So far in 2022, 11 million people from 200-plus countries around the world have benefitted from the Hymnary website! Thank you to all who use Hymnary.org and all who support it with gifts of time, talent and treasure. If you feel moved to support our work today with a gift of any amount and a word of encouragement, we would be grateful. You can donate online at our secure giving site. Or, if you'd like to make a gift by check, please send it to: Hymnary.org, Calvin University, 3201 Burton Street SE, Grand Rapids, MI 49546. May the hope, love, joy and peace of Advent be yours this day and always.

Instance Results

Topics:boldness
In:instances

Planning worship? Check out our sister site, ZeteoSearch.org, for 20+ additional resources related to your search.
Showing 1 - 10 of 27Results Per Page: 102050

Gracious Creator of Sea and of Land

Author: John Thornburg Hymnal: Worship and Song #3161 (2011) Meter: 10.10.10.10 Topics: Boldness; Boldness Scripture: Matthew 4:18-22 Languages: English Tune Title: MONA WEST
TextPage scan

Where high the heavenly temple stands

Author: Michael Bruce, 1746-1767 Hymnal: Methodist Hymn and Tune Book #73 (1917) Topics: Boldness Lyrics: 1 Where high the heavenly temple stands, The house of God not made with hands, A great High Priest our nature wears, The guardian of mankind appears. 2 He who for men their surety stood, And poured on earth His precious blood, Pursues in heaven His mighty plan, The Saviour and the Friend of man. 3 Though now ascended up on high, He bends on earth a brother's eye; Partaker of the human name, He knows the frailty of our frame. 4 Our fellow-sufferer yet retains A fellow-feeling of our pains; And still remembers in the skies His tears, His agonies and cries. 5 In every pang that rends the heart, The Man of sorrows had a part; He sympathizes with our grief, And to the sufferer sends relief. 6 With boldness, therefore, at the throne, Let us make all our sorrows known; And ask the aid of heavenly power To help us in the evil hour. Languages: English Tune Title: ST. ALBAN
TextPage scan

Jesus, Thy blood and righteousness

Author: J. Wesley, 1703-1791; Count N. L. von Zinzendorf, 1700-1760 Hymnal: Methodist Hymn and Tune Book #72 (1917) Topics: Boldness Lyrics: 1 Jesus, Thy blood and righteousness My beauty are, my glorious dress; 'Midst flaming worlds, in these arrayed, With joy shall I lift up my head. 2 Bold shall I stand in Thy great day, For who aught to my charge shall lay? Fully absolved through these I am, From sin and fear, from guilt and shame. 3 The holy, meek, unspotted Lamb, Who from the Father's bosom came, Who died for me, even me, to atone, Now for my Lord and God I own. 4 Lord, I believe Thy precious blood, Which, at the mercy-seat of God, For ever doth for sinners plead, For me, even for my soul, was shed. 5 Lord, I believe, were sinners more Than sands upon the ocean shore, Thou hast for all a ransom paid, For all a full atonement made. 6 When from the dust of death I rise To claim my mansion in the skies, Even then, this shall be all my plea, Jesus hath lived, hath died for me. Languages: English Tune Title: OMBERSLEY
TextPage scan

Persecution to be expected by every true Christian

Author: Dr. Doddridge Hymnal: A Selection of Hymns #CCCXVII (1792) Meter: 8.6.8.6 Topics: Holy Boldness First Line: Great leader of thine Israel's host Lyrics: 1 Great leader of thine Israel's host, We shout thy conquering name; Legions of foes beset thee round, And legions fled with shame. 2 A victory glorious and complete Thou by thy death didst gain; So in thy cause may we contend, And death itself sustain! 3 By our illustrious general fir'd, We no extremes would fear; Prepar'd to struggle and to bleed, If you, our Lord, be near. 4 We'll trace the footsteps then hast drawn To triumph and renown; Nor shun thy combat and thy cross, May we but share thy crown. Scripture: 2 Timothy 3:12 Languages: English
TextPage scan

Er Gud for mig, saa træde

Hymnal: Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #94 (1890) Topics: Boldness Lyrics: 1 Er Gud for mig, saa træde Mig, hvad der vil, imod, Jeg kan i Bønnens Glæde Det trine under Fod; Vil Gud mig gjerne høre, Har Faderen mig kjær, Hvad kan mig Satan gjøre Med al sin Helvedhær? 2 Det kan jeg trøstlig sige, Det tror jeg fast og ved, At Gud i Himmerige Er ikke mere vred; Hans Kjærlighed mig følger, Hvor jeg gaar ud og ind, Og dæmper alle Bølger, Som bruse mod mit Sind. 3 Den Grund, hvorpaa jeg bygger, Er Kristus og hans Død, I Jesu Pines Skygger Er Sjælens Hvie sød; Der har jeg fundet Livet, Selv er jeg Intet værd, Hvad Jesus mig har givet, Gjør mig for Gud saa kjær. 4 Min Jesus er min Ære, Min Tilflugt og min Trøst, Men skulde jeg ei være Ved Jesu Blod forløst, Da turde jeg og kunde For Himlen ei bestaa, Jeg sank med Eet tilgrunde I Verdens dybe Aa. 5 Han, han har rent udslettet Alt, hvad mig var imod; Men Sjæl, af Synden plettet, Er renset ved hans Blod; Nu kan min Sjæl sig fryde Og frygter ingen Dom, Thi hvo ham vil adlyde For Dommen aldrig kom. 6 Mig Intet kan fordømme, Forsagt mig Intet gjør, For Helveds Svovelstrømme Jeg ikke frygte tør, Slet Intet mig kan skrække, Thi Jesus vil min Sjæl Med Naadevinger dække, Han Sine vogter vel. 7 Hans Aand er i mit Hjerte, Og styrer selv mit Sind, Fordriver al min Smerte, Og bringer Lys derind, Befæster der sit Rige Og Naadens stærke Pagt, At jeg kan Abba skrige Af ganske Sjælemagt. 8 Naar Frygt og Fare pukke I Sorgens mørke Stand, Da virker Aanden Sukke, Som ei udsiges kan, Som Munden ei kan finde, Og ingen Sands forstaa, Kan dog Guds Naade vinde, Som ser med Lyst derpaa. 9 Hans Aand min Sjæl opretter Med mangt et trøstigt Ord; At Gud ei dem forgjetter, Som paa hans Naade tror; Hvor sødt er Himmerige Gud Sine har bered, Hvor godt det er at stige Nu snart derind i Fred. 10 Der er for Guds Udvalgte Den Rigdom, som bestaar, Lad mig kun dø og falde, Min Himmel ei forgaar; Og skal jeg her da væde Min Gang med Øinevand, Min Jesu Trøst og Glæde Det alt forsøde kan. 11 Hvo sig med ham forbinde Og flyr den ande flok, Han spottes vist og finder Af Kors og Trængsel nok; Den Sag vi saa at lære Og friske til vor Død, At Ve og Suk vil være De frommes daglig' Brød. 12 Det ved jeg alt tilhobe, Dog er jeg uforsagt Og kan mig fast beraabe Paa Jesu Noades Magt; Det koste Liv og Lykke, Lad gaa! slet ingen Ting Fra Jesu mig skal rykke Til Dødens sidste Sting. 13 Lad hele Verden briste, Min Jesus er ved Magt, Hvo vil hans Haand opvriste Og bryde Himlens Pagt? Ei Hunger, Sværd og Lue, Ei Pine, Ve og Værk Fra Jesu mig skal true, Det Baand er alt for stærk. 14 Ei Englekraft og Evne, Ei Fyrstendømmes Magt, Ei hvad man ved at nævne Af Skjændsel og Foragt, Ei Stort og ei det Ringe, Ei Skade eller Gavn, Ei nogen Ting skal tvinge Mig ud af Jesu Favn. 12 Mit Hjerte lystig springer I Salighedens Trin, Og Frydesange klinger Ved Naadens blide Skin; Den Sol, som Sjælen fryder, Er Jesus angenem, Og al min Sang betyder, At Himlen er mit Hjem. Languages: Norwegian
TextPage scan

O trofaste Gud, Herre Jesu kjær!

Hymnal: Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #95 (1890) Topics: Boldness Lyrics: 1 O trofaste Gud, Herre Jesu kjær! Mit Hjerte ret fuldt af Glæde er, Thi du min Broder vorden est, Om Verden bruger end sin List. 2 Hvad kan mig skade Synd eller Død, Naar du mig hjælper af al min Nød? Lad Djævel og Helved snyse med Spot, Du est min Tillid og faste slot. 3 Du vil og kan ei forlade mig; I al min Vaade jeg haaber paa dig; Om mig end Mange anfægte hart Og trodse mod mig, saa hjælper du snart. 4 Jeg haver jo dig, Herre Jesu Christ! Du est min Gud og Frelser forvist, Trods Verden, Djævlen og falske Lær'; Mans jeg dig haver, hvad vil jeg mer? 5 Jeg vil et have brudt min Ret; Thi jeg er bleven din Byrd og Æt, Des takker jeg dig i Evighed Ret hjertelig for din Godhed. Languages: Norwegian
TextPage scan

Nu velan, et freidigt Mod!

Hymnal: Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #106 (1890) Topics: Boldness Lyrics: 1 Nu velan, et freidigt Mod! Op mit Hjerte! op min Tunge! Op, om Jesu Navn at sjunge, Om hans Kjærlighed og Blod; Alt, hvad i mig er, sig fryde til min Frelsers Lov og Pris, At min Nytaars-Sang kan lyde Langt hen ind i Paradis! 2 O, du blodig Jesu Navn! Min Forløsnings Morgenrøde, Pardisets første GrOde, Bange Sjæles Hvilestavn, Troens stærke Seierssane, Haabets rette Ankergrund, Lys op paa min tunge Bane, Ja udi min sidste Stund! 3 O det søde Jesu Navn! O det Navn foruden Lige, O mit søde Himmerige, O min Sjæles Frelserhavn, O mit Hjertes Lyst og Længsel, O min søde Himmelskat, O min Fryd i største Drængsel, O mit Lys i Dødens Nat! 4 Jesus os til Trøst og Gavn Dette Navn har villet b"re, Men han maatte tidlig lære, At det var et Smertenavn; Thi da Blodet maatte rinde, Da ham Frelsernavnet fik, Dermed al vor Jammers Minde Hannem ind i Sjælen gik. 5 Derfor findes nu for mig Dette Navn saa fuldt af Naade, At jeg mig i al min Vaade Derved fryder inderlig. Maa jeg kun min Jesum nyde I en fast og stadig Tro, Skulde det mig ei vortryde, Om end Verden brast i to. 6 O, jeg er en syndig Krop, Det er al min Titles Ære, Bedre kan den ikke være, Naar jeg kaster Loven op, Men for du er Jesus bleven Og min Jammer paa dig tog, Derfor staar mit Navn indskreven Deilig udi Livets Vog. 7 Jeg skal op i Dommen staa, Ind med Fryd i Himlen stige, Herske udi Jesu Rige Med en deilig Krone paa; Hvide Klæder, Palmegrene, Engledrik af Livets Flod, Dette nyder jeg alene For min Jesu Navn og Blod. 8 Nu det Navn, o Jesu, som Du for mig har villet bære, Lad det mig i Tanker v"re, Hvor jeg gaar i Verden om, Og i Dødens sidste Dvale Lad det kvæge Sjæl og Sind, At jeg maa om Jesu tale, Til jeg gaar i Himlen ind. Languages: Norwegian
TextPage scan

Jeg gaar i Fare, hvor jeg gaar

Hymnal: Psalmebog, udgiven af Synoden for den norske evangelisk-lutherske Kirke i Amerika (2nd ed.) #173 (1890) Topics: Boldness Lyrics: 1 Jeg gaar i Fare, hvor jeg gaar; Min Sjæl skal altid tænke, At Satan allevegne staar I Veien med sin Lænke; Hans skjulte Helvedbrand Mig let forvilde kan, Naar jeg ei paa min Skandse staar; Jeg gaar i Fare, hvor jeg gaar. 2 Jeg gaar i Trængsel, hvor jeg gaar; Mod Synden skal jeg stride, Om Gud med Korsets Ris mig slaar, Det skal jeg taalig lide; Tidt ingen Vei jeg ser, Hvor jeg kan vandre mer, Naar Modgangs-Taage om mig staar; Jeg gaar i Trængel, hvor jeg gaar. 3 Jeg gaar til Døden, hvor jeg gaar, Og veed mig ikke sikker, Ei nogen Dag og Time, naar Han har mig alt i Strikker: Et lidet Aandefang Kan ende al min Gang, At jeg i Evigheden staar; Jeg gaar til Døden, hvor jeg gaar. 4 Jeg gaar blandt Engle, hvor jeg gaar, De skal mig vel bevare, Slet intet Satans Magt formaar I saadan Himmelskare. Bort Verdens Suk og Sorg! Jeg gaar i Engleborg, Trods nogen rører mig et Haar; Jeg gaar blandt Engle, hvor jeg gaar. 5 Jeg gaar med Jesu, hvor jeg gaar, Han har mig ved sin Side, Han skjuler mig med sine Saar. Og hjælper mig at stride; Hvor han sit Fodspor lod, Der sætter jeg min Fod, Trods al den Del, mig ilde spaar; Jeg gaar med Jesu, hvor jeg gaar. 6 Jeg gaar til Himlen, hvor jeg gaar; Frimodig da, mit Hjerte! Kun did, hvor du en Ende faar Paa al din Synd og Smerte! Bort Verdens Lyst og Pragt! Til Himlen staar min Agt; Al Verdens Eie jeg forsmaar, Jeg gaar til Himlen, hvor jeg gaar. Languages: Norwegian
Page scan

Sufficiency of the atonement

Author: J. Wesley; Nicolaus L. Zinzendorf Hymnal: Hymnal of the Methodist Episcopal Church #238 (1891) Meter: 8.8.8.8 Topics: Judgment Boldness in First Line: Jesus, thy blood and righteousness Scripture: 1 Timothy 2:6 Languages: English
TextPage scan

Halleluja, jeg har Min Jesus fundet!

Author: Brorson Hymnal: Salmebog for Lutherske Kristne i Amerika #251 (1919) Topics: Boldness Lyrics: 1 Halleluja, jeg har Min Jesus fundet! Hans Naades Glans er klar I mig oprundet; Nu ser jeg Veien til Guds Fryde-Bolig Nu kan, nu skal, nu vil, Nu kan, nu skal, nu vil, Jeg vandre trolig. 2 Fremad! min Tid er knap, Jeg faar at rende, Hvor løbe de omkap, Som Kronen kjende! Al Verden vil jeg først Bort fra mig kaste, Og som,en Hjort i Tørst, Og som er Hjort i Tørst, Til Himlen haste. 3 Kun fort paa Livets Vei, Oplyste Sjæle! I maa i Sandhed ei Ved Verden dvæle; Enhver for Gud sig til Den Sag forpligte, At vi til Himlen vil, At vi til Himlen vil, Alene sigte. 4 Kun fort, og strider mod De ande Tanker, Som sig i Kjød og Blod Om Sjælen sanker! Endog den mindste Lyst Ret at bekrige, Det løfter Haabets Trøst, Det løfter Haabets Trøst, Til Himmerige. 5 Det er en liden Tid, Saa har jeg vundet, Saa er den ganske Strid Med Et forsvundet, Saa kan jeg hvile mig I Rosendale, Og uafladelig Og uafladelig, Med Jesus tale. 6 Mig tykkes, at jeg ser, Hvor Gud sig fryder, Naar Jesu Stridsmænd mer Igjennem bryder, At det kan Ende faa Med deres Plage Og hver sin Krone maa, Og hver sin Krone maa, Af Jesus tage. 7 Jeg ser dig nok, min Krans I Himmerige! For dine Perlers Glans Maa Solen vige, Og naar jeg tænker paa, Hvo dig fortjente, Saa veed jeg, at jeg maa, Saa veed jeg, at jeg maa, Dit vist forvente. Languages: Norwegian

Pages


Export as CSVAdvertisements


It looks like you are using an ad-blocker. Ad revenue helps keep us running. Please consider white-listing Hymnary.org or subscribing to eliminate ads entirely and help support Hymnary.org.