Hymnary.org will be unavailable January 30th, 6:00 to 9:00 PM EST for system maintenance. Thank you for your patience. Hide this message

Instance Results

Topics:awareness+and+prayer
In:instances

Planning worship? Check out our sister site, ZeteoSearch.org, for 20+ additional resources related to your search.
Showing 1 - 10 of 26Results Per Page: 102050
TextPage scan

Jeg raaber fast, o Herre

Hymnal: Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #119 (1890) Topics: Awareness and Prayer Lyrics: 1 Jeg rabber fast, o Herre, Af dybest Nød til dig. Du vil mig naadig være, Og gjerne høre mig; Dit Øre du nedbøie, Naar jeg min Bøn frembær; Mærk vel udaf det Høie, Hvad min Beghjæring er. 2 Ak, vil du agtpaagive Den Synd, som vi begaa, Mens vi er' her ilive, Hvo kan for dig bestaa? Men hvem, som det begjærer, Den har du Gunst beted, Des frygter man og ærer Din høie Majestæt. 3 Mig længes inderlige Efter dig, o Herre sød! Dit Ord, som ei kan svige, Det er min Trøst is Nød! Mit Hjerte af Længsel trænges Til dig med stor Attraa, Fast mer end Vægteren længes, At Dagen komme maa. 4 Israel sig forlade Paa Guds Barmhjertighed, Og paa hans store Naade, Som han saa mangeled Over sit Folk udøser, Den fromme Herre og Gud, Idet han dennem løser Af Synd op Sorrig ud. Scripture: Psalm 130 Languages: Norwegian
TextPage scan

Kyrie eleison, Gud Fader, forbarme dig!

Hymnal: Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #244 (1890) Topics: Awareness and Prayer Lyrics: Kyrie eleison, Gud Fader, forbarme dig! Christe eleison, Christi, forbarme dig! Kyrie eleison, Herre Hellig-Annd, forbarme dig! Herre Gud Fader i Himmelen! Forbarme dig over os! Herre Jesu, Verdens Frelser! Forbarme dig over os! Herre Gud Hellig-Annd, sand TrOstermand! Forbarme dig over os! Vær os barmhjertig, Apor os, kjære Herre Gud! Vær os barmhjertig, Hjælp os, kjære Herre Gud! Af alle Synder, Fri os, kjære Herre Gud! Fra al Vildfarelse, Fri os, kjære Herre Gud! Fra alt det, som ondt er, Fri os, kjære Herre Gud! Fra en uforvarende, on og brat Død, Fri os, kjære Herre Gud! Fra Pestilentse, Hunger og Dyrtid, Fri os, kjære Herre Gud! Fra Krig og Blodstyrtning, Fri os, kjære Herre Gud! Fra Oprør og Tvedragt, Fri os, kjære Herre Gud! Fra utimeligt Veirlig, Fri os, kjære Herre Gud! Fra den evige Død, Fri os, kjære Herre Gud! For din hellige Fødsels Skyld, Hjælp os kjære Herre Gud! For din blodige Sved, Hjælp os kjære Herre Gud! For din Pine og Død, Hjælp os kjære Herre Gud! For din hellige Jordefæred, Hjælp os kjære Herre Gud! For din hellige Opstandelse og Himmelfart, Hjælp os kjære Herre Gud! I vor sidste Time, Hjælp os kjære Herre Gud! Paa den yderste Dommedag, Hjælp os kjære Herre Gud! Vi arme Synder gjøre vor Bøn til dig: Hør os, kjære Herre Gud! Styr og regjer din hellig Christelige Kirke, Hør os, kjære Herre Gud! Hold Kirkens Tjener ved dit salig Ord og i et helligt Levnet, Hør os, kjære Herre Gud! Forhindre alt Kjætteri og Vildfarelse, Hør os, kjære Herre Gud! Og før dem paa den rette Vei, som ere forførte, Hør os, kjære Herre Gud! Og lad Djævelen og alle Christendommens Fiender snarlig trædes under vore Fødder, Hør os, kjære Herre Gud! Giv alle dem din Aand og Krafr, som høre dit Ord, Hør os, kjære Herre Gud! Trøst alle dem, som ere bedrøvede og rædde, Hør os, kjære Herre Gud! Giv Konger og Fyrster Fred og Endrægtighed, Hør os, kjære Herre Gud! Giv vor Øvrighed Fred og et lyksaligt Regimente, Hør os, kjære Herre Gud! Stedse Seirvinding imod sine Fiender, Hør os, kjære Herre Gud! Giv vort Raad og Menighed Velsignelse og Veskjærmelse, Hør os, kjære Herre Gud! Vær dem alle bistandig, som ere i Nød og Fare, Hør os, kjære Herre Gud! Forsørge dem alle, som ere hjælpeløse, Hør os, kjære Herre Gud! Forbarme dig ove alle Mennesker, Hør os, kjære Herre Gud! Forlad alle vore Finder, og hjælp dennem at omvende sig, Hør os, kjære Herre Gud! Giv Frugt paa Jorden og bevare den,Hør os, kjære Herre Gud! O herre Gud, hør os naadelig, Hør os, kjære Herre Gud! O Jesu Christe, Guds Son, Hør os, kjære Herre Gud! O du Guds Lam, som bar Verdens Synder, Forbarme dig over os! O du Guds Lam, som bar Verdens Synder, Miskunde dig over os! O du Guds Lam, som bar Verdens Synder, Forlene os din Fred! Kyrie eleison, Gud forbarme dig over os! Vi have syndet med vore Forfædre, Vi have mishandlet og havt os ugudelig, O Herre, handle ikke med os efter vore Synder Og betal os ikk efter voer Misgjerninger! O Herre, hør vor Bøn, Og lad vor Røst komme til dig! Languages: Norwegian
TextPage scan

Ak Herre from

Hymnal: Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #245 (1890) Topics: Awareness and Prayer Lyrics: 1 Ak Herre from, Hvor stor' og grum' Er mine begangne Synder! Ei nogen Mand Mig hjælpe kan, I Verden her jeg finder. 2 Jeg siger frit, Løb jeg end vidt Hen indtil Verdens Ende, At løses af Den Syndens Straf, Jeg kunde den ei afvende. 3 Jeg raaber til dig: Forskyd ei mig, Min Synd det vel forskyldte; Træt ei med mig, Gud, vredelig, Din Lov din Søn opfyldte. 4 Og er det saa, Straf følge paa De Synder, gjorte ere, Saa straf du her Og skaane der, Lad her mig pønitere! 5 Godt Taal mig und, Forlad min Synd, Giv lydigt Sind, Gud milde! Lad mig ei her, Som ofte sker, Med Utaal Naaden spilde! 6 Handle med mig, Som synes dig, I Naaden lad mig blive! Lad hist ei mig Evindelig Fra dig med Skamm bortvige! 7 Som sig en Fugl Ind udi Skjul I hule Trær forstikker, Naar Stormens Brus Og Luftens Sys Men'ske og Kv"g forstrækker; 8 Saa, Herre Christ, Min Tilflugt vist Er dine Vunders Huler; Naar Synd og Død Mig før' i Nød, Bedst jeg mig deri skjuler. 9 Der er mig vel; Naar da min Sjæl Fra Legemet maa fare, Du vil mig vist O Herre Christ, I evig Fryd bevare! 10 O Jesu sød! Paa Korset død Er du for Synder mine, Du Djævlens Magt Har underlagt, Frelst mig fra Helveds Pine. 11 Dig Ære vær, Gud Fader kjær, Med Søn og Aand tilsammen! Vis er jeg paa, dit Ord skal staa: Hvo tror, blir salig, Amen. Languages: Norwegian
TextPage scan

Mægtigste, Christe, Menighedens Herre

Hymnal: Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #246 (1890) Topics: Awareness and Prayer Lyrics: 1 Mægtigste Christe, Menighedens Herre, Den du har tegnet med dit Kors til Ære, Skynd dig at hjælpe os af Fiendens Snare, Dit Folk bevare! 2 For du selv Striden for de Børn saa svage, Dæmp du vor Fiende, driv hans Magt tilbage; Hvad sig mod dine Lemmer vil ophøie, Du selv nedbøie! 3 Fred udi Kirken vi af dig begjære, Fred udi Landet, du os og Beskjære, Fred udi Hjertet du for Alting give Hos os at blive! 4 Saa skal din Godhed udi Tiden prises, Og hisset evig endnu mer udvises; Himmel og Jord din Godhed skal bekjende, Til de faa Ende! Languages: Norwegian
TextPage scan

Herre, naadig dig forbarme

Hymnal: Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #247 (1890) Topics: Awareness and Prayer Lyrics: 1 Herre, naadig dig forbarme, Hør dit Folk som Hjælp begjær, Du, som tænker paa de Arme, Og vor Tilflugt ene er! Fra vort Hoved du afvende Naadig vore Synders Løn! Du dit Lyst fra Himlen sende, Frels dit Folk og hør dets Bøn! 2 Du, som med en Faders Hjerte Bær en Faders blide Navn, Du, som under Dødens Smerte Aabned' os en Broders Favn, Du, som Herrens Vei bereder, Søger os utrættelig, Kalder, vækker, lærer, leder: Over os forbarme dig! 3 Os, som dig ei vilde lyde, Skaan, o kjære Herre Gud! For det Blod, du ømt lod flyde, Hjælp os, kjære Herre Gud! Fra de Veie, dig bedrøve, Hvor vi krænke dine Bud, Fra de Lyster, som os døve, O, bevar os, milde Gud! 4 Ja, fra Alt, hvad Sjæl og Hjerte Vil bedrage trædskelig, Og fra jordisk Ve og Smerte, Hungers Rædsel, Pest og Krig, Oprør, Tvedragt, Brand og Flammer, Hagel, Storm, din Vredes Bud, Og fra Evighedens Jammer: Fri os, kjære Herre Gud! 5 Du, som fødtes som vor Lige Og dit Liv for Verden gav, Du, som aabnede dit Rige, Da du opstod af din Grav, Du, som fulgt af Engles Hære, Som du gik fra Himlen ud, Atter gik til Himlens Ære: Hjælp os, kjære Herre Gud! 6 Skjærm, regjer og frels din Krike, Samle selv din spredte Hjord! Giv dens Hyrder Mod og Styrke At forkynde Livets Ord! Ræk din Haand til dem, som glide, Og med Naadens milde bud Væk de Faldne op itide: Hør os, kjære Herre Gud! 7 Udberd fra Palads til Hytte Fredens Glæde ved din Haand! Lad din Styrkes Arm beskytte Øvrighed og Folk og Land! I din magt du dig forklare, Gud, naar Krigs-Basunens Lyd Samler dem, som os forsvare: Hør os, kjære Herre Gud! 8 Til dit Øre frem lad vinde Sukket fra Foraldres Bryst! Lad den Svage hos dig finde Lindring Styrke, Ro og Trøst! Lad, o Gud, dit Hjerte røres Ved den Fangens Klagelyd, Og hans Bøn i Naade høres: Hør os, kjære Herre Gud! 9 Fader, til dit Faderhjerte Faderløses Bøn lad naa, Og lad Enken i sin Smerte TrOst oaf dig fra Himlen faa! Lad vor Uvens Hjerte blive Rørt af Naadens milde Bud, Du med os ham flux tilgive: Hør os, kjære Herre Gud! 10 Lad vor Bøn dit Forraadskammer, Fromme Gud, ei finde lukt, Giv, at vi med Tak annammer Havets Rigdom, Jordens Frugt! O, forbarm dig over Alle! Før os af al Trængsel ud! Abba, Fader, vi dig kalde: Hør os, kjære Herre Gud! 11 Du, som Verdens Synd bortatager, Over os forbarme dig! Du, som Verdens Synd borttager, Over os miskunde dig! Du, som Verdens Synd bortager, Giv, o Herre, os din Fred! Giv os Fred i Livets Plager! Lad os se din Salighed! Languages: Norwegian
TextPage scan

Herre Jesus Christ, from, mild og god

Hymnal: Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #248 (1890) Topics: Awareness and Prayer Lyrics: 1 Herre Jesu Christ, from, mild og god, En Kilde til all Naade, Se, hvor ned slaget er mit Mod, Beladt med Syndens Vaade, Og mange Pile har i mig, Som udi Hjertet haardelig Mig arme Synder trykker. 2 I saadan Trang forbarme dig, Tag dien bort af mit Hjerte! Saa vel du bødet har for mig Paa Korset med dit Smerte, Paa det jeg ei med Pine maa I mine synder slet forgaa, Og evig saa fotvivle. 3 O Gud, naar det mig falder ind, Hvad Synd jeg har begangen, Da falder Angest paa mit Sind, Det er med Frygt omfangen Og ingen Raad i Verden ved; Jeg blev fortabt i Evighed, Om jeg dit Ord ei havde. 4 Dit gode Ord dog siger saa: Du vil al synd forlade, Naar vi derfra ved Bod asstaa, Da skal den os ei skade; Du rækker dem din Naadehaand, Som med en sønderknuset Aand I Troen til dig komme. 5 Og som jeg da, min Herre kjær, Det jeg med Smerte klager, En høitbedrøvet Synder er, Samvittighed mig nager, Og gjerne vil nu, ved dit Blod Af Synden renset, gjøre Bod, Som David og Manasse. 6 Saa kommer jeg da frem for dig, Min Nød mig til dig leder, Jeg mine Knæe ydmygelig Nedbøier og dig beder: Forlad, forlad mig naadelig, Hvad jeg min Livstid imod dig Paa Jorden har bedrevet! 7 O Gud, forlad du mig det dog For dit Navns Skyld og Ære, Og borttag mine Synders Aag, Lad det mig ei besvare, At jeg kan Ro i Hjertet faa, Og dig til Ære leve saa, Som det dig vel behager! 8 Med Glædens Aand mig styrk og led, Læg mig med dine Vunder, Afto mig med din Angestsved, Naar som min Død tilstunder, Og tag mig naar det synes dig, I troen bort fra Jorderig Til dig og de Udvalgte! Languages: Norwegian
TextPage scan

Herre, jeg har handlet ilde

Hymnal: Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #249 (1890) Topics: Awareness and Prayer Lyrics: 1 Herre, jeg har handlet ilde, Syndens Last er mig saa svar, Veien jeg ei vandre vilde, Som du mig forkyudet har; Kunde nu i dybest Hule for din Vrede jg mig skjule! 2 Dog, hvor kan jeg dit undvige? Overalt din Arm mig naar: Vil jeg ned i Jorden stige, Om jeg over Havet gaar, Flyr paa Morgenrødens Vinger,_ Du mig ser og mig omringer. 3 Thi maa jeg for dig nedfalde: Ak, jeg haver ilde gjort! Ei jeg mig dit Barn tør kalde, Stød mig dog ei fra dig bort, Lad ei Vreden uden Ende Mod mig arme synder brænde! 4 Om i Verden Nogen kunde Tælle hele Havets Sand, Dog formaar han igenlunde al min Synd og Uforstand Og min Ondskab med sin Dale Ret tilfulde at afmale. 5 Græder, mine Øine, saare, Græder, om I kunde, Blod! Lad den bitre Smertens Taare Sænke mig i Bøn og Bod, Bøie, smelte Hjertets Klippe; Dog, lad mig ei Haabet slippe! 6 Thi, min Jesu, dine Vunder, Ja, en Draabe af dit Blod Renser dog af alle Synder, Skyller bort al Ondskabs Flod; De mit Skjulested skal være, Derhen vil min Angst jeg bære! 7 Syndes Last jeg paa dig binder, Kast den i den dybe Sø! to mig vel af mine Synder, Gjør mig ren og hvid som Sne! Lad din gode Aand mig drive, Lad i dig mig evig blive! Languages: Norwegian
TextPage scan

Vaagn op, min Sjæl, thi Stunden er

Hymnal: Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #52 (1890) Topics: Awareness and Prayer Lyrics: 1 Vaagn op, min Sjæl! thi Stunden er Af Søvn og Slum at stande, Og Salighedens Tid er nær At glæde vore Lande. Vor Sorrigs Nat Er gangen plat, Vi skal nu snart befinde, Fra Davids Stol Retvisheds Sol, Vor Jesum, at oprinde. 2 Kast derfor af din Synde-Ham, Og Mørkets sule Klæde, At Jesus, Guds uskyldig Lam, I dig kan have Glæde! Gak frem og staa Med Vaaden paa, Som Lysets Barn kan sømme; Lad Utugt gaa Af Hjertets Vraa, Hold Kiv og Had i Tømme! 3 Ifør mig, Gud, og klæd mig saa, At hver kan se og kjende, Jeg har min Jesum ganske paa Indtil mit Levnets Ende! Bort Kjøds Begjær! Min Jesus er Udi mit Kjød i Vente; Gid jeg ham ind I Sjæl og Sind Med Bøn og Bod kan hente! Languages: Norwegian
TextPage scan

O vaagner op af Verdens Drømme

Hymnal: Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #58 (1890) Topics: Awareness and Prayer Lyrics: 1 O vaagner op af Verdens Drømme, I lunkne Christne, op med Magt! Vor Jesus, som skal Verden dømme, Han raaber høit: herud paa Vagt! Herud af Syndens Søvn og Slum, Mens der endnu er Tid og Rum! 2 O vaagner op, at Syndens Natte Ved Lysets Komme viger bort, Guds store Naade høit at skatte, Som han mod Adams Kjøn har gjort! Thi ellers har vi ingen Gavn Og Glæde af vort Christennavn. 3 O vaagner! er end Aanden villig, Saa er dog Kjødet alt for svagt, At alle sande Christne billig Sig tage desto mer i Agt. O bruger dog Forsigtighed, Og følger den, som Veien ved! 4 O vaagner! thi den gamle Slange Os ellers er for stærk og snild, Han agter mig og dig at sange Og slæbe hen i Helveds Ild; Hvo her vil ikke mandig staa, Han maa i Sandhed med ham gaa. 5 O vaagner, førend Døden kalder Os i en ubeleilig Stund! Saa snart den Gammel for ham falder, Saa snart en Ung, en Rig og Sund; Vi vide ei hvad Tid og Sted, Vel den, som altid er bered! 6 O vaagner! vi skal hen at svare For Herrens Ret og strenge Dom, Ret længe vil det ikke vare, Før Gud vil gjøre Verden tom; Indretter saadan eders Sag, Som hver Dag var den sidste Dag! 7 O vaagner! det er Jesu Stemme. Herop af Søvne, ud paa Vagt! Naar Sjælen er i evig Klemme, Da er det alt for sildig sagt. Nu kan vi søge Sjælens Gavn. Saa vaagner da i Jesu Navn! Languages: Norwegian
TextPage scan

O Gud, du fromme Gud!

Hymnal: Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #66 (1890) Topics: Awareness and Prayer Lyrics: 1 O Gud, du fromme Gud, du Kilde til al Gave! Af dig er alt, hvad er, af dig vi Alting have; Mit Legem Sundhed giv, ja giv mig og derved En ubesmittet Sjæl, og god Samvittighed. 2 Giv, at jeg gjør med Flid Alt, hvad jeg bør at gjøre, Hvortil mig dine Bud udi mit Kald kan føre; Giv, at jeg gjør det strar, itide og med Skjel, Og havd jeg gjør, saa giv, at det maa lykkes vel. 3 Hjælp, at jeg taler saa, at jeg det kan forsvare, Lad intet syndigt Ord mig ud af Munden fare, Og naar udi mit Kald jeg tale skal og maa, Saa lad hvert Ord med Kraft og Eftertryk bestaa. 4 Ser jeg end Farlighed, lad mig dog ei forsage, Giv mig et Heltemod, hjælp selv mit Kors at drage; Lad mig min Fiende al Sagtmodighed bete, Lær mig som raadvild er, de bedste Raad at se. 5 Lad mig og med Enhver i Fred og Venskab blive, Saa meget christ'ligt er; vil du mig noget give Af Rigdom, Penge, Gods, saa giv mig og derved, At intet blandes maa med Uretfærdighed. 6 Skal jeg i Verden her maaske end leve længe, Med mange sure Trin til Alderdommen trænge, Saa giv Taalmodighed, vend Synd og Skam kun af, At med et ærligt Navn jeg lægges i min Grav. 7 Lad mig paa Christi Død, naar jeg dør herfra skilles, Tag Sjælen op til dig i Glædens Sol at stilles, Og Legemet et Rum hos fromme Christne und, At det maa hvile sødt hos dem til sidste Stund. 8 Naar du de Døde skal paa Dommedag opvække, Saa ville du din Haand og til min Grav udstrække, Din Røst mig høre lad, opvæk mit Legem med, Og før det herliggjort til de Udvalgtes Sted. 9 Gud Fader! dig al Pris skal her og hisset være; Guds Søn, o Jesu Christ! dig vil jeg altid ære; Gud Hellig-Aand! din Lov skal stedse bo i mig; O du treenig' Gud, Lov, Pris og Tak ske dig! Languages: Norwegian

Pages


Export as CSVAdvertisements


It looks like you are using an ad-blocker. Ad revenue helps keep us running. Please consider white-listing Hymnary.org or subscribing to eliminate ads entirely and help support Hymnary.org.