ആഴി പോൽ വിസ്താരമാം

ആഴി പോൽ വിസ്താരമാം വാനം പോൽ ഉന്നതമാം (Āḻi pēāl vistāramāṁ vānaṁ pēāl unnatamāṁ)

Translator: Anonymous; Author: C. Austin Miles (1914)
Tune: [Wide, wide as the ocean]
Published in 1 hymnal

Audio files: MIDI

Representative Text

ആഴി പോൽ വിസ്താരമാം വാനം പോൽ ഉന്നതമാം
വാരിധി പോൽ ആഴമാം എൻ രക്ഷകൻ സ്നേഹം
അയോഗ്യനെങ്കിലും തൻ സ്നേഹ പൈതൽ ഞാൻ
തൻ വാക്യം ചൊല്ലുന്നു തൻ സ്നേഹം ചുറ്റുന്നെന്നെ എന്നും.

Source: The Cyber Hymnal #14445

Translator: Anonymous

In some hymnals, the editors noted that a hymn's author is unknown to them, and so this artificial "person" entry is used to reflect that fact. Obviously, the hymns attributed to "Author Unknown" "Unknown" or "Anonymous" could have been written by many people over a span of many centuries. Go to person page >

Author: C. Austin Miles

Charles Austin Miles USA 1868-1946. Born at Lakehurst, NJ, he attended the Philadelphia College of Pharmacy and the University of PA. He became a pharmacist. He married Bertha H Haagen, and they had two sons: Charles and Russell. In 1892 he abandoned his pharmacy career and began writing gospel songs. At first he furnished compositions to the Hall-Mack Publishing Company, but soon became editor and manager, where he worked for 37 years. He felt he was serving God better in the gospel song writing business, than as a pharmacist. He published the following song books: “New songs of the gospel” (1900), “The service of praise” (1900), “The voice of praise” (1904), “The tribute of song” (1904), “New songs of the gospel… Go to person page >

Text Information

First Line: ആഴി പോൽ വിസ്താരമാം വാനം പോൽ ഉന്നതമാം (Āḻi pēāl vistāramāṁ vānaṁ pēāl unnatamāṁ)
Title: ആഴി പോൽ വിസ്താരമാം
English Title: Wide, wide as the ocean
Author: C. Austin Miles (1914)
Translator: Anonymous
Language: Malayalam
Copyright: Public Domain

Instances

Instances (1 - 1 of 1)
TextAudio

The Cyber Hymnal #14445

Suggestions or corrections? Contact us