അദ്ധ്വാനിച്ചും ഭാരപ്പെട്ടും നടക്കുന്നോരെ-

അദ്ധ്വാനിച്ചും ഭാരപ്പെട്ടും നടക്കുന്നോരെ- (Ad'dhvāniccuṁ bhārappeṭṭuṁ naṭakkunnēāre-)

Alterer: Anonymous
Tune: STEPHANOS (Baker)
Published in 1 hymnal

Printable scores: PDF, Noteworthy Composer
Audio files: MIDI

Representative Text

1 അദ്ധ്വാനിച്ചും ഭാരപ്പെട്ടും നടക്കുന്നോരെ-
നിങ്ങളെല്ലാം ആശ്വസിക്കും എന്നാലെ.

2 എന്നൊരുവൻ പറയുന്നു നീ കേൾക്കുന്നുവോ?
അതു നിന്റെ രക്ഷിതാവു അല്ലയോ?

3 പിൻ ചെല്ലുവാൻ എന്തുകാണും അടയാളങ്ങൾ?
കൈകാൽ പാർശ്വമെന്നിവയിൽ പാടുകൾ.

4 രാജാവിനെപ്പോലവനെന്തുള്ളു ലക്ഷണം?
മുള്ളുകൾ കൊണ്ടു തലമേൽ കീരീടം.

5 ഞാനവനെ പിഞ്ചെല്ലുമ്പോളെന്തുമേ ഫലം?
ദുഃഖം കഷ്ടം വേദനകൾ അദ്ധ്വാനം.Source: The Cyber Hymnal #14414

Alterer: Anonymous

In some hymnals, the editors noted that a hymn's author is unknown to them, and so this artificial "person" entry is used to reflect that fact. Obviously, the hymns attributed to "Author Unknown" "Unknown" or "Anonymous" could have been written by many people over a span of many centuries. Go to person page >

Text Information

First Line: അദ്ധ്വാനിച്ചും ഭാരപ്പെട്ടും നടക്കുന്നോരെ- (Ad'dhvāniccuṁ bhārappeṭṭuṁ naṭakkunnēāre-)
Title: അദ്ധ്വാനിച്ചും ഭാരപ്പെട്ടും നടക്കുന്നോരെ-
Alterer: Anonymous
Language: Malayalam
Copyright: Public Domain

Media

The Cyber Hymnal #14414
  • PDF (PDF)
  • Noteworthy Composer Score (NWC)

Instances

Instances (1 - 1 of 1)
TextScoreAudio

The Cyber Hymnal #14414

Suggestions or corrections? Contact us