നാഥാ നിന്‍ പാദെ നടപ്പാന്‍ നിന്നെ സ്നേഹിപ്പാന്‍ കൃപ താ

നാഥാ നിന്‍ പാദെ നടപ്പാന്‍ നിന്നെ സ്നേഹിപ്പാന്‍ കൃപ താ (Nāthā nin pāde naṭappān ninne snēhippān kr̥pa tā)

Author: Washington Gladden; Translator: Simon Zachariah
Tune: MARYTON
Published in 1 hymnal

Printable scores: PDF, Noteworthy Composer
Audio files: MIDI

Representative Text

1 നാഥാ നിന്‍ പാദെ നടപ്പാന്‍ നിന്നെ സ്നേഹിപ്പാന്‍ കൃപ താ
സഹിഷ്ണതയാല്‍ യത്നിപ്പാന്‍ ഏകുക മര്‍മ്മം അന്പിനാല്‍

2 പിന്മാറ്റക്കാരെ നേടുവാന്‍ സ്നേഹത്താല്‍ കൂട്ടിച്ചേര്‍ക്കുവാന്‍
തോല്‍വി ഇല്ലാത്ത യ്ത്നത്താല്‍ നിന്‍ മാര്‍ഗെ ചേര്‍പ്പാന്‍ കൃപ താ

3 ദീര്‍ഘ ക്ഷമ പഠിപ്പിക്ക നിന്‍ സഖിത്വത്തില്‍ ചേര്‍ത്തെന്നെ
മധുര്യമാം വിശ്വാത്താല്‍ തിന്മയെ വെല്ലും സ്നേഹത്താല്‍

4 കൈ വിടാത്ത പ്രത്യാശയാല്‍ ഭാവി തെളിക്കും രശ്മിയാല്‍
നീ മാത്രം എകും ശന്തിയാല്‍ നിന്‍ ചാരെ എന്നും അണക്ക

Source: The Cyber Hymnal #14780

Author: Washington Gladden

Washington Gladden (1836-1918) was called to the First Congregational Church in Columbus, OH in 1882 and remained there for 32 years. In 1883-84 he was known for his success in fighting the corrupt Tweed Ring, for arbitrating the Telegraphers' Strike and the Hocking Valley Coal Strike. He attacked John D. Rockefeller, Sr. for giving $100,000 of "tainted money" to the Congregational Church's Foreign Missions program. Throughout his ministry he emphasized applying the gospel to life in America. He wrote "O Master, let me walk with thee" in 1879. Mary Louise VanDyke… Go to person page >

Translator: Simon Zachariah

(no biographical information available about Simon Zachariah.) Go to person page >

Text Information

First Line: നാഥാ നിന്‍ പാദെ നടപ്പാന്‍ നിന്നെ സ്നേഹിപ്പാന്‍ കൃപ താ (Nāthā nin pāde naṭappān ninne snēhippān kr̥pa tā)
Title: നാഥാ നിന്‍ പാദെ നടപ്പാന്‍ നിന്നെ സ്നേഹിപ്പാന്‍ കൃപ താ
English Title: O Master, let me walk with thee
Author: Washington Gladden
Translator: Simon Zachariah
Meter: 8.8.8.8
Language: Malayalam
Copyright: Public Domain

Tune

MARYTON

After various tunes had been set to this text, Gladden insisted on the use of MARYTON. Composed by H. Percy Smith (b. Malta, 1825; d. Bournemouth, Hampshire, England, 1898), the tune was originally published as a setting for John Keble's "Sun of My Soul" in Arthur S. Sullivan's Church Hymns with Tun…

Go to tune page >


Media

The Cyber Hymnal #14780
  • PDF (PDF)
  • Noteworthy Composer Score (NWC)

Instances

Instances (1 - 1 of 1)
TextScoreAudio

The Cyber Hymnal #14780

Suggestions or corrections? Contact us