ആരാണിവര്‍ ശൈത്യ തിരയിന്മേല്‍

ആരാണിവര്‍ ശൈത്യ തിരയിന്മേല്‍ [Ārāṇivar śaitya tirayinmēl]

Author: T. C. O'Kane; Translator: Simon Zachariah (2013)
Tune: [Who, who are these beside the chilly wave]
Published in 1 hymnal

Audio files: MIDI
Representative text cannot be shown for this hymn due to copyright.

Author: T. C. O'Kane

O'Kane, Tullius Clinton, an American writer, born March 10, 1830, is the author of "O sing of Jesus, Lamb of God" (Redemption); and "Who, who are these beside the chilly wave?" (Triumph in Death), in I. D. Sankey's Sacred Songs and Solos, 1878 and 1881. --John Julian, Dictionary of Hymnology, Appendix, Part II (1907)… Go to person page >

Translator: Simon Zachariah

(no biographical information available about Simon Zachariah.) Go to person page >

Text Information

First Line: ആരാണിവര്‍ ശൈത്യ തിരയിന്മേല്‍ [Ārāṇivar śaitya tirayinmēl]
Title: ആരാണിവര്‍ ശൈത്യ തിരയിന്മേല്‍
English Title: Who, who are these beside the chilly wave
Author: T. C. O'Kane
Translator: Simon Zachariah (2013)
Language: Malayalam
Copyright: Public Domain

Instances

Instances (1 - 1 of 1)
Audio

The Cyber Hymnal #14434

Suggestions or corrections? Contact us