secure giving site. Or, if you'd like to make a gift by check, please send it to: Hymnary.org, Calvin University, 3201 Burton Street SE, Grand Rapids, MI 49546. May the hope, love, joy and peace of Advent be yours this day and always.

Your donation:
$

Instance Results

‹ Return to hymnal
Hymnal, Number:k1893
In:instances

Planning worship? Check out our sister site, ZeteoSearch.org, for 20+ additional resources related to your search.
Showing 81 - 90 of 634Results Per Page: 102050
TextPage scan

Jesum Jesum, Jesum sigter

Hymnal: K1893 #81 (1893) Lyrics: 1 Jesum, Jesum, Jesum sigter Alt mit Hjertes Ønske til, Og sig hermed sterkt forpligter, At jeg vil, hvad Jesus vil; Hjertet i ham glad og stil' Raaber: Herre, som du vil! 2 Han den ene er og bliver, Som jeg elsker idelig, Jesus er det, som jeg giver, Hvad han haver givet mig. Har dit Blod slukt Vredens Ild, O saa før mig, som du vil! 3 Synes noget mig at nytte, Og det ei behager dig, O saa lad det fra mig flytte, Giv kun, hvad der tjener mig; Intet andet paa mig spild, Giv mig dig, og hvad du vil! 4 Og fuldfør din gode Vilje I og ved meg Nat og Dag, Saa skal ingen Nød mig skille Fra at elske dit Behag; Hjertet lægger dette til Midt i Døden som du vil! 5 Jesu, det er meer end meget, At jeg dig til Gave fik; Tag mit Hjerte som dit eget, Sæt det i den rette Skik, At jeg altid frist og mild Raaber: Herre, som du vil! Topics: Til Slutning; Closing; Hengtvenhed i Guds Vilje; Hanging in the Will of God; Guds Lov og Pris Languages: Norwegian
TextPage scan

Hvor salig er den lille Flok

Hymnal: K1893 #82 (1893) Lyrics: 1 Hvor salig er den lille Flok, Som Jesus kjendes ved! I ham, sin Frelser, har den nok Nu og i Evighed. I Kjærlighed, i Haab og Tro Den vandrer her og hist skal bo Med ham, naar Haab og Tro forgaar, Men Kjærlighed bestaar. 2 Min Jesus, er jeg en af dem? Vil du mig kalde din? Staar jeg for dig som hine Fem Med Lys i Lampen min? O lad mig ei til Hvile gaa, Før jeg herom kan Vished faa, Før du kan faa det Svar af mig: Du ved, jeg elsker dig. 3 Og maatte det med Graad end ske, At saadant Svar jeg gav, Saa vil du naadig til mig se, Og tørre Taaren af! Ja, naar kun du, som al Ting veed, Hos mig kan finde Kjærlighed, Og kjende mig iblandt din Flok Som din, saa har jeg nok. Topics: Til Slutning; Closing; Guds Kald; God's Call; God's Call; Guds Kald; Kjærlighed til og Længsel efter Gud; Love to and Longing for God; Selveprøvelse; Guds Lov og Pris; 1 Søndag efter Trefoldigheds Fest Til Aftensang; First Sunday after Trinity Sunday For Evening; 18 Søndag efter Trefoldigheds Fest Til Aftensang; Eighteenth Sunday after Trinity Sunday For Evening; 26 Søndag efter Trefoldigheds Fest Til Aftensang; Twenty-sixth Sunday after Trinity Sunday For Evening Languages: Norwegian
TextPage scan

Jeg takker Gud, min kristen Tro

Hymnal: K1893 #83 (1893) Lyrics: 1 Jeg takker Gud, min kristen Tro Den er saa kjært et Stykke, Al Tid, jeg skal i Verden bo, Den er mit Hjertes Smykke, Og gjemt som Arveguld i Skrin, Til selv han kommer, Herren min, Da lyser op min Lykke! 2 Thi den, som paa gud Fader tror, Han frygter ingen Fare, Han veed, han faar sit Brød paa Bord, Gud vil ham vel bevare, Han ejer Trøst i al sin Nød, Og Hjælp i Usseldom og Død; De Tider rinde snare. 3 Og den, som ret paa Kristum tror, Han er Guds Barn det kjære, Har Syndsforladelse og bor Med Fred, hvor det skal være, Mod sine Brødre er han mild, Og vil for dem, som fare vild, En Hjælper gjerne være 4 Og Troen paa Gud Helligaand Hun trøster den, som strider, Hun veed, at Satans Magt og Baand Skal brydes dog omsider, Og at i os Guds Riges Sag Fuldkommes skal til Kristi Dag, Saa frem med Gud det skrider. 5 Saa gaa Guds Børn til Paradis, Det er en Vei saa vakker, Der synger Himlens Hær Guds Pris, Og lover ham og takker, Med dem vil vi af Hjertens Grund Paa Reisen takke al den Stund, Helft nu mod Aften lakker. Topics: Til Slutning; Closing; Troens Bekjendelse; Confession of Faith; Guds Lov og Pris; 18 Søndag efter Trefoldigheds Fest Til Aftensang; Eighteenth Sunday after Trinity Sunday For Evening; 22 Søndag efter Trefoldigheds Fest Til Aftensang; Twenty-second Sunday after Trinity Sunday For Evening Languages: Norwegian
TextPage scan

Det lakker nu ad Aften brat

Hymnal: K1893 #84 (1893) Lyrics: 1 Det lakker nu ad Aften brat, Bliv hos os, Herre, Dag og Nat, Lad Ordets Lys, din Lampe skjøn, Uslukket fryde os i Løn! 2 Vor Tid er ond, som bedst du veed, Giv du vor tro Bestandighed, Saa aldrig vorder os fravendt Dit Guddoms Ord og Sakrament! 3 Ophold din Kirke, Jesu sød, Trods al vor Kulde, Søvn og Død, Saa trindt om Lande Ordet dit Kan flyve fort, og lyde frit! 4 O Gud, hvor gaar det daarlig til! Nu Fienden har paa Jord sit Spil; Saa er din Kirke i Forfald, Paa Sekter meer veed Ingen Tal. 5 Nedstød de sterke Aanders Trop, Som høit i Luften sværmer op! Thi ellers gammel Kristen-Tro For Lærdom ny faar aldrig Ro. 6 Det gjælder dog, o Herre Krist, Vor Ære ei, men din forvist, Staa derfor med din lille Flok, Som i dit Ord har evig nok! 7 Ja, Ordet af din egen Mund, Det er vort Skjold og Kirkens Grund, O lad derved, hvad saa end brast, Til Døden tro os holde fast! 8 Gud, lad os leve af dit Ord Hver Dag, vi se paa denne Jord, Og gaa med det fra Graadens Dal Til dig i Himlens Glædesal! Topics: Til Sluting; Closing; Guds Lov og Pris; Femte Søndag efter Hellig Tre-Kongers Dag Til Hoimesse; Fifth Sunday after Holy Three Kings Day High Mass; 8 Søndag efter Trefoldigheds Fest Til Hoimesse; Eighth Sunday after Trinity Sunday High Mass Languages: Norwegian
TextPage scan

O hellige Treenighed

Hymnal: K1893 #85 (1893) Lyrics: 1 O hellige Treenighed, Du Lys, som ei af Nedgang veed! Din Sol er slukt, lad i vort Sind Dit Guddoms Lys gaa saligt ind! 2 Din Lov er aarle os i Mund, Og yndmyg Bøn om Aftenstund, Igjennem Tiden tung og trang Dig priser, Gud, vor arme Sang. 3 Gud Fader evig Ære ske, Guds Søn, som vilde til os se, Gud Helligaand, vor Trøst og Fred, Lov, Tak og Pris i Evighed! Topics: Til Slutning; Closing; Guds Lov og Pris; Trefoldigheds Fest Til Aftensang; Trinity Sunday For Evening; Særlige Salmer Aften; Special Hymns Evening Languages: Norwegian
TextPage scan

Ordets Lærdom, Bøn og Sang

Hymnal: K1893 #86 (1893) Lyrics: 1 Ordets Lærdom, Bøn og Sang Er i Herrens Navn til Ende, Gud ske Lov for denne Gang Vi hans Naade kunde kjende! Han sin Rigdom har oplukket, Og vor Tørst og Hunger slukket. 2 Vi gaa hjem, hver til sit Hus, Af Guds gaver glad og mætte, Der vil vi Guds Naades Lys Paa en Lysestage sætte, Saa vi alle til Guds Ære leve efter det, vi lære! 3 Nu vor Udgang af din Dør, Som vor Indgang, Gud bevare! Satans List til intet gjør, Følg os, Herre, hvor vi fare! Lad os, naar vort Løb er omme, Frelst til dig i Himlen komme! Topics: Til Slutning; Closing Languages: Norwegian
TextPage scan

O salig den, Guda Ord har hørt

Hymnal: K1893 #87 (1893) Lyrics: 1 O, salig den, Guds Ord har hørt, Bevaret og til Nytte ført! Han daglig Visdom lærte; Fra Lys til Lys han vandre kan, Og har i Livets Prøvestand En Salve for sit Hjerte Mod al sin Nød og Smerte. 2 Guds Ord det er min rige Skat, Min Sol i Sorgens mørke Nat, Mit Sværd i Troens Krige; Guds Finger selv i Ordet skrev Min Barne-Ret, mit Arve-Brev; Den Skrift skal aldrig svige: Kom, arv et evigt Rige! 3 Jeg gik som til et dækket Bord Idag og Hørte herrens Ord, Og Sjælen sanked Føde. Gid Troen derved vokse saa, At Troens Frugt ei favnes maa Naar jeg for ham skal møde, Som for os alle døde! Topics: Til Slutning; Closing; Tredie Søndag i Faste Til Hoimesse; Third Sunday in Lent High Mass Languages: Norwegian
TextPage scan

Udi din Haand, o Fader blid

Hymnal: K1893 #88 (1893) Lyrics: 1 Udi din Haand, o Fader blid Jeg lægger nu til evig Tid Min arme Sjæl, og hvad jeg har, Tag du det alt i dit Forvar! 2 Min Sjæl og Liv dit Eie er, Det veed du selv, o Herre kjær, Hvad dit er, hegner du omkring, Thi frygter jeg for ingen Ting. 3 I dig er jeg af Hjertet glad, Du er min Trøst dit Ord min Mad, Til Hjælp i al min Usseldom Du kommer, som du altid kom. 4 Det er min Tro, o Fader blid, Hjælp, at jeg bli'r derved al Tid, Ifra dit Barn du aldrig vig, At jeg maa arve Himmerig! Topics: Til Slutning; Closing; Hengtvenhed i Guds Vilje; Hanging in the Will of God; Særlige Salmer Mødres Kirkegang; Special Hymns Church Languages: Norwegian
TextPage scan

Tag nu o Herre, nøie vare

Hymnal: K1893 #89 (1893) Lyrics: 1 Tag nu, o Herre, nøie vare Paa Kirkens Fred og Rolighed, Dit Aasyns Sol lad den opklare, Naar Mørket det vil falde ned; Lad Lyset aldrig blive slukt, Og Naadens Dør ei heller lukt! 2 Vort Fædreland vi ei vil glemme, Gud lade Troskab, Fred og Ret I vore Tider sammenstemme, Op gjøre alt det Tunge let, Lad hver Mand i din Skygge bo, Din Sæd med Frugt os overgro! 3 For hver en Kristen, vel til Mode, For hver en Syg og Sørgefuld Jeg falder Gud med Bøn til Fode, Som er barmhjertig, tro og huld; Han hjælpe hver ubi sit Sted, Og mig og alle Mine med! Topics: Til Slutning; Closing; Kirken; The Church; Femte Søndag efter Hellig Tre-Kongers Dag Til Hoimesse; Fifth Sunday after Holy Three Kings Day High Mass Languages: Norwegian
TextPage scan

Vor Herre Gud og Skabermand

Hymnal: K1893 #90 (1893) Lyrics: 1 Vor Herre Gud og Skabermand, Velsigne os i alle Land, Han vende selv sig naadig hid, Bevare os til evig Tid! 2 Vor Herre Gud og Frelser kjær, Lad lyse over hver især Sit Ansigts klare Lys og Skin, Og give os al Naaden sin! 3 Vor Herre Gud og Trøster sød, Sit Aasyn Løste paa vor Nød, Han skue kjærlig til os ned, Og give os en evig Fred! 4 Velsign os, Gud, vor Fader god, Velsign os, Jesu, for dit Blod, Gud Helligaand, al Verden om Velsign den hele Kristendom! 5 Gak hen velsignet af din Gud, Udvalgte Jesu kristi Brud! Gak hen med Fred og Glædesang, Gud er med dig paa al din Gang. 6 Velsignet eders Udgang vær, Velsignet eders Indgang her, Velsignet udi Lys og Løn Ved Jesum Krist, Guds kjære Søn! 7 Han fører os, vor Frelsermand, Hjem til vort rette Fædreland, Der skal vi glædes bedre da, Staar op, kom lad os gaa herfra! Amen. Topics: Til Slutning; Closing Languages: Norwegian

Pages


Export as CSV