So far in 2023, 13 million people from 200-plus countries around the world have benefitted from the Hymnary website! Thank you to all who use Hymnary.org and all who support it with gifts of time, talent and treasure. If you feel moved to support our work today with a gift of any amount and a word of encouragement, we would be grateful. You can donate online at our secure giving site. Or, if you'd like to make a gift by check, please send it to: Hymnary.org, Calvin University, 3201 Burton Street SE, Grand Rapids, MI 49546. May the hope, love, joy and peace of Advent be yours this day and always.

Your donation:
$

Text Results

‹ Return to hymnal
Hymnal, Number:k1893
In:texts

Planning worship? Check out our sister site, ZeteoSearch.org, for 20+ additional resources related to your search.
Showing 1 - 10 of 634Results Per Page: 102050
TextPage scans

Ak vidste du, som gaar i Syndens Lænker

Appears in 7 hymnals Lyrics: 1 Ak vidste du, som gaar i Syndens Lænke, Hvor haardt det er, det Satans Slaveri, Du skulde dig ei Øieblik betænke, At søge den, som dig kan gjøre fri! Ak, hvilken salig Dag du fik, Om du begyndte nu i dette Øieblik! 2 Ak, kjendte du Guds Naades søde Rige, Hvor godt det er at høre Jesum til, Du skulde ei imod hans Naade krige, Som dig endnu saa gjerne hjælpe vil! Ak, hvilken Seir Guds Kirke fik, Om du begyndte nu i dette Øieblik! 3 Ak, tænkte du til evig Tid at brænde, Hvor svart det er, naar Lystens Drøm forgaar, Hvor skulde du med Graad til ham dig vende, Som mod dig med udstrakte Arme staar! Ak, hvilket Tab dog Satan fik, Om du begyndte nu i dette Øieblik! 4 Ak, trode du, at man sig ei kan drømme I Himlen ind, – det ei saa let er gjort– Hvor skulde du din Lunkenhed fordømme, Og lede om den rette snævre Port! Ak, hvilken Jammer Ende fik, Om du begyndte nu i dette Øieblik! 5 Ak, skjønte du, hvor godt det er at lande I Paradis, hvor Glæden er saa sød, Du skulde snart al Verdens Lyst forbande, Og haste hen til Jesu milde Skjød. Ak, hvilken Fryd Guds Engle fik, Om du begyndte nu i dette Øieblik! 6 Ak, vilde du nu een for alle Gange Dig give ind i Bod og Bøn og Strid, Hvor skulde du af Jesu Naade fange, Hvor skulde du ham finde mild og blid! Ak hvilken Hvile Sjælen fik, Om du begyndte nu i dette Øieblik! 7 Ak, skulde du dig dertil lade tigge? Det gjælder dog din egen Sjæle-Tarv; Det er saa haardt i Helvede at ligge, Det gjør saa godt at tage Himlens Arv! Ak, hvilken evig Fryd du fik, Om du begyndte nu i dette Øieblik! 8 Ak, kunde du – du kunde, om du vilde– Dog gribe ret Guds milde Hjerte fat! Nu kan det ske, nu før det er for silde, Det mørknes alt mod Evighedens Nat. Ak, hvilken Glæde Jesus fik, Om du begyndte nu i dette Øieblik! Topics: 10 Søndag efter Trefoldigheds Fest Til Høimesse; Tenth Sunday after Trinity Sunday High Mass; Omvendelsen; Repentance
TextPage scans

Giv, o Gud, jeg aldrig glemmer

Appears in 4 hymnals Lyrics: 1 Giv, o Gud, jeg aldrig glemmer, At jeg Arme bleven er Een udaf din Kirkes Lemmer, Som dit Kjendemerke bær! Gid, din Kirke hos os staar Som en vandet Urtegaard! Lad ei trædes under Fode Det, du har begyndt at pode! 2 Lær os, Gud, med Lyst og Glæde Tage dine Bud i Agt, Ret og Sandhed lad optræde Blandt os med alt større Magt! Lær du Kongen og hans Raad, Hvad der er den bedste Daad Til din Ære at forfremme, Kirkens Fiender at beskjemme! 3 Lad din Fred og Frelse blive Laas og Lukke for vort Land, Lad Ulykker over drive, Knus du Satans Orme-Tand! Lad enhver i Fred og Ro Her i vore Dale bo, Gud beskjerme og beskytte Thronen med den mindste Hytte! Topics: Tredie Søndag efter Paaske Til Aftensang; Third Sunday after Easter For Evening; Frimodighed og Glæde; Mercy and Joy
TextPage scans

Give Gud i Himmerige

Appears in 4 hymnals Lyrics: 1 Give Gud i Himmerige At vi alle, hvo vi er, aldrig lade os besvige Udaf kjødelig Begjær, Som mod Sjælen Oprør gjør, Paa det Hedninger ei tør Om vort Levnet ilde snakke, Men selv lære Gud at takke! 2 For den høie Himmel-Herre, Og hans faderlige Bud Bør vi Kongen lydig være, Og de Mænd, han sender ud For at raade, thi de bær For de Onde Hevnens Sverd, Men Gud Børn til Gavn og Gode, At de vandre vel til Mode. 3 Dermed kan vi Vedens Gjække Munden rigtig stoppe til, Naar vi ei med Friheds Dække Vores Ondskab skjule vil; Men af Hjertet elske dem, Som i Herrens Vei gaar frem Frygte Gud og Kongen ære, Som Guds rene Bud os lære. 4 Tjener skal lydig være Under deres Herrens Haand, Ei alene dem, som ere Af en from og mildrig Aand, Men og dem, som barske er, Bitterhed i Munden bær, Dem skal de taalmodig føie, Thi deri har Gud og Øie. 5 Om for Syndens Skyld vi lide, Deraf roses ingen Mand, Men naar Folk uskyldig bide Os med deres Sladre-Tand, Det stor Naade er hos Gud, O, min Sjæl, hold da kun ud, Lid og bi med alle Fromme, Slid din Tid, Gud skal vel komme! Topics: Tredie Søndag efter Paaske Til Aftensang; Third Sunday after Easter For Evening; Frimodighed og Glæde; Mercy and Joy; 23 Søndag efter Trefoldigheds Fest Til Hoimesse; Twenty-third Sunday after Trinity Sunday High Mass
TextPage scans

Give Gud, jeg efterhaanden

Appears in 4 hymnals Lyrics: Give Gud, jeg efterhaanden Med Guds Naades Ord i Favn Og maa blive stærk i Aanden, Vokse op i Jesu Navn, I det sStille glæde mig Ved mit Haab om Himmerig, Lære Himmellivets Seder, Dele Jesu Barneglæder! Topics: Søndag efter Nyaar Til Høimesse; Sunday after New Years High Mass; Tillid; Trust; Særlige Salmer Børnelærdom; Special Hymns Children's Lessons
TextPage scans

Al Lov og Pris og Ære bør

Appears in 6 hymnals Lyrics: 1 Al Lov og Pris og Ære bør Al Godheds Gud og Fader, Den Gud, som alle Under gjør, Den Herre Gud, som lader Os finde Trøst i største Nød, Og gjør den surest Jammer sød, O, giver Herren Ære! 2 Ham priser alle Engelkor Og alle Himles Himle, Ja alle, som paa denne Jord, I Luft og Havet vrimle; Thi han har al Ting, Lidt og Stort, Saa vel betænkt og herlig gjort. O, giver Herren Ære! 3 Hvad han har gjort og sat i Stand, Det holder han vedlige, Her fattes ei det mindste Grand I al hans Skabnings Rige, Men Stort og Lidet, Tungt og Let Er i sin Sammenhæng saa net. O, giver Herren Ære! 4 I Nøden raabte jeg til Gud: Ak Herre, hor min Klage! Da drog du mig af Nøden ud Og endte al min Plage, Og derfor dig jeg takke vil; Men hjælper alle, hjælper til At give Herren Ære! 5 Han aldrig har sit Folk forladt I nogen Nød og Fare, Han vaager trolig Dag og Nat Sin arme Hjord at vare. Han har dem som ved Moders Haand I Kjærlighedens Ledebaand. O, give Herren Ære! 6 Naar der i Verdens største Høst Er ei et Straa at vinde Af nogen Redning eller Trøst, Saa lader han sig finde, Saa er det paa hans rette Tid, Saa kommer han saa mild og blid. O, giver Herren Ære! 7 Jeg vil hver Stund paa Livets Gang Din Miskundhed kundgjøre, Saa man din Lov med Frydesang Skal allevegne høre; Min Aand og Sjæl opmuntre dig, Og alle Kræfter fryde sig, At give Herren Ære! 8 I som bekjende Kristi Navn, O, giver Herre Ære! I som har Hvile i Guds Favn, O giver Herren Ære! Bort alt det, Verden drister paa! Her hos vor Gud er alt at faa, O, giver Herren Ære! 9 Saa kommer for hans Aasyn ind Med lifligt Kvad paa Tunge, Med Sang og Klang i Sjæl og Sind Af Hjertens Grund at sjunge: Vor Gud, han al Ting, Lidt og Stort, Har vel betænkt og herlig gjort! Vi give Herren Ære! Topics: 20 Søndag efter Trefoldigheds Fest Til Aftensang; Twentieth Sunday after Trinity Sunday For Evening; Skabelsen; Creation
TextPage scans

Gjør Døren høi, gjør porten vid!

Appears in 6 hymnals Lyrics: 1 Gjør Døren høi, gjør Porten vid! Den Ærens Konge kommer hid, Han hersker over alle Land, Og er al Verdens Frelsermand. 2 Retfærdig kommer han herned, Og byder Fred og Salighed, Sagtmodig fremmer han sin Agt, Og herske vil med Miskunds Magt. 3 Han raaber ud et Naadens Aar, Vor Nød ved ham en Ende faar, Derfor af Længselsfuldes Tal En Glædesang ham møde skal. 4 O vel det Land, det Hus den Gaard, Hvor denne Mand for Styre staar! O vel det Hjerte Sjæl og Sind, Hvor denne Konge drager ind! 5 Han er den rette Glædes Sol, Som lyser fra Guds Naadestol, Ved ham, Guds Søn, det lysne maa Udi vort Hjertes mørke Vraa. 6 Gjør Døren høi, riv Stængsel ned, I Hjerte Rum for ham bered, Saa kommer Ærens Konge sterk, Og fremmer i dig alt Guds Verk. 7 Mit Hjertes Dør jeg aabner dig, O Jesu, vig hid ind til mig! Og ved din Naade lad det ske At jeg din Venlighed maa se! 8 Ja, ved din Helligaand det gjør, Vi daglig aabne dig vor Dør, Og dig os kun til Frelse veed Velsignet i al Evighed! Topics: Første Søndag i Advent Til Høimesse; First Sunday in Advent High Mass
TextPage scans

Gjør Godt mod dem, som dig mon hade

Appears in 5 hymnals Lyrics: 1 Gjør Godt mod dem, som dig mon hade, Velsign dem, som forbande dig! Hans Banden kan dig intet skade, Den Stund du lever fredelig. Den Mand er sterker', som betvinger Og vinde kan sit eget Sind, End den, der over Muren springer, Og tager hele Steder ind. 2 Der staar, at hvo sin Broder hader, For Gud han en Manddraber er; Hvor kan den elske Gud, sin Fader, Som ikke har sin Broder kjær? Kan den ei elsket af dig være, Der dig for Øiet dglig staar, Hvad Hjertelag kan du da bære Til Gud, som du ei skue faar? 3 Du skal ei for din Broders Brøde Dig hevne selv paa ham igjen. Lad had og Avind lægges øde, Og sendes bort til Djævelen; Den kommen er fra Satans Rige, Didhen igjen den skikkes maa, Al Avind skal til Eier vige, At Satan kan sit eget faa. 4 Ja, hvis det muligt kunde være, Bør dig med hver Mand holde Fred, O salig' de Fredsæle ere! De kaldes Herrens egen Sæd. Ja, før du Freden skulde bryde, Da, hvis at En dig byde vil Et Øreslag paa høire Side, Vend hannem og den venstre til! 5 O lader aldrig Solen dale Ned over eders Vrede streng, Da kan du dig ei Gud befale, Ei sove rolig i din Seng. Du vil til andre Vrede bære, Og andre gjør' det samme Skjel, I skal indbyrdes jer fortære, Og slaa hverandres Fred ihjel. 6 Tvertom, naar Folk kan vel forliges, Og Brødre bo endrægtelig, Det er en Ting, som trygt kan siges At glæde Gud i Himmerig. Guds Engle ønske sig til Lykke, Naar Folk paa Jorden bo i Fred, Det er det skjønne Gyldenstykke, Som Kristi Brud staferes med. 7 Bort derfor, bort du arge Vrede, Bort Had og Avind galdefuld! Bort, bort med al din Ild og Hede, Gud slaa al Satans Magt omkuld! At vi vor fattig Ven og Næste Kan elske som os selver vel, Og saa den Tid, os end kan reste, Faa leve glad til Liv og Sjæl. Topics: Tredie Søndag efter Hellig Tre-Kongers Dag Til Aftensang; Third Sunday after Holy Three Kings Day For Evening; Kjærlighed til Næsten; Love to the Almighty
TextPage scans

Gladelig vil vi Halleluja kvæde

Appears in 5 hymnals Lyrics: 1 Gladelig vil vi Halleluja kvæde, Hjertet skal lege for Herren af Glæde; Gud giver Synderne til og udsletter, Tungeste Sorgen af Hjertet os letter! 2 Alt, hvad der lever paa Jorden, skal love Herren saa liflig som Fuglen i Skove; Veien og Livet i Kristus er fundet, Døden og Djævelens Magt overvundet! 3 Alle, som tro, gjør han Miskund og Naade Trøster og hjælper i værende Vaade, Trofast i alle de Evigheds Dage Efter sit Ord, som kan aldrig bedrage. 4 Gud være lovet, os løste af Vaanden! Gud være lovet med Sønne og Aanden, Han, som har været og er uden Ende, Sand Gud, for Syndere salig at kjende! Topics: 11 Søndag efter Trefoldigheds Fest Til Aftensang; Eleventh Sunday after Trinity Sunday For Evening; Retfærdiggjørelse og Syndsforladelse; Righteousness and Sincerity; 19 Søndag efter Trefoldigheds Fest Til Hoimesse; Nineteenth Sunday after Trinity Sunday High Mass Scripture: Psalm 100
TextPage scans

Gode Gud, se til enhver

Appears in 4 hymnals Lyrics: 1 Gode Gud, se til enhver, Som paa Sattesengen er! Hjælp dem, Herre Jesu sød, Trøst dem med din dyre Død! Du er den, som læge kan, Hjælpe baade Kvinde, Mand Der, hvor ingen er istand. 2 Naar du vil, at jeg skal dø Bort fra denne Verdens Ø, Tugt mig ikke, bær ei streng Paa min Gott- og Sygeseng! Tænk paa mig udi min Nød, Og udi den haard Død, Jeg dig beder, Jesu sød! 3 Naar saa kommen er min Stund, Herre Jesu, gjør Miskund! Jeg dig beder inderlig, Du som har gjort Bøn for mig, Hjælp mig, Jesu, at jeg maa Ind udi dig Rige gaa, Tage Ærens Krone paa! Topics: 19 Søndag efter Trefoldigheds Fest Til Høimesse; Nineteenth Sunday after Trinity Sunday High Mass
TextPage scans

Godt Haab, I gode Kristne

Appears in 5 hymnals Lyrics: 1 Godt Haab, I gode Kristne, Vær trøstig Herrens Smaa! Lad Venne-Hænder visne, Og Mandemagt forgaa! Vi have Jesum her, Den stærke Gud, i Følge, Saa hvelver ingen Bølge Den Krike-Baad, os bær. 2 Giv dig i Herrens Vilje, Om Veiret bryder hart, Om Sø gaar over Tilje, Og Døden stunder snart! Derover er vort Hjem! Naar vi Guds Følge have Lad ryge Storm og Kave, Han hjælper os nok frem! 3 Ja naar som mest du gruer, Og Stormen hyler vildt, Vor Herre Veiret truer, Og der blir ganske stilt, Saa lifligt, lyst og lungt! At vor Magt intet duger, Naar Herren sin ei bruger, Det lære vi saa tungt. 4 Det er en liden Fare, Den tykkes dig saa stor, Vor herre tager vare, Han sidder selv ved Ror; Dig bares for, han sov, Nu tager han til Orde, Og Bølgerne om Borde De sænkes, Gud ske Lov! 5 Og paa den anden Side Der er en fager By, Der skal vor Snekke skride, Og lægge sig i Ly; Der skal det blive klart, Hvorfor vi saa mon stevne, Guds tore Magt og Evne Skal skues aabenbart. 6 O Gud, naar Arken dukker I vrede Bølgers Brus, Naar dine Venner sukker I synkefærdigt Hus, Gud styrke os vor Tro, Gud hore Hjerte-Raabet, Gud feste Seiers-Haabet, Gud hjælpe os til Ro! Topics: Fjerde Søndag efter Hellig Tre-Kongers Dag Til Høimesse; Fourth Sunday after Holy Three Kings Day High Mass; I Nød og Fare; In Need and Danger; Kirken; The Church; Tillid; Trust; Særlige Salmer Søfarende; Special Hymns Seafarers

Pages


Export as CSV