എന്‍ ക്രിസ്തന്‍ യോദ്ധാവാകുവാന്‍ ചേര്‍ന്നേന്‍ തന്‍ സൈന്യത്തില്‍

എന്‍ ക്രിസ്തന്‍ യോദ്ധാവാകുവാന്‍ ചേര്‍ന്നേന്‍ തന്‍ സൈന്യത്തില്‍ (En kristan yēād'dhāvākuvān cērnnēn tan sain'yattil)

Author: Isaac Watts; Translator: Volbrecht Nagel
Tune: [Am I a soldier of the cross] (Sankey)
Published in 1 hymnal

Audio files: MIDI

Representative Text

1 എന്‍ ക്രിസ്തന്‍ യോദ്ധാവാകുവാന്‍ ചേര്‍ന്നേന്‍ തന്‍ സൈന്യത്തില്‍
തന്‍ ദിവ്യ വിളി കേട്ടു ഞാന്‍ ദൈവാത്മശക്തിയാല്‍

പല്ലവി:
നല്ല പോര്‍ പൊരുതും ഞാന്‍
എന്‍ ക്രിസ്തന്‍ നാമത്തില്‍
വാടാ കിരീടം പ്രാപിപ്പാന്‍
തന്‍ നിത്യ രാജ്യത്തില്‍

2 തന്‍ ക്രൂശു ചുമന്നീടുവാന്‍ ഇല്ലൊരു ലജ്ജയും
എന്‍ പേര്‍ക്കു കഷ്ടപ്പെട്ടു താന്‍ എന്നെന്നും ഓര്‍ത്തിടും [പല്ലവി]

3 പിശാചിനോട്‌ ലോകവും ചേര്‍ന്നീടും വഞ്ചിപ്പാന്‍
വേണ്ടാ നിന്‍ ചപ്പും കുപ്പയും എന്നുരച്ചീടും ഞാന്‍ [പല്ലവി]

4 ഓര്‍ മുള്‍ക്കിരീടം ആല്ലയോ എന്‍ നാഥന്‍ ലക്ഷണം?
തന്‍ യോദ്ധാവാഗ്രഹിക്കുമോ ഈ ലോകാഡംഭരം? [പല്ലവി]

5 ഞാന്‍ കണ്ടു വലിയ സൈന്യമായ് വിശ്വാസ വീരരെ
പിന്‍ ചെല്ലും ഞാനും നിശ്ചയം ഈ ദൈവ ധീരരെ [പല്ലവി]

6 കുഞ്ഞാട്ടിന്‍ തിരു രക്തത്താല്‍ എനിക്കും ജയിക്കാം
തന്‍ സര്‍വ്വായുധവര്ഗ്ഗത്താല്‍ എല്ലാം സമാപിക്കാം [പല്ലവി]

7 വല്ലൊരു മുറിവേല്‍ക്കുകില്‍ നശിക്കയില്ല ഞാന്‍
തന്‍ ശത്രുവിന്റെ കൈകളില്‍ ഏല്പിക്കയില്ല താന്‍ [പല്ലവി]

8 എന്‍ ജീവനെയും വയ്ക്കുവാന്‍ എന്‍ നാഥന്‍ കല്‍പ്പിക്കില്‍
സന്തോഷത്തോടോരുങ്ങും ഞാന്‍ തന്‍ ക്രൂശിന്‍ ശക്തിയാല്‍ [പല്ലവി]

9 വിശ്വാസത്തിന്റെ നായകാ ഈ നിന്റെ യോദ്ധാവേ
വിശ്വസ്തനായി കാക്കുക നല്‍ അന്ത്യത്തോളമേ. [പല്ലവി]

Source: The Cyber Hymnal #14509

Author: Isaac Watts

Isaac Watts was the son of a schoolmaster, and was born in Southampton, July 17, 1674. He is said to have shown remarkable precocity in childhood, beginning the study of Latin, in his fourth year, and writing respectable verses at the age of seven. At the age of sixteen, he went to London to study in the Academy of the Rev. Thomas Rowe, an Independent minister. In 1698, he became assistant minister of the Independent Church, Berry St., London. In 1702, he became pastor. In 1712, he accepted an invitation to visit Sir Thomas Abney, at his residence of Abney Park, and at Sir Thomas' pressing request, made it his home for the remainder of his life. It was a residence most favourable for his health, and for the prosecution of his literary… Go to person page >

Translator: Volbrecht Nagel

(no biographical information available about Volbrecht Nagel.) Go to person page >

Text Information

First Line: എന്‍ ക്രിസ്തന്‍ യോദ്ധാവാകുവാന്‍ ചേര്‍ന്നേന്‍ തന്‍ സൈന്യത്തില്‍ (En kristan yēād'dhāvākuvān cērnnēn tan sain'yattil)
Title: എന്‍ ക്രിസ്തന്‍ യോദ്ധാവാകുവാന്‍ ചേര്‍ന്നേന്‍ തന്‍ സൈന്യത്തില്‍
English Title: Am I a soldier of the cross
Author: Isaac Watts
Translator: Volbrecht Nagel
Language: Malayalam
Copyright: Public Domain

Instances

Instances (1 - 1 of 1)
TextAudio

The Cyber Hymnal #14509

Suggestions or corrections? Contact us