ആട്ടിടയർ രാത്രികാലെ

ആട്ടിടയർ രാത്രികാലെ കൂട്ടമായ്‌ പാർക്കവേ

Author: Nahum Tate; Translator: Anonymous
Tune: WINCHESTER OLD
Published in 1 hymnal

Printable scores: PDF, Noteworthy Composer
Audio files: MIDI

Representative Text

1 ആട്ടിടയർ രാത്രികാലെ കൂട്ടമായ്‌ പാർക്കവേ
ദൈവ ദൂതർ വന്നിറങ്ങി ദിവ്യശോഭയോടെ

2 വേണ്ടാ ഭയം നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ലോകത്തിന്നൊരുപോൽ
സന്തോ-ഷം പ്രീതി ചേർന്നീടും വാർത്ത ചൊൽവേൻ ഇന്നു

3 ഇന്നീ ഭൂമൗ നിങ്ങൾക്കായി ക്രിസ്തുവാം രക്ഷിതാ
ബേത്ലഹേമിൽ ജാതനായി ചിന്ഹമതിന്നിതാ

4 തത്ര കാണും സ്വർഗ്ഗ ശിശു ഹീനമാം ഗോശാലെ
ജീർണ്ണവസ്ത്രം മൂടി കാണ്മൂ- സാധുവാം പൈതലേ

5 ഏവം ദൂതൻ ചൊല്ലും നേരം ഹാ! വൻ ദൂത സംഘം
വന്നു-കൂടി ഭൂരി ശോഭ എങ്ങുമേ നിറഞ്ഞു

6 ഉര ചെയ്താർ ഉന്നതത്തിൽ ദൈവത്തിനു പാരം
മഹ-ത്വ മത്യധികമായ് ഭൂമിയിൽ ശാന്തിയും

Source: The Cyber Hymnal #14425

Author: Nahum Tate

Nahum Tate was born in Dublin and graduated from Trinity College, Dublin, B.A. 1672. He lacked great talent but wrote much for the stage, adapting other men's work, really successful only in a version of King Lear. Although he collaborated with Dryden on several occasions, he was never fully in step with the intellectual life of his times, and spent most of his life in a futile pursuit of popular favor. Nonetheless, he was appointed poet laureate in 1692 and royal historiographer in 1702. He is now known only for the New Version of the Psalms of David, 1696, which he produced in collaboration with Nicholas Brady. Poverty stricken throughout much of his life, he died in the Mint at Southwark, where he had taken refuge from his creditors… Go to person page >

Translator: Anonymous

In some hymnals, the editors noted that a hymn's author is unknown to them, and so this artificial "person" entry is used to reflect that fact. Obviously, the hymns attributed to "Author Unknown" "Unknown" or "Anonymous" could have been written by many people over a span of many centuries. Go to person page >

Text Information

First Line: ആട്ടിടയർ രാത്രികാലെ കൂട്ടമായ്‌ പാർക്കവേ
Title: ആട്ടിടയർ രാത്രികാലെ
English Title: While shepherds watched their flocks by night
Author: Nahum Tate
Translator: Anonymous
Meter: 8.6.8.6
Language: Malayalam
Copyright: Public Domain

Tune

WINCHESTER OLD

WINCHESTER OLD is a famous common-meter psalm tune, presumably arranged by George Kirbye (b. Suffolk, England, c. 1560; d. Bury St. Edmunds, Suffolk, England, 1634) from a melody in Christopher Tye's Acts of the Apostles and published in T. Este's The Whole Book of Psalmes (1592) set to Psalm 84. Ki…

Go to tune page >


Media

The Cyber Hymnal #14425
  • PDF (PDF)
  • Noteworthy Composer Score (NWC)

Instances

Instances (1 - 1 of 1)
TextScoreAudio

The Cyber Hymnal #14425

Suggestions or corrections? Contact us