ക്രിസ്തുവിന്റെ ദാനം

ക്രിസ്തുവിന്റെ ദാനം എത്ര മധുരം! (Kristuvinṟe dānaṁ etra madhuraṁ!)

Author: Volbrecht Nagel
Tune: WYE VALLEY
Published in 1 hymnal

Printable scores: PDF, Noteworthy Composer
Audio files: MIDI

Representative Text

1 ക്രിസ്തുവിന്റെ ദാനം എത്ര മധുരം!
പൂർണ്ണസമാധാനം പൂർണ്ണ ആനന്ദം!
എത്രയോ വിസ്താരം ഉള്ളോർ നദി പോൽ,
വർണ്ണിക്കുവാൻ ആഴം നാവിന്നില്ല ചൊൽ.

പല്ലവി:
എന്റെ അടിസ്ഥാനം അതു ക്രിസ്തുവിൽ.
പൂർണ്ണസമാധാനം ഉണ്ടീപ്പാറയിൽ.

2 പണ്ടു എന്റെ പാപം മനസ്സാക്ഷിയെ,
കുത്തി ഈ വിലാപം തീർന്നതെങ്ങിനെ.
എൻ വിശ്വാസക്കണ്ണു നോക്കി ക്രൂശ്ശിന്മേൽ,
എല്ലാം തീർത്തു തന്നു എൻ ഇമ്മാനുവേൽ. [പല്ലവി]

3 കർത്തൻ ഉള്ളംകൈയ്യിൽ മറഞ്ഞിരിക്കെ,
പേയിൻ സൂത്രം എന്നിൽ മുറ്റും വെറുതെ.
മല്ലൻ ആയുധങ്ങൾ എല്ലാം പൊട്ടിപ്പോം,
ഇല്ല ചഞ്ചലങ്ങൾ ധൈര്യമോ തുലോം! [പല്ലവി]

4 ഭയം സംശയങ്ങൾ തീരെ നീങ്ങുവാൻ,
എത്ര വാഗ്ദത്തങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ടു താൻ!
അതിൽ ഒരു വള്ളി ഇല്ലാതാകുമോ?
പോകയില്ലോർ പുള്ളീ സാത്താനേ നീ പോ! [പല്ലവി]

5 ബുദ്ധിമുട്ടു കഷ്ടം പെരുകിവന്നാൽ,
എനിക്കെന്തു നഷ്ടം ഞാൻ കർത്താവിൻ ആൾ,
യേശു താൻ എൻ സ്വന്തം തന്റെ രാജ്യവും,
എനിക്കുള്ള അംശം അതാരെടുക്കും? [പല്ലവി]

Source: The Cyber Hymnal #14598

Author: Volbrecht Nagel

(no biographical information available about Volbrecht Nagel.) Go to person page >

Text Information

First Line: ക്രിസ്തുവിന്റെ ദാനം എത്ര മധുരം! (Kristuvinṟe dānaṁ etra madhuraṁ!)
Title: ക്രിസ്തുവിന്റെ ദാനം
Author: Volbrecht Nagel
Meter: 11.11.11 D
Language: Malayalam
Refrain First Line: എന്റെ അടിസ്ഥാനം അതു ക്രിസ്തുവിൽ
Copyright: Public Domain

Tune

WYE VALLEY

James Mountain (b. Leeds, York, England, 1844; d. Tunbridge Wells, Kent, England, 1933) composed WYE VALLEY for Havergal's text ("Like a river glorious") on one of his first preaching tours through Britain. Throughout his life Mountain was influenced by the Countess of Huntington and her following o…

Go to tune page >


Media

The Cyber Hymnal #14598
  • PDF (PDF)
  • Noteworthy Composer Score (NWC)

Instances

Instances (1 - 1 of 1)
TextScoreAudio

The Cyber Hymnal #14598

Suggestions or corrections? Contact us