ദൈവസമാധാനം ഇമ്പ നദി പോല്‍

Representative Text

1 ദൈവസമാധാനം ഇമ്പ നദി പോല്‍
അന്‍പോടൊഴുകുന്നു ശീഘ്രഗതിയായ്
നിറഞ്ഞൊഴുകുന്നു ആഴമായെങ്ങും
വിരഞ്ഞതിലേവം എല്ലാ ദിനവും

പല്ലവി:
സ്ഥിരവാസത്താലെ പൂര്‍ണ്ണാനുഗ്രഹം
തിരുമൊഴിയാലെ സമ്പൂര്‍ണ്ണാശ്വാസം

2 ഉള്ളംകയ്യിലെന്നെ മറയ്ക്കുന്നു താന്‍
ശത്രു ഭയം തീരെ ഇല്ലിനി മേലാല്‍
ചഞ്ചലമെന്നിയെ കാക്കുന്നവിടെ
ഒന്നുമെന്നാത്മാവേ തൊടാനില്ലില്ലേ- [പല്ലവി]

3 സൂര്യ ഘടികാരം തന്നില്‍ തിരിയും
ച്ഛായ പോല്‍ വിചാരം തുമ്പം സര്‍വ്വവും
സ്നേഹസൂര്യനാലെ തോന്നുംച്ഛായയാം
പൂര്‍ണ്ണമനസ്സാലെ തന്നില്‍ ചേര്‍ന്നിടാം [പല്ലവി]

Source: The Cyber Hymnal #14738

Author: Frances R. Havergal

Havergal, Frances Ridley, daughter of the Rev. W. H. Havergal, was born at Astley, Worcestershire, Dec. 14, 1836. Five years later her father removed to the Rectory of St. Nicholas, Worcester. In August, 1850, she entered Mrs. Teed's school, whose influence over her was most beneficial. In the following year she says, "I committed my soul to the Saviour, and earth and heaven seemed brighter from that moment." A short sojourn in Germany followed, and on her return she was confirmed in Worcester Cathedral, July 17, 1853. In 1860 she left Worcester on her father resigning the Rectory of St. Nicholas, and resided at different periods in Leamington, and at Caswall Bay, Swansea, broken by visits to Switzerland, Scotland, and North Wales. She died… Go to person page >

Translator: Thomas Koshy

(no biographical information available about Thomas Koshy.) Go to person page >

Text Information

First Line: ദൈവസമാധാനം ഇമ്പ നദി പോല്‍ (Daivasamādhānaṁ impa nadi pēāl)
Title: ദൈവസമാധാനം ഇമ്പ നദി പോല്‍
English Title: Like a river glorious, is God's perfect peace
Author: Frances R. Havergal
Translator: Thomas Koshy
Meter: 11.11.11 D
Language: Malayalam
Refrain First Line: സ്ഥിരവാസത്താലെ പൂര്‍ണ്ണാനുഗ്രഹം
Copyright: Public Domain

Tune

WYE VALLEY

James Mountain (b. Leeds, York, England, 1844; d. Tunbridge Wells, Kent, England, 1933) composed WYE VALLEY for Havergal's text ("Like a river glorious") on one of his first preaching tours through Britain. Throughout his life Mountain was influenced by the Countess of Huntington and her following o…

Go to tune page >


Media

The Cyber Hymnal #14738
  • PDF (PDF)
  • Noteworthy Composer Score (NWC)

Instances

Instances (1 - 1 of 1)
TextScoreAudio

The Cyber Hymnal #14738

Suggestions or corrections? Contact us