കൂടീടിൻ പാടാനായ്, ഹാലേലൂയ്യാ ആമ്മേൻ!

കൂടീടിൻ പാടാനായ്, ഹാലേലൂയ്യാ ആമ്മേൻ! (Kūṭīṭin pāṭānāy, hālēlūyyā ām'mēn!)

Author: Christian H. Bateman; Translator: Simon Zachariah
Tune: MADRID (Spanish)
Published in 1 hymnal

Representative Text

1 കൂടീടിൻ പാടാനായ്, ഹാലേലൂയ്യാ ആമ്മേൻ!
സ്തോത്രങ്ങൾ രാജനു, ഹാലേലൂയ്യാ ആമ്മേൻ!
സർവ്വാത്മ ധ്വനിയാൽ- നാഥൻ സിംഹാസനേ-
സ്തുതിക്കു യോഗ്യനു, ഹാലേലൂയ്യാ ആമ്മേൻ!

2 ഉയർത്തീൻ മാനസം- ഹാലേലൂയ്യാ ആമ്മേൻ!
വാനം മുഴങ്ങട്ടെ- ഹാലേലൂയ്യാ ആമ്മേൻ!
നാഥനും മിത്രവും, നമുക്കവൻ തന്നേ,
തൻ സ്നേഹം വറ്റീടാ- ഹാലേലൂയ്യാ ആമ്മേൻ!

3 ക്രിസ്തനു സ്തോത്രമേ- ഹാലേലൂയ്യാ ആമ്മേൻ!
എൻ ജീവൻ പോയാലും- ഹാലേലൂയ്യാ ആമ്മേൻ!
സ്വർഗ്ഗീയ തീരത്തും, വാഴ്ത്തീടും തൻ നന്മ,
എന്നെന്നും പാടീടാം- ഹാലേലൂയ്യാ ആമ്മേൻ!

Source: The Cyber Hymnal #14578

Author: Christian H. Bateman

Bateman, Christian Henry, son of John Bateman, was born Aug. 9, 1813, at Wyke, near Halifax. After studying in the Moravian Church and exercising his ministry there for a time, he became, in 1843, minister of Richmond Place Congregational Church, Edinburgh. After 1846 he was successively Congregational minister at Hopton, in Yorkshire, and Beading, in Berkshire. On taking Holy Orders in the Church of England he became, 1869-71, curate of St. Luke's, Jersey, and Chaplain to the Forces; 1871-75, Vicar of All Saints, Childshill, Middlesex; 1877-84, curate of St. John's, Penymynydd, Hawarden. His hymns appeared mainly in:— The Sacred Song Book (Edin., Gall & Inglis, subsequently published as Sacred Melodies for Children; and as 200 Sacred Me… Go to person page >

Translator: Simon Zachariah

(no biographical information available about Simon Zachariah.) Go to person page >

Text Information

First Line: കൂടീടിൻ പാടാനായ്, ഹാലേലൂയ്യാ ആമ്മേൻ! (Kūṭīṭin pāṭānāy, hālēlūyyā ām'mēn!)
Title: കൂടീടിൻ പാടാനായ്, ഹാലേലൂയ്യാ ആമ്മേൻ!
English Title: Come, Christians, join to sing
Author: Christian H. Bateman
Translator: Simon Zachariah
Meter: 6.6.6.6 D
Language: Malayalam
Copyright: Public Domain

Instances

Instances (1 - 1 of 1)
Text

The Cyber Hymnal #14578

Suggestions or corrections? Contact us