എടുക്ക എൻ ജീവനെ

എടുക്ക എൻ ജീവനെ, നിനക്കായ് എൻ ദൈവമേ (Eṭukka en jīvane, ninakkāy en daivamē)

Author: Frances R. Havergal; Translator: Volbrecht Nagel
Tune: MESSIAH (Herold)
Published in 1 hymnal

Printable scores: PDF, Noteworthy Composer
Audio files: MIDI

Representative Text

1 എടുക്ക എൻ ജീവനെ, നിനക്കായ് എൻ ദൈവമേ
അന്ത്യ ശ്വാസത്തോളം താ നെഞ്ചതിൽ ഹല്ലേലൂയ്യാ!

2 എടുക്ക എൻ കൈകളെ, ചെയ്യാൻ സ്നേഹവേലകൾ
എൻ കാലുകളുമോടണം, നിൻ വിളിയിൽ തൽക്ഷണം

3 എടുക്ക എൻ നാവിനെ, സ്തുതിപ്പാൻ പിതാവിനെ
സ്വരം അധരങ്ങൾ വായ്‌ നില്ക്കുന്നു നിൻ ദൂതരായ്

4 എടുക്ക എൻ കർണ്ണങ്ങൾ, കേൾക്കുവാൻ നിൻ മർമ്മങ്ങൾ
കണ്ണിന്നും പ്രകാശം താ, നിന്നെ കാണ്മാൻ സവ്വദാ

5 എടുക്ക എൻ ഹൃദയം, അതു നിൻ സിംഹാസനം
ഞാൻ അല്ലാ എൻ രാജാവേ, നീ അതിൽ വാഴേണമേ

6 എടുക്ക എൻ സമ്പത്തു എന്റെ പൊന്നും വെള്ളിയും
വേണ്ടാ ധനം ഭൂമിയിൽ എൻ നിക്ഷേപം സ്വർഗ്ഗത്തിൽ.

Source: The Cyber Hymnal #14476

Author: Frances R. Havergal

Havergal, Frances Ridley, daughter of the Rev. W. H. Havergal, was born at Astley, Worcestershire, Dec. 14, 1836. Five years later her father removed to the Rectory of St. Nicholas, Worcester. In August, 1850, she entered Mrs. Teed's school, whose influence over her was most beneficial. In the following year she says, "I committed my soul to the Saviour, and earth and heaven seemed brighter from that moment." A short sojourn in Germany followed, and on her return she was confirmed in Worcester Cathedral, July 17, 1853. In 1860 she left Worcester on her father resigning the Rectory of St. Nicholas, and resided at different periods in Leamington, and at Caswall Bay, Swansea, broken by visits to Switzerland, Scotland, and North Wales. She died… Go to person page >

Translator: Volbrecht Nagel

(no biographical information available about Volbrecht Nagel.) Go to person page >

Text Information

First Line: എടുക്ക എൻ ജീവനെ, നിനക്കായ് എൻ ദൈവമേ (Eṭukka en jīvane, ninakkāy en daivamē)
Title: എടുക്ക എൻ ജീവനെ
English Title: Take my life and let it be
Author: Frances R. Havergal
Translator: Volbrecht Nagel
Language: Malayalam
Copyright: Public Domain

Media

The Cyber Hymnal #14476
  • PDF (PDF)
  • Noteworthy Composer Score (NWC)

Instances

Instances (1 - 1 of 1)
TextScoreAudio

The Cyber Hymnal #14476

Suggestions or corrections? Contact us