Instance Results

Topics:bodspsalmer
In:instances

Planning worship? Check out our sister site, ZeteoSearch.org, for 20+ additional resources related to your search.
Showing 1 - 10 of 41Results Per Page: 102050
TextPage scan

Jeg arme Synder træde maa

Hymnal: Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #18 (1890) Topics: Bodspsalmer Lyrics: 1 Jeg arme Synder træde maa Med høitbedrøvet Hjerte Til Naadens Dør, at banke paa Og klage der med Smerte: At jeg med Synd og Ondskabs Dynd Fra Top til Fode-Saale Har smitter mig, og jeg for dig, Har Intet med at prale. 2 De Synder er foruden Tal, Som jeg med Sorrig finder, Og mig med bitter Hjerte-Kval I Sind og Tanke rinder; Din Søn det Alt har vel betalt, Der Ynk hans Hjerte rørte; Men jeg har ei søgt ad den Vei, Som hen til hannem førte. 3 Min Utaknem'lighed er stor, Som dølges ingenlunde, Jeg kun med blotte Læbers Ord Og ei af Hjertens Grunde Din Trofasthed, din Kjærlighed, Din rige Naades Gaver, Som jeg hos mig fandt rundelig, Rost og bekjendet haver. 4 Du har jo med Langmodighed Min Bod og Bedring ventet, Du har en Faders Hjerte ted, Og tidt med Hevnen lentet; Din store Flid fra Nød og Strid Mig ofte har udrevet, Din Hjælpe-Haand har Fiendens Baand Saa ofte fra mig drevet. 5 Naar jeg tillukte Hjertets Dør, Du da med Ordets Hammer Tidt banked' paa og sagde: hør, Din Ven staar for dit Kammer; Din Brudgom saa Sted og Rum! Du Haanden tidt indrakte, Og rørte mig hel haardelig: Sligt burde jeg vel agte. 6 Men jeg for dig opkukte ei, Hvor stærkt du vilde banke, Og ud om Ørets lukte Vei Lod jeg din Tale vanke; Hjemføgelsen o store Ven, Mig ei til dig omvendte, Men jeg fra dig haardnakkelig Flux frem i Synden rendte. 7 Nu kunde du med Billighed Forkorte mine Dage, Og støde mig med Vrede ned Til bitter Helveds Plage; Skam burde mig, som skammelig Lod Synen Hjertet krænke, Dog giver du mig Tid endnu Mit Bedste at betænke. 8 Naar Hjertet dette pønser paa, Samvittigheden minder, Jeg hartad fra mig selv vil gaa, Min Styrke da forsvinder; Hvad Helved' er, hvad Helveds Hær Af Pine, Nød og Plage I Evighed at skjænke ved, Jeg billig burde smage. 9 Dit Kreatur ei sømmer mig At jeg mig vilde nævne, Saa plat vanslægted' jeg fra dig, At al Naturens Even Sig burde vred mod mig beted; Jeg rent ud ma bekjende: Om Gunst ei maa for Retten gaa, Bør jeg vist evig brænde. 10 Men du, al Godheds Kilder-Væld, Give Naadens Lædske-Draaber! Her finder du en tørstig Sjæl, Som trænger, beder, raaber: O Naade-Sol! jeg for din Stol Og høie Himmel-Throne Nedkaster mig i Stov for dig Med Jammers Græde-Tone. 11 I Brystet er der jo paa dig En Naddens Springe-Kilde, O milde Jesu, den du mig I Døden aabne vilde; Af den mon Fred, Trøst Rolighed Til Sjælene udflyde; Lad mig det her og Æere der Hos dig omsider nyde! Languages: Norwegian
TextPage scan

Vreden din afvend, Herre Gud, af Naade

Hymnal: Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #19 (1890) Topics: Bodspsalmer Lyrics: 1 Vreden din afvend, Herre Gud, af Naade, Riset, det blodig', som os overmaade Plage med Rædsel af din Vredes Brynde, Fordi vi synde! 2 Thi om du efter vore Synder onde Os straffed, som du med rette kunde, Da maatte Alting gaa til Grund og falde, Ja En og Alle. 3 Vor Sund forlad os, gode Gud og Herre! Lad over os din Naad' igjen regjere! Thi af din Gunst du altid pleier skaane, Det er din Vane. 4 Støv, arme Orme, Muld og Aske alle Er vi, ja svage, go vi daglig falde. Nød og Gjenvordighed og Død os plage, I alle Dage. 5 Se til di Søns den blodig' Død og Pine, Som han paa Korest led for Synder mine, Da i hans Legem Spyd og Nagler stode Verden til Gode. 6 Derfor, o Fader, ikke os fordærve, Ved Christum lade din Naade os forhverve, At stedse vi i Himmeriges Glæde Med dig maa leve! Languages: Norwegian
TextPage scan

Alene til dig, Herre Jesu Christ

Hymnal: Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #20 (1890) Topics: Bodspsalmer Lyrics: 1 Alene til dig, herre Jesu Christ, Staar alt mit Haab paa Jorden; Jeg ved, du est min Trøster vist, du est min Frelser vorden; Fra Verdens første Tid ei kom Et Menneske paa Jorden saa from, Der i min Nød kunde hjælpe mig; Jeg raaber til dig, Til dig mit Hjerte fortrøster sig. 2 Min Synd er stor og ganske svar, Deraf er Sørger mine; O Herre, gjør mig fra dem klar Alt for din Død og Pine! Og sig det til din Fader god, At du mig frelste med dit Blod, Saa bliver jeg af Synden løst; Herre, vær min Trøst, Giv det, du lovede med din Røst! 3 Giv mig af din Barmhjertighed En christen Tro til Ende, At jeg saa maatte din Sødhed Ret inderligen kjende Og over Alting elske dig, Min Næste ligervis som mig! Stat mig bi i min sidste End', Din Hjælp mig send Og Djævlens List saa fra mig vend! 4 Gud Fader ske Lov, Pris og Ær', Som os alt Godt monne give! Og Jesu Christ, vor Broder kjær, At han hos os vilde blive! Desligest og den Hellig-Aand, Som er vor Trøster og Hjælper sand, At vi Gud tjene med Hjertens Fryd Her i denne Tid, Og efter Døden i Evighed! Languages: Norwegian
TextPage scan

Ak, levende Gud, jeg bekjender for dig

Hymnal: Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #21 (1890) Topics: Bodspsalmer Lyrics: 1 Ak, levende Gud, jeg bekjender for dig, At jeg haver levet ugudelig, Ak, hvor uværdig en Synder jeg er, Det klager jeg for dig, min Herre kjær! 2 Intet Menneske tør jeg se op paa, Det gjør min Synd, mig trykker saa, Jeg haver syndet mod Himmel og Jord Og mod dine hellige Bud og Ord. 3 Hvor skal jeg da henvende mig? Hvem vil over mig forbarme sing? Saa stor er da min syndig' Daad, Hos intet Menneske finder jeg Raad. 4 Naar jeg opløfter mit Øie med Graad Til syndet mod dig, o Gud; Saa haver jeg syndet mod dig, o Gud; Thi ved jeg nu hverken ind eller ud. 5 Jeg stor Forargelse givet har, Og ondt mit Levnet fra Ungdom var, Hvad skal jeg gjøre? hvad er mig bedst? Skal jeg fortvivle, Herre Jesu Christ? 6 Du est jo dog min Frelsermand, Barmhjertighed jeg finde kan Hos dig, thi Liv og Salighed Du af din Naade har bered. 7 Jeg derfor ikke fortvivle vil, I hvad som Nogen siger dertil, jeg slyr til dig, jeg vove det maa, Min Lid og Love skal til dig staa. 8 Hos dig alene jeg søger med Skjel Trøst, Raad og Hjælp for min arme Sjæl; Dit Kreatur og Billede vist Foragter du ei Herre Jesu Christ! 9 Saa bange og sorgfuld jeg kommer til dig, O Herre, forskyd du ikke mig! For Sorrig jeg neppe kan tale eller se, O Herre, du mig din Naade bete! 10 Min Overtrædelse du udslet, Og al min store Synd forgjet, Gjør du mig ren og to mig huld, Af al min Ondskab og Udyd! 11 Jeg ser min Uretfærdighed, Min Synd den er mig slem og led, Jeg gaver syndet alene mod dig, Det maa jeg bekjende visselig. 12 Min arme Moder undfanged mig vist Og fødte i Synd,o Herre Christ! Bestænk mig, Herre, med Isop skjøn Og med dit Blod, du Davids Søn! 13 Ja, Blodet, som af Saarene flød, Dermed du forløste os alle af Nød; To mig, at jeg bliver hvid som Sne, Din Hellig-Aands Naade mig bete! 14 Giv mig i Hjertet Glæde og Ro, At jeg kan stadig haabe og tro, At du for din hellige Pine og Død Forlader min Synd saa blodig rød! 15 En retvis Aand forny udi mig, Forskyd mig ei, o Herre, fra dig, Tag ei fra mig din Hellig-Aand, Men giv mig Naade og ret Forstand 16 At jeg og Andre omvende maa, Saa dig de kjende og Naade faa, Oplad mine læber og Tungen min, at jeg forkynder Æren din! 17 Thi intet Offer er dig saa kjær, Som et angerfuldt Hjerte, din Naade begjær, Bestænk med Christi Rosens Blod; O Herre, vær mig naadig og god! 18 Besegl i mit Hjerte denne Trøst, At du, Herre Christ, har mig forløst! Dit Legem og Blod skal være mit Pant, At jeg skal tro og vide for sandt. 19 At al min Synd udslettet er, Det ske dig Pris, o Herre kjær, Fra Evighed og til evig Tid, Gud være os alle naadig og blid! Scripture: Psalm 51 Languages: Norwegian
TextPage scan

Min kjære Ven! ak, tør jeg dig

Hymnal: Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #22 (1890) Topics: Bodspsalmer Lyrics: 1 Min kjære Ven! ak tør jeg dig Min Ven endnu vel kalde, Da jeg saa tidt har dristet mig Dig, Jesu, at undfalde? Saa vis mig nu din Venskabs Tro, For Sorgen giv mig Fred o Ro Og Synderne udslette! 2 Jeg føler, hvor mit Hjerte slaar For Syndens Straf og Plager, Ja min Samvittighed er saar; Thi Syndens Skyld mig nager, Og at jeg har din Aand forladt Og dig af Hu og Øine sat, Ja Pagten overtrædet. 3 Hvad dine Bud forbyde mig, Det har jeg tidt bedrevet; Hvad de befale strengelig, Det er ei efterlevet; Jeg har din Godhed, Kald og Flid, Langmodighed og Naadens Tid Ei, som jeg burde, agtet. 4 Desværre! jeg den Syndedaad Rok haver foretaget, Men vu ved jeg slet intet Raad, At blive den unddraget, I mine Kræfter det ei er, Og vil min Ven ei tale her, Ved jeg mig ei at hjælpe. 5 Jeg negter ei min Synd, men den Nu rundt ud vil bekjende. Gjør du og som en trofast Ven, For Ret mig Naade sende! Ak, Naade, Naade giv du mig! Jeg kun om Naade beder dig, Den lad mig vederfares! 6 Du, som vil ingen Synders Død, Men vil hans Bod i Tide, Du, som for alle synders Nød Selv vilde Døden lide, Lad dog din Værdskyld og det Blod, Som du for mig paa Korset lod, Al Skyld for mig betale! 7 Dig slipper ei min Troes Haand, Mit Suk det samme bliver, Indtil du mig af Syndens Baand Afløser og frigiver; Ved dette Haab jeg hænger fast, Umulig bliver jeg forkast, Min Ven mig jo benaader. 8 Og derpaa til Forsikring min Dit Naadepant mig give, Dit Kjød i Brød, dit Blod i Vin Min Mad og Drik lad blive! Min Mund og Tro alt aabner sig, Ak,kjære Ven, de ønske dig Snart værdelig at nyde. 9 O, hvor vil jeg mig siden nu For Synden være tage, At alt mit Levnet, Sind og Hu Dig stedse maa behage1 Saa skal min Daabes Pagt igjen, Som gjorde dig først til min Ven, Fornyes og bekræftes. 10 Jeg vil dig da mig Haand og Mund Min Tro igjen tilsige; Men, som du ved, mit Hjertes Grund Er svag og snart kan svige, Saa hjælp min Svaghed stedse saa, At jeg din Egen blive maa, Som du min Ven forbliver! Languages: Norwegian
TextPage scan

Jeg beder dig min Herre og Gud

Hymnal: Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #60 (1890) Topics: Bodspsalmer Lyrics: 1 Jeg beder dig, min Herre og Gud, Lad op dit Miskunds Øre, Og hør nu mig, din syndige Brud, Lad Satan mig ikke forføre; Send mig, o Gud, din Helligaand, Som min Forstand oplyser, Som kaldes en sand Trøstermand, Og Synden sønderknuser. 2 Hvad heller jeg vaage eller sove maa, Din hellige Død og Pine Lad aldrig udaf min Hu gaa, Ei heller Vundererne dine; Lad mig ret aldrig tale eller gjøre Og ei med Hjertet tænker Foruden det, dig kan komme til Ære Og ei din Lov forkrænke. 3 Hidtil jeg ilde levet har, Det kan jeg daglig kjende, Jeg megen Synd bedrevet har Og Døden er mig i Hænde; Thi beder jeg for din store Miskund Lad mig dit Venskab fange, Og saa dertil en salig Stund Naar jeg af Verden skal gange. 4 Naar mine Lemmer ei røre sig kan, Da kan mig Intet trøste Foruden det Ord o Frelsermand! At mig din Pine forløste; Thi unde du mig, at jeg maatte dig Mig ganske ofre og give Min Sjæl og Krop, som du gav mig Udi min Moders Live. 5 Hertil hjælp mig, min Frelsermand! Du derfor Jesus kaldes, Thi uden dig ingen mig frelse kan, Om dig i Skriften saa tales, Ved dig skal jeg foruden Meen Igjen af Jorden opvækkes; Og siden faa min Sjæl ighen, Den skal ret aldrig forsmægtes. 6 Da skal jeg se dit Aasigt klar, O Christe, min Saligheds Throne! Naar du kommer med din Engleskar' Og med din store Basune, Da skulle Guds Børn saa glade fremgaa Til evig Ro og Lise Fuldkommelig Ære og Salighed faa Og dig evindelig prie. Languages: Norwegian
TextPage scan

Bryd frem, mit Hjertes Trang at lindre

Hymnal: Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #64 (1890) Topics: Bodspsalmer Lyrics: 1 Bryd frem, mit Hjertes Trang at lindre, O arme Synd'res Dag og Sol! Lad intet Forhæng mere hindre Min Indgang til vor Naadestol, Lad den dog ikke gaa i Blinde, Som vil saa gjerne Lyset finde. 2 Du ene var og er og bliver Den arme Verdens rige Trøst, Det Vidnesbyrd Enhver dig giver, Som kjender dig, vor Hjertens Lyst! Saa stor er ingen Nød at finde, Som ikke for din Kraft maa svinde. 3 Du gjør det, at de Døve høre, De Blinde faar sit Syn igjen, Den Halte friske Trin kan gjøre, Spedalskhed viger for dig hen, De Døde har du Aand og Livet Og alle Andre Lædske givet. 4 Har du nu før saa vældig øvet Dit Herredømmes store Magt, Hvi gaar jeg da saa høit bedrøvet? O Jesu! tag min Sjæl iagt; Vis, at du er endnu den Samme, Som Satans Vælde gjør til Skamme. 5 Du ser, hvordan vi gaa i Blinde, Og sansse ei vor Sjælesag, O, lad dog Naadens Lys oprinde, Og gjør det i mit Hjerte Dag, At jeg grandgivelig kan kjende Den Vei, jeg gaar, og Veiens Ende. 6 Oplad og gjennembor mit Øre, Blandt dine Tjenere at staa, Som uophørlig gjerne gjøre, Hvad du ved Ordet peger paa, Ei aldrig andet foretage, End hvad min Herre kan behage. 7 Jeg halter, snubler, gaar i Mørke, Og støder an ved Lidt og Stort, Ak, lad din Aand og store Styrke Bekræfte mig og hjælpe fort, Ret frem og faste Trin at gjøre, Og aldrig lade mig forføre. 8 O, hva kan læge og fordrive Den Synde-sygdom ond og led? Det kan du, Jesu! kom at blive Mig Visdom bliv mig Hellighed! Din Død og Lærdom kan alene Mod den fortvilte Jammer tjene. 9 Død er min Sjæl til alt det Gode, Slet intet ved og mindre kan, O, lad din Kraft den Skade bode, Giv saadan Vilje og Forstand, At jeg et dygtigt Træ maa være, Som dig utallig Frugt kan bære. 10 Jeg fattig er og fuld af Plage, O naaderige Jesu! kom, Og lad mit arme Hjerte smage Dit søde Evangelium, At jeg endogsaa her i Live Maa derved rig og salig blive. Languages: Norwegian
TextPage scan

Store Gud og Frelsermand!

Hymnal: Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #69 (1890) Topics: Bodspsalmer Lyrics: 1 Store Gud og Frelsermand! Hvo er den, der lignes kan Ved din Guddoms store Kraft? Ingen har fra Adam havt Slig en Fader, Ærens Gud, Som dig sendte med det Bud, At forløse dig en Brud. 2 Døberen, o store Gud! Som løb før i Veien ud Til at vise Verden dig, Han saa høit undskylder sig, At han er kun blot er Røst, Som mod Syndens Saar og Brøst Prædiked' al Verdens Trøst. 3 Han ei værdig kjender sig, For en Træl at tjene dig; Og hvad er jeg usle Barn, Skygge, Støv og Jord og Skarn; Jeg er ikke værd at staa Paa den Jord, du traadte paa, Eller i din Forgaard gaa. 4 Søde Jesu, Davids Rod! Jeg vil dig med Bøn og Bod Rede og berede Sted I min Sjæl og Hjerte med, Tag det hen og dan det bedst, Kom derind og vær min Gjest, Giv en salig Julefest! Languages: Norwegian
TextPage scan

Hvo Hjertet vil omskjære

Hymnal: Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #111 (1890) Topics: Bodspsalmer Lyrics: 1 Hvo Hjertet vil omskjære Og vil den onde Lyst Ei føde og ernære, Men drive af sit Bryst, Han saar og Jesu Sind, Som er omskaaren bleven, Han er til Himlen skreven I Korsets Orden ind. 2 Hvo saa sit Aar begynder, Han fOlger Kjødet ei, Men sig i Aanden skynder Til Livsens rette Vei, Han ny er født og skabt, Af Himmelbyrd oprunden, Som har i Jesu funden Alt det, som fOr var tabt. 3 Dog Hjertet at omskjære, Mærk, Sjæl, hvordan det sker: Din Synd du ret maa lære At hade mer og mer; Bød er det, som her maa Dit stenehaarde Hjerte Ret føre ind i Smerte, Ja ganske sønderslaa. 4 Ak, giv til det at gjøre I det begyndte Aar Din Aand, somos kan røre Og ene det formaar, At vi dit Billede, I dem, som ere blinde, Naar de sig ret befinde, Kan snarlig saa at se. 5 Jeg er i Længsels Smerte Og Tusinde med mig, Som vil af ganske Hjerte I Troen favne dig; Naar jeg dig have maa, Hvad vil jeg mer begjære? Jeg kan jo ikke mere End alting, Jesum, faa. 6 I Syndere! betænker, O hvilken farlig Sag! I gaa i Satans lænker Saa mange Aar og Dag': Begynder Aaret ei, Før I ved herrens Naade Har ladet eder raade At gaa paa Livsens Vei. 7 Omskjærer eders Hjerter Og løber Gud i Favn Med Pønitentses Smerter I Jesu Christi Navn, Saa skal det ogsaa ske: Gud lader sig formilde, At I hans Naades Kilde I dette Aar skal se. 8 Lad alle Christnes Meneng Fast derudi bestaa, At de i den Forening Til Døden blive maa; At de i ingen Nød Sig lade fra dig drage, Men trøstig Korset smage, For din den bitre Død! 9 Saa ville vi dig prise Bort ganske Livets Tid, Men denne Pligt bevise Med større Kraft og Flid, Naar vi vor Jesum faar At se med alle Fromme, Og kan med dennem komme til Evigheds Nytaar. Languages: Norwegian
TextPage scan

Jeg raaber fast, o Herre

Hymnal: Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #119 (1890) Topics: Bodspsalmer Lyrics: 1 Jeg rabber fast, o Herre, Af dybest Nød til dig. Du vil mig naadig være, Og gjerne høre mig; Dit Øre du nedbøie, Naar jeg min Bøn frembær; Mærk vel udaf det Høie, Hvad min Beghjæring er. 2 Ak, vil du agtpaagive Den Synd, som vi begaa, Mens vi er' her ilive, Hvo kan for dig bestaa? Men hvem, som det begjærer, Den har du Gunst beted, Des frygter man og ærer Din høie Majestæt. 3 Mig længes inderlige Efter dig, o Herre sød! Dit Ord, som ei kan svige, Det er min Trøst is Nød! Mit Hjerte af Længsel trænges Til dig med stor Attraa, Fast mer end Vægteren længes, At Dagen komme maa. 4 Israel sig forlade Paa Guds Barmhjertighed, Og paa hans store Naade, Som han saa mangeled Over sit Folk udøser, Den fromme Herre og Gud, Idet han dennem løser Af Synd op Sorrig ud. Scripture: Psalm 130 Languages: Norwegian

Pages


Export as CSVAdvertisements


It looks like you are using an ad-blocker. Ad revenue helps keep us running. Please consider white-listing Hymnary.org or subscribing to eliminate ads entirely and help support Hymnary.org.