ക്ഷണിക്കും ദൈവ ശബ്ദം കേള്‍ക്കുന്നീക്കാലത്തും

ക്ഷണിക്കും ദൈവ ശബ്ദം കേള്‍ക്കുന്നീക്കാലത്തും (Kṣaṇikkuṁ daiva śabdaṁ kēḷkkunnīkkālattuṁ)

Author: John Haynes Holmes; Translator: Simon Zachariah
Tune: MEIRIONYDD
Published in 1 hymnal

Printable scores: PDF, Noteworthy Composer
Audio files: MIDI

Representative Text

1 ക്ഷണിക്കും ദൈവ ശബ്ദം കേള്‍ക്കുന്നീക്കാലത്തും
യെശ്ശയാ കേട്ടു അതു സീയോനില്‍ ഉച്ചത്തില്‍
"എന്‍ ജനത്തെ രക്ഷിപ്പാന്‍, ഞാന്‍ ആരെ അയക്കേണ്ടു?"
"ബന്ധനം നിന്ദ പോക്കാന്‍ ഞാന്‍ ആരെ അയക്കേണ്ടു?"

2 എന്‍ ജനം കേഴുന്നിന്നു ഖനിയില്‍, ചേരിയില്‍
പട്ടണദേശമെല്ലാം ആര്‍ത്തിരമ്പീടുന്നു
എന്‍ ജനം വീഴുന്നെങ്ങും തളര്‍ന്നിരുട്ടതില്‍
ബന്ധനം തകര്‍ത്തീടാന്‍ ഞാന്‍ ആരെ അയക്കേണ്ടു?”

3 നിന്‍ വിളി കേട്ടു ഞങ്ങള്‍ "വരുന്നെന്നു" ചൊല്ലും,
നിന്‍ വേലക്കാരായ് വീണ്ടും അയക്ക വേലക്കായ്‌
ഞങ്ങളിന്‍ ജീവന്‍ ശക്തി കേവലം ശുഷ്കമാം
നിനക്കോ അവ മൂലം മഹത്വം വര്‍ത്തിക്കാം

4 സമൃദ്ധി അഹങ്കാരം എന്നില്‍നിന്നകറ്റ
ആത്മനിന്ദയകറ്റി മഹത്ത്വം കാണിക്ക
ഞങ്ങളെ ശുദ്ധരാക്കി നിന്‍ വഴി കാണിക്ക
അനുസരിക്കും ഞങ്ങള്‍, നിന്‍ ആജ്ഞയും വാക്കും!

Source: The Cyber Hymnal #14610

Author: John Haynes Holmes

Born: November 29, 1879, Philadelphia, Pennsylvania. Died: April 3, 1964, New York City. Buried: Community Church of New York Unitarian Universalist, New York City. Holmes graduated from Harvard University, Phi Beta Kappa. His grandfather, John Cummings Haynes, manager of the Oliver Ditson music publishing house, helped pay his Harvard tuition. Holmes was ordained in 1904, and became minister of the Unitarian Third Congregational Church, Dorchester, Massachusetts. In February 1907, he became junior minister at the Church of the Messiah in New York City. His works include: I Speak for Myself, 1959 Collected Hymns, 1960 --www.hymntime.com/tch/ Go to person page >

Translator: Simon Zachariah

(no biographical information available about Simon Zachariah.) Go to person page >

Text Information

First Line: ക്ഷണിക്കും ദൈവ ശബ്ദം കേള്‍ക്കുന്നീക്കാലത്തും (Kṣaṇikkuṁ daiva śabdaṁ kēḷkkunnīkkālattuṁ)
Title: ക്ഷണിക്കും ദൈവ ശബ്ദം കേള്‍ക്കുന്നീക്കാലത്തും
English Title: The voice of God is calling
Author: John Haynes Holmes
Translator: Simon Zachariah
Meter: 7.6.7.6 D
Language: Malayalam
Copyright: Public Domain

Tune

MEIRIONYDD

William Lloyd (b. Rhos Goch, Llaniestyn, Caernarvonshire, Wales, 1786; d. Caernarvonshire, 1852) composed MEIRIONYDD, which was first published in manuscript form with the name BERTH in Caniadau Seion (Songs of Zion, 1840, ed. R. Mills). The tune is named after the Welsh county Meirionydd in which L…

Go to tune page >


Media

The Cyber Hymnal #14610
  • PDF (PDF)
  • Noteworthy Composer Score (NWC)

Instances

Instances (1 - 1 of 1)
TextScoreAudio

The Cyber Hymnal #14610

Suggestions or corrections? Contact us