Instance Results

‹ Return to hymnal
Hymnal, Number:k1893
In:instances

Planning worship? Check out our sister site, ZeteoSearch.org, for 20+ additional resources related to your search.
Showing 1 - 10 of 634Results Per Page: 102050
TextPage scan

I Jesu Navn

Hymnal: K1893 #1 (1893) Lyrics: 1 I Jesu Navn Skal al vor Gjerning ske, Om det skal komme os till noget Gavn, Endes ei med Spot og Ve. Al den Idræt, Som begyndes i det, God Lykke og Fremgang faar, Indtil den Maalet naar, At det Gud til Ære sker, Og dernæst til os henser, Hvori al vor Velfærd staar. 2 I Jesu Navn Vi ville prise Gud, Han Lykke give vil dertil og Gavn, Efterdi det er hans Bud, Han haver gjort Store Ting ved sit Ord, Og ved sin Arm saa stærk Høipriselige Værk, Thi hør os i allen Tid Hannem prise med stor Flid; Hvo, sam frygter Gud, det merk! 3 I Jesu Navn Vi leve vil og dø. Om vi da leve, vorder det vort Gavn, Om vi dø, vort Gavn maa ske. I Jesu Navn, Ham till Ær' og os til Gavn, Skal vi igjen opstaa, Og i Guds Rige gaa, Hvor vi da med Lyst og Fryd Skulle se Guds Aasyn blid, Og den evig' Ære faa. Topics: Til Indgang; Entrance; Kirken; The Church; Bønnen; Prayer; Ved Konfirmation; By Confirmation; Nyarsdag Til Hoimesse; New Years Day High Mass; Femte Søndag efter Hellig Tre-Kongers Dag Til Aftensang; Fifth Sunday after Holy Three Kings Day For Evening; Særlige Salmer Brude-Vielse; Special Hymns Marriage Languages: Norwegian
TextPage scan

Herre, Gud Fader, du vor høi'ste Trøst!

Hymnal: K1893 #2 (1893) Lyrics: 1 Herre, Gud Fader, du vor høi'ste Trøst! Du er vor Glæde og vor Lyst; Vor Bøn lad komme for dig ind: O, spar os og forlad os al vor Synd! Miskunde dig ovr os! 2 Kriste, Guds Søn, vor Vei og sande Lys, Du Hyrde god til Himlens Hus, Du alle Kristnes Liv og Raad, Til Salighed os given, men forsmaad! Miskunde dig aver os! 3 Herre, Gud Helligaand! i Evighed Vær hos os, og vor Sjæl bered At Gud vi søge, Naade faa, I vore Synder lad os ei forgaa! MisKunde dig over os! Topics: Til Indgang; Entrance; Troens Bekjendelse; Confession of Faith; Omvendelsen; Repentance; Almindelig Bededag Til Ottesang og Høimesse; Ordinary Prayer Day High Mass Languages: Norwegian
TextPage scan

Nu bede vi den Helligaand

Hymnal: K1893 #3 (1893) Lyrics: 1 Nu bede vi den Helligaand Frem for alt om Troen ret og sand! At vi den bevare Til vor sidste Ende, Naar vi skulle fare Hjem fra al Elende. Kyrie eleison! 2 Du vœrdig' Lys, giv os dit Skin, Led os ret til Jesum Kristum ind! At vi maatte trygge Hos vor Frelser kjære Blive, bo og bygge, Og i Raaden være. Kyrie eleison! 3 Du søde Aand, send Kjærlighed Brændende i vore Hjerte ned! At vi med hverandre, Udi Kristo fundne, Maa i et Sind vandre, Kjærlig sammenbundne. Kyrie eleison! 4 Du Trøster bedst i al vor Nød, Hjælp, vi frygte Djævel ei og Død! At ei Modet brister Og vor Sjæl forsager, Naar den onde Frister Alt vort Liv anklager! Kyrie eleison! Topics: Til Indgang; Entrance; Første Pintsedag Til Ottesang og Høimesse; First Pentecost Day High Mass Languages: Norwegian
TextPage scan

Søde Jesu, vi er her

Hymnal: K1893 #4 (1893) Lyrics: 1 Søde Jesu, vi er her Paa dig og dit Ord at høre, Du imidlertid omskjær Selv vort Hjerte og vort Øre, At vi maa i vore Sinde Lukke dig og Himlen inde! 2 Vor formørkede Forstand Kan jo ikke Sandhed kjende, Uden din den gode Aand Vil sit Lys i os optænde; Godt at tænke, tale gjøre, Dertil maa din Aand os føre. 3 O du Herlighedens Glans, Lys af Lys, vor Sjæl bestraale! Træng dig gjennem Sind og Sans; Bæk os af al Tungheds Dvale; Lad vor Bøn i Himlen høres Og al Gjerning vel udføres! Topics: Til Indgang; Entrance Languages: Norwegian
TextPage scan

O Herre Krist, dig til os vend

Hymnal: K1893 #5 (1893) Lyrics: 1 O Herre Krist, dig til os vend, Din Helligaand ned til os send, Med Miskundhed du os regier Og Sandheds Vei os alle lær! 2 Vor Mund lad op, din Lov udbred, Til Andagt Hjertet vel bered, Forøg vor Tro, styrk vor Forstand, At vi dit Navn ret kjende kan! 3 Indtil vi synge med Guds Hær: Du hellig, hellig, hellig er! Og skue saa dit Aasyn blid I Himlens Lys til evig Tid. 4 Gud Fader, Søn og Helligaand Ske Lov og Pris i alle Land, Den hellige Treenighed Ske Lov og Pris i Evighed! Topics: Til Indgang; Entrance Languages: Norwegian
TextPage scan

Her er Guds Hus og Himlens Port

Hymnal: K1893 #6 (1893) Lyrics: 1 Her er Guds Hus og Himlens Port, Herfra der gaar en Stige, Af Ord og Sakramenter gjort, Alt op til Himmerige, Hvorpaa Guds Engle træde ind, Gud Fader self paa høi'ste Trin Sin Fred vill os tilsige. 2 Her er Guds Hus og Himlens Port, Og jeg det vidste ikke! Jeg sovet har de Timer bort, Han Bud mig vilde skikke. O væk mig, vend fra Jordens Bo Med Jakobs stærke Haab og Tro Til Himlen mine Blikke! 3 Gud, send da dine Engle ned, Lab mig din Røst faa høre, Lys over mig en hellig Fred. Lab Fienden mig ei røre! Jeg er en fattig Vandringsmand, Lov mig, du til mit Fædreland Vil frelst mig arme, føre! Languages: Norwegian
TextPage scan

Hvor to og tre forsamlet er

Hymnal: K1893 #7 (1893) Lyrics: 1 Hvor to og tre forsamlet er Udi dit Navn, o Herre, Der vil du selv dem træede nær, Og midt iblandt dem være; Du endnu hint det Under gjør, Og kommer ind ad lukte Dør Til alle dine Kjære. 2 Du være vil med dem hvor Dag Alt indtil Verdens Ende. Saa komm, dit Sæde hos os tag, Og gib dig klart tilkjende. At Aanden blir af Ordert varm, Og maa af Glæde i for Barm Ved di Fredshilfen brænde! Topics: Til Indgang; Entrance Languages: Norwegian
TextPage scan

Lover Herren! han er nær

Hymnal: K1893 #8 (1893) Lyrics: 1 Lover Herren! han er nær, Naar vi synge, naar vi bede, Samles i hans Navn vi her, Er han midt blandt os tilstede. Lover Herren, gamle, unge, Pris hans Navn hver Barnetunge! 2 Herre, vær os evig nær! Vær os nær, naar Sol oprinder, Og naar Sol og Stjerneskjær I den dybe Nat forsvinder; Lad din Aand ei fra os vige, Til vi se dig i dit Rige! Topics: Til Indgang; Entrance Languages: Norwegian
TextPage scan

Nu kjære menige Kristenhed

Hymnal: K1893 #9 (1893) Lyrics: 1 Nu kjære menige Kristenhed, Du komme med Lyst og Glæde, At vi forsamled' i Herrens Fred Kan takke vor Gud, og kvæde Om Naaden, som han mod os har gjort, Det Frelsens Underverk sandt og stort, Dyrt haver han det og kostet. 2 I Djævelens Vold jeg, fangen laa, Fordømt saa var jeg til Døde, Og mine Synder de laa mig paa, Jeg havde stor Angest og Møde, Jeg sank og dybere altid ned, Der var ei Raad eller Salighed, I Synden var jeg undfangen. 3 Og mine Gjerninger hjulpe ei Til Døden at overvinde, Den stærke Djævel han sagde nei, Han lader sig ikke binde Af mig eller noget Kreatur, Jeg var i hans Vold af min Natur, Fordømt til den evige Pine. 4 Der var og ingeni Verden al, Mig arme forløse kunde, Jeg veed ret aldrig, hvorhen jeg skal, Maa gange til Helveds Grunde, Alt for Guds Brede mig over er, Og Syndens Byrde, som tungt jeg bær, Forvist saa maa jeg fortabes. 5 Da ynkedes Gud i Evighed Ved denne min store Vaade, Han tænkte paa sin Barmhjertighed Og vilde mig Hjælpen raade; Han vendte faderlig Hu til mig, Og kosted derpaa foruden Svig Det kjæreste, som han aatte. 6 Han talede til sin kjære Søn: Det er nu Tid af forbarme, Saa gak da, min Hjertens Krone skjøn, At frelse og fri den arme! Du løse ham ud af Syndens Nød Og knuse for ham den haarde Død Og lade ham med dig leve! 7 Guds Søn sin Fader lydagtig var, Han kom hid til mig paa Jorden, Og fød af en Jomfru reen og klar, Mind Broder arm er han vorden. Saa lønlig førte han her sin Magt, Leed alskens Nød, for det vor hans Agt, At tage Djævelen fangen. 8 Guds Søn han sagde: Hold dig til mig, Saa skal du ei Skade lide, Jeg ganske giver mig hen for dig, Og stander for dig at stride; Thi nu er jeg din, og du er min, Og hvor jeg er, tager jeg dig ind, Den Fiende skal os ei stille. 9 Mit Blod det rinder paa Jorden ud, Og Livet det maa jeg miste, Det sker til Soning for dig hos Gud, Derpaa skal du tro og trøste; Uskyldig lider jeg her din Dom, Mit Liv dog kaster al Døden om,– Og saa der din Frelse vundet. 10 Til Himmels igjen, til Fader min, Jeg far fra dette Elende, Der vil jeg være Forbeder din, Den Hellige Aand dig sende, Som trøste i Trængsel skal din Sjæl Og lære dig mig at kjende vel, Og dig i al Sandhed lede. 11 Hvad jeg paa Jorden har lært og gjort, Det gjøre du skal og lære, Da kommer Guds Rige herligt, stort, Hans hellige Navn til Ære. Men vogt dig for Menn'skelærdoms Bud, Som skjæmmer Guds signed' Sandheb ud! Der lægger jeg dig paa Hjerte. * * * 12 Thi vil vi prise af Hjertens Grund Og love foruden Ende Gud Fader, at han af sin Miskund Sin Søn vilde til os sende, Og nedslog i Jesu Kristi Død Synd, Helvede og al Døbsens Nød. Gud lade os dette kjende! Topics: Sædvanlige Salmer til Høimesse; Common Hymns for High Mass; Evangelium; The Gospel Languages: Norwegian
TextPage scan

O store Gud, vi love dig

Hymnal: K1893 #10 (1893) Lyrics: 1 O store Gud, vi love dig, Vi sige Tak evindelig! Al Verden sander det og veed, At du er End af Evighed. 2 Al Engles Hob og Himlens Hær, Lov, Tak og Pris for Thronen bær, Og Sangen af Serafer gaar Saa langt, som himlens Hvælving naar: 3 "Du hellig, hellig, hellig er, Gud Zebaot, vor Herre kjær, Og fund er Himlen al og Jord Udaf din Guddoms Ære stor." 4 Profeter og Apostle glad Og dine Vidner, Rad paa Rad, De staa for dig i Livsens Sal Med Takkefang i Tusindtal. 5 Din Kirstenhed paa denne Jord Bekjender dig og paa dig tror Som Faderen af Evighed, Hvis Magt ei Maal og Ende veed. 6 Og Sønnen, den erbaarne, som Fra dig til Verdens Frelse kom, Samt Helligaand, vor Trøster sand, Høilovet over alle Land. 7 O Kriste, Ærens Konge prud! Du er Guds Søn og evig Gud, Stor Kjærlighed dig til os drog, Du os at frelse Manddom tog. 8 Den haarde Dødens Braad du brød Og vandt os Livet ved din Dod. Dig binder ikke Dødens Baand, Du sidder hos Guds høire Haand. 9 Gjenkommer med Guds Vælde stor, At holde Dommedag paa Jord. Thi hjælp os nu, vær deres Trøst, Som du saa dyre har forløst! 10 Reed os et Rum i himmerig Blandt dem, som samlet er hos dig! Dit Folk til Hjælp, o Kriste, kom, Velsign din Arv og Eiendom! 11 Opløft os, leed os, viis os Vei, Til evig Tid forlad os ei! Vi flokkes glade i din Favn, Hver Dag velsigne vi dit Navn. 12 Tag os, trofaste Gud, i Agt, Lad ingen Synd i os faa Magt! O vær os naadig, Herre Gud, Vær naadig alt til Enden ud! 13 Gud være os miskundelig, Som vi og haabet har paa dig! Vi tro derpaa og trøstes ved, Vi rokkes ei i Evighed. Topics: Sædvanlige Salmer til Høimesse; Common Hymns for High Mass; Troens Bekjendelse; Confession of Faith Languages: Norwegian

Pages


Export as CSV