ഖേദിക്കുന്ന മാനവർക്കു

ഖേദിക്കുന്ന മാനവർക്കു-ഭൂതലേ യാഥാർത്ഥമാം (Khēdikkunna mānavarkku-bhūtalē yāthārt'thamāṁ)

Author: Anonymous
Tune: [Precious promise God hath given] (Bliss)
Published in 1 hymnal

Audio files: MIDI

Representative Text

1 ഖേദിക്കുന്ന മാനവർക്കു-ഭൂതലേ യാഥാർത്ഥമാം
ഭാഗ്യമെങ്ങു പ്രാപിച്ചീടാം?- ശാശ്വതമാം സ്വസ്ഥത.

പല്ലവി:
മോക്ഷഭാഗ്യം- മോക്ഷഭാഗ്യം- മോക്ഷഭാഗ്യം യേശുവിൻ
സന്നിധി പ്രദാനം ചെയ്യും-മന്നിലും പിൻ വിണ്ണിലും

2 ക്രൂശിന്മേൽ അർപ്പിച്ചതായ-യേശുവിൻ യാഗമതിൽ
വിശ്വസിക്കുന്നേവർക്കും താൻ-മോചനമേകും ഉടൻ- [പല്ലവി]

3 മാനസാന്തരമവർക്കു- ദാനം ചെയ്തീടുന്നഹോ!
തൻ വിശുദ്ധാത്മാവുമൂലം- ഏവർക്കും കൃപാകരൻ- [പല്ലവി]

4 ശുദ്ധതയിൽ നാളിൽ നാളിൽ- വർദ്ധിച്ചുവരാൻ സ്വയം
ക്രിസ്തുവോടോന്നിച്ചെപ്പോഴും-ക്രൂശിന്മേലിരിക്കണം [പല്ലവി]

5 ദൈവപ്രസാദം ലഭിപ്പാൻ- സർവ്വദാ നീ ജീവിച്ചു;
ദിവ്യസംസർഗ്ഗമതു നിൻ- ജീവശ്വാസമാകുകിൽ- [പല്ലവി]

6 എത്ര നല്ല രക്ഷിതാവിൻ ചിത്രം സുവിശേഷത്തിൻ!
എണ്ണമറ്റ ശദ്ധിമാന്മാർ- ഇന്നും ഭൂവിൻ സാക്ഷികൾ- [പല്ലവി]

7 സൽഗുണസമ്പൂർണ്ണനേശു-രക്ഷകൻ കൃപാനിധി,
സൗമ്യവാൻ- സ്വർഗ്ഗ-പ്രേമരൂപൻ- സുന്ദരൻ-മനോഹരൻ- [പല്ലവി]

Source: The Cyber Hymnal #14613

Author: Anonymous

In some hymnals, the editors noted that a hymn's author is unknown to them, and so this artificial "person" entry is used to reflect that fact. Obviously, the hymns attributed to "Author Unknown" "Unknown" or "Anonymous" could have been written by many people over a span of many centuries. Go to person page >

Text Information

First Line: ഖേദിക്കുന്ന മാനവർക്കു-ഭൂതലേ യാഥാർത്ഥമാം (Khēdikkunna mānavarkku-bhūtalē yāthārt'thamāṁ)
Title: ഖേദിക്കുന്ന മാനവർക്കു
Author: Anonymous
Language: Malayalam
Refrain First Line: മോക്ഷഭാഗ്യം- മോക്ഷഭാഗ്യം- മോക്ഷഭാഗ്യം യേശുവിൻ
Copyright: Public Domain

Instances

Instances (1 - 1 of 1)
TextAudio

The Cyber Hymnal #14613

Suggestions or corrections? Contact us