കർത്തൃകാഹളം യുഗാന്ത്യ

കര്‍ത്തൃകാഹളം യുഗാന്ത്യ കാലത്തില്‍ ധ്വനി-ക്കുമ്പോള്‍

Author: James M. Black; Translator: Volbrecht Nagel
Tune: ROLL CALL
Published in 1 hymnal

Audio files: MIDI

Representative Text

1 കര്‍ത്തൃകാഹളം യുഗാന്ത്യ കാലത്തില്‍ ധ്വനി-ക്കുമ്പോള്‍,
നിത്യമാം പ്രഭാത ശോഭി-തത്തിന്‍ നാള്‍,
പാര്‍ത്തലേ രക്ഷപ്പെട്ടോ-രക്കരെക്കൂടി ആകാശേ,
പേര്‍വിളിക്കും നേരം കാണും എന്‍ പേരും.

പേര്‍ വിളിക്കും നേരം കാണും,
പേര്‍ വിളിക്കും നേരം കാണും,
പേര്‍ വിളിക്കും നേരം കാണും,
പേര്‍ വിളിക്കും നേരം കാണും എന്‍ പേരും.

2 ക്രിസ്തനില്‍ നിദ്ര കൊണ്ടോരീ-ശോഭിത പ്രഭാതത്തില്‍,
ക്രിസ്തുശോഭ ധരി-പ്പാനുയിര്‍ത്തു താന്‍,
ഭക്തര്‍ ഭ-വനെ ആകാശ-മപ്പുറം കൂടീടുമ്പോള്‍,
പേര്‍വിളിക്കും നേരം കാണും എന്‍ പേരും.

3 കര്‍ത്തന്‍ പേര്‍ക്കു രാപ്പകല്‍ അദ്ധ്വാ-നം ഞാന്‍ ചെയ്തിങ്ങനെ,
വാര്‍ത്ത ഞാന്‍ ചൊല്ലീടട്ടെ തന്‍ സ്നേഹത്തില്‍,
പാര്‍ത്തലത്തില്‍ എന്‍റെ വേല തീര്‍ത്തീ-ജീവിതാന്ത്യത്തില്‍,
പേര്‍വിളിക്കും നേരം കാണും എന്‍ പേരും.

Source: The Cyber Hymnal #14560

Author: James M. Black

James Milton Black USA 1856-1938 Born in South Hill, NY, Black was an American hymn composer, choir leader and Sunday school teacher. He worked, lived,and died in Williamsport, PA. An active member, he worked at the Pine Tree Methodist Episcopal Church there. He married Lucy Love Levan. He started his music career with John Howard of New York and Daniel B. Towner of the Moody Bible Institute in Chicago. He edited a dozen gospel song books and wrote nearly 1500 songs. He also served on the commission for the 1905 Methodist Hymnal. John Perry  Go to person page >

Translator: Volbrecht Nagel

(no biographical information available about Volbrecht Nagel.) Go to person page >

Text Information

First Line: കര്‍ത്തൃകാഹളം യുഗാന്ത്യ കാലത്തില്‍ ധ്വനി-ക്കുമ്പോള്‍
Title: കർത്തൃകാഹളം യുഗാന്ത്യ
English Title: When the trumpet of the Lord shall sound
Author: James M. Black
Translator: Volbrecht Nagel
Language: Malayalam
Refrain First Line: പേര്‍ വിളിക്കും നേരം കാണും

Instances

Instances (1 - 1 of 1)
TextAudio

The Cyber Hymnal #14560

Suggestions or corrections? Contact us