V'nd om i dag, Saa ropar v'nnen k'ra

V'nd om i dag, Saa ropar v'nnen k'ra

Published in 1 hymnal

Text Information

First Line: V'nd om i dag, Saa ropar v'nnen k'raAdvertisements