ദൈവത്തിലെപ്പോഴും

ദൈവത്തിലെപ്പോഴും വിശ്വാസമുണ്ടായ്‌ (Daivattileppēāḻuṁ viśvāsamuṇṭāy‌)

Author: Anonymous
Tune: [Yield not to temptation] (Palmer)
Published in 1 hymnal

Audio files: MIDI

Representative Text

1 ദൈവത്തിലെപ്പോഴും വിശ്വാസമുണ്ടായ്‌
ജീവിച്ചിടും മർത്യർ മാ ധന്യരത്രേ
ഏതു നിലയിലും ഇരുൾ വെളിവിൽ
യേശു അരുൾ ചെയ്ത വാക്കോർത്തുകൊൾക

ആകാശമതു ഭൂമിയും ഒഴിഞ്ഞു പോയിടും
എങ്കിലും മമ വാക്യം നിൽക്കുമെന്നുമഹോ

2 ദൈവം സദാ കാലം വിശ്വസ്‌തനത്രേ
നീ അവിശ്വസി-ച്ചാലും നീ മാറിടാ താൻ
നിഷേധിക്ക തൻ സ്വഭാവത്തെയവൻ
യേശു അരുൾ ചെയ്‌ത വാക്കോർത്തുകൊൾക

3 നിൻ ആശ നശിച്ചു പോയീടുകിലും
തന്നിൽ സദാ നാളും നീ വിശ്വസിക്ക
മാ ശക്തനവൻ തൻ ജ്ഞാനമനന്തം
യേശു അരുൾ ചെയ്‌ത വാക്കോർത്തുകൊൾക

4 തന്നിലിടറാ-ത്തവർ ധന്യരെന്നും
സന്തതം നിനയ്ക്കു തൻ കൃപ മതി
വിശ്വസിക്കിൽ കാണും ദൈവമഹത്വം
യേശു അരുൾ ചെയ്‌ത വാക്കോർത്തുകൊൾക

Source: The Cyber Hymnal #14722

Author: Anonymous

In some hymnals, the editors noted that a hymn's author is unknown to them, and so this artificial "person" entry is used to reflect that fact. Obviously, the hymns attributed to "Author Unknown" "Unknown" or "Anonymous" could have been written by many people over a span of many centuries. Go to person page >

Text Information

First Line: ദൈവത്തിലെപ്പോഴും വിശ്വാസമുണ്ടായ്‌ (Daivattileppēāḻuṁ viśvāsamuṇṭāy‌)
Title: ദൈവത്തിലെപ്പോഴും
Author: Anonymous
Language: Malayalam
Refrain First Line: ആകാശമതു ഭൂമിയും ഒഴിഞ്ഞു പോയിടും
Copyright: Public Domain

Instances

Instances (1 - 1 of 1)
TextAudio

The Cyber Hymnal #14722

Suggestions or corrections? Contact us