കേൾക്ക ദൂത സൽസ്വരം

കേൾക്ക ദൂത സൽസ്വരം- ക്രിസ്ത ജാതഘോഷണം (Kēḷkka dūta salsvaraṁ- krista jātaghēāṣaṇaṁ)

Author: Charles Wesley; Translator: Simon Zachariah
Tune: MENDELSSOHN (51171)
Published in 1 hymnal

Audio files: MIDI

Representative Text

1 കേൾക്ക ദൂത സൽസ്വരം- ക്രിസ്ത ജാതഘോഷണം
ഭൂമൗ ശാന്തി സന്തോഷം- ആമ്മീൻ പാടി ഉണ്ടായി
ആനന്ദിപ്പിൻ മർത്യരെ- യോഗമായി വാനദൂതർ-
യേശു ഇന്നു ഭൂജാതൻ-എന്നു ലോകം ആർക്കുന്നു.

പല്ലവി:
കേൾക്ക ദൂത സൽസ്വരം- ക്രിസ്തജാത ഘോഷണം

2 വാനേ ദൂതരാൽ എന്നും- മാന്യനാം ഈ ക്രിസ്തേശൻ
പാർത്തലേ കന്യകയിൽ മൂർത്തിയായി ജനിച്ചു
മാനമായിപാടുവിൻ- മാനവാ-വതാരത്തെ
ക്ലേശം തീർത്തു രക്ഷിക്കും- ഈശാനാം ഇമ്മാനുവേൽ [പല്ലവി]

3 ശാലേമിൻ പ്രഭോ! വാഴ്ക- വാഴ്ക- നീതി സൂര്യ! നിൻ
ശോഭ ജീവൻ നല്കുമെ- രോഗശാന്തി സർവർക്കും
മാനമാകെ വിട്ടഹോ! മർത്യ ഭാഗ്യം തേടുവാൻ
മൃത്യഹാരം ചെയ്യുവാൻ ജാതനായി പാരിടേ [പല്ലവി]

4 യേശൂ! ലോകമോഹിതാ!- വാസമാക ചേതസി
വേഗം ഏക നൽവരം- നാഗ ശക്തി പോകുവാൻ
ശാപദോഷം തീർത്തു നീ- വാഴ്ക! വാഴ്ക! മാനസേ
പൂർണ്ണമായ വിശ്വാസം- ദാനം ചെയ്ക സർവ്വദാ- [പല്ലവി]

5 *ആദാം രൂപം മാറ്റുകെ- ദൈവ രൂപം ഏകുകേ
രണ്ടാം ആദം ക്രിസ്തനാൽ-നിൻ സ്നേഹത്തിൽ ചേർക്കുകേ
പാപികളെ രക്ഷിപ്പിൻ- പുതു ജീവൻ നൽകുവിൻ
നിന്നെ ഏവർക്കും നൽകി ഹൃത്തിൽ വാഴ്ക എന്നുമേ- [പല്ലവി]

Source: The Cyber Hymnal #14588

Author: Charles Wesley

Charles Wesley, M.A. was the great hymn-writer of the Wesley family, perhaps, taking quantity and quality into consideration, the great hymn-writer of all ages. Charles Wesley was the youngest son and 18th child of Samuel and Susanna Wesley, and was born at Epworth Rectory, Dec. 18, 1707. In 1716 he went to Westminster School, being provided with a home and board by his elder brother Samuel, then usher at the school, until 1721, when he was elected King's Scholar, and as such received his board and education free. In 1726 Charles Wesley was elected to a Westminster studentship at Christ Church, Oxford, where he took his degree in 1729, and became a college tutor. In the early part of the same year his religious impressions were much deepene… Go to person page >

Translator: Simon Zachariah

(no biographical information available about Simon Zachariah.) Go to person page >

Text Information

First Line: കേൾക്ക ദൂത സൽസ്വരം- ക്രിസ്ത ജാതഘോഷണം (Kēḷkka dūta salsvaraṁ- krista jātaghēāṣaṇaṁ)
Title: കേൾക്ക ദൂത സൽസ്വരം
English Title: Hark, the herald angels sing
Author: Charles Wesley
Translator: Simon Zachariah
Language: Malayalam
Refrain First Line: കേൾക്ക ദൂത സൽസ്വരം- ക്രിസ്തജാത ഘോഷണം
Copyright: Public Domain

Tune

MENDELSSOHN (51171)

The tune is from the second chorus of Felix Mendelssohn's (PHH 279) Festgesang (Op. 68) for male voices and brass; it was first performed in 1840 at the Gutenberg Festival in Leipzig, a festival celebrating the anniversary of Gutenberg's invention of the printing press. Mendelssohn's tune is similar…

Go to tune page >


Instances

Instances (1 - 1 of 1)
TextAudio

The Cyber Hymnal #14588

Suggestions or corrections? Contact us