Instance Results

Topics:added+hymns
In:instances

Planning worship? Check out our sister site, ZeteoSearch.org, for 20+ additional resources related to your search.
Showing 1 - 10 of 97Results Per Page: 102050
TextPage scan

Brødre og Søstre, vi skilles nu ad

Author: Ukjendt Hymnal: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #673 (1919) Topics: Added Hymns Lyrics: 1 Brødre og Søstre, vi skilles nu ad, Far nu med Jesus fornøiet og glad Hver sine lovlige Veie! 2 Gjem nu Guds Ord udi Hjerte og Sind, Luk ikke Satan, ei Verden derind, Jesus lad Hjerterne eie! 3 Amen, ja Amen skal være vor Sang, Det vil vi sjunge med frydefuld Klang, Alle Guds Venner tilsammen. 4 Lammet, kun Lammet, dets Vunder og Saar Æren og Prisen i Evighed faar! Amen! Halleluja! Amen!
TextPage scan

O Jesus, fra det Høie

Author: Ludv. M. Bjørn Hymnal: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #681 (1919) Topics: Added Hymns Lyrics: 1 O Jesus, fra det Høie Hid vende du dit Fjed, Lad Naade for dit Øie Ske vort Forsamlingsted. O, Herre, kom at tage Dit Sæde i vor Kreds, Da krones vore Dage, Da er vi fuldt tilfreds. 2 Ei Sten paa Sten der findes Af Zions Tempels Pragt, Ak, vel vi alle mindes Hin Naadetids Foragt! Ak, du vort Hjerte drage ved Ordets tille Magt, At aldrig vi skal tabe Vor Daabes dyre Pagt! 3 O Herre, vær vor Styrke, Led os paa rette Sti, Lær os dig ret at dyrke, lad Trængsel gaa forbi. Her ved dit Huses Tærskel, Der slaa vi os til Ro, Herfra til Livets Færdsel Gaa vi med styrket Tro! 4 Mit Hjerte, det skal sjunge Til Herrens Miskunds Pirs, Min Røst skal høres runge Til Herrens paradis! Thi Ynk for os sig rørte I Herrens milde Sind; Fra fremmed Sti han førte Os til Gudsfolket ind! 5 Se, Porten nu er aaben, O Brødre, Søstre kom! Ak, hører Jesu naaden Fra Himlens Helligdom; Ei Nogen staa tilbage, Men fly fra VredensDom, Du Stærke, støt den Svage, Og begge sammen kom! 6 Med Lov og Tak vi mindes, Du Frelser, for os bad, At Intet maatte findes, Som skiller Hjerter ad! Kom, Haand i Haand vi vandre Den store Pilgrimsgang, Indtil vi med hverandre Istemme Lammets Sang. 7 O, snart, o snart han kommer, Vor Sjæles Brudgom hid Og gjør en liflig Sommer, Af al vor Nød og Strid. Med Jubel vi da ile Ad Perleporten skjøn, Hos Gud vi finde Hvile I Huset hos hans Søn! Scripture: 1 Kings 8:15-62 Languages: Norwegian
TextPage scan

Paa Herrens Tempel bygges

Author: Ludv. M. Bjørn Hymnal: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #684 (1919) Topics: Added Hymns Lyrics: 1 Paa Herrens Temple bygges fra Pinsefestens Dag, Den Bygning kan ei rygges, Den stiger Lag for Lag. Men langsomt stiger Huset, De Bygningsmænd er faa, Det er saa langt fra Gruset Til Templets Top at naa. 2 Thi kan ei Arbeid stanse, Før Taget hvælver sig, Hvor Himlens Skykreds transe Det hele Jorderig; Det Temple jo skal rumme De Folkeslægters Tal, de blinde, Halte, Stumme Fra Verdens vide Dal. 3 En Lovsang skal der høres I deilig Harmoni Og alle Hjerter føres Ved Ord og Melodi; Thi Lammets pris skal tone Som mange Vandes Lyd Fra hele Verdens Zone Til Faderhjertets Fryd. 4 Vi Søstre, vi vil være I Tempelbygning med, Det Temple til hans Ære, Der kom fra Himlen ned, Naar Taarnets Fløi er rede, Da skilles Skyen ad, Da kommer han, vor Glæde, Og gjør os alle glad. 5 Saa lad da Haanden røres, Vort Arbeid gaa sin Gang, Mens Aanden stille føres Til Himlen med vor Sang; Vi, Herrens Døtre, kjend Ei større Glæde her End tanken did at vende, hvor Faderhuset er. Languages: Norwegian
TextPage scan

O, at jeg vel var kommen hjem

Author: Nils J. Laache Hymnal: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #687 (1919) Topics: Added Hymns Lyrics: 1 O, at jeg vel var kommen hjem Fra disse Ørkenen Hytter. O, var jeg lyk'lig naaet frem, Hvor Vandredragten jeg bytter; Staven og Spærdet lægges ned, Palmen jeg faar i deres Sted! O, hvor jeg stunder derefter. 2 Sjælen gaar træt og syg sin Gang, Trykket af Møie og Længsel, Veien er farlig, tung og trang, Teltet et Dødningefængsel; Men, o derhjemme, der er godt; Kjærlighed, Liv og Glæde blot Nydes i Himmelens Sale. 3 Synden den trykker tug og haard, Satan han ligger og lurer, Verden idag er som igaar, Frister og trænger og skurer. Kulden den vil i Sjælen ind, Giften i Tidens Veier og Vend Truer at røve mig Livet. 4 O, du Guds Isra'ls Fædreland! Er du end langt i det Fjerne? Staar du ei stille nu paa Stand Kongernes ledende Stjerne? Ser jeg ei nu i Stadens Rand? Jo, men det mørke Dødens Vand,– O–se, det ligger imellem! 5 Var jeg dog over–Mine med Og alle Guds Venner kjære! Var vi dog ind ad Landets led, O hvor jeg glad skulde være! Ofte jeg stunder hart derpaa, Gyser dog ved at skulle gaa Gjennem de iskolde Vande. 6 Men, naar vi engan ere der, Da skal vel Jublen begynde; Da skal vi i en samlet Hær Frem til Guds Throne os skynde; Da er jeg evig frelst og fri, Møie og Kamp er da forbi, Der er ei andet end Glæde. 7 Ja, jeg maa vinde Veine frem, Palmen at faa paa det sidste! Kampen maa være haard og slem, Kronen jeg ikke vil miste! Langt eller kort_og tungt at gaa, Lidet det er at regne paa, Intet–mod Himmelens Glæder. Languages: Norwegian
TextPage scan

Far dog fort

Author: Joh. Schmidt; Brorson Hymnal: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #700 (1919) Topics: Added Hymns Lyrics: 1 Far dog fort, Far dog fort, Zion, fort i Livets Trin! Lad den første Brand ei slukkes, Skynd dig frem ve Dagens Skin, At dig Maalet ei forrykkes, Zion, ind ad Livets snevre Port, Far dog fort, Far dog fort. 2 Uforsagt, Uforsagt, Zion, uforsagt i Strid, Bort med Sorgens Klagetone, Hold dig kjæk en liden Tid, Se kun alt til Livets Krone, Zion, mærker du skjønt Fiendens Magt, Uforsagt, Uforsagt. 3 Følg kun ie, Følg kun ei, Zion, følg kun ei den Flok, Som dig stor og stolt vil gjøre Love Guld og Penge nok, Lad som du kan ikke høre, Zion, naar man viser Lystens Vei, Følg kun ei, Følg kun ei. 4 Prøv dog ret, Prøv dog ret, Zion, prøv dog ret den Aand, Hvoraf slige Forslag gjøres, Tag do ikke i dens Haand, Lad dig af din Stjerne føres, Zion, her er baade krumt og slet, Prøv det ret, Prøv det ret. 5 Træng her ind, Træng her ind, Zion, træng her ind til Gud, Mod og Kraft og Lys at finde, Lad din Lampe ei gaa ud, Fat i Jesus Mod at vinde, Zion, ud fra Verdens Hyklesind, Træng herind, Træng herind. 6 Bryd herud, Bryd herud, Zion, bryd herud med Magt, Ser du ei, hvor andre brænde? Starr du fast i Naadens Pagt? Nu vel an! saa lad det kjende, Zion, vis, at du er Jesu Brud, Bryd herud, Bryd herud. 7 Til din Død, Til din Død, Zion, til din Død staa fast, Lad dig aldrig mer forknyttes, Tiden endes med en Hast, Kronerne skal snart udbyttes, Zion, vær kun tro, som Jesus bød, Til din Død Til din Død. Languages: Norwegian
TextPage scan

Over alle Jordens Lande

Author: Ukjendt Hymnal: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #716 (1919) Topics: Added Hymns Lyrics: 1 Over alle Jordens Lande Kristi Røst gaar frem med Sier, Som en Lyd af mange Vande, Som et Aandens Pinseveir. Røsten fra den gode Hyrde Aabner Livsens Kildervæld, Fjerner Syndens tunge Byrde, Frelser Dødens arme Træl. Hvile byder den e Trætte, fred til den, som freløs gaar, Tungest Sorger gjør den lette, læger alle Hjertesaar. 2 Herrens store Frelseplaner Favner alle Folk paa Jord, Eskimo og Indianer Trostes nu ved Jesu Ord; Og blandt Indiens Millioner Samles de fortabte Faar, Under glade Jubeltoner Kinas Børn med Jesus gaar, Herrens Naadesord alt peger Ind i dybest Afrika, Saa den arme, forte Reger Jubler høit: "Halleluja!" 3 "Kommer I, som lide ilde, Og I skulle finde Ro;" Dette Frelserord, det milde, Vækker Hjerter til at tro, Og de kommer, ja, de ile, Snart al Jordens Folkeslag Under Korset finde Hvile, Ja, det gry'r ad evig Dag; Hør, hvor Jublens Bølger stige Mægtig fra den frelste Jord! Kristus feirer og hans rige Blot ved Kraften af hans Ord! Languages: Norwegian
TextPage scan

Lov, Ære, Pris og Herlighed

Author: Kristof. Eriksøn Hymnal: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #648 (1919) Topics: Added Hymns Lyrics: 1 Lov, Ære, Pris og Herlighed Gud Fader ske i Evighed, Som alting skabte viselig Og os opholder rigelig! 2 Dig Ære ske, o Jesus Krist, Som har den Naade os bevist, For os at lide Korsets Død Og frelse os af al vor Nød! 3 Dig Ære ske, o Helligaand, Som lyser op i vor Forstand, At Sandheds Vei vi kjende maa Og faste indtil Enden staa! 4 O hellige Treenlighed! O sande Gud i Evighed, Hør os for din Barmhjertighed, Før os til evig Salighed! Languages: Norwegian
TextPage scan

Bliv med din store Naade

Author: Josua Stegman; Skaar Hymnal: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #663 (1919) Topics: Added Hymns Lyrics: 1 Bliv med din store Naade Hos os, o Herre Krist, Fri os fra Dødens Vaade Og Djævlens arge List! 2 Bliv med dit Ord det rene Hos os, o Frelsermand, At vi i dig alene Vor Frelse have kan. 3 Bliv med din Glans den milde Hos os, o klare Lys, At vi os ei forvilde Fra dig til Mørkets Hus! 4 Bliv med din rige Gave Hos os, o rige Drot, At vi i dig kan have En fylde af alt Godt! 5 Bliv med din fulde Trygge Hos os, o stærke Helt; Lad Djævlen os ei rygge, Ei Verden faa os fældt! 6 Bliv hos os alle Stunde, Min gud og Herre sød, Sand Troskab du os unde Og hjælp os af al Nød! Languages: Norwegian
TextPage scan

I Herrens Hus er godt at bo

Author: Theo. Oldenburg Hymnal: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #683 (1919) Topics: Added Hymns Lyrics: 1 I Herrens Hus er godt at bo, Paa Klippen er det bygget, Der hviler Sjælen trygt i Ro, Af Aandens Fred omskygget, Der mættes vi af Livets Brød, der flyder Glædens Olje sød, Der se vi Himlen aaben. 2 Vor Fader! Tak, for, hvad vi fandt I dine Helligdomme! Og Tak for Aandens dyre Pant Paa, hvad der end skal komme! O, led i Troens Liv os frem Ved Ordets lys, at vi vort Hjem I Himmerig kan funde! Languages: Norwegian
TextPage scan

Guds igjenfødte, ny levende Sjæle

Author: Brorson Hymnal: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #685 (1919) Topics: Added Hymns Lyrics: 1 Guds igjenfødte, ny levende Sjæle, Møder vor Abba i syngende Flok, Herrens ny Skabningers liflige Sjæle Kan i hans Lovsang ei øve sig nok, Lader dog hver sig for Faderen høre, Hvem der hans Naade kan deiligst kundgjøre. 2 Allerlivsaligste, mildeste Fader, Havde vi himmelske Stemmer i Fryd, Havde vi Englenes Miner og Lder, Havde vi Kerubims Vinger og Lyd, Aldrig vi alle tilhobe formaa'de Noksom at prise den mindste din Naade. 3 Onde vi vare og døde som Stene, haarde i Hjertet som Marmor og Staal, Det var din mægtigste Styrke alene, Somos ifk reddet, og naa'de sit Maal, Lod os ved Aanden i Ordet fornemme Frelserens Levendegjørende Stemme. 4 Ak, hvad vi da bleve sælsom tilmode! Nu vi ret saa vor Fordærvelses Stand, Vi, som tilforn ikke andet forstode, End at os feilede ikke et Gran, Stinkende i vor Begjærligheds Grave, Og dog formente os Livet at have. 5 Naar vi betænke, hvad Faderen tænkte, Da han begyndte at drage os ud, Da han os Livet i Midleren skjænkte, Smykeede Sjælen til Frelserne Brud, At han os elskte, os Onde, saa saare– Maa vi henflyde i Kjærligheds Taare. 6 Synkes end Sjælen at smage Guds Vrede, Jamrede saare iFødselens Nød, Det var i Sandhed Guds Kjærligheds Hede, Den, som os haver til Himlene fød; Hjertet det maatte sin Jammer jo kjende, Førend det vilde til Korset sig vende. 7 Saa vi end Sinai mægtig at lyne, Buldre og tordne af Dommedags Sky, Golgata blev dog omsider tilsyne, Saligheds Morgen begyndte at gry, Da Brød det ud, som af Fødselens Smerte, Det af Gud skabte ny levende Hjerte. 8 Troen begyndte at tændes herinde, Hjertets det skjulte ny Menneskes Sjæl, Først i en Længsel sin Jesus at finde, Og nu al Verden at sige Farvel, Synden den kjendte som stinkende Søle, Da den fik Vrede og Naade at føle. 9 Ak, hvor Guds Mægtige Kjærlighed stræbte Ret at indplante det himmelske Sind, Medens Bedrøvelsens Følelse Dræbte, Hvad ei i Kristi Forening gaar ind; Jesu Retfærdighed Sj,len blev givet, Kjødet til Døden og Aanden til Livet. Languages: Norwegian

Pages


Export as CSVAdvertisements


It looks like you are using an ad-blocker. Ad revenue helps keep us running. Please consider white-listing Hymnary.org or subscribing to eliminate ads entirely and help support Hymnary.org.