യേശു എൻ രക്ഷകൻ മാനുഷനായ്

യേശു എൻ രക്ഷകൻ മാനുഷനായ് (Yēśu en rakṣakan mānuṣanāy)

Author: A. N.; Translator: Anonymous
Tune: [Jesus my Savior to Bethlehem came] (Hasty)
Published in 1 hymnal

Audio files: MIDI

Representative Text

1 യേശു എൻ രക്ഷകൻ മാനുഷനായ്
ബേത്ലഹേംപുൽ-കൂടതിൽ ജാതനായി
അത്ഭുത സ്നേഹത്തെ സ്തുതിക്കും ഞാൻ
തേടി വന്നാൻ എന്നെ (3)
അത്ഭുത സ്നേഹത്തെ സ്തുതിക്കും ഞാൻ
തേടി വന്നാൻ എന്നെ

2 യേശു എൻ രക്ഷകൻ കാൽവരിയിൽ
വീട്ടിയെൻ ക-ടം തന്നു വിടുതൽ
അത്ഭുതം എന്നെ താൻ രക്ഷിക്കയിൽ
ഉയിരതും വിട്ടാൻ (3)
അത്ഭുതം എന്നെ താൻ രക്ഷിക്കയിൽ
ഉയിരതും വിട്ടാൻ

3 *യേശു എൻ രക്ഷകൻ കാരുണ്യവാൻ
സ്വർഗ്ഗ ഗേഹം വിട്ടു ഭൂവിൽ വന്നു
എന്നെ പോൽ പാപിക്കായ് കേണീടുന്നു
ദീനമായ്‌ കേഴുന്നു (3)
എന്നെ പോൽ പാപിക്കായ് കേണീടുന്നു
ദീനമായ്‌ കേഴുന്നു

4 യേശു എൻ രക്ഷകൻ അന്നെന്ന പോൽ
പാത വിട്ടു ഞാ-നല-ഞ്ഞീടുകിൽ
വാദിക്കുന്നെ താൻ ശാന്ത സ്വരത്തിൽ
വിളിക്കുന്നെ എന്നെ(3)
വാദിക്കുന്നെ താൻ ശാന്ത സ്വരത്തിൽ
വാദിക്കുന്നെ താൻ ശാന്ത സ്വരത്തിൽ
വിളിക്കുന്നെ എന്നെ

5 യേശു എൻ രക്ഷകൻ വന്നീടുമേ
തൻ തിരുമൊഴിയെൻ ആശ്രയമേ
തേജസ്സിൽ വരുമ്പോൾ ഞാൻ കാണുമേ
കൈക്കൊള്ളും താൻ എന്നെ.(3)
തേജസ്സിൽ വരുമ്പോൾ ഞാൻ കാണുമേ
കൈക്കൊള്ളും താൻ എന്നെ.

Source: The Cyber Hymnal #14914

Author: A. N.

(no biographical information available about A. N..) Go to person page >

Translator: Anonymous

In some hymnals, the editors noted that a hymn's author is unknown to them, and so this artificial "person" entry is used to reflect that fact. Obviously, the hymns attributed to "Author Unknown" "Unknown" or "Anonymous" could have been written by many people over a span of many centuries. Go to person page >

Text Information

First Line: യേശു എൻ രക്ഷകൻ മാനുഷനായ് (Yēśu en rakṣakan mānuṣanāy)
Title: യേശു എൻ രക്ഷകൻ മാനുഷനായ്
Author: A. N.
Translator: Anonymous
Language: English
Copyright: Public Domain

Instances

Instances (1 - 1 of 1)
TextAudio

The Cyber Hymnal #14914

Suggestions or corrections? Contact us