ദൈവത്തില്‍ ഞാന്‍ കണ്ടൊരു -നിര്‍ഭയമാം പാര്‍പ്പിടം

ദൈവത്തില്‍ ഞാന്‍ കണ്ടൊരു -നിര്‍ഭയമാം പാര്‍പ്പിടം (Daivattil ñān kaṇṭeāru -nirbhayamāṁ pārppiṭaṁ)

Author: Kunnampurathu Varghese Simon
Tune: ABERYSTWYTH (Parry)
Published in 1 hymnal

Printable scores: PDF, Noteworthy Composer
Audio files: MIDI

Representative Text

1 ദൈവത്തില്‍ ഞാന്‍ കണ്ടൊരു -നിര്‍ഭയമാം പാര്‍പ്പിടം
ഇത്രസൗഖ്യം എങ്ങുമേ- കാണുന്നില്ല സാധു ഞാന്‍

പല്ലവി:
തന്റെ ചിറകിന്നു കീഴ് ദുര്‍ഘടങ്ങള്‍ നീങ്ങി ഞാന്‍
വാഴുന്നെന്തു മോദമായ്- പാടും ഞാന്‍ അത്യുച്ചമായ്

2 തന്റെ നിഴലിന്നു കീഴ് ഛഹ്നനായ് ഞാന്‍ പാര്‍ക്കയാല്‍
രാപ്പകല്‍ ഞാന്‍ നിര്‍ഭയന്‍ -ഭീതി ദൂരെ മാഞ്ഞുപോയ്ത [തന്റെ]

3 ഘോര മഹാ മാരിയോ കൂരിരുട്ടിന്‍ വേളയോ
ഇല്ല തെല്ലും ചഞ്ചലം നാഥനുണ്ടു കൂടവെ [തന്റെ]

4 ആയിരങ്ങളെന്നുടെ നേര്‍ക്കു വന്നെതിര്‍ക്കിലും
വീതിയുള്ള പക്ഷങ്ങള്‍ സാധുവേ മറച്ചിടും [തന്റെ]

5 സ്നേഹശാലി രക്ഷകന്‍-ഖേടകം താന്‍ സത്യമാം
എന്റെ ചങ്കിലുണ്ടിതാ രക്ഷിതാവിന്‍ പേര്‍ സദാ!- [തന്റെ]

Source: The Cyber Hymnal #14723

Author: Kunnampurathu Varghese Simon

(no biographical information available about Kunnampurathu Varghese Simon.) Go to person page >

Text Information

First Line: ദൈവത്തില്‍ ഞാന്‍ കണ്ടൊരു -നിര്‍ഭയമാം പാര്‍പ്പിടം (Daivattil ñān kaṇṭeāru -nirbhayamāṁ pārppiṭaṁ)
Title: ദൈവത്തില്‍ ഞാന്‍ കണ്ടൊരു -നിര്‍ഭയമാം പാര്‍പ്പിടം
Author: Kunnampurathu Varghese Simon
Meter: 7.7.7.7 D
Language: Malayalam
Copyright: Public Domain

Tune

ABERYSTWYTH (Parry)

Joseph Parry (b. Merthyr Tydfil, Glamorganshire, Wales, 1841; d. Penarth, Glamorganshire, 1903) was born into a poor but musical family. Although he showed musical gifts at an early age, he was sent to work in the puddling furnaces of a steel mill at the age of nine. His family immigrated to a Welsh…

Go to tune page >


Media

The Cyber Hymnal #14723
  • PDF (PDF)
  • Noteworthy Composer Score (NWC)

Instances

Instances (1 - 1 of 1)
TextScoreAudio

The Cyber Hymnal #14723

Suggestions or corrections? Contact us