സ്വർസിംഹാസന മുൻ

സ്വർഗ്ഗ സിംഹാസന മുൻ നിൽക്കും (Svargga sinhāsana mun nilkkuṁ)

Author: Heinrich Theobald Schenk; Translator (English): Frances Elizabeth Cox; Translator (Malayalam): Anonymous
Tune: ALL SAINTS (Darmstadt)
Published in 1 hymnal

Printable scores: PDF, Noteworthy Composer
Audio files: MIDI

Representative Text

1 സ്വർഗ്ഗ സിംഹാസന മുൻ നിൽക്കും
താരാതുല്യരാരിവർ?
പൊന്മുടിയുണ്ടെല്ലാവർക്കും
വെണ്മസംഘം ആരിവർ?
ഹാല്ലേലൂയ്യാ എന്നേ-ക
വല്ലഭനെ വാഴ്ത്തുന്നു.

2 ക്രിസ്തനീതി ധാരികളാം
അത്യുജ്ജ്വലർ ആരിവർ?
ശുഭ്രവസ്ത്ര ധാരികളിൻ
ഇപ്രഭ ക്ഷയമെന്ന്യേ
സർവ്വദാ നിന്നീടുമോ?
ഏതു രാജ്യക്കാരിവർ?

3 ക്രിസ്ത കീർത്തിയുദ്ധരിപ്പാൻ
മൃത്യു വന്നെത്തുവോളം
ദുഷ്ടസഖ്യം വിട്ടേറെ നാൾ
മുഷ്ടിയുദ്ധം ചെയ്തിവർ
കഷ്ടയുദ്ധേ വിജയം
ആട്ടിൻകുട്ടി നല്കിനാൻ.

4 ആർത്തി പരിതാപങ്ങളാൽ
ചിത്തം തകർന്നോരിവർ
കീർത്തി പാത്രൻ കർത്തനോടു
പ്രാർത്ഥിച്ചോരിവർ നിത്യം
ദുഃഖപ്പോർ തീർന്ന പിൻ താൻ
നീക്കി ദുഃഖമെന്നേയ്ക്കും.

5 സ്വന്തഹിതം, ദേഹം, ദേഹി
ക്രിസ്തനായി പ്രതിഷ്ഠിച്ചു
ക്രിസ്തസേവാർത്ഥം രാപ്പകൽ
കാത്തു ജാഗരിച്ചിവർ
ശ്ലാഘ്യ ദൈവരാജ്യത്തിൽ
ഭാഗ്യേ നിൽക്കുന്നെന്നേക്കും.Source: The Cyber Hymnal #15054

Author: Heinrich Theobald Schenk

Schenk, Heinrich Theobald, son of Simon Schenk, pastor at Heidelbach, on the Schwalm, near Alsfeld, Hesse, was born at Heidelbach, April 10, 1656. He entered the Padagogium at Giessen, in 1670, and then pursued his studies at the University (M.A. 1676). In 1676 he returned to the Padagogium, as one of the masters; and was, from 1677 to 1689, "præceptor classicus." On Dec. 27, 1689, he was ordained as Town preacher and "definitor," at the Stadtkirche in Giessen. He died at Giessen, April 11, and was buried there April 15, 1727…The registers at Giessen give the date of his funeral, but not of his death; but say, that at his death he was aged 71 years less 10 days, which would rather suggest April 21 as the date of his birth.) Only one hymn… Go to person page >

Translator (English): Frances Elizabeth Cox

Cox, Frances Elizabeth, daughter of Mr. George V. Cox, born at Oxford, is well known as a successful translator of hymns from the German. Her translations were published as Sacred Hymns from the German, London, Pickering. The 1st edition, pub. 1841, contained 49 translations printed with the original text, together with biographical notes on the German authors. In the 2nd edition, 1864, Hymns from the German, London, Rivingtons, the translations were increased to 56, those of 1841 being revised, and with additional notes. The 56 translations were composed of 27 from the 1st ed. (22 being omitted) and 29 which were new. The best known of her translations are "Jesus lives! no longer [thy terrors] now" ; and ”Who are these like stars appeari… Go to person page >

Translator (Malayalam): Anonymous

In some hymnals, the editors noted that a hymn's author is unknown to them, and so this artificial "person" entry is used to reflect that fact. Obviously, the hymns attributed to "Author Unknown" "Unknown" or "Anonymous" could have been written by many people over a span of many centuries. Go to person page >

Text Information

First Line: സ്വർഗ്ഗ സിംഹാസന മുൻ നിൽക്കും (Svargga sinhāsana mun nilkkuṁ)
Title: സ്വർസിംഹാസന മുൻ
English Title: Who are these like stars appearing
Author: Heinrich Theobald Schenk
Translator (English): Frances Elizabeth Cox
Translator (Malayalam): Anonymous
Language: Malayalam
Refrain First Line: 87.87.77
Copyright: Public Domain

Media

The Cyber Hymnal #15054
  • PDF (PDF)
  • Noteworthy Composer Score (NWC)

Instances

Instances (1 - 1 of 1)
TextScoreAudio

The Cyber Hymnal #15054

Suggestions or corrections? Contact us