കഷ്ടമായ് നിന്ദയായ്, ദൂരെയാ കുന്നിന്മേൽ

Representative Text

1 കഷ്ടമായ് നിന്ദയായ്, ദൂരെയാ കുന്നിന്മേൽ
കാണ്മൂനാം ആ പാഴ് ക്രൂശതിനെ.
സ്നേഹിപ്പൂ അതിനെ, സർവ്വത്തിൽ സർവ്വമായ്
രക്ഷിപ്പതു വൻ പാപികളെ

പല്ലവി:
പ്രശംസിക്കും ഞാൻ പാഴ് ക്രൂശതിൽ
വെടിയും മഹത്വമെല്ലാംഞാൻ
പാഴ് ക്രൂശതിൽ ചേർന്നിരിക്കും
കിരീടം ഞാൻ പ്രാപിപ്പോളം [പല്ലവി]

2 ലോകത്തിൻ നിന്ദയാം ജീർണ്ണമാം ക്രൂശതോ
ആകർഷിക്കുന്നതേറ്റമെന്നെ
കാൽവറി കുന്നതിൽ, എൻ പാപം പോക്കാനായ്
യാഗമായ് ദൈവ കുഞ്ഞാടായോൻ [പല്ലവി]

3 പാഴ് ക്രൂശിൽ കാണ്മൂ ഞാൻ, ദിവ്യമാം ചോരയെ
അത്യത്ഭുതമാം തൻ സ്നേഹത്തെ
എന്നെ വീണ്ടീടുവാൻ എൻ പാപം മോചിപ്പാൻ
മരിച്ചവൻ ആ പാഴ് ക്രൂശതിൽ [പല്ലവി]

4 പാഴ് ക്രൂശിൻ സാക്ഷിയായ് പാർക്കും വിശ്വസ്തനായ്
സന്തോഷമായ് ഞാൻ ഏൽക്കും നിന്ദ
അന്നൊരു നാളതിൽ എന്നെ ചേർത്തീടുമേ
മഹത്വമെനിക്കേകീടുമേ [പല്ലവി]

Source: The Cyber Hymnal #14569

Author: George Bennard

George Bennard (1873-1958) was born in Youngstown, OH. When he was a child the family moved to Albia, Iowa. He served with the Salvation Army in Iowa for several years before he was ordained in the Methodist Episcopal Church. His hymn "Speak, my Lord" appears in Triumphant Service Songs (Chicago: Rodeheaver Hall-Mack Co., 1934). He wrote words and tune for his best known hymn "The Old Rugged Cross" in 1913. Mary Louise VanDyke Go to person page >

Translator: Simon Zachariah

(no biographical information available about Simon Zachariah.) Go to person page >

Text Information

First Line: കഷ്ടമായ് നിന്ദയായ്, ദൂരെയാ കുന്നിന്മേൽ
English Title: On a hill far away stood an old rugged cross
Author: George Bennard
Translator: Simon Zachariah
Language: Malayalam
Refrain First Line: പ്രശംസിക്കും ഞാൻ പാഴ് ക്രൂശതിൽ
Copyright: Public Domain

Instances

Instances (1 - 1 of 1)
TextAudio

The Cyber Hymnal #14569

Suggestions or corrections? Contact us