Instance Results

‹ Return to hymnal
Hymnal, Number:k1893
In:instances

Planning worship? Check out our sister site, ZeteoSearch.org, for 20+ additional resources related to your search.
Showing 91 - 100 of 634Results Per Page: 102050
TextPage scan

Herre, signe du og raade

Hymnal: K1893 #91 (1893) Lyrics: Herre, signe du og raade Og bevare nu os vel, Herre, lad dit Aasyns Naade, Altid lyse for vor Sjæl! Herre Gud, dig til os vend, Og din Fred os alle send! Fader, Søn og Aand tilsammen Være med os alle! Amen. Topics: Til Slutning; Closing Languages: Norwegian
TextPage scan

Fred til Bod for bittert Savn

Hymnal: K1893 #92 (1893) Lyrics: 1 Fred til Bod for bittert Savn Gav os Gud i Jesu Navn, Fred o kjøbte med sit Blod, Fred os Jesus efterlod, Kristendom er i en Sum Fredens Evangelium. 2 Fred er Kirkens Velkomst-Ord Og Farvel paa denne Jord. I vor Daab det til os lød, Skal gjenlyde i vro Død: Fred med eder, Herrens Fred Nu og i al Evighed! Topics: Til Slutning; Closing Languages: Norwegian
TextPage scan

Saa vil vi nu sige hverandre Farvel

Hymnal: K1893 #93 (1893) Lyrics: 1 Saa vil vi nu sige hverandre Farvel, Og ønske: Guds Fred over eder! Guds Fred med os alle om Morgen og Kveld, Saa mange som hjertelig beder, At Kristus, Guds Søn, Maa være vor Løn, Naar vi skal af Verden udvandre! 2 O hjælp os Gud Fader, o hjælp os Guds Søn, Saa glade vort Løb vi fuldende! Gud Helligaand, himmelske Trøster i Løn, Lad Kjærligheds Luerne brænde, At vi kan med Lyst Og Mod i vort Bryst Saa kjæmpe, at Kronen vi vinde! Topics: Til Slutning; Closing Languages: Norwegian
TextPage scan

O tænk, naar engang samles skal

Hymnal: K1893 #94 (1893) Lyrics: 1 O tænk, naar engang samles skal De Frelstes Menighed Af alle Folkeslegters Tal I Himlens Herlighed! I Himlens Herlighed! 2 O tænk, naar Herrens Vidnehær, Hans Tjenere paa Jord, De Millioner møde der, Som hørte deres Ord! Som hørte deres Ord! 3 O tænk dog, hvilken Jubellyd– En Strøm af Kjærlighed! Tænk, hvilken Tak og Pris og Fryd Og Salighed og Fred! Og Salighed og Fred! 4 O Gud, hvad er din Naade stor! Os alle til dig drag, At vi kan staa blandt Frelstes Kor Paa denne Høitidsdag! Paa denne Høitidsdag! Topics: Til Slutning; Closing; Kirken; The Church; Herliggjørelsen; Glorification; Tredie Søndag efter Hellig Tre-Kongers Dag Til Hoimesse; Third Sunday after Holy Three Kings Day High Mass; Femte Søndag efter Hellig Tre-Kongers Dag Til Hoimesse; Fifth Sunday after Holy Three Kings Day High Mass; 17 Søndag efter Trefoldigheds Fest Til Aftensang; Seventeenth Sunday after Trinity Sunday For Evening; Særlige Salmer Præste Vielse; Special Hymns Ordination; Særlige Salmer Missionen; Special Hymns Mission Languages: Norwegian
TextPage scan

Op, thi Dagen nu frembryder

Hymnal: K1893 #95 (1893) Lyrics: 1 Op, thi Dagen nu frembryder, Som den hele Verden fryder! Op, thi Naadens gyldne Aar Frem med Lys og Glæde gaar, Som de Gamle før saa saare Ventede med Længsels Taare! Halleluja, Halleluja! 2 Den, som mange Majestæter, Fromme Fædre og Profeter Har tilforen villet se, Og det dog ei kunde ske, Han til os saa kjærlig kommer, O, en yndig Naades Sommer! Halleluja, Halleluja! 3 Den, som Abraham var lovet, Menighedens Liv og Hoved, Jakobs Krone, Sol og Lyst, Alle Folkes Haab og Trøst, Fandt sig hos os ind omsider, Sagtelig til Zion rider. Halleluja, Halleluja! 4 Her er han, som vil fuldføre, Hvad hans Fader bød at gjøre, Han vil gjøre Sagen god Med sit dyrebare Blod, Pint, foragtet, ilde saaret, Sanke det, som vor forloret. Halleluja, Halleluja! 5 Nu maa Skyggen bort sig vende, Og det Billedverk faa Ende; Hvad behøves Offer meer? Jesus et fuldgyldigt er. Hvad har Pagtens Ark at sige? Her er Naadens rette Rige. Halleluja, Halleluja! 6 Moses' Rige nu ophører, Kristi Friheds Aand os fører, Borte er den Trældoms Frygt; Hvo Guds Naade ret har søgt, Kan nu fuldt sig dertil fryde, Barnefriheds Stand at nyde. Halleluja, Halleluja! 7 Nu er Forhæng sønderrevet, Aabnet os en Indgang blevet, I Guds Helligdom at gaa, For ham uden Frygt at staa; Han, som Verdens Lys er blevet, Nattens Mørkhed har fordrevet. Halleluja, Halleluja! 8 Derfor, Zion, op at sjunge, Og velsigne denne Konge! Byd du ham dit Hjerte til, Du er Brud med dig han vil Riget dele: lad dig føre Ham til Offer, lad dig høre! Halleluja!, Halleluja! Topics: Første Søndag i Advent Til Høimesse; First Sunday in Advent High Mass; 12 Søndag efter Trefoldigheds Fest Til Aftensang; Twelfth Sunday after Trinity Sunday For Evening Languages: Norwegian
TextPage scan

Fryd dig, du Kristi Brud

Hymnal: K1893 #96 (1893) Lyrics: 1 Fyrd dig, du Kristi Brud Imod din Herre Gud! Forhaanden er hans Naade, Som dig Profeten spaade. Hosianna, Hæder og Ære Skal denne vor Konning være! 2 Gak ud af dit Paulun, Og se et glæd'ligt Syn: Her rider Ærens Konning, Glæd dig, du Zions Dronning! Hosianna, Hæder og Ære Skal denne vor Konning være! 3 Et Asen hannem bær Som dog en Herre er, Hans Pragt er saare ringe, Dog kan han Døden tvinge. Hosianna, Hæder og Ære Skal denne vor Konning være! 4 Sagtmodelig og god I Sind og saa i Mod Han Naade har at føre, Den skal hans Brud tilhøre. Hosianna, Hæder og Ære Skal denne vor Konning være! 5 Lad op din Port saa vid, Kristus ind til dig rid! Han agter dig at gjæste, Din Salighed til Bedste. Hosianna, Hæder og Ære Skal denne vor Konning være! 6 Strø Grene paa hans Vei, Spar dine Klæder ei, Alt Folket bær Palmer, Og synger aandlige Salmer! Hosianna, Hæder og Ære Skal denne vor Konning være! 7 Umyndig' Børn og smaa Skal gjøre ligesaa, Den ganske hele Skare Skal synge uden Fare: Hosianna, Hæder og Ære Skal denne vor Konning være! Topics: Første Søndag i Advent Til Høimesse; First Sunday in Advent High Mass Languages: Norwegian
TextPage scan

Gjør Døren høi, gjør porten vid!

Hymnal: K1893 #97 (1893) Lyrics: 1 Gjør Døren høi, gjør Porten vid! Den Ærens Konge kommer hid, Han hersker over alle Land, Og er al Verdens Frelsermand. 2 Retfærdig kommer han herned, Og byder Fred og Salighed, Sagtmodig fremmer han sin Agt, Og herske vil med Miskunds Magt. 3 Han raaber ud et Naadens Aar, Vor Nød ved ham en Ende faar, Derfor af Længselsfuldes Tal En Glædesang ham møde skal. 4 O vel det Land, det Hus den Gaard, Hvor denne Mand for Styre staar! O vel det Hjerte Sjæl og Sind, Hvor denne Konge drager ind! 5 Han er den rette Glædes Sol, Som lyser fra Guds Naadestol, Ved ham, Guds Søn, det lysne maa Udi vort Hjertes mørke Vraa. 6 Gjør Døren høi, riv Stængsel ned, I Hjerte Rum for ham bered, Saa kommer Ærens Konge sterk, Og fremmer i dig alt Guds Verk. 7 Mit Hjertes Dør jeg aabner dig, O Jesu, vig hid ind til mig! Og ved din Naade lad det ske At jeg din Venlighed maa se! 8 Ja, ved din Helligaand det gjør, Vi daglig aabne dig vor Dør, Og dig os kun til Frelse veed Velsignet i al Evighed! Topics: Første Søndag i Advent Til Høimesse; First Sunday in Advent High Mass Languages: Norwegian
TextPage scan

Hvorledes skal jeg møde

Hymnal: K1893 #98 (1893) Lyrics: 1 Hvorledes skal jeg møde Og favne dig, min Skat? Du skjønne Morgenrøde Mod al min Jammers Nat! Min Jesu, siig, hvorledes Mit arme Hjerte skal Opsmykkes og bevares Dig til en Brudesal? 2 Dit Zion Palmer svinger Til evig Seiers Tegn Og Glædens Tone klinger I Naadens blide Egn. Mit Hjerte dig til Ære Skal grønnes som en Skov, Og alt mit Liv skal være Din Kjærlighed til Lov. 3 Hvor har du, milde Hjerte, Dog ingen Møie spart, At dæmpe al den Smerte, Som klemte mig saa hart! Da jeg i Mørkheds Sæde Og Dødens Skygger sad, Da kom du selv, min Glæde, Og gjorde mig saa glad. 4 Jeg laa i Baand og Fængsel, Du førte mig herud; Jeg stod i Spot og Trængsel Da tog du mig til Brud; For mig at saa ophøiet, Du bar min Skam og Brøst; Hvad du saa tungt har pløiet, Er mig en evig Høst. 5 Ei andet fra dit Rige Har draget dig herned, End din den uden Lige Bundløse Kjærlighed, Hvormed du vilde drage Al Verden til dit Bryst, Og vende al dens Plage Til Herlighed og Lyst. 6 Kom, bange Sjæl, at skrive Dig det i Hjertet ind, Lad denne Glæde drive Ingjennem Sjæl og Sind: At Hjælpen er tilstede, At Jesus selv er her; Han vil dig trøste, glæde Og altid have kjær. 7 Du tør ei heller klage, At du ham ei kan faa, Han kommer selv at tage Dig ud af Jammers Vraa, Han kommer selv, han kommer, At dæmpe al din Ve, Og gjør en liflig Sommer Af al din Trængsels Sne! 8 Du tør og ei forskrækkes For dine Synders Tal, Af Jesus de tildækkes Og dig forlades skal; Han kommer fuld af Naade Til arme Synd'res Trøst, At dæmpe deres Vaade, Som føle deres Brøst. 9 Lad dig kun ikke true Af Satans List og Mord, Din Jesus kan ham kue, Det koster kun et Ord; Han gaar med dig i Striden Med Konge-Magt og Mod, Al Magt mod hans er liden, Og daaner for hans Fod. 10 Tilsidst han og skal komme At give hver sin Deel, De Onde Dødsens Domme, De gode Himlen heel. Ak kom, vor Sol og Glæde, Kom hent din lille Flok Til Himlens Brudesæde! Saa har den Glæde nok. Topics: Første Søndag i Advent Til Høimesse; First Sunday in Advent High Mass; Jesus-Salmer; Jesus Hymns Languages: Norwegian
TextPage scan

O store Konge, Davids Søn

Hymnal: K1893 #99 (1893) Lyrics: 1 O store Konge, Davids Søn, Min Brudgom skjøn, Kom, lad dig her indbede! For dig mit Hjertes Hus og Dør Nu meer end før Staar aaden og tilrede. Ved Komme din Dør Sorgen min, Vor Sjæle-Nød, Ja Synd og Død Du ene kan adsprede. 2 Af, træd til mig! jeg mod dig gaar, Se Viljen staar Beredt, dig Aag at bære! Dit Aag er sødt, din Byrde let, Gjør aldrig træt, Jeg kan dig ei undvære! Hvad jeg formaar, Til Rede staar, Min Sjæl og Aand, Min Mund og Haand Dig lyster høit at ære. 3 O Morgenstjerne, inderlig Nu længes mig, At du dog vil oprinde, Og dig med mig i Syndens Nat, Min ene Skat, Af Kjærlighed forbinde! Til Armodsdom, O Jesu, kom! Til mig indrid, Du min Tillid, Og lad dig hos mig finde! 4 Jeg mine Kviste for dig strør, Dig bedre bør, Dig sømmer Oljegrene, For Seir og Fred dit Budstab er, Dermed du her Mig ogsaa vil forlene, Din Kjærlighed Dog dig herned, At du min Sjæl Af Hjertet vel Evindelig vil mene. 5 Nu Hosianna, Davids Søn! Min Deel og Løn, For dig sig Jorden bøie! Høilovet udi Evighed Den, som med Fred Sig hid til os vil føie! Som i vor Nød Fra Faders Skjød Kom os til Gavn I Herrens Navn, Hosianna i det Høie! Topics: Første Søndag i Advent Til Høimesse; First Sunday in Advent High Mass Languages: Norwegian
TextPage scan

Gud Faders Søn enbaarne

Hymnal: K1893 #100 (1893) Lyrics: 1 Guds Faders Søn enbaarne Af Evighedens Aar, Den af hans Hjerte kaarne Til sødest Frelser vor, Han er den Morgenstjerne, Oplyser os saa gjerne Med sit Miskundheds Ord. 2 For os et Menn'ske vorden I sidst Verdens Tid, Tvert mod Naturens Orden Fød af en Jomfru frid, Han Djævelen har lænket, Os Himmerige stjænket, Alt med dit evig' Liv. 3 O Kriste, du os give, Vi maatte ret forstaa, I kristen Tro forblive, Og dig nu tjene saa, Vort Hjerte maatte smage Din Sødhed alle Dage, Og tørste dig at faa! 4 Du stande skal for Styre Med Guddoms Magt paa Jord, Og raader alt med dyre Og sterke Guddoms Ord: Dit Lys i os optænde, Vort Hjerte til dig vende, Og sluk vor Vantro stor! 5 Du tugte os med Gode, Styrk os i Naaden saa, At fri fra Helveds Vaade, Guds Børn vi blive maa, At vi her aldrig mere End Kristi Ord begjære, Falsk Lærdom plat forsmaa! 6 Lad alle Synder slukne, Tag Ondskab af vor Hu, Den gamle Adam drukne, Den ny maa leve nu! At ind til dig vi stræve, Os selv ei længer leve, Men lev i os kun du! Topics: Første Søndag i Advent Til Høimesse; First Sunday in Advent High Mass; Mariæ Bebudelses Dag Til Aftensang; Annunciation For Evening; 18 Søndag efter Trefoldigheds Fest Til Hoimesse; Eighteenth Sunday after Trinity Sunday High Mass Languages: Norwegian

Pages


Export as CSV