So far in 2023, 13 million people from 200-plus countries around the world have benefitted from the Hymnary website! Thank you to all who use Hymnary.org and all who support it with gifts of time, talent and treasure. If you feel moved to support our work today with a gift of any amount and a word of encouragement, we would be grateful. You can donate online at our secure giving site. Or, if you'd like to make a gift by check, please send it to: Hymnary.org, Calvin University, 3201 Burton Street SE, Grand Rapids, MI 49546. May the hope, love, joy and peace of Advent be yours this day and always.

Your donation:
$

Instance Results

‹ Return to hymnal
Hymnal, Number:k1893
In:instances

Planning worship? Check out our sister site, ZeteoSearch.org, for 20+ additional resources related to your search.
Showing 1 - 6 of 6Results Per Page: 102050
TextPage scan

O Herre Gud! din Sol saa skjøn

Author: Magnus B. Landstad; Nicolaus Hermann Hymnal: K1893 #493 (1893) Person Name: Magnus B. Landstad Lyrics: 1 O Herre Gud! din Sol saa skjøn Den skinner over Menn'skens Kjøn, Og lyser i al Verdens Egn, Du vander Jorden og med Regn. 2 Det dugger over Berg og Dal, Da gror der Urter uden Tal, Du giver Korn og Kjerne god, At vi maa være ved godt Mod. 3 Thi bede vi dig, Fader kjær, Din Miskund være hos os her, Bevar al Grøden nu, som staar, Lad dette bliv' et frugtbart Aar! 4 Med tjenligt Veirlag til os kom, Fri os fra Uveir, Frost og Flom! Regn, Dug og Blæst og Solens Skin Lad tyde Naade-Viljen din! 5 Lad Solen skinne nær og fjern Paa Eng og Ager, Skov og Tjern, At her maa blive Mad og Fo'r For alt det levend' Liv paa Jord! 6 O Fader, straf os ei saa hardt, At Græs og Grøde skjæmmes bort, Ulykke al paa Ager, Eng I Naade fra os udesteng! 7 Tænk, at vi ere dine Smaa, Du kostet har saa meget paa; Vi vogte paa din milde Haand, Og takke vil for hver en Mon. 8 O kjære Fader, vær os blid! Og giv os en god Høste-Tid! Send din Velsignelse herned, Kron Aaret med din Miskundhed! Topics: 7 Søndag efter Trefoldigheds Fest Til Høimesse; Seventh Sunday after Trinity Sunday High Mass; Opholdelsen Languages: Norwegian
TextPage scan

Med Straale-Krans om Tinde

Hymnal: K1893 #237 (1893) Person Name: Ludv. M. Lindeman Lyrics: 1 Med Straale-Krans om Tinde Forklaret Jesus stod, Det varmer os herinde Ved dybest Hjerterod. 2 Thi naar han aabenbares I Støvets Egn paany, Skal vi med ham forklares, Ham møde Høit i Sky. 3 Han stod paa Tabors Høie, Den Guds og Davids Søn, Som Solen var hans Øie, Som Lys hans Klædning skjøn. 4 Med Venner fra Guds Bolig Vor Frelser skifted Ord Om Kors og Død fuld rolig, Om Seng i forten Jord. 5 O hør mig Drot, du kjære, Udbrød da Peder glad, Her er saa godt at være, Ei mer vi skilles ad! 6 Vi sidde i det Lave, Vor Frelser over Sol, Vi sidde mellem Grave, Han paa sin Kongestol. 7 Dog godt er her at være, Det volder Herrens Ord, Som Aanden til hans Ære Os trøster med paa Jord. 8 Som Venner i Guds Bolig Med ham vi skifte Ord Om Kors og Død fuld rolig, Om Seng i forten Jord. 9 Vort Kors er uden Jammer, Vor Død er uden Brod, Vor Grav et Sovekammer, Vor Herres Liv vor Lod. 10 Hans Aand er her tilstede, Hans ord er i vor Mund, Ham selv vi se med Glæde Nu om en liden Stund. 11 Til Jesu Kristi Ære Det tone høit i Sky: O her er godt at være I Herrens Kirkely! Topics: Sjette Søndag efter Hellig Tre-Kongers Dag Til Høimesse; Sixth Sunday after Holy Three Kings Day High Mass; Herliggjørelsen; Glorification; 27 Søndag efter Trefoldigheds Fest; Twenty-seventh Sunday after Trinity Sunday Languages: Norwegian Tune Title: [Med Straale-Krans om Tinde]
TextPage scan

Apostlerne sad i Jerusalem

Hymnal: K1893 #435 (1893) Person Name: Ludv. M. Lindeman Lyrics: 1 Apostlerne sad i Jerusalem Og bied paa Herrens Time, For Øre da bradt det ringed dem, Som tusinde Klokker kime. 2 Det rørte dem alle saa underlig, Det var ikke før oplevet, Der taltes om dem i Himmerig, Der blev deres Navne skrevet. 3 Der taltes om dem, som Livets Ord Nu skulde med Kraft forkynde, Om Himmel-Glæden ved Herrens Bord, Som skulde paa Jord begynde. 4 Da hørtes paa Zion der Sus og Brus, Det bølgede som et Lagen, Med Kraft fra det Høie det lave Hus Opfyldtes paa Pintsedagen. 5 Da saaes der Tunger som Ild og Glød, Guds Venner de fløi i Munden, Paa alle Folks Tunger Guds Ord gjenlød, Mangfoldig, dog eens i Grunden. 6 Saa tendtes paa Jorden det Lys fra Gud, Der haver som Solen straalet, Hvor levende Røster Guds Naade-Bud Forkyndte paa Modersmaalet. 7 Og har vi til nu paa det store Ord, Som Børnene smaa, kun stammet, Af Himmelens Ild, som kom til Jord, Vi har dog en Gnist annammet. 8 Den Gnist, den lever hos os endnu, Opblusser og i Guds Time, Saa gladelig rinder det os i Hu, At Himmerigs Klokker kime. Topics: Første Pintsedag Til Aftensang; First Pentecost For Evening Tune Title: [Apostlerne sad i Jerusalem]
TextPage scan

Jeg har min Sag til Gud hjemstilit

Hymnal: K1893 #542 (1893) Person Name: Ludv. M. Lindeman Lyrics: 1 Jeg har min Sag til Gud hjemstilt, Han gjøre med mig, som han vil, Skal jeg mig komme op paa Fod, Jeg staar ei mod, Jeg gi'r mig i hans Vilje god. 2 Min Tid og Stund er, naar Gud vil, Jeg kan ei gjøre fra, ei til, Hvert mine Hovedhaar er talt, Gud raader alt, Ei Spurven mod hans Vilje faldt. 3 Her er dog kun en Jammerdal, Og Sorg og Nød er uden Tal, Vort Liv det er en liden Tid I Slæb og Slid, I Suk og Sorg, i Synd og Strid. 4 Hvad er et Menneske, det Siv? Kom nøgen af sin Moders Liv, Og tager ei en Næve fuld Af Verdens Guld Med sig udi den sorte Muld. 5 Her hjælper Rigdom ingen Mand, Og Verdens Kunster ei et Grand; Den Læge-Urt er ikke grod, Som raader Bod Med Døden, som slaar ned for Fod. 6 Idag vi ere vil ved Magt, Imorgen død paa Baare lagt, Ak ja, idag som Rosen rød, Imorgen død– Trøst os, o Gud, i al den Nød! 7 O Herre, lær os, at vi veed, Vi her ei have Blivested, Saa vi i Hjertet Visdom faa, Og rede staa Til Reisen baade Store, Smaa! 8 Det veed jeg, Herre Jesu Krist, Du for min Synd korsfestet est, For mig af Døde og opstad, Og haver god Kjøbt mig med dit det dyre Blod. 9 Dig lever, dør jeg, Herre mild, Ei Døden mellem os gjør Skil, Jeg lever eller sovner ind, Saa er jeg din, Du enest Trøst og Tilflugt min! 10 Du værger og, at mine Been Misfares ei i Sand og Steen, Min Krop skal hvile i din Vold, Og reises bold, Endog den vissen er og kold. 11 Min kjære Gud, hans Aasyn blid, Jeg skuer da til evig Tid I Himmerig, hvor Salighed Mig er bered, Gud være Lov i Evighed! 12 O Kriste, Livsens Dør og Port, Som for min Synd har Fyldest gjort, Jeg banker paa med Graad paa Kind, O luk mig ind I Himmerig for Pinen din! 13 Amen, min Gud og herre sød! Gud unde mig en salig Død! Hjælp, at vi allesammen maa Dit Rige faa, Og i den evig' Glæde gaa! Topics: 19 Søndag efter Trefoldigheds Fest Til Høimesse; Nineteenth Sunday after Trinity Sunday High Mass; Hengtvenhed i Guds Vilje; Hanging in the Will of God Languages: Norwegian Tune Title: [Jeg har min Sag til Gud hjemstilit]
TextPage scan

Hvo veed, hvor nær mig er min Ende?

Author: F. Rostgaard Hymnal: K1893 #527 (1893) Person Name: F. Rostgaard Lyrics: 1 Hvo veed, hvor nær mig er min Ende? Se Tiden meget hastig gaar! Hvor let, hvor snart kan det sig hende, At jeg herfra at vandre faar? Min Gud, gjør dog for Kristi Blod Min sidste Afskeds-Time god! 2 Det kan langt anderledes blive Med mig, før Dagen vorder endt, Thi, medens jeg er her i Live, Jeg med Døds Fare er omspendt. Min Gud, gjør dog for Kristi Blod, Min sidste Afskeds-Time god! 3 Lær mig, o Gud, ret at betænke Min Død, og, naar jeg segner ned, Min Sjæl i Jesu Saar at sænke, Og dø i sand Bodfærdighed! Min Gud, gjør dog for Kristi Blod Min sidste Afskeds-Time god! 4 Fra Verden, som er fuld af Fare, Lad mig i Tide sondre mig, At, naar du kalder, jeg kan svare: Mit ske, som det behager dig! Min Gud, gjør dog for Kristi Blod Min sidste Afskeds-Time god! 5 Dæk al min Synd, o milde Fader, Med Kristi dyre Værdskyld til! Min Tro paa den sig fuldt forlader, I den jeg Hvile finde vil. Min Gud, gjør dog for Kristi Blod Min sidste Afskeds-Time god! 6 Fra Jesu intet mig skal rive, Ei Livet og ei Dødens Bud, Hans Ord min Trøster-Stav skal blive, Thi han min Herre er og Gud. Min Gud, gjør dog for Kristi Blod Min sidste Afskeds-Time god! 7 Min Jesum jeg mig iført haver, Da jeg blev døbt i Daabens Vand, Du derfor mig med Trøst begaver, Og som dit Barn mig tager an. Min Gud, gjør dog for Kristi Blod Min sidste Afskeds-Time god! 8 Mig Jesus æde lad og drikke Sit sande Legeme og Blod, Thi glemmer han mig vistnok ikke, Jeg bliver hans, han er mig god. Min Gud, gjør dog for Kristi Blod Min sidste Afskeds-Time god! 9 Saa lad mit Endeligt kun komme! Min Jesus Omhu for mig bær, At det skal vorde mig til Fromme, Som med hans Blod saa prydet er. Min Gud, gjør dog for Kristi Blod Min sidste Afskeds-Time god! 10 Imidlertid jeg mig fornøier I ham, og dør i største Ro; Jeg er tilfreds, som Gud det føier, Og har til ham en stadig Tro. Min Gud, gjør dog for Kristi Blod Min sidste Afskeds-Time god! Topics: 16 Søndag efter Trefoldigheds Fest Til Høimesse; Sixteenth Sunday after Trinity Sunday High Mass; Særlige Salmer Graven; Special Hymns The Grave Languages: Norwegian
TextPage scan

Gud skal al Ting mage

Author: E. Stockmann Hymnal: K1893 #490 (1893) Person Name: E. Stockmann Lyrics: 1 Gud skal al Ting mage, Som mig alle Dage Favner i sit Skjød, Han som mig udvalte, Og blandt Sine talte, Førend jeg blev fød; Han, som veed saa god Besked, Udi Livet og i Døden, Hvad jeg har fornøden. 2 Gud skal al Ting mage, Som saa mangen Plage Haver fra mig vendt, Underholdet Livet, Mad og Drikke givet, Som det mig har tjent, Og naar tidt en anden Sit Har med Suk og Sorg fordøiet, Har han mig fornøiet. 3 Gud skal al Ting mage, Dig ved Haanden tage, Naar du synke skal, Naar du vil fortvile, Finder ingen Hvile Udi Modgangs Dal, Gud da vil selv træde til, Da skal al din Jammer endes, Som et Straa forbrændes. 4 Gud skal al Ting mage, Mægtig i de Svage Han sig al Tid ter, Skulde eller kunde Nogen gaa til Grunde, Som paa Herren ser? Allesteds da vel tilfreds! Al Ting staar udi hans Hænder, Al din Trang han kjender. 5 Gud skal al Ting mage, Som den gamle Drage Mægtig overvandt; Fører han end Sine Gjennem Kors og Pine Underlig iblandt: Vær bered til Strid og Fred, Til at give og at tage, Gud skal al Ting mage! 6 Gud skal al Ting mage, Naar du end skal smage Dødens beeske Skaal Da vil han det gjøre, Selv vil han dig føre Til dit rette Maal. Lad den Pagt kun staa ved Magt, At du skal til Graven drage, Gud vil Sjælen tage. Topics: Seventh Sunday after Trinity Sunday High Mass; 7 Søndag efter Trefoldigheds Fest Til Høimesse; Styrelsen Tune Title: [Gud skal al Ting mage]

Export as CSV